Commit 14d4668e authored by Antennipasi's avatar Antennipasi
Browse files

Finnish translation v.0.7 or something...

parent d1386ac2
<?php
$wb['301'] = 'Tämä moduuli ei ole sallittu nykyiselle käyttäjälle.';
$wb['302'] = 'Viallinen moduuli.';
$wb['1001'] = 'Käyttäjänimi tai salasana eivät voi olla tyhjiä!';
$wb['1002'] = 'Käyttäjänimi ja/tai salasana ei ole oikein!';
$wb['1003'] = 'Käyttäjän tili on suljettu!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Haluatko varmasti poistaa tämän tietueen?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Sinulla ei ole oikeuksia katsoa tätä tietuetta tai sitä ei ole olemassa!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Sinulla ei ole oikeuksia poistaa tätä tietuetta!';
$wb['page_txt'] = 'Sivu';
$wb['page_of_txt'] = '/';
$wb['page_next_txt'] = 'Seuraava';
$wb['page_back_txt'] = 'Takaisin';
$wb['delete_txt'] = 'Poista';
$wb['filter_txt'] = 'Suodatin';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue';
$wb['btn_save_txt'] = 'Tallenna';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment