Commit a8267b28 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Updated cz language files.

parent a8279baa
......@@ -26,3 +26,4 @@ $wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
$wb['error_domain_in dnsuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as dns zone';
$wb['error_domain_in dnsslaveuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as secondary dns zone';
?>
......@@ -198,5 +198,6 @@ $wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Let';
$wb['limit_directive_snippets_txt'] = 'Výběr configurace webového serveru - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. počet databázových uživatelů';
$wb['limit_database_user_error_notint'] = 'The database user limit must be a number.';
$wb['password_click_to_set_txt'] = 'Click to set';
$wb['password_click_to_set_txt'] = 'Pro nastavení klikni zde';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['client_ids_txt'] = 'Klienti/Distributoři';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['filter_txt'] = 'Filtr';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Smazat klienta';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit bez smazání klienta';
$wb['confirm_client_delete_txt'] = 'Jste si jisti, že chcete smazat tohoto klienta ?';
?>
......@@ -18,3 +18,4 @@ $wb['variables_txt'] = 'Výběr (možnosti):';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['variables_description_txt'] = 'Proměnné uživatelské jméno a heslo jsou k dispozici (funkční) jako volba pouze v uvítacím e-mailu.';
$wb['duplicate_welcome_error'] = 'There can be only one default welcome email template. Please edit the existing template instead of adding a new one.';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['list_head_txt'] = 'E-mailové šablony';
$wb['template_type_txt'] = 'Zpráva pro';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
?>
......@@ -121,3 +121,4 @@ $wb['web_servers_txt'] = 'Webové servery';
$wb['db_servers_txt'] = 'Databázové servery';
$wb['mail_servers_txt'] = 'E-mailové servery';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['template_type_txt'] = 'Typ';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
$wb['template_id_txt'] = 'ID šablony';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit klienta';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['domain_error_unique'] = 'Doména již existuje';
$wb['domain_error_regex'] = 'Toto doménové jméno je zakázáno';
$wb['Domain'] = 'Doména';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit doménu';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['user_txt'] = 'Klient';
?>
......@@ -202,5 +202,6 @@ $wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. počet databázových uživatelů';
$wb['limit_database_user_error_notint'] = 'The database user limit must be a number.';
$wb['limit_database_quota_txt'] = 'Databázové kvóty';
$wb['limit_database_quota_error_notint'] = 'Limit databázové kvóty musí být číslo.';
$wb['password_click_to_set_txt'] = 'Click to set';
$wb['password_click_to_set_txt'] = 'Pro nastavení klikni zde';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit distributora';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['welcome_user_txt'] = 'Vítejte %s';
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['customerdata_txt'] = 'My Data';
$wb['edit_txt'] = 'Editovat';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['quota_txt'] = 'Kvóta';
$wb['no_database_accounts_txt'] = 'Nebyla nalezena žádná databáze.';
$wb['databasequota_txt'] = 'Kvóty databází';
?>
<?php
$wb['donate_txt'] = 'The ISPConfig Hosting Control Panel is free software. Maybe you are aware, that it takes a lot of time and effort to develop, maintain and support a software project of this complexity. If you want to support the further development of ISPConfig, please consider making a donation. As a bonus you will get a copy of the new ISPConfig manual.';
$wb['donate2_txt'] = 'The donation amount can be 5 EUR or more, the amount is chosen during checkout. The payment method is PayPal. You will receive an receipt as PDF from ISPConfig UG.';
$wb['hide_btn_txt'] = 'Hide';
$wb['donate_btn_txt'] = 'Support ISPConfig and get the Manual';
$wb['more_btn_txt'] = 'More';
$wb['donate_txt'] = 'ISPConfig Hosting Ovládací panel je svobodný software. Možná jste si vědomi, že to vyžaduje hodně času a úsilí rozvíjet, udržovat a podporovat softwarový projekt této složitosti. Chcete-li podpořit další rozvoj ISPConfigu, prosím zvažte poskytnutí daru. Jako bonus dostanete kopii nového ISPConfig manuálu.';
$wb['donate2_txt'] = 'Výše daru může být 5 EUR nebo více, částku si zvolíte při objednávce manuálu. Způsob platby je PayPal. Obdržíte pokladní lístek jako PDF z ISPConfig UG.';
$wb['hide_btn_txt'] = 'Skrýt';
$wb['donate_btn_txt'] = 'Podpořit ISPConfig a získat manuál';
$wb['more_btn_txt'] = 'Více';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['invoice_client_settings_txt'] = 'Invoice Client Settings';
$wb['edit_txt'] = 'Editovat';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment