Commit 3bd0d086 authored by Marius Burkard's avatar Marius Burkard
Browse files

Merge branch 'stable-3.1' of git.ispconfig.org:ispconfig/ispconfig3 into stable-3.1

parents 0e3cf6f5 2e998b93
......@@ -15,5 +15,3 @@ $wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Další verze PHP';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit novou verzi PHP';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['Software Package'] = 'Software Package';
$wb['Modify software package details'] = 'Modify software package details';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Spustit instalaci';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -12,5 +12,3 @@ $wb['edit_txt'] = 'Upravit';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
?>
......@@ -7,5 +7,3 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['Software Repository which may contain addons or updates'] = 'Softwarové zdroje, které mohou obsahovat addony nebo aktualizace';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['repo_name_txt'] = 'Název zdroje';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -8,5 +8,3 @@ $wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['no_updates_txt'] = 'Žádné aktualizace nejsou k dispozici';
?>
......@@ -83,5 +83,3 @@ $wb['custom_login_link_txt'] = 'Vlastní odkaz (URL) na přihlašovací stránce
$wb['login_link_error_regex'] = 'Neplatný formát URL pro vlastní odkaz na přihlašovací stránce';
?>
......@@ -17,5 +17,3 @@ $wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -29,10 +29,8 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Generovat heslo';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.\\"';
$wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.';
$wb['client_not_admin_err'] = 'A user that belongs to a client can not be set to type: admin';
$wb['lost_password_function_txt'] = 'Forgot password function is available';
?>
......@@ -8,5 +8,3 @@ $wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastaven
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
......@@ -8,6 +8,5 @@ $wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Bitte geben Sie einen Namen für den Sch
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'Es existiert schon ein Direktiven-Schnipsel mit diesem Namen.';
$wb['variables_txt'] = 'Variablen';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Sichtbar für Kunden';
$wb['required_php_snippets_txt'] = 'Erforderliches PHP Schnipsel';
$wb['required_php_snippets_txt'] = 'Requiered PHP Snippet';
?>
......@@ -6,6 +6,6 @@ $wb['tcp_port_help_txt'] = 'Adskilt af komma';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Adskilt af komma';
$wb['active_txt'] = 'Aktiv';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Der er allerede en firewall post for denne server.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Tegn ikke tilladt i tcp port definition. Tilladt tegn er tal, \":\" og \",\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Tegn ikke tilladt i udp port definition. Tilladt tegn er tal, \":\" og \",\".';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Tegn ikke tilladt i tcp port definition. Tilladt tegn er tal, \\":\\" og \\",\\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Tegn ikke tilladt i udp port definition. Tilladt tegn er tal, \\":\\" og \\",\\".';
?>
......@@ -152,7 +152,7 @@ $wb['try_rescue_txt'] = 'Aktiver overvågnings service og genstarte ved fejl';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Deaktiver HTTPD monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Deaktiver MySQL monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Deaktiver E-mail monitoring';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> Hvis du ønsker nedlukning af mysql skal du vælge \"Deaktiver MySQL monitor\" afkrydsningsfeltet og derefter vente 2-3 minutter.<br>Hvis du ikke vente 2-3 minutter, vil redning forsøge at genstarte mysql!';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> Hvis du ønsker nedlukning af mysql skal du vælge \\"Deaktiver MySQL monitor\\" afkrydsningsfeltet og derefter vente 2-3 minutter.<br>Hvis du ikke vente 2-3 minutter, vil redning forsøge at genstarte mysql!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Enable SNI';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Indstil mappe tilladelser ved opdatering';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Tilføj web-brugere til -sshusers- gruppe';
......
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Rewrite on Server';
$wb["source_txt"] = 'Source IP';
$wb["destination_txt"] = 'Destination IP';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["ip_error_wrong"] = 'The Destination IP address is invalid';
$wb["destination_ip_empty"] = 'The Destination IP is empty.';
$wb["source_ip_empty"] = 'The Source IP is empty.';
$wb["server_empty_error"] = 'The Server is empty.';
$wb["duplicate_mapping_error"] = "Mapping already exists.";
$wb["ip_mapping_error"] = "Source IP can not be an IP of the Rewrite-Server";
$wb['server_id_txt'] = 'Rewrite on Server';
$wb['source_txt'] = 'Source IP';
$wb['destination_txt'] = 'Destination IP';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['ip_error_wrong'] = 'The Destination IP address is invalid';
$wb['destination_ip_empty'] = 'The Destination IP is empty.';
$wb['source_ip_empty'] = 'The Source IP is empty.';
$wb['server_empty_error'] = 'The Server is empty.';
$wb['duplicate_mapping_error'] = 'Mapping already exists.';
$wb['ip_mapping_error'] = 'Source IP can not be an IP of the Rewrite-Server';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'IP Mappings';
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["source_ip_txt"] = 'Source IP';
$wb["destination_ip_txt"] = 'Destination IP';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb['list_head_txt'] = 'IP Mappings';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['source_ip_txt'] = 'Source IP';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Destination IP';
$wb['active_txt'] = 'Active';
?>
......@@ -64,7 +64,7 @@ $wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'Kunde Nr. skabelon indeholder ugy
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Kunde Nr. start værdi';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Kunde Nr. tæller';
$wb['session_timeout_txt'] = 'Session timeout (minutter)';
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Aktiver \"forbliv logget ind\"';
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Aktiver \\"forbliv logget ind\\"';
$wb['No'] = 'No';
$wb['min_password_length_txt'] = 'Minimum adgangskode længde';
$wb['min_password_strength_txt'] = 'Minimum adgangskode styrke';
......
......@@ -29,7 +29,7 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Generer Adgangskode';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Gentage Adgangskode';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Adgangskoderne stemmer ikke overens.';
$wb['password_match_txt'] = 'Adgangskoderne stemmer overens.';
$wb['username_error_collision'] = 'Brugernavn må ikke være web eller web plus et tal.\"';
$wb['username_error_collision'] = 'Brugernavn må ikke være web eller web plus et tal.\\"';
$wb['client_not_admin_err'] = 'En bruger der hører til en klient kan ikke indstilles til typen: admin';
$wb['lost_password_function_txt'] = 'Forgot password function is available';
?>
......@@ -6,6 +6,6 @@ $wb['tcp_port_help_txt'] = 'Virgül ile ayırarak yazın';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Virgül ile ayırarak yazın';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Bu sunucu için bir güvenlik duvarı kaydı zaten var.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'TCP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \":\" ve \",\" karakterleri kullanılabilir.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'UDP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \":\" ve \",\" karakterleri kullanılabilir.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'TCP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \\":\\" ve \\",\\" karakterleri kullanılabilir.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'UDP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \\":\\" ve \\",\\" karakterleri kullanılabilir.';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment