Commit a8267b28 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Updated cz language files.

parent a8279baa
......@@ -6,7 +6,7 @@ $wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Název hostitele jmenného serveru';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Byl dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
$wb['name_error_empty'] = 'Zóna je prázdná.';
$wb['name_error_regex'] = 'Zóna má chybný formát.';
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Jmenný server je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Jmenný server má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -6,7 +6,7 @@ $wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Kanonický název hostitele';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Byl dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
$wb['name_error_empty'] = 'Název je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Název má chybný formát.';
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Kanonický hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Kanonického hostname má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -6,7 +6,7 @@ $wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Odpovědná osoba';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Byl dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
$wb['name_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Název hostitele má chybný formát.';
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Odpovědná osoba je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'Odpovědná osoba má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -3,7 +3,7 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['origin_txt'] = 'DNS Zóna';
$wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Byl dosažen maximální počet sekundárních DNS zón pro Váš účet.';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Byl Byl dosažen maximální počet sekundárních DNS zón pro Váš účet.';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['xfer_txt'] = 'Povolit přesun zóny<br />těmto IP adresám<br />(oddělte čárkou)';
$wb['server_id_error_empty'] = 'Není zvolen žádný server';
......@@ -15,3 +15,4 @@ $wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
$wb['ipv4_form_txt'] = 'IPV4 formát, např. 1.2.3.4';
$wb['secondary_zone_txt'] = 'Sekundární DNS zóna';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit novou Sekundarní DNS-Zónu';
$wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
$wb['sys_groupid_txt'] = 'Klient';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit sekundární DNS zónu';
$wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
?>
......@@ -11,7 +11,7 @@ $wb['minimum_txt'] = 'Minimum';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['xfer_txt'] = 'Povolot přenos zóny do <br />těchto IP adres (položky oddělené čárkami)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Byl dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
$wb['server_id_error_empty'] = 'Není vybrán server';
......@@ -42,3 +42,4 @@ $wb['error_not_allowed_server_id'] = 'The selected server is not allowed for thi
$wb['soa_cannot_be_changed_txt'] = 'Die Zone (SOA) kann nicht verändert werden. Bitte kontaktieren Sie ihren Administrator, um die Zone zu ändern.';
$wb['configuration_error_txt'] = 'CONFIGURATION ERROR';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['add_new_record_wizard_txt'] = 'Vytvořit DNS zónu pomocí průvodce';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit DNS zónu manuálně';
$wb['sys_groupid_txt'] = 'Klient';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit DNS zónu (SOA záznam)';
$wb['add_new_record_wizard_txt'] = 'Vytvořit DNS zónu (dle šablony)';
$wb['import_zone_file_txt'] = 'Importovat DNS zonový soubor';
?>
......@@ -23,3 +23,4 @@ $wb['limit_dns_record_txt'] = 'The max. number of DNS records for your account i
$wb['no_zone_perm'] = 'You do not have the permission to add a record to this DNS zone.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -18,3 +18,4 @@ $wb['srv_error_regex'] = 'Neplatný formát záznamu serveru. Záznam serveru mu
$wb['aux_txt'] = 'Priorita';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['fields_txt'] = 'Pole';
$wb['template_txt'] = 'Šablona';
$wb['visible_txt'] = 'Viditelný';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['visible_txt'] = 'Viditelný';
$wb['name_txt'] = 'Název';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit záznam';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'TLSA-Data empty';
$wb['data_error_regex'] = 'TLSA dataformat is wrong. Correct: n n n HASH';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -6,7 +6,7 @@ $wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Text';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Byl dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
$wb['name_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Název hostitele má chybný formát.';
......@@ -17,3 +17,4 @@ $wb['invalid_type_dkim'] = 'Přímá editace DKIM záznamu zde není povolena. E
$wb['invalid_type_dmarc'] = 'Přímá editace DMARC záznamu zde není povolena. Editujte záznam pomocí tlačítka DMARC.';
$wb['invalid_type_spf'] = 'Přímá editace SPF záznamu zde není povolena. Editujte záznam pomocí tlačítka SPF.';
?>
......@@ -43,3 +43,4 @@ $wb['error_not_allowed_server_id'] = 'The selected server is not allowed for thi
$wb['dnssec_txt'] = 'Podepsat zónu (DNSSEC)';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'The max. number of DNS zones for your account is reached.';
?>
......@@ -12,3 +12,4 @@ $wb['Manage Sections'] = 'Spravovat sekce';
$wb['Manage Questions'] = 'Spravovat dotazy';
$wb['Add a Question & Answer Pair'] = 'Vytvořit otázku a odpověď';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['faq_question_txt'] = 'Otázka';
$wb['faq_answer_txt'] = 'Odpověď';
$wb['faq_section_txt'] = 'Sekce';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['faq_sections_txt'] = 'Sekce';
$wb['faq_faq_questions_txt'] = 'Často kladené dotazy';
$wb['faq_new_question_txt'] = 'Vytvořit nový dotaz';
?>
<?php
$wb['faq_section_name_txt'] = 'Název sekce';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment