Commit 37ac049f authored by Florian Schaal's avatar Florian Schaal
Browse files

update templates for dkim, dmarc, and spf

parent 355cd5b1
......@@ -3,7 +3,7 @@ $wb['data_txt'] = 'DMARC Record';
$wb['domain_txt'] = 'Domain';
$wb['dmarc_policy_txt'] = 'Mail Empfänger Policy';
$wb['dmarc_policy_note_txt'] = 'Wie der empfangen Server Mails behandeln soll, bei denen SPF oder DKIM (DMARC) fehlschlägt.';
$wb['dmarc_policy_none_txt'] = 'gar nicht';
$wb['dmarc_policy_none_txt'] = 'nur Reports';
$wb['dmarc_policy_quarantine_txt'] = 'Quarantäne';
$wb['dmarc_policy_reject_txt'] = 'abweisen';
$wb['dmarc_rua_txt'] = "'Aggregate Data Reporting' Adresse";
......
<h2><tmpl_var name="list_head_txt"></h2>
<div class='page-header'>
<h1><tmpl_var name="list_head_txt"></h1>
</div>
<p><tmpl_var name="list_desc_txt"></p>
<div class="panel panel_dns_txt">
<div class="pnl_formsarea">
<fieldset class="inlineLabels">
<div class="ctrlHolder">
<label for="domain">{tmpl_var name='domain_txt'}</label>
<input name="domain" id="domain" value="{tmpl_var name='domain'}" readonly size="30" maxlength="255" type="text" class="textInput" />
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="dmarc_policy">{tmpl_var name='dmarc_policy_txt'}</label>
<select name="dmarc_policy" id="dmarc_policy" class="selectInput">
{tmpl_var name='dmarc_policy'}
</select>
{tmpl_var name='dmarc_policy_note_txt'}
<div class="form-group">
<label for="domain" class="col-sm-2 control-label">{tmpl_var name='domain_txt'}</label>
<div class="col-sm-3">
<input type="text" name="domain" id="domain" value="{tmpl_var name='domain'}" readonly class="form-control" />
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="dmarc_policy" class="col-sm-2 control-label">{tmpl_var name='dmarc_policy_txt'}</label>
<div class="col-sm-3">
<select name="dmarc_policy" id="dmarc_policy" class="form-control">{tmpl_var name='dmarc_policy'}</select>
</div>
<div class="col-sm-7 input-sm">
{tmpl_var name='dmarc_policy_note_txt'}
</div>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="dmarc_rua">{tmpl_var name='dmarc_rua_txt'}</label>
<input name="dmarc_rua" id="dmarc_rua" value="{tmpl_var name='dmarc_rua'}" size="20" maxlength="63" type="text" class="textInput" />
{tmpl_var name='dmarc_rua_note_txt'}
<div class="form-group">
<label for="dmarc_rua" class="col-sm-2 control-label">{tmpl_var name='dmarc_rua_txt'}</label>
<div class="col-sm-3">
<input type="text" name="dmarc_rua" id="dmarc_rua" value="{tmpl_var name='dmarc_rua'}" class="form-control" />
</div>
<div class="col-sm-7 input-sm">
{tmpl_var name='dmarc_rua_note_txt'}
</div>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="dmarc_ruf">{tmpl_var name='dmarc_ruf_txt'}</label>
<input name="dmarc_ruf" id="dmarc_ruf" value="{tmpl_var name='dmarc_ruf'}" size="20" maxlength="63" type="text" class="textInput" />
{tmpl_var name='dmarc_ruf_note_txt'}
<div class="form-group">
<label for="dmarc_ruf" class="col-sm-2 control-label">{tmpl_var name='dmarc_ruf_txt'}</label>
<div class="col-sm-3">
<input type="text" name="dmarc_ruf" id="dmarc_ruf" value="{tmpl_var name='dmarc_ruf'}" class="form-control" />
</div>
<div class="col-sm-7 input-sm">
{tmpl_var name='dmarc_ruf_note_txt'}
</div>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<p class="label">{tmpl_var name='dmarc_fo_txt'}</p>
<div class="multiField">
<input type="checkbox" value="1" id="dmarc_fo0" name="dmarc_fo0" {tmpl_var name='dmarc_fo0'}/>{tmpl_var name='dmarc_fo0_txt'}<br>
<input type="checkbox" value="1" id="dmarc_fo1" name="dmarc_fo1" {tmpl_var name='dmarc_fo1'}/>{tmpl_var name='dmarc_fo1_txt'}<br>
<input type="checkbox" value="1" id="dmarc_fod" name="dmarc_fod" {tmpl_var name='dmarc_fod'}/>{tmpl_var name='dmarc_fod_txt'}<br>
<input type="checkbox" value="1" id="dmarc_fos" name="dmarc_fos" {tmpl_var name='dmarc_fos'}/>{tmpl_var name='dmarc_fos_txt'}
</div>
<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label">{tmpl_var name='dmarc_fo_txt'}</label>
<div class="col-sm-3">
<input type="checkbox" value="1" id="dmarc_fo0" name="dmarc_fo0" {tmpl_var name='dmarc_fo0'}/>
</div>
<div class="col-sm-3 input-sm">
{tmpl_var name='dmarc_fo0_txt'}
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label"></label>
<div class="col-sm-3">
<input type="checkbox" value="1" id="dmarc_fo0" name="dmarc_fo0" {tmpl_var name='dmarc_fo1'}/>
</div>
<div class="col-sm-3 input-sm">
{tmpl_var name='dmarc_fo1_txt'}
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label"></label>
<div class="col-sm-3">
<input type="checkbox" value="1" id="dmarc_fod" name="dmarc_fod" {tmpl_var name='dmarc_fod'}/>
</div>
<div class="col-sm-3 input-sm">
{tmpl_var name='dmarc_fod_txt'}
</div>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="dmarc_adkim">{tmpl_var name='dmarc_adkim_txt'}</label>
<select name="dmarc_adkim" id="dmarc_adkim" class="selectInput">
{tmpl_var name='dmarc_adkim'}
</select>
{tmpl_var name='dmarc_adkim_note_txt'}
<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label"></label>
<div class="col-sm-3">
<input type="checkbox" value="1" id="dmarc_fos" name="dmarc_fos" {tmpl_var name='dmarc_fos'}/>
</div>
<div class="col-sm-3 input-sm">
{tmpl_var name='dmarc_fos_txt'}
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="dmarc_adkim" class="col-sm-2 control-label">{tmpl_var name='dmarc_adkim_txt'}</label>
<div class="col-sm-3">
<select name="dmarc_adkim" id="dmarc_adkim" class="form-control">{tmpl_var name='dmarc_adkim'}</select>
</div>
<div class="col-sm-7 input-sm">
{tmpl_var name='dmarc_adkim_note_txt'}
</div>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="dmarc_aspf">{tmpl_var name='dmarc_aspf_txt'}</label>
<select name="dmarc_aspf" id="dmarc_aspf" class="selectInput">
{tmpl_var name='dmarc_aspf'}
</select>
{tmpl_var name='dmarc_aspf_note_txt'}
<div class="form-group">
<label for="dmarc_aspf" class="col-sm-2 control-label">{tmpl_var name='dmarc_aspf_txt'}</label>
<div class="col-sm-3">
<select name="dmarc_aspf" id="dmarc_aspf" class="form-control">{tmpl_var name='dmarc_aspf'}</select>
</div>
<div class="col-sm-7 input-sm">
{tmpl_var name='dmarc_aspf_note_txt'}
</div>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<p class="label">{tmpl_var name='dmarc_rf_txt'}</p>
<div class="multiField">
<input type="checkbox" value="1" id=dmarc_rf_afrf" name="dmarc_rf_afrf" {tmpl_var name='dmarc_rf_afrf'}/>{tmpl_var name='dmarc_rf_afrf_txt'}<br>
<input type="checkbox" value="1" id="dmarc_rf_iodef" name="dmarc_rf_iodef" {tmpl_var name='dmarc_rf_iodef'}/>{tmpl_var name='dmarc_rf_iodef_txt'}
<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label">{tmpl_var name='dmarc_rf_txt'}</label>
<div class="col-sm-3">
<input type="checkbox" value="1" id="dmarc_rf_afrf" name="dmarc_fo0" {tmpl_var name='dmarc_rf_afrf'}/>
</div>
<div class="col-sm-3 input-sm">
{tmpl_var name='dmarc_rf_afrf_txt'}
</div>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="dmarc_pct">{tmpl_var name='dmarc_pct_txt'}</label>
<input name="dmarc_pct" id="dmarc_pct" value="{tmpl_var name='dmarc_pct'}" size="20" maxlength="63" type="text" class="textInput" />
{tmpl_var name='dmarc_pct_note_txt'}
<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label"></label>
<div class="col-sm-3">
<input type="checkbox" value="1" id="dmarc_rf_iodef" name="dmarc_rf_iodef" {tmpl_var name='dmarc_rf_iodef'}/>
</div>
<div class="col-sm-3 input-sm">
{tmpl_var name='dmarc_rf_iodef_txt'}
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="dmarc_pct" class="col-sm-2 control-label">{tmpl_var name='dmarc_pct_txt'}</label>
<div class="col-sm-3">
<input type="text" name="dmarc_pct" id="dmarc_pct" value="{tmpl_var name='dmarc_pct'}" class="form-control" />
</div>
<div class="col-sm-7 input-sm">
{tmpl_var name='dmarc_pct_note_txt'}
</div>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="dmarc_ri">{tmpl_var name='dmarc_ri_txt'}</label>
<input name="dmarc_ri" id="dmarc_ri" value="{tmpl_var name='dmarc_ri'}" size="20" maxlength="63" type="text" class="textInput" />
{tmpl_var name='dmarc_ri_note_txt'}
<div class="form-group">
<label for="dmarc_ri" class="col-sm-2 control-label">{tmpl_var name='dmarc_ri_txt'}</label>
<div class="col-sm-3">
<input type="text" name="dmarc_ri" id="dmarc_ri" value="{tmpl_var name='dmarc_ri'}" class="form-control" />
</div>
<div class="col-sm-7 input-sm">
{tmpl_var name='dmarc_ri_note_txt'}
</div>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="dmarc_sp">{tmpl_var name='dmarc_sp_txt'}</label>
<select name="dmarc_sp" id="dmarc_sp" class="selectInput">
{tmpl_var name='dmarc_sp'}
</select>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="ttl">{tmpl_var name='ttl_txt'}</label>
<input name="ttl" id="ttl" value="{tmpl_var name='ttl'}" size="10" maxlength="10" type="text" class="textInput" />
<div class="form-group">
<label for="dmarc_sp" class="col-sm-2 control-label">{tmpl_var name='dmarc_sp_txt'}</label>
<div class="col-sm-3">
<select name="dmarc_sp" id="dmarc_sp" class="form-control">{tmpl_var name='dmarc_sp'}</select>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="ttl" class="col-sm-2 control-label">{tmpl_var name='ttl_txt'}</label>
<div class="col-sm-3">
<input type="text" name="ttl" id="ttl" value="{tmpl_var name='ttl'}" class="form-control" />
</div>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<p class="label">{tmpl_var name='active_txt'}</p>
<div class="multiField">
<input type="checkbox" value="1" id="active" name="active" {tmpl_var name='active'} / >
<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label">{tmpl_var name='active_txt'}</label>
<div class="col-sm-3">
<input type="checkbox" value="1" id="active" name="active" {tmpl_var name='active'}/>
</div>
</div>
</fieldset>
<input type="hidden" name="id" value="{tmpl_var name='id'}">
<input type="hidden" name="zone" value="{tmpl_var name='zone'}" id="zone">
<input type="hidden" name="type" value="{tmpl_var name='type'}">
<input type="hidden" name="name" value="{tmpl_var name='name'}">
</div>
<div class="buttonHolder buttons">
<button class="positive iconstxt icoPositive" type="button" value="{tmpl_var name='btn_save_txt'}" data-submit-form="pageForm" data-form-action="dns/dns_dmarc_edit.php"><span>{tmpl_var name='btn_save_txt'}</span></button>
<button class="negative iconstxt icoNegative" type="button" value="{tmpl_var name='btn_cancel_txt'}" data-load-content="dns/dns_soa_edit.php?id={tmpl_var name='zone'}"><span>{tmpl_var name='btn_cancel_txt'}</span></button>
</div>
</div>
</div>
<div class="clear"><div class="right">
<button class="btn btn-default formbutton-success" type="button" value="{tmpl_var name='btn_save_txt'}" data-submit-form="pageForm" data-form-action="dns/dns_dmarc_edit.php">{tmpl_var name='btn_save_txt'}</button>
<button class="btn btn-default formbutton-default" type="button" value="{tmpl_var name='btn_cancel_txt'}" data-load-content="dns/dns_soa_edit.php?id={tmpl_var name='zone'}">{tmpl_var name='btn_cancel_txt'}</button>
</div></div>
......@@ -16,11 +16,11 @@
</div>
<div class="form-group">
<label class="col-sm-3 control-label">{tmpl_var name='spf_mx_txt'}</label>
<div class="col-sm-9"><input class="form-control" type="checkbox" value="1" id="spf_mx" name="spf_mx" {tmpl_var name = 'spf_mx_active'} /></div>
<div class="col-sm-9"><input type="checkbox" value="1" id="spf_mx" name="spf_mx" {tmpl_var name = 'spf_mx_active'} /></div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="col-sm-3 control-label">{tmpl_var name='spf_a_txt'}</label>
<div class="col-sm-9"><input class="form-control" type="checkbox" value="1" id="spf_a" name="spf_a" {tmpl_var name = 'spf_a_active'} /></div>
<div class="col-sm-9"><input type="checkbox" value="1" id="spf_a" name="spf_a" {tmpl_var name = 'spf_a_active'} /></div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="spf_ip" class="col-sm-3 control-label">{tmpl_var name='spf_ip_txt'}</label>
......@@ -40,11 +40,13 @@
<div class="form-group">
<label for="ttl" class="col-sm-3 control-label">{tmpl_var name='ttl_txt'}</label>
<div class="col-sm-9"><input type="text" name="ttl" id="ttl" value="{tmpl_var name='ttl'}" class="form-control" /></div></div>
<div class="form-group">
<label class="col-sm-3 control-label">{tmpl_var name='active_txt'}</label>
<div class="col-sm-9"><input class="form-control" type="checkbox" value="1" id="active" name="active" {tmpl_var name='active'} /></div>
<div class="col-sm-9">
<input type="checkbox" value="1" id="active" name="active" {tmpl_var name='active'}/>
</div>
</div>
<input type="hidden" name="id" value="{tmpl_var name='id'}">
......
......@@ -100,8 +100,8 @@
<div class="form-group">
<label for="dkim_private" class="col-sm-3 control-label">{tmpl_var name='dkim_private_txt'}</label>
<div class="col-sm-9"><textarea class="form-control" name="dkim_private" id="dkim_private" rows='10' cols='30'>{tmpl_var name='dkim_private'}</textarea></div>
<a href="javascript:setRequest('create')">{tmpl_var name='dkim_generate_txt'}</a>
</div>
<a class="btn btn-default formbutton-default" href="javascript:setRequest('create')" value="{tmpl_var name='dkim_generate_txt'}">{tmpl_var name='dkim_generate_txt'}</a>
<div class="form-group">
<div class="col-sm-9"><textarea class="form-control" name="dkim_public" style="display:none;" id="dkim_public" rows='5' cols='30' readonly>{tmpl_var name='dkim_public'}</textarea></div>
</div>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment