Commit a8267b28 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Updated cz language files.

parent a8279baa
......@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['invoice_type_proforma_txt'] = 'Proforma';
$wb['invoice_type_refund_txt'] = 'Refund';
$wb['invoice_type_reminder_txt'] = 'Reminder';
?>
......@@ -29,3 +29,4 @@ $wb['limit_database_txt'] = 'Počet databází';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Počet e-mailových konferencí';
$wb['limit_domain_txt'] = 'Počet domén';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['used_txt'] = 'Využité místo';
$wb['quota_txt'] = 'Kvóta';
$wb['no_email_accounts_txt'] = 'Nenalezeny žádné e-mailové účty.';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
$wb['go_to_txt'] = 'Vstoupit do sekce:';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['no_products_txt'] = 'No products found.';
$wb['edit_txt'] = 'Editovat';
$wb['cancellation_date_txt'] = 'Cancelled by';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['hard_txt'] = 'Kvóta max. obsazení';
$wb['soft_txt'] = 'Kvóta pro upozornění';
$wb['no_sites_txt'] = 'Nenalezeny žádné webové stránky.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['setup_fee_txt'] = 'Setup Fee';
$wb['no_products_txt'] = 'No products found.';
$wb['order_txt'] = 'Order';
?>
......@@ -20,3 +20,4 @@ $wb['Templates'] = 'Šablony DNS';
$wb['Secondary Zones'] = 'Sekundární DNS zóny';
$wb['Import Zone File'] = 'Importovat DNS zonový soubor';
?>
......@@ -6,7 +6,7 @@ $wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'IP adresa';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Byl dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
$wb['name_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Název hostitele má chybný formát.';
......@@ -15,3 +15,4 @@ $wb['data_error_duplicate'] = 'Duplikace A záznamu';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
$wb['ip_error_wrong'] = 'IP - formát adresy neplatný';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['page_txt'] = 'Stránka';
$wb['page_of_txt'] = 'z';
$wb['delete_confirmation'] = 'Skutečně chcete smazat tento záznam ?';
?>
......@@ -6,7 +6,7 @@ $wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'IPv6 adresa';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Byl dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
$wb['name_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Název hostitele má chybný formát.';
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'IP adresa je prázdná';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
$wb['ip_error_wrong'] = 'IP - formát adresy neplatný';
?>
......@@ -6,7 +6,7 @@ $wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Cílový název hostitele';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Byl dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
$wb['name_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Název hostitele má chybný formát.';
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Cílový název hostitele je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Cílový název hostitele má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -6,7 +6,7 @@ $wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Cílový název hostitele';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Byl dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
$wb['name_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Název hostitele má chybný formát.';
......@@ -15,3 +15,4 @@ $wb['data_error_regex'] = 'Cílový název hostitele má chybný formát';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplikace A záznamu nebo CNAME-záznamu';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte povolení k přidat záznam do této zóny DNS.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
$wb['selector_txt'] = 'DKIM selektor';
?>
......@@ -48,3 +48,4 @@ $wb['limit_dns_record_txt'] = 'The max. number of DNS records for your account i
$wb['no_zone_perm'] = 'You do not have the permission to add a record to this DNS zone.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -15,3 +15,4 @@ $wb['data_error_regex'] = 'Text format invalid';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
$wb['invalid_type_ds'] = 'DS-Record has a wrong format.';
?>
......@@ -6,7 +6,7 @@ $wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Informace o hostovi';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Byl dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
$wb['name_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Název hostitele má chybný formát.';
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Informace o hostovi je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'Informace o hostovi má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['zone_file_import_txt'] = 'Importovat DNS zonový soubor';
$wb['error_no_server_id'] = 'No server provided.';
$wb['error_not_allowed_server_id'] = 'The selected server is not allowed for this account.';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Text empty';
$wb['data_error_regex'] = 'Text format invalid';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -7,7 +7,7 @@ $wb['data_txt'] = 'Název hostitele e-mailového serveru';
$wb['aux_txt'] = 'Priorita';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Byl dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
$wb['name_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Název hostitele má chybný formát.';
......@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['data_error_regex'] = 'Název hostitele e-mailového serveru má chybný for
$wb['duplicate_mx_record_txt'] = 'Duplicitní MX záznam.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment