bg_reseller.lng 10.2 KB
Newer Older
1
<?php
tbrehm's avatar
tbrehm committed
2
3
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'максимален брой на имейл домени';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Макс.брой на пощенските кутии';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
4
5
6
7
8
9
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Max. number of email aliases';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Max. number of email forwarders';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. number of email catchall accounts';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. number of email routes';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Max. number of email filters';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
10
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Квота на пощенската кутия';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
11
12
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
13
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
14
15
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Мейл сървър по подразбиране';
$wb['company_name_txt'] = 'Име на компанията';
16
$wb['contact_firstname_txt'] = 'Contact firstname';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
$wb['contact_name_txt'] = 'Име за контакти';
$wb['username_txt'] = 'Потребителско име';
$wb['password_txt'] = 'Парола';
$wb['password_strength_txt'] = 'Сила на паролата';
$wb['language_txt'] = 'Език';
$wb['usertheme_txt'] = 'Тема';
$wb['street_txt'] = 'Улица';
$wb['zip_txt'] = 'П код';
$wb['city_txt'] = 'Град';
$wb['state_txt'] = 'Област';
$wb['country_txt'] = 'Държава';
$wb['telephone_txt'] = 'Телефон';
$wb['mobile_txt'] = 'Мобилен';
$wb['fax_txt'] = 'Факс';
$wb['email_txt'] = 'Имеил';
$wb['internet_txt'] = 'Интернет';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
33
$wb['icq_txt'] = 'ICQ';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
34
35
36
37
38
$wb['notes_txt'] = 'Забележки';
$wb['company_txt'] = 'Компания';
$wb['title_txt'] = 'Обръщение';
$wb['firstname_txt'] = 'Първо име ';
$wb['surname_txt'] = 'Фамилия';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
39
40
41
42
$wb['limit_domain_txt'] = 'limit_domain';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'limit_subdomain';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'limit_webquota';
$wb['limit_database_txt'] = 'Max. number of Databases';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
43
$wb['limit_cron_txt'] = 'Макс. брой на cron jobs';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
44
45
46
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Min. delay between executions';
$wb['ip_address_txt'] = 'ip_address';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
47
48
49
50
51
$wb['limit_client_error_notint'] = 'The sub client трябва да е число';
$wb['firstname_error_empty'] = 'Полето с Първо име е празно.';
$wb['contact_error_empty'] = 'Полето Контакти е празно.';
$wb['default_webserver_txt'] = 'По Подразбиране Уеб сървър';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Макс.брой на уеб домейни';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
52
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Max. number of web aliasdomains';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Макс. брой на уеб субдомейни';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'Макс. брой на FTP потребители';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'По подразбиране DNS Сървър';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Макс. брой на DNS зоните';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Макс. брой на вторичните DNS зони';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Макс. брой на DNS записите';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Макс. брой на Shell потребителите';
$wb['limit_client_txt'] = 'Макс. брой на Клиентите';
$wb['username_error_empty'] = 'Полето с потребителско име е празно.';
$wb['username_error_unique'] = 'Потребителското име трябва да е уникално.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'The email domain трябва да е число';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'The mailbox трябва да е число';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'The email alias трябва да е число';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'The email forward трябва да е число';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'The email catchall трябва да е число';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'The email routing трябва да е число';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'The email filter трябва да е число';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'The fetchmail трябва да е число';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'The email quota трябва да е число';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'The spamfilter white / blacklist трябва да е число';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'The spamfilter user трябва да е число';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'The spamfilter policy трябва да е число';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'The website трябва да е число';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'The website alias domain трябва да е число';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'The website subdomain трябва да е число';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'The ftp user трябва да е число';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'The shell user трябва да е число';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'The dns record трябва да е число';
$wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'The dns slave zone трябва да е число';
$wb['limit_dns_record_error_notint'] = 'The dns record трябва да е число';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
83
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Default Database Server';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
84
85
86
$wb['limit_database_error_notint'] = 'The database трябва да е число';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'The cron трябва да е число';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'The cron frequency трябва да е число';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
87
88
89
$wb['username_error_regex'] = 'The Username contains invalid chracaters.';
$wb['template_master_txt'] = 'Master template';
$wb['template_additional_txt'] = 'Addon template';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
90
91
92
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot опции';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP опции';
$wb['limit_client_error'] = 'Макс. брой на Клиентите е достигнат.';
Sergio's avatar
Sergio committed
93
$wb['limit_client_error_positive_or_unlimited'] = 'Брой клиенти трябва да е  > 0';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
94
95
96
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'Web Квота';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Трафик квота';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Трафик квота трябва да е число';
97
$wb['customer_no_txt'] = 'Customer No.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
98
$wb['vat_id_txt'] = 'ДДС номер';
99
$wb['required_fields_txt'] = '* Задължителни полета';
100
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. number of Webdav users';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
101
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user трябва да е число';
102
$wb['limit_backup_txt'] = 'Backupfunction available';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
103
104
105
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Макс. брой наmailing lists';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Макс. брой на domain aliases';
$wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'The mailing list record трябва да е число';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
106
107
$wb['limit_openvz_vm_txt'] = 'Max. number of virtual servers';
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Force virtual server template';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
108
$wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'The virtual server трябва да е число';
109
110
$wb['web_php_options_notempty'] = 'No PHP option(s) selected. Select at least one PHP option.';
$wb['ssh_chroot_notempty'] = 'No SSH chroot option selected. Select at least one SSH option.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
$wb['add_additional_template_txt'] = 'Add additional template';
$wb['delete_additional_template_txt'] = 'Delete additional template';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not start with the word -web- or -web- followed by a number.';
$wb['web_limits_txt'] = 'Web Limits';
$wb['email_limits_txt'] = 'Email Limits';
$wb['database_limits_txt'] = 'Database Limits';
$wb['cron_job_limits_txt'] = 'Cron Job Limits';
$wb['dns_limits_txt'] = 'DNS Limits';
$wb['virtualization_limits_txt'] = 'Virtualization Limits';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generate Password';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Repeat Password';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'The passwords do not match.';
$wb['password_match_txt'] = 'The passwords do match.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
124
125
126
127
128
129
130
131
132
$wb['limit_cgi_txt'] = 'CGI available';
$wb['limit_ssi_txt'] = 'SSI available';
$wb['limit_perl_txt'] = 'Perl available';
$wb['limit_ruby_txt'] = 'Ruby available';
$wb['limit_python_txt'] = 'Python available';
$wb['force_suexec_txt'] = 'SuEXEC forced';
$wb['limit_hterror_txt'] = 'Custom error docs available';
$wb['limit_wildcard_txt'] = 'Wildcard subdomain available';
$wb['limit_ssl_txt'] = 'SSL available';
133
134
$wb['email_error_isemail'] = 'Please enter a valid email address.';
$wb['customer_no_error_unique'] = 'The customer no. must be unique (or empty).';
135
136
137
138
139
140
141
142
143
$wb['paypal_email_error_isemail'] = 'Please enter a valid PayPal email address.';
$wb['paypal_email_txt'] = 'PayPal Email';
$wb['company_id_txt'] = 'Company/Entrepreneur ID';
$wb['bank_account_number_txt'] = 'Bank account no.';
$wb['bank_account_owner_txt'] = 'Bank account owner';
$wb['bank_code_txt'] = 'Bank code';
$wb['bank_name_txt'] = 'Bank name';
$wb['bank_account_iban_txt'] = 'IBAN';
$wb['bank_account_swift_txt'] = 'BIC / Swift';
144
145
146
$wb['aps_limits_txt'] = 'APS Installer Limits';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. number of APS instances';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'The APS instances limit must be a number.';
147
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Default Secondary DNS Server';
148
149
150
151
152
$wb['locked_txt'] = 'Locked';
$wb['canceled_txt'] = 'Canceled';
$wb['gender_m_txt'] = 'Mr.';
$wb['gender_f_txt'] = 'Ms.';
$wb['gender_txt'] = 'Title';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
153
154
155
156
157
158
159
160
161
$wb['customer_no_template_txt'] = 'Customer No. template';
$wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'The customer No. template contains invalid characters';
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Customer No. start value';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Customer No. counter';
$wb['added_by_txt'] = 'Added by';
$wb['added_date_txt'] = 'Added date';
$wb['limit_domainmodule_error_notint'] = 'Domainmodule limit must be a number.';
$wb['limit_domainmodule_txt'] = 'Domainmodule Limit';
$wb['client_limits_txt'] = 'Client Limits';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
162
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'All custom limit settings are ignored if any master template other than \\"custom\\" is selected.';
163
?>