Commit b3e3f863 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Updated CZ language files.

parent de7d2617
......@@ -23,9 +23,9 @@ $wb['page_next_txt'] = 'Další';
$wb['page_back_txt'] = 'Zpět';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['filter_txt'] = 'Filtrovat';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit záznam';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['top_menu_system'] = 'Systém';
$wb['top_menu_client'] = 'Klienti';
$wb['top_menu_email'] = 'E-mail';
......@@ -71,7 +71,7 @@ $wb['datepicker_prevText'] = 'Předchozí';
$wb['logout_txt'] = 'Odhlášení';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Opravdu chcete provést tuto akci ?';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'E-mailový uživatel';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'E-mail. uživ.';
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = 'z';
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = 'výsledky';
$wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = 'Žádné výsledky.';
......@@ -151,3 +151,4 @@ $wb['security_check1_txt'] = 'Check for security permission:';
$wb['security_check2_txt'] = 'failed.';
$wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.';
?>
......@@ -5,9 +5,9 @@ $wb['Groups'] = 'Skupiny';
$wb['groups_description'] = 'Úprava skupin systémových uživatelů.';
$wb['Servers'] = 'Servery';
$wb['Config'] = 'Konigurace';
$wb['Add user'] = 'Přidat uživatele';
$wb['Add user'] = 'Vytvořit uživatele';
$wb['Edit user'] = 'Upravit uživatele';
$wb['Add group'] = 'Přidat skupinu';
$wb['Add group'] = 'Vytvořit skupinu';
$wb['Edit group'] = 'Upravit skupinu';
$wb['Edit server'] = 'Upravit server';
$wb['Sync. Now'] = 'Synch. nyní';
......@@ -47,6 +47,7 @@ $wb['Remote Actions'] = 'Vzdálené akce';
$wb['Do OS-Update'] = 'Aktualizovat operační systém';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['Sites'] = 'Sites';
$wb['Sites'] = 'Stránky';
$wb['DNS'] = 'DNS';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snip
$wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -4,5 +4,6 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit záznam';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -2,6 +2,7 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Skupiny systémových uživatelů';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Přidat nový jazyk';
$wb['list_head_txt'] = 'Vytvořit nový jazyk';
$wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykový základ';
$wb['language_new_txt'] = 'Název nového jazyka';
$wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -3,5 +3,6 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Sloučit jazykový soubor';
$wb['list_desc_txt'] = 'Sloučit vybraný jazykový soubor s hlavním anglickým jazykovým souborem. <br />Toto přidá chybějící řetězce z anglického hlavního souboru do vybraného jazykového souboru. <br /> V nových verzích ISPConfigu vznikají nové moduly a položky, které chybějí ve starších jazykových souborech a takto je doplníte k překladu.';
$wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -4,5 +4,6 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk';
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -2,5 +2,6 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Exportovat jazykové soubory';
$wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -3,7 +3,8 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Nahrát vybraný jazykový soubor';
$wb['language_import_txt'] = 'Vybrat jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Nahrát vybraný jazykový soubor';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Přepsat soubor, pokud existuje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -45,3 +45,4 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Vzdálený uživatel';
$wb['list_desc_txt'] = '';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment