Commit 4a56b41b authored by tbrehm's avatar tbrehm

Added pl translation

parent af81be94
<?php
$wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-m-d';
$wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
$wb['301'] = 'Moduł nie jest dostępny dla aktualnego uzytkownika.';
$wb['302'] = 'Moduł jest niepoprawny.';
$wb['1001'] = 'Nazwa użytkownika i hasło nie może być puste !';
$wb['1002'] = 'Nazwa użytkownika i/lub hasło nie są poprawne !';
$wb['1003'] = 'Nazwa użytkownika nie jest aktywna!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Jesteś pewny, że chcesz usunąć ten wpis?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Nie masz uprawnień do podglądu tego wpisu lub taki wpis nie istnieje!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Nie masz uprawnień do usunięcia tego wpisu!';
$wb["page_txt"] = 'Strona';
$wb["page_of_txt"] = 'z';
$wb["page_next_txt"] = 'Następna';
$wb["page_back_txt"] = 'Wróć';
$wb["delete_txt"] = 'Usuń';
$wb["filter_txt"] = 'Filtr';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy wpis';
$wb['btn_save_txt'] = "Zapisz";
$wb['btn_cancel_txt'] = "Wróć";
?>
<?php
$wb[1001] = "Nazwa użytkownika lub hasło jest puste.";
$wb[1002] = "Nazwa użytkownika lub hasło jest złe.";
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Groups'] = 'Grupy';
$wb['groups_description'] = 'Formularz do edycji grup użytkowników w systemie.';
$wb['Server'] = 'Serwer';
$wb['Services'] = 'Serwisy';
$wb['Config'] = 'Konfiguracja';
$wb['Server Config'] = 'Konfiguracja serwera';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['System'] = 'System';
$wb['Add user'] = 'Dodaj użytkownika';
$wb['Edit user'] = 'Edytuj uzytkownika';
$wb['CP Users'] = 'Użytkownicy';
$wb['Add group'] = 'Dodaj grupę';
$wb['Edit group'] = 'Edytuj grupę';
$wb['Groups'] = 'Grupy';
$wb['Edit server'] = 'Edytuj serwer';
$wb['Edit Server IP'] = 'Edytuj IP serwera';
$wb['Servers'] = 'Serwery';
$wb['Sync. Now'] = 'Synchronizuj teraz.';
$wb['DB Sync.'] = 'Synchronizacja bazy danych.';
$wb['Languages'] = 'Języki';
$wb['New Language'] = 'Nowy język';
$wb['Export'] = 'Export';
$wb['Import'] = 'Import';
$wb['Language Editor'] = 'Edytor języków';
$wb['Software'] = 'Oprogramowanie';
$wb['Repositories'] = 'Repozytoria';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["tcp_port_txt"] = 'Otwarty port TCP';
$wb["udp_port_txt"] = 'Otwarty port UDP';
$wb["tcp_port_help_txt"] = 'Odziel przecinkiem';
$wb["udp_port_help_txt"] = 'Odziel przecinkiem';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["firewall_error_unique"] = 'Istnieje już wpis firewall-a dla tego serwera.';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["tcp_ports_error_regex"] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, ":" and ",".';
$wb["udp_ports_error_regex"] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, ":" and ",".';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Firewall';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["tcp_port_txt"] = 'Otwarte porty TCP';
$wb["udp_port_txt"] = 'Otwarte porty UDP';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj wpis Firewall-a';
?>
<?php
$wb["description_txt"] = 'Opis';
$wb["name_txt"] = 'Grupa';
$wb["name_err"] = 'Nazwa grupy musi mieć od 1 do 30 znaków.';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Grupy użytkowników systemowych';
$wb["description_txt"] = 'Opis';
$wb["name_txt"] = 'Grupa';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nową grupę';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Dodaj nowy język';
$wb["language_select_txt"] = 'Wybierz domyślny język';
$wb["language_new_txt"] = 'Nowy język';
$wb["language_new_hint_txt"] = '2 znakowe kodowanie języka ISO 639-1 (Zobacz http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
$wb['btn_save_txt'] = 'Utwórz nowy zbiór plików z językami';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Połącz język';
$wb["list_desc_txt"] = 'Połącz pliki wybranego języka z plikiami języka angielskiego. <br />Ta opcja dodaje do wybranego języka brakujące zmienne językowe z plików języka angielskiego.';
$wb["language_select_txt"] = 'Wybierz język';
$wb['btn_save_txt'] = 'Połącz pliki teraz';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Edytor plików języka';
$wb['language_select_txt'] = 'Wybierz język';
$wb['module_txt'] = 'Moduł';
$wb['lang_file_txt'] = 'Plik języka';
$wb['btn_save_txt'] = 'Zapisz';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Exportuj pliki języka';
$wb["language_select_txt"] = 'Wybierz język';
$wb['btn_save_txt'] = 'Exportuj pliki wybranego języka';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Importuj plik języka';
$wb["language_import_txt"] = 'Wybierz plik języka';
$wb['btn_save_txt'] = 'Importuj wybrane pliki języka';
$wb["language_overwrite_txt"] = 'Nadpisz plik jeśli istnieje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Edytor plików języka';
$wb["language_select_txt"] = 'Wyberz język';
$wb["module_txt"] = 'Moduł';
$wb["lang_file_txt"] = 'Plik języka';
$wb["lang_file_date_txt"] = 'Ostatnia modyfikacja';
?>
<?php
$wb["config_txt"] = 'Konfiguracja';
$wb["server_name_txt"] = 'Nazwa serwera';
$wb["mail_server_txt"] = 'Serwer poczty E-Mail';
$wb["web_server_txt"] = 'Serwer WWW';
$wb["dns_server_txt"] = 'Serwer DNS';
$wb["file_server_txt"] = 'Serwer plików';
$wb["db_server_txt"] = 'Serwer bazy danych';
$wb["vserver_server_txt"] = 'Witrualny serwer';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
?>
<?php
$wb["jailkit_chroot_home_txt"] = 'Adres root-a Jailkit';
$wb["jailkit_chroot_app_sections_txt"] = 'Sekcje aplikacji root-a Jailkit';
$wb["jailkit_chroot_app_programs_txt"] = 'Ścieżki aplikacji root-a Jailkit';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrooted applications';
$wb["website_path_txt"] = 'Adres strony WWW';
$wb["website_symlinks_txt"] = 'Symulowany link strony WWW';
$wb["website_basedir_txt"] = 'Ścieżka bazowa strony WWW';
$wb["vhost_conf_dir_txt"] = 'Ścieżka do konfiguracyji wirtualnego serwera';
$wb["vhost_conf_enabled_dir_txt"] = 'Ścieżka do aktywnej konfiguracyji Vhost';
$wb["getmail_config_dir_txt"] = 'Ścieżka do konfiguracyji Getmail';
$wb["fastcgi_starter_path_txt"] = 'Adres startowy FastCGI';
$wb["fastcgi_starter_script_txt"] = 'Startowy skrypt FastCGI';
$wb["fastcgi_alias_txt"] = 'Alias FastCGI';
$wb["fastcgi_phpini_path_txt"] = 'Ścieżka do php.ini FastCGI';
$wb["fastcgi_children_txt"] = 'Ilość dzieci FastCGI';
$wb["fastcgi_max_requests_txt"] = 'Maksymalna ilość zadań FastCGI';
$wb["fastcgi_bin_txt"] = 'Kosz FastCGI';
$wb["module_txt"] = 'Moduł';
$wb["maildir_path_txt"] = 'Adres poczty e-mail';
$wb["homedir_path_txt"] = 'Bazowy adres poczty e-mail';
$wb["mailuser_uid_txt"] = 'UID użytkownika e-mail';
$wb["mailuser_gid_txt"] = 'GID użytkownika e-mail';
$wb["mailuser_name_txt"] = 'Nazwa użytkownika e-mail';
$wb["mailuser_group_txt"] = 'Grupa użytkownika e-mail';
$wb["relayhost_txt"] = 'Adres Relayhost';
$wb["relayhost_user_txt"] = 'Użytkownik Relayhost';
$wb["relayhost_password_txt"] = 'Hasło Relayhost';
$wb["mailbox_size_limit_txt"] = 'Maksymalna wielkość skrzynki pocztowej';
$wb["message_size_limit_txt"] = 'Maksymalna wielkość wiadomości';
$wb["ip_address_txt"] = 'Adres IP';
$wb["netmask_txt"] = 'Maska';
$wb["gateway_txt"] = 'Bramka';
$wb["hostname_txt"] = 'Nazwa';
$wb["nameservers_txt"] = 'Nazwa serwera';
$wb["auto_network_configuration_txt"] = 'Konfiguracja sieci';
$wb["ip_address_error_wrong"] = 'Nieprawidłowy format adresu IP.';
$wb["netmask_error_wrong"] = 'Nieprawidłowy format maski.';
$wb["gateway_error_wrong"] = 'Nieprawidłowy format bramki.';
$wb["hostname_error_empty"] = 'Nazwa jest pusta.';
$wb["nameservers_error_empty"] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb["config_dir_txt"] = 'Config directory';
$wb["init_script_txt"] = 'Cron init script name';
$wb["crontab_dir_txt"] = 'Path for individual crontabs';
$wb["wget_txt"] = 'Path to wget program';
$wb["web_user_txt"] = 'Apache user';
$wb["web_group_txt"] = 'Apache group';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Konfiguracja serwera';
$wb["server_name_txt"] = 'Serwer';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["ip_address_txt"] = 'Adres IP';
$wb["virtualhost_txt"] = 'Nazwa wirtualnego hosta HTTP';
$wb["ip_err"] = 'Adres IP jest niepoprawny';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Adresy IP';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["ip_address_txt"] = 'Adres IP';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy adres IP';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Serwer';
$wb["server_name_txt"] = 'Nazwa';
$wb["mail_server_txt"] = 'E-mail';
$wb["web_server_txt"] = 'WWW';
$wb["dns_server_txt"] = 'DNS';
$wb["file_server_txt"] = 'Plik';
$wb["db_server_txt"] = 'Baza danych';
$wb["vserver_server_txt"] = 'Wirtualny serwer';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy serwer';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Paczki z oprogramowaniem';
$wb['installed_txt'] = 'Status';
$wb['package_title_txt'] = 'Paczka';
$wb['package_description_txt'] = 'Opis';
$wb['action_txt'] = 'Akcja';
?>
<?php
$wb["repo_name_txt"] = 'Repozytorium';
$wb["repo_url_txt"] = 'URL';
$wb["repo_username_txt"] = 'Użytkownik (Opcjonalnie)';
$wb["repo_password_txt"] = 'Hasło (Opcjonalnie)';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Repozytoria';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["repo_name_txt"] = 'Repozytoria';
$wb["repo_url_txt"] = 'URL';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Aktualizacje oprogramowania';
$wb['server_select_txt'] = 'Wybierz serwer';
$wb['installed_txt'] = 'Akcja';
$wb['update_title_txt'] = 'Aktualizacja';
$wb['version_txt'] = 'Wersja';
$wb['action_txt'] = 'Akcja';
?>
<?php
$wb['warning'] = 'Edytuj te wartości ostrożnie! Nie usuwaj prefiksów w systemie w więcej niż jednym kliencie.';
$wb['dbname_prefix_txt'] = 'Prefiks nazwy bazy danych';
$wb['dbuser_prefix_txt'] = 'Prefiks użytkownika bazy danych';
$wb['shelluser_prefix_txt'] = 'Prefiks użytkownika shell';
$wb['ftpuser_prefix_txt'] = 'Prefiks uzytkownika FTP';
$wb['dbname_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy bazy danych.';
$wb['dbuser_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy użytkownika bazy danych.';
$wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy użytkownika ftp.';
$wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy użytkownika shell.';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Adres do phpMyAdmin-a w liście baz danych';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Adres do poczty e-mail w liście skrzynek pocztowych';
?>
<?php
$wb["username_txt"] = 'Nazwa użytkownika';
$wb["username_err"] = 'Nazwa użytkownika jest za długa lub zawiera niedozwolone znaki.';
$wb["username_empty"] = 'Nazwa użytkownika jest pusta.';
$wb["username_unique"] = 'Istnieje już użytkownik o takiej nazwie.';
$wb["passwort_txt"] = 'Hasło';
$wb["password_strength_txt"] = 'Siła hasła';
$wb["modules_txt"] = 'Moduł';
$wb["startmodule_txt"] = 'Moduł startowy';
$wb["app_theme_txt"] = 'Styl';
$wb["typ_txt"] = 'Typ';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["language_txt"] = 'Język';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa';
$wb["vorname_txt"] = 'Imię';
$wb["unternehmen_txt"] = 'Firma';
$wb["strasse_txt"] = 'Ulica';
$wb["ort_txt"] = 'Miasto';
$wb["plz_txt"] = 'Kod pocztowy';
$wb["land_txt"] = 'Państwowy';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["url_txt"] = 'Url';
$wb["telefon_txt"] = 'Telefon';
$wb["fax_txt"] = 'Fax';
$wb["groups_txt"] = 'Groupy';
$wb["default_group_txt"] = 'Domyślna grupa';
$wb["startmodule_err"] = 'Modułu startowego nie ma wśród modułów.';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Użytkownicy';
$wb["username_txt"] = 'Nazwa użytkownika';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa';
$wb["vorname_txt"] = 'Imię';
$wb["ort_txt"] = 'Miasto';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowego użytkownika';
?><div></div>
<?php
$wb['Client'] = 'Klient';
$wb['Address'] = 'Adres';
$wb['Limits'] = 'Limity';
$wb['Add Client'] = 'Dodaj klienta';
$wb['Edit Client'] = 'Edytuj klienta';
$wb['Clients'] = 'Klienci';
$wb['Edit Client-Templates'] = 'Edytuj szablony klientów';
$wb['Add Reseller'] = 'Add Reseller';
$wb['Edit Reseller'] = 'Edit Reseller';
$wb['Resellers'] = 'Resellers';
?>
<?php
$wb["limit_maildomain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen email';
$wb["limit_mailbox_txt"] = 'Maksymalna ilość skrzynek pocztowych';
$wb["limit_mailalias_txt"] = 'Maxymalna ilość aliasów e-mail';
$wb["limit_mailforward_txt"] = 'Maksymalna ilość przekierowań e-mail';
$wb["limit_mailcatchall_txt"] = 'Maksymalna ilość kont e-mail catchall';
$wb["limit_mailrouting_txt"] = 'Maksymalna ilość ścieżek e-mail';
$wb["limit_mailfilter_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów e-mail';
$wb["limit_fetchmail_txt"] = 'Maksymalna ilość kont z fetchmail';
$wb["limit_mailquota_txt"] = 'Pojemność skrzynki';
$wb["limit_spamfilter_wblist_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu białej / czarnej listy';
$wb["limit_spamfilter_user_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu użytkowników';
$wb["limit_spamfilter_policy_txt"] = 'Maksymalna ilość polityk filtrów spamu';
$wb["default_mailserver_txt"] = 'Domyślny serwer e-mail';
$wb["company_name_txt"] = 'Nazwa firmy';
$wb["contact_name_txt"] = 'Nazwa kontaktu';
$wb["username_txt"] = 'Nazwa użytkownika';
$wb["password_txt"] = 'Hasło';
$wb["password_strength_txt"] = 'Siła hasła';
$wb["language_txt"] = 'Język';
$wb["usertheme_txt"] = 'Styl';
$wb["street_txt"] = 'Ulica';
$wb["zip_txt"] = 'Kod pocztowy';
$wb["city_txt"] = 'Miasto';
$wb["state_txt"] = 'Województwo';
$wb["country_txt"] = 'Państwo';
$wb["telephone_txt"] = 'Telefon';
$wb["mobile_txt"] = 'Komórka';
$wb["fax_txt"] = 'Fax';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["internet_txt"] = 'Strona www';
$wb["icq_txt"] = 'ICQ';
$wb["notes_txt"] = 'Notatki';
$wb["company_txt"] = 'Firma';
$wb["title_txt"] = 'Tytuł';
$wb["firstname_txt"] = 'Imię';
$wb["surname_txt"] = 'Nazwisko';
$wb["limit_domain_txt"] = 'limit_domen';
$wb["limit_subdomain_txt"] = 'limit_subdomen';
$wb["limit_webquota_txt"] = 'limit_pojemnosci_www';
$wb["limit_database_txt"] = 'limit_baz_danych';
$wb["limit_cron_txt"] = 'Max. number of cron jobs';
$wb["limit_cron_type_txt"] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)';
$wb["limit_cron_frequency_txt"] = 'Min. delay between executions';
$wb["ip_address_txt"] = 'adres_ip';
$wb["limit_client_error_notint"] = 'Limit klienta nie jest liczbą.';
$wb["firstname_error_empty"] = 'Imię jest puste.';
$wb["contact_error_empty"] = 'Nazwa konatku jest pusta.';
$wb["default_webserver_txt"] = 'Domyślny serwer WWW';
$wb["limit_web_domain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen WWW';
$wb["limit_web_aliasdomain_txt"] = 'Maksymalna ilość aliasów domen';
$wb["limit_web_subdomain_txt"] = 'Maksymalna ilość subdomen';
$wb["limit_ftp_user_txt"] = 'Maksymalna ilość użytkowników FTP';
$wb["default_dnsserver_txt"] = 'Domyślny serwer DNS';
$wb["limit_dns_zone_txt"] = 'Maksymalna ilość stref DNS';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS';
$wb["limit_shell_user_txt"] = 'Maksymalna ilość użytkowników shell';
$wb["limit_client_txt"] = 'Maksymalna ilość klientów';
$wb["username_error_empty"] = 'Nazwa uużytkownika jest pusta.';
$wb["username_error_unique"] = 'Nazwa użytkownika musi być unikatowa.';
$wb["limit_maildomain_error_notint"] = 'Limit domen musi być liczbą.';
$wb["limit_mailbox_error_notint"] = 'Limit skrzynek pocztowych musi być liczbą.';
$wb["limit_mailalias_error_notint"] = 'Limit aliasów e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailforward_error_notint"] = 'Limit przekierowań musi być liczbą.';
$wb["limit_mailcatchall_error_notint"] = 'Limit e-mail catchall musi być liczbą.';
$wb["limit_mailrouting_error_notint"] = 'Limit ścieżek e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailfilter_error_notint"] = 'Limit filtrów e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailfetchmail_error_notint"] = 'Limit fetchmail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailquota_error_notint"] = 'Limit pojemności skrzynki musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_wblist_error_notint"] = 'Limit filtrów spamu biała / czarna lista musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_user_error_notint"] = 'Limit filtrów spamu użytkownika musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_policy_error_notint"] = 'Limit polityk filtrów spamu musi być liczbą.';
$wb["limit_web_domain_error_notint"] = 'Limit stron www musi być liczbą.';
$wb["limit_web_aliasdomain_error_notint"] = 'Limit aliasów strony www musi być liczbą.';
$wb["limit_web_subdomain_error_notint"] = 'Limit subdomen strony www musi być liczbą.';
$wb["limit_ftp_user_error_notint"] = 'Limit użytkowników FTP musi być liczbą.';
$wb["limit_shell_user_error_notint"] = 'Limit użytkowników shell musi być liczbą.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit stref DNS musi być liczbą.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit wpisów DNS musi być liczbą.';
$wb["limit_client_error_notint"] = 'Limit subklientów musi być liczbą.';
$wb["default_dbserver_txt"] = 'Domyślny serwer bazy danych';
$wb["limit_database_txt"] = 'Maksymalna ilość bazy danych';
$wb["limit_database_error_notint"] = 'Limit baz danych musi być liczbą.';
$wb["limit_cron_error_notint"] = 'The cron limit must be a number.';
$wb["limit_cron_error_frequency"] = 'The cron frequency limit must be a number.';
$wb["username_error_regex"] = 'Nazwa użytkownika zawiera niedozwolone znaki.';
$wb["template_master_txt"] = 'Główny szablon';
$wb["template_additional_txt"] = 'Dodatkowy szablon';
$wb["ssh_chroot_txt"] = 'Opcje SSH-root';
$wb["web_php_options_txt"] = 'Opcje PHP';
$wb["limit_client_error"] = 'Maksymalna liczba kientów została już osiągnięta.';
?>
<?php
$wb["limit_client_error_notint"] = 'Limit klientów musi być liczbą.';
$wb["limit_maildomain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen e-mail';
$wb["limit_mailbox_txt"] = 'Maksymalna ilość skrzynek pocztowych';
$wb["limit_mailalias_txt"] = 'Maksymalna ilość aliasów e-mail';
$wb["limit_mailforward_txt"] = 'Maksymalna ilość przekierowań e-mail';
$wb["limit_mailcatchall_txt"] = 'Maksymalna ilość kont e-mail catchall';
$wb["limit_mailrouting_txt"] = 'Maksymalna ilość ścieżek e-mail';
$wb["limit_mailfilter_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów e-mail';
$wb["limit_fetchmail_txt"] = 'Maksymalna ilość kont z fetchmail';
$wb["limit_mailquota_txt"] = 'Pojemność skrzynki';
$wb["limit_spamfilter_wblist_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu białej / czarnej listy';
$wb["limit_spamfilter_user_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu użytkowników';
$wb["limit_spamfilter_policy_txt"] = 'Maksymalna ilość polityk filtrów spamu';
$wb["limit_domain_txt"] = 'limit_domen';
$wb["limit_subdomain_txt"] = 'limit_subdomen';
$wb["limit_webquota_txt"] = 'limit_pojemnosci_www';
$wb["limit_database_txt"] = 'limit_baz_danych';
$wb["limit_cron_txt"] = 'Max. number of cron jobs';
$wb["limit_cron_type_txt"] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)';
$wb["limit_cron_frequency_txt"] = 'Min. delay between executions';
$wb["limit_web_domain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen';
$wb["limit_web_aliasdomain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen';
$wb["limit_web_subdomain_txt"] = 'Maksymalna ilość subdomen';
$wb["limit_ftp_user_txt"] = 'Maksymalna ilość uzytkowników FTP';
$wb["limit_dns_zone_txt"] = 'Maksymalna ilość stref DNS';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS';
$wb["limit_shell_user_txt"] = 'Maksymalna ilość użytkowników shell';
$wb["limit_client_txt"] = 'Maksymalna ilość klientów';
$wb["limit_maildomain_error_notint"] = 'Limit domen musi być liczbą.';
$wb["limit_mailbox_error_notint"] = 'Limit skrzynek pocztowych musi być liczbą.';
$wb["limit_mailalias_error_notint"] = 'Limit aliasów musi być liczbą.';
$wb["limit_mailforward_error_notint"] = 'Limit przekierowań e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailcatchall_error_notint"] = 'Limit e-mail catchall musi być liczbą.';
$wb["limit_mailrouting_error_notint"] = 'Limit ścieżek e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailfilter_error_notint"] = 'Limit filtrów e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailfetchmail_error_notint"] = 'Limit fetchmail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailquota_error_notint"] = 'Limit pojemności skrzynki musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_wblist_error_notint"] = 'Limit filtrów spamu biała / czarna lista musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_user_error_notint"] = 'Limit filtrów spamu użytkownika musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_policy_error_notint"] = 'Limit polityk filtrów spamu musi być liczbą.';
$wb["limit_web_domain_error_notint"] = 'Limit stron www musi być liczbą.';
$wb["limit_web_aliasdomain_error_notint"] = 'Limit aliasów strony www musi być liczbą.';
$wb["limit_web_subdomain_error_notint"] = 'Limit subdomen strony www musi być liczbą.';
$wb["limit_ftp_user_error_notint"] = 'Limit użytkowników FTP musi być liczbą.';
$wb["limit_shell_user_error_notint"] = 'Limit użytkowników shell musi być liczbą.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit stref DNS musi być liczbą.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit wpisów DNS musi być liczbą.';
$wb["limit_database_txt"] = 'Maksymalna ilość baz danych';
$wb["limit_database_error_notint"] = 'Limit baz danych musi być liczbą.';
$wb["limit_cron_error_notint"] = 'The cron limit must be a number.';
$wb["limit_cron_error_frequency"] = 'The cron frequency limit must be a number.';
$wb["error_template_name_empty"] = 'Proszę wpisać nazwę szablonu';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Szablon klienta';
$wb["template_type_txt"] = 'Typ';
$wb["template_name_txt"] = 'Nazwa szablonu';
?>
<?php
$wb["limit_maildomain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen e-mail';
$wb["limit_mailbox_txt"] = 'Maksymalna ilość skrzynek pocztowych';
$wb["limit_mailalias_txt"] = 'Maksymalna ilość aliasów e-mail';
$wb["limit_mailforward_txt"] = 'Maksymalna ilość przekierowań e-mail';
$wb["limit_mailcatchall_txt"] = 'Maksymalna ilość kont e-mail catchall';
$wb["limit_mailrouting_txt"] = 'Maksymalna ilość ścieżek e-mail';