Commit 4a56b41b authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Added pl translation

parent af81be94
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Repozytoria';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["repo_name_txt"] = 'Repozytoria';
$wb["repo_url_txt"] = 'URL';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Aktualizacje oprogramowania';
$wb['server_select_txt'] = 'Wybierz serwer';
$wb['installed_txt'] = 'Akcja';
$wb['update_title_txt'] = 'Aktualizacja';
$wb['version_txt'] = 'Wersja';
$wb['action_txt'] = 'Akcja';
?>
<?php
$wb['warning'] = 'Edytuj te wartości ostrożnie! Nie usuwaj prefiksów w systemie w więcej niż jednym kliencie.';
$wb['dbname_prefix_txt'] = 'Prefiks nazwy bazy danych';
$wb['dbuser_prefix_txt'] = 'Prefiks użytkownika bazy danych';
$wb['shelluser_prefix_txt'] = 'Prefiks użytkownika shell';
$wb['ftpuser_prefix_txt'] = 'Prefiks uzytkownika FTP';
$wb['dbname_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy bazy danych.';
$wb['dbuser_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy użytkownika bazy danych.';
$wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy użytkownika ftp.';
$wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy użytkownika shell.';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Adres do phpMyAdmin-a w liście baz danych';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Adres do poczty e-mail w liście skrzynek pocztowych';
?>
<?php
$wb["username_txt"] = 'Nazwa użytkownika';
$wb["username_err"] = 'Nazwa użytkownika jest za długa lub zawiera niedozwolone znaki.';
$wb["username_empty"] = 'Nazwa użytkownika jest pusta.';
$wb["username_unique"] = 'Istnieje już użytkownik o takiej nazwie.';
$wb["passwort_txt"] = 'Hasło';
$wb["password_strength_txt"] = 'Siła hasła';
$wb["modules_txt"] = 'Moduł';
$wb["startmodule_txt"] = 'Moduł startowy';
$wb["app_theme_txt"] = 'Styl';
$wb["typ_txt"] = 'Typ';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["language_txt"] = 'Język';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa';
$wb["vorname_txt"] = 'Imię';
$wb["unternehmen_txt"] = 'Firma';
$wb["strasse_txt"] = 'Ulica';
$wb["ort_txt"] = 'Miasto';
$wb["plz_txt"] = 'Kod pocztowy';
$wb["land_txt"] = 'Państwowy';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["url_txt"] = 'Url';
$wb["telefon_txt"] = 'Telefon';
$wb["fax_txt"] = 'Fax';
$wb["groups_txt"] = 'Groupy';
$wb["default_group_txt"] = 'Domyślna grupa';
$wb["startmodule_err"] = 'Modułu startowego nie ma wśród modułów.';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Użytkownicy';
$wb["username_txt"] = 'Nazwa użytkownika';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa';
$wb["vorname_txt"] = 'Imię';
$wb["ort_txt"] = 'Miasto';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowego użytkownika';
?><div></div>
<?php
$wb['Client'] = 'Klient';
$wb['Address'] = 'Adres';
$wb['Limits'] = 'Limity';
$wb['Add Client'] = 'Dodaj klienta';
$wb['Edit Client'] = 'Edytuj klienta';
$wb['Clients'] = 'Klienci';
$wb['Edit Client-Templates'] = 'Edytuj szablony klientów';
$wb['Add Reseller'] = 'Add Reseller';
$wb['Edit Reseller'] = 'Edit Reseller';
$wb['Resellers'] = 'Resellers';
?>
<?php
$wb["limit_maildomain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen email';
$wb["limit_mailbox_txt"] = 'Maksymalna ilość skrzynek pocztowych';
$wb["limit_mailalias_txt"] = 'Maxymalna ilość aliasów e-mail';
$wb["limit_mailforward_txt"] = 'Maksymalna ilość przekierowań e-mail';
$wb["limit_mailcatchall_txt"] = 'Maksymalna ilość kont e-mail catchall';
$wb["limit_mailrouting_txt"] = 'Maksymalna ilość ścieżek e-mail';
$wb["limit_mailfilter_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów e-mail';
$wb["limit_fetchmail_txt"] = 'Maksymalna ilość kont z fetchmail';
$wb["limit_mailquota_txt"] = 'Pojemność skrzynki';
$wb["limit_spamfilter_wblist_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu białej / czarnej listy';
$wb["limit_spamfilter_user_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu użytkowników';
$wb["limit_spamfilter_policy_txt"] = 'Maksymalna ilość polityk filtrów spamu';
$wb["default_mailserver_txt"] = 'Domyślny serwer e-mail';
$wb["company_name_txt"] = 'Nazwa firmy';
$wb["contact_name_txt"] = 'Nazwa kontaktu';
$wb["username_txt"] = 'Nazwa użytkownika';
$wb["password_txt"] = 'Hasło';
$wb["password_strength_txt"] = 'Siła hasła';
$wb["language_txt"] = 'Język';
$wb["usertheme_txt"] = 'Styl';
$wb["street_txt"] = 'Ulica';
$wb["zip_txt"] = 'Kod pocztowy';
$wb["city_txt"] = 'Miasto';
$wb["state_txt"] = 'Województwo';
$wb["country_txt"] = 'Państwo';
$wb["telephone_txt"] = 'Telefon';
$wb["mobile_txt"] = 'Komórka';
$wb["fax_txt"] = 'Fax';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["internet_txt"] = 'Strona www';
$wb["icq_txt"] = 'ICQ';
$wb["notes_txt"] = 'Notatki';
$wb["company_txt"] = 'Firma';
$wb["title_txt"] = 'Tytuł';
$wb["firstname_txt"] = 'Imię';
$wb["surname_txt"] = 'Nazwisko';
$wb["limit_domain_txt"] = 'limit_domen';
$wb["limit_subdomain_txt"] = 'limit_subdomen';
$wb["limit_webquota_txt"] = 'limit_pojemnosci_www';
$wb["limit_database_txt"] = 'limit_baz_danych';
$wb["limit_cron_txt"] = 'Max. number of cron jobs';
$wb["limit_cron_type_txt"] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)';
$wb["limit_cron_frequency_txt"] = 'Min. delay between executions';
$wb["ip_address_txt"] = 'adres_ip';
$wb["limit_client_error_notint"] = 'Limit klienta nie jest liczbą.';
$wb["firstname_error_empty"] = 'Imię jest puste.';
$wb["contact_error_empty"] = 'Nazwa konatku jest pusta.';
$wb["default_webserver_txt"] = 'Domyślny serwer WWW';
$wb["limit_web_domain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen WWW';
$wb["limit_web_aliasdomain_txt"] = 'Maksymalna ilość aliasów domen';
$wb["limit_web_subdomain_txt"] = 'Maksymalna ilość subdomen';
$wb["limit_ftp_user_txt"] = 'Maksymalna ilość użytkowników FTP';
$wb["default_dnsserver_txt"] = 'Domyślny serwer DNS';
$wb["limit_dns_zone_txt"] = 'Maksymalna ilość stref DNS';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS';
$wb["limit_shell_user_txt"] = 'Maksymalna ilość użytkowników shell';
$wb["limit_client_txt"] = 'Maksymalna ilość klientów';
$wb["username_error_empty"] = 'Nazwa uużytkownika jest pusta.';
$wb["username_error_unique"] = 'Nazwa użytkownika musi być unikatowa.';
$wb["limit_maildomain_error_notint"] = 'Limit domen musi być liczbą.';
$wb["limit_mailbox_error_notint"] = 'Limit skrzynek pocztowych musi być liczbą.';
$wb["limit_mailalias_error_notint"] = 'Limit aliasów e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailforward_error_notint"] = 'Limit przekierowań musi być liczbą.';
$wb["limit_mailcatchall_error_notint"] = 'Limit e-mail catchall musi być liczbą.';
$wb["limit_mailrouting_error_notint"] = 'Limit ścieżek e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailfilter_error_notint"] = 'Limit filtrów e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailfetchmail_error_notint"] = 'Limit fetchmail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailquota_error_notint"] = 'Limit pojemności skrzynki musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_wblist_error_notint"] = 'Limit filtrów spamu biała / czarna lista musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_user_error_notint"] = 'Limit filtrów spamu użytkownika musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_policy_error_notint"] = 'Limit polityk filtrów spamu musi być liczbą.';
$wb["limit_web_domain_error_notint"] = 'Limit stron www musi być liczbą.';
$wb["limit_web_aliasdomain_error_notint"] = 'Limit aliasów strony www musi być liczbą.';
$wb["limit_web_subdomain_error_notint"] = 'Limit subdomen strony www musi być liczbą.';
$wb["limit_ftp_user_error_notint"] = 'Limit użytkowników FTP musi być liczbą.';
$wb["limit_shell_user_error_notint"] = 'Limit użytkowników shell musi być liczbą.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit stref DNS musi być liczbą.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit wpisów DNS musi być liczbą.';
$wb["limit_client_error_notint"] = 'Limit subklientów musi być liczbą.';
$wb["default_dbserver_txt"] = 'Domyślny serwer bazy danych';
$wb["limit_database_txt"] = 'Maksymalna ilość bazy danych';
$wb["limit_database_error_notint"] = 'Limit baz danych musi być liczbą.';
$wb["limit_cron_error_notint"] = 'The cron limit must be a number.';
$wb["limit_cron_error_frequency"] = 'The cron frequency limit must be a number.';
$wb["username_error_regex"] = 'Nazwa użytkownika zawiera niedozwolone znaki.';
$wb["template_master_txt"] = 'Główny szablon';
$wb["template_additional_txt"] = 'Dodatkowy szablon';
$wb["ssh_chroot_txt"] = 'Opcje SSH-root';
$wb["web_php_options_txt"] = 'Opcje PHP';
$wb["limit_client_error"] = 'Maksymalna liczba kientów została już osiągnięta.';
?>
<?php
$wb["limit_client_error_notint"] = 'Limit klientów musi być liczbą.';
$wb["limit_maildomain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen e-mail';
$wb["limit_mailbox_txt"] = 'Maksymalna ilość skrzynek pocztowych';
$wb["limit_mailalias_txt"] = 'Maksymalna ilość aliasów e-mail';
$wb["limit_mailforward_txt"] = 'Maksymalna ilość przekierowań e-mail';
$wb["limit_mailcatchall_txt"] = 'Maksymalna ilość kont e-mail catchall';
$wb["limit_mailrouting_txt"] = 'Maksymalna ilość ścieżek e-mail';
$wb["limit_mailfilter_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów e-mail';
$wb["limit_fetchmail_txt"] = 'Maksymalna ilość kont z fetchmail';
$wb["limit_mailquota_txt"] = 'Pojemność skrzynki';
$wb["limit_spamfilter_wblist_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu białej / czarnej listy';
$wb["limit_spamfilter_user_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu użytkowników';
$wb["limit_spamfilter_policy_txt"] = 'Maksymalna ilość polityk filtrów spamu';
$wb["limit_domain_txt"] = 'limit_domen';
$wb["limit_subdomain_txt"] = 'limit_subdomen';
$wb["limit_webquota_txt"] = 'limit_pojemnosci_www';
$wb["limit_database_txt"] = 'limit_baz_danych';
$wb["limit_cron_txt"] = 'Max. number of cron jobs';
$wb["limit_cron_type_txt"] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)';
$wb["limit_cron_frequency_txt"] = 'Min. delay between executions';
$wb["limit_web_domain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen';
$wb["limit_web_aliasdomain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen';
$wb["limit_web_subdomain_txt"] = 'Maksymalna ilość subdomen';
$wb["limit_ftp_user_txt"] = 'Maksymalna ilość uzytkowników FTP';
$wb["limit_dns_zone_txt"] = 'Maksymalna ilość stref DNS';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS';
$wb["limit_shell_user_txt"] = 'Maksymalna ilość użytkowników shell';
$wb["limit_client_txt"] = 'Maksymalna ilość klientów';
$wb["limit_maildomain_error_notint"] = 'Limit domen musi być liczbą.';
$wb["limit_mailbox_error_notint"] = 'Limit skrzynek pocztowych musi być liczbą.';
$wb["limit_mailalias_error_notint"] = 'Limit aliasów musi być liczbą.';
$wb["limit_mailforward_error_notint"] = 'Limit przekierowań e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailcatchall_error_notint"] = 'Limit e-mail catchall musi być liczbą.';
$wb["limit_mailrouting_error_notint"] = 'Limit ścieżek e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailfilter_error_notint"] = 'Limit filtrów e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailfetchmail_error_notint"] = 'Limit fetchmail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailquota_error_notint"] = 'Limit pojemności skrzynki musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_wblist_error_notint"] = 'Limit filtrów spamu biała / czarna lista musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_user_error_notint"] = 'Limit filtrów spamu użytkownika musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_policy_error_notint"] = 'Limit polityk filtrów spamu musi być liczbą.';
$wb["limit_web_domain_error_notint"] = 'Limit stron www musi być liczbą.';
$wb["limit_web_aliasdomain_error_notint"] = 'Limit aliasów strony www musi być liczbą.';
$wb["limit_web_subdomain_error_notint"] = 'Limit subdomen strony www musi być liczbą.';
$wb["limit_ftp_user_error_notint"] = 'Limit użytkowników FTP musi być liczbą.';
$wb["limit_shell_user_error_notint"] = 'Limit użytkowników shell musi być liczbą.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit stref DNS musi być liczbą.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit wpisów DNS musi być liczbą.';
$wb["limit_database_txt"] = 'Maksymalna ilość baz danych';
$wb["limit_database_error_notint"] = 'Limit baz danych musi być liczbą.';
$wb["limit_cron_error_notint"] = 'The cron limit must be a number.';
$wb["limit_cron_error_frequency"] = 'The cron frequency limit must be a number.';
$wb["error_template_name_empty"] = 'Proszę wpisać nazwę szablonu';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Szablon klienta';
$wb["template_type_txt"] = 'Typ';
$wb["template_name_txt"] = 'Nazwa szablonu';
?>
<?php
$wb["limit_maildomain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen e-mail';
$wb["limit_mailbox_txt"] = 'Maksymalna ilość skrzynek pocztowych';
$wb["limit_mailalias_txt"] = 'Maksymalna ilość aliasów e-mail';
$wb["limit_mailforward_txt"] = 'Maksymalna ilość przekierowań e-mail';
$wb["limit_mailcatchall_txt"] = 'Maksymalna ilość kont e-mail catchall';
$wb["limit_mailrouting_txt"] = 'Maksymalna ilość ścieżek e-mail';
$wb["limit_mailfilter_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów e-mail';
$wb["limit_fetchmail_txt"] = 'Maksymalna ilość kont fetchmail';
$wb["limit_mailquota_txt"] = 'Limit skrzynki pocztowej';
$wb["limit_spamfilter_wblist_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu białej / czarnej listy';
$wb["limit_spamfilter_user_txt"] = 'Maksymalna ilość użytkowników z filtrem spamu';
$wb["limit_spamfilter_policy_txt"] = 'Maksymalna ilość polityk filtrów spamu';
$wb["default_mailserver_txt"] = 'Domyślny serwer poczty';
$wb["company_name_txt"] = 'Nazwa firmy';
$wb["contact_name_txt"] = 'Nazwa kontaktu';
$wb["username_txt"] = 'Nazwa użytkownika';
$wb["password_txt"] = 'Hasło';
$wb["password_strength_txt"] = 'Siła hasła';
$wb["language_txt"] = 'Język';
$wb["usertheme_txt"] = 'Szablon';
$wb["street_txt"] = 'Ulica';
$wb["zip_txt"] = 'Kod pocztowy';
$wb["city_txt"] = 'Miasto';
$wb["state_txt"] = 'Województwo';
$wb["country_txt"] = 'Państwo';
$wb["telephone_txt"] = 'Telefon';
$wb["mobile_txt"] = 'Komórka';
$wb["fax_txt"] = 'Fax';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["internet_txt"] = 'Strona www';
$wb["icq_txt"] = 'ICQ';
$wb["notes_txt"] = 'Notatki';
$wb["company_txt"] = 'Firma';
$wb["title_txt"] = 'Tytuł';
$wb["firstname_txt"] = 'Imię';
$wb["surname_txt"] = 'Nazwisko';
$wb["limit_domain_txt"] = 'limit_domen';
$wb["limit_subdomain_txt"] = 'limit_subdomen';
$wb["limit_webquota_txt"] = 'limit_pojemnosci_www';
$wb["limit_database_txt"] = 'limit_baz_danych';
$wb["limit_cron_txt"] = 'Maksymalna ilość zadań crone';
$wb["limit_cron_type_txt"] = 'Maksymalna ilość typów zadań corne (zadania admina oraz sugerowane url)';
$wb["limit_cron_frequency_txt"] = 'Minimalne odstępy między zadaniami';
$wb["ip_address_txt"] = 'adres_ip';
$wb["limit_client_error_notint"] = 'Limik klienta nie jest liczbą.';
$wb["firstname_error_empty"] = 'Imię jest puste.';
$wb["contact_error_empty"] = 'Nazwa kontaktu jest pusta.';
$wb["default_webserver_txt"] = 'Domyślny serwer www';
$wb["limit_web_domain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen www';
$wb["limit_web_aliasdomain_txt"] = 'Maksymalna ilość aliasów';
$wb["limit_web_subdomain_txt"] = 'Maksymalna ilość subdomen';
$wb["limit_ftp_user_txt"] = 'Maksymalna ilość użytkowników FTP';
$wb["default_dnsserver_txt"] = 'Domyślny serwer DNS';
$wb["limit_dns_zone_txt"] = 'Maksymalna ilość stref DNS';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS';
$wb["limit_shell_user_txt"] = 'Maksymalna ilość użytkowników Shell';
$wb["limit_client_txt"] = 'Maksymalna ilość klientów';
$wb["username_error_empty"] = 'Nazwa użytkownika jest pusta.';
$wb["username_error_unique"] = 'Nazwa użytkownika musi być unikatowa.';
$wb["limit_maildomain_error_notint"] = 'Limit domen e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailbox_error_notint"] = 'Limit skrzynek pocztowych musi być liczbą.';
$wb["limit_mailalias_error_notint"] = 'Limit aliasów e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailforward_error_notint"] = 'Limit przekierowań e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailcatchall_error_notint"] = 'Limit kont e-mail catchall musi być liczbą.';
$wb["limit_mailrouting_error_notint"] = 'Limit ścieżek e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailfilter_error_notint"] = 'Limit filtrów e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailfetchmail_error_notint"] = 'Limit kont fetchmail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailquota_error_notint"] = 'Limit pojemności konta e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_wblist_error_notint"] = 'Limit filtrów spamu białej / czarnej listy musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_user_error_notint"] = 'Limit filtrów spamu użytkownika musi być liczbą';
$wb["limit_spamfilter_policy_error_notint"] = 'Limit polityk filtrów spamu musi być liczbą.';
$wb["limit_web_domain_error_notint"] = 'Limit stron www musi być liczbą.';
$wb["limit_web_aliasdomain_error_notint"] = 'Limit aliasów musi być liczbą.';
$wb["limit_web_subdomain_error_notint"] = 'Limit subdomen musi być liczbą.';
$wb["limit_ftp_user_error_notint"] = 'Limit użytkowników ftp musi być liczbą.';
$wb["limit_shell_user_error_notint"] = 'Limit użytkowników shell musi być liczbą.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit stref DNS musi być liczbą.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit wpisów DNS musi być liczbą.';
$wb["limit_client_error_notint"] = 'Ilość klientów musi być liczbą.';
$wb["default_dbserver_txt"] = 'Domyślny serwer bazy danych';
$wb["limit_database_txt"] = 'Maksymalna ilość bazy danych';
$wb["limit_database_error_notint"] = 'Limit baz danych musi być liczbą.';
$wb["limit_cron_error_notint"] = 'Limit zadań crone musi być liczbą.';
$wb["limit_cron_error_frequency"] = 'TLimit częstości zadań crone musi być liczbą.';
$wb["username_error_regex"] = 'Nazwa użytkownika zawiera niedozwolone znaki.';
$wb["template_master_txt"] = 'Głowny szablon';
$wb["template_additional_txt"] = 'Dodatkowy szablon';
$wb["ssh_chroot_txt"] = 'Opcje root-a SSH';
$wb["web_php_options_txt"] = 'Opcje PHP';
$wb["limit_client_error"] = 'Maksymalna ilość klientów została przekroczona.';
$wb["limit_client_error_positive"] = 'Liczba klientów musi być > 0';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Reseller-y';
$wb["client_id_txt"] = 'ID';
$wb["company_name_txt"] = 'Nazwa firmy';
$wb["contact_name_txt"] = 'Nazwa kontaktu';
$wb["city_txt"] = 'Miasty';
$wb["country_txt"] = 'Państwo';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy reseller';
?>
<?php
$wb["name_txt"] = 'Nazwa formularza';
$wb["title_txt"] = 'Tytuł formularza';
$wb["template_txt"] = 'Szablon';
$wb["navframe_txt"] = 'Ramka nawigacyjna';
$wb["startpage_txt"] = 'Strona startowa';
$wb["tab_width_txt"] = 'Szerokość zakładki';
$wb["save_txt"] = 'Zapisz';
$wb["cancel_txt"] = 'Anuluj';
$wb["header_txt"] = 'Parametry formularza';
$wb["description_txt"] = 'Opis';
$wb["action_txt"] = 'Akcja (skrypt)';
$wb["db_table_txt"] = 'DB Tabela';
$wb["db_table_idx_txt"] = 'DB Indeks tabeli';
$wb["db_history_txt"] = 'Cofnij Log';
$wb["tab_default_txt"] = 'Domyślna zakładka';
$wb["list_default_txt"] = 'Domyślna lista';
$wb["tab_width_txt"] = 'Szerokość zakładki';
$wb["auth_txt"] = 'Dostęp';
$wb["auth_preset_userid_txt"] = 'ID Użytkownika';
$wb["auth_preset_groupid_txt"] = 'ID Grupy';
$wb["auth_preset_perm_user_txt"] = 'Stały użytkownik';
$wb["auth_preset_perm_group_txt"] = 'Stała grupa';
$wb["auth_preset_perm_other_txt"] = 'Stała inna';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Tylny formularz';
$wb["form_txt"] = 'Formularz';
$wb["module_txt"] = 'Moduł';
$wb["title_txt"] = 'Tytuł';
$wb["description_txt"] = 'Opis';
?>
<?php
$wb["header_txt"] = 'Edytor formularza';
$wb["title_txt"] = 'Tytuł formularza';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa formularza';
$wb["delete_txt"] = 'Usuń';
$wb["properties_txt"] = 'Preferencje';
$wb["new_tab_txt"] = 'Nowa zakładka';
$wb["edit_txt"] = 'Edytuj';
$wb["new_txt"] = 'Nowy';
$wb["up_txt"] = '^';
$wb["down_txt"] = 'v';
$wb["module_txt"] = 'Moduł';
$wb["form_txt"] = 'Formularz';
$wb["description_txt"] = 'Opis';
$wb["module_del_txt"] = "Usunąć moduł i wszystkie podkatalogi?";
$wb["menu_del_txt"] = "Usunąć menu i wszystkie jego elementy?";
$wb["item_del_txt"] = "Usunąc element menu?";
?>
<?php
$wb["name_txt"] = 'Nazwa modułu';
$wb["title_txt"] = 'Tytuł modułu';
$wb["template_txt"] = 'Plik szablonu';
$wb["navframe_txt"] = 'Ramka nawigacyjna';
$wb["startpage_txt"] = 'Strona domyślna';
$wb["tab_width_txt"] = 'Szerokość zakładki';
$wb["save_txt"] = 'Zapisz';
$wb["cancel_txt"] = 'Anuluj';
$wb["header_txt"] = 'Parametry modułu';
$wb["description_txt"] = '
<b>Opis</b>
<br><br>
<b>Nazwa modułu:</b> Nazwa katalogu z modułem. Tylko liczby, litery (bez polskich) i podkreślenie są dozwolone.<br>
<b>Tytuł modułu:</b> Będzie wyświetlaby w głównym menu nawigacyjnym.<br>
<b>Plik szablonu:</b> Plik szablonu modułu. Aktualnie dostępne: module.tpl.htm oraz module_tree.tpl.htm. Domyślnie jest module.tpl.htm.<br>
<b>Ramka nawigacyjna:</b> Jeśli module_tree.tpl.htm wybrano jako plik szablonu, wpisz tutaj ścieżkę do pliku ze skryptem dla lewej ramki.<br>
<b>Strona domyślna:</b> Ta strona będzie otwierana na początku podczas otwarcia modułu.<br>
<b>Szerokość zakładki:</b> Szerokość zakładek w głownym menu nawigacyjnym. To pole jest domyślnie puste. Możesz podać wartość w pikselach (np.: 20) lub procentach (np.: 20%).<br>
<b>Podpowiedź:</b> Wszystkie ścieżki są względne według strony www..
';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Nazwa modułu';
$wb["module_txt"] = 'Moduł';
$wb["title_txt"] = 'Tytuł';
?>
<?php
$wb["title_txt"] = 'Tytuł';
$wb["header_txt"] = 'Paramtery nawigacyjne';
$wb["save_txt"] = 'Zapisz';
$wb["cancel_txt"] = 'Usuń';
?>
<?php
$wb["title_txt"] = 'Tytuł';
$wb["target_txt"] = 'Cel';
$wb["link_txt"] = 'Adres';
$wb["header_txt"] = 'Parametry nawigacyjne';
$wb["save_txt"] = 'Zapisz';
$wb["cancel_txt"] = 'Usuń';
?>
<?php
$wb["header_txt"] = 'Edytor menu';
$wb["title_txt"] = 'Tytuł';
$wb["name_txt"] = 'Moduł';
$wb["delete_txt"] = 'Usuń';
$wb["properties_txt"] = 'Parametry';
$wb["new_menu_txt"] = 'Nowe menu';
$wb["edit_txt"] = 'Edytuj';
$wb["delete_txt"] = 'Usuń';
$wb["new_txt"] = 'Nowy';
$wb["up_txt"] = 'W górę';
$wb["down_txt"] = 'W dół';
$wb["module_txt"] = 'Moduł';
$wb["module_del_txt"] = "Czy na pewno chcesz usunąć moduł wraz z wszystkimi plikami i wpisami w bazie danych?";
$wb["menu_del_txt"] = "Czy na pewno chcesz usunąć menu z wszystkimi wpisami?";
$wb["item_del_txt"] = "Czy na pewno chcesz usunąć wpis w menu?";
?>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment