Commit e0b6391e authored by NBonline's avatar NBonline
Browse files

Updated SWE lng

parent 1d3319e2
......@@ -4,13 +4,13 @@
$wb[301] = 'Modulen är ej tillåten för nuvarande användare.';
$wb[302] = 'Modulen är ogiltig.';
$wb[1001] = 'The username and password must not be empty!';
$wb[1002] = 'The username and/or password are not correct!';
$wb[1003] = 'The username is deactivated!';
$wb[1001] = 'Användarnamn och lösenord får ej vara tomma!';
$wb[1002] = 'Användarnamnet och/eller lösenordet är felaktigt!';
$wb[1003] = 'Detta användarnamn är deaktiverat!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Do you really want to delete this record?';
$wb['delete_confirmation'] = 'Vill du verkligen ta bort detta inlägg?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'You don\'t have the permission to view this record or this record does not exist!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'You don\'t have the permission to delete this record!';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Du har ej behörighet att se detta inlägg eller så existerar den ej!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Du har ej behörighet att ta bort detta inlägg!';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["Yes"] = 'Yes';
$wb["No"] = 'No';
$wb["error_no_permission"] = 'You do not have the right permissions to perform the action!';
$wb["Yes"] = 'Ja';
$wb["No"] = 'Nej';
$wb["error_no_permission"] = 'Du har ej behrighet att utfra denna tgrd!';
?>
\ No newline at end of file
......@@ -12,4 +12,5 @@ $wb["page_back_txt"] = 'Tillbaka';
$wb["delete_txt"] = 'Ta bort';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Lgg till Nytt Inlgg';
$wb['delete_confirmation'] = 'Vill du verkligen ta bort detta inlgg?';
?>
\ No newline at end of file
......@@ -17,7 +17,7 @@ $wb["page_next_txt"] = 'N
$wb["page_back_txt"] = 'Tillbaka';
$wb["delete_txt"] = 'Ta bort';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
$wb["Y"] = 'Ja';
$wb["N"] = 'Nej';
$wb["Yes"] = 'Ja';
$wb["No"] = 'Nej';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Lgg till Ny Zon';
?>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment