Commit 5b633597 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Updated pl language files.

parent 76c3e25d
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Repozytoria';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozytoria';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Repozytoria';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["repo_name_txt"] = 'Repozytoria';
$wb["repo_url_txt"] = 'URL';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Aktualizacje oprogramowania';
$wb['server_select_txt'] = 'Wybierz serwer';
$wb['installed_txt'] = 'Akcja';
$wb['update_title_txt'] = 'Aktualizacja';
$wb['version_txt'] = 'Wersja';
$wb['action_txt'] = 'Akcja';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Aktualizacje oprogramowania';
$wb['server_select_txt'] = 'Wybierz serwer';
$wb['installed_txt'] = 'Akcja';
$wb['update_title_txt'] = 'Aktualizacja';
$wb['version_txt'] = 'Wersja';
$wb['action_txt'] = 'Akcja';
?>
<?php
$wb['warning'] = 'Edytuj te wartości ostrożnie! Nie usuwaj prefiksów w systemie w więcej niż jednym kliencie.';
$wb['dbname_prefix_txt'] = 'Prefiks nazwy bazy danych';
$wb['dbuser_prefix_txt'] = 'Prefiks użytkownika bazy danych';
$wb['shelluser_prefix_txt'] = 'Prefiks użytkownika shell';
$wb['ftpuser_prefix_txt'] = 'Prefiks uzytkownika FTP';
$wb['dbname_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy bazy danych.';
$wb['dbuser_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy użytkownika bazy danych.';
$wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy użytkownika ftp.';
$wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy użytkownika shell.';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Adres do phpMyAdmin-a w liście baz danych';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Adres do poczty e-mail w liście skrzynek pocztowych';
?>
<?php
$wb['warning'] = 'Edytuj te wartości ostrożnie! Nie usuwaj prefiksów w systemie w więcej niż jednym kliencie.';
$wb['dbname_prefix_txt'] = 'Prefiks nazwy bazy danych';
$wb['dbuser_prefix_txt'] = 'Prefiks użytkownika bazy danych';
$wb['shelluser_prefix_txt'] = 'Prefiks użytkownika shell';
$wb['ftpuser_prefix_txt'] = 'Prefiks uzytkownika FTP';
$wb['dbname_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy bazy danych.';
$wb['dbuser_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy użytkownika bazy danych.';
$wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy użytkownika ftp.';
$wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w prefiksie nazwy użytkownika shell.';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Adres do phpMyAdmin-a w liście baz danych';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Adres do poczty e-mail w liście skrzynek pocztowych';
?>
<?php
$wb['username_txt'] = 'Nazwa użytkownika';
$wb['username_err'] = 'Nazwa użytkownika jest za długa lub zawiera niedozwolone znaki.';
$wb['username_empty'] = 'Nazwa użytkownika jest pusta.';
$wb['username_unique'] = 'Istnieje już użytkownik o takiej nazwie.';
$wb['passwort_txt'] = 'Hasło';
$wb['password_strength_txt'] = 'Siła hasła';
$wb['modules_txt'] = 'Moduł';
$wb['startmodule_txt'] = 'Moduł startowy';
$wb['app_theme_txt'] = 'Styl';
$wb['typ_txt'] = 'Typ';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['language_txt'] = 'Język';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa';
$wb['vorname_txt'] = 'Imię';
$wb['unternehmen_txt'] = 'Firma';
$wb['strasse_txt'] = 'Ulica';
$wb['ort_txt'] = 'Miasto';
$wb['plz_txt'] = 'Kod pocztowy';
$wb['land_txt'] = 'Państwowy';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['url_txt'] = 'Url';
$wb['telefon_txt'] = 'Telefon';
$wb['fax_txt'] = 'Fax';
$wb['groups_txt'] = 'Groupy';
$wb['default_group_txt'] = 'Domyślna grupa';
$wb['startmodule_err'] = 'Modułu startowego nie ma wśród modułów.';
?>
<?php
$wb["username_txt"] = 'Nazwa użytkownika';
$wb["username_err"] = 'Nazwa użytkownika jest za długa lub zawiera niedozwolone znaki.';
$wb["username_empty"] = 'Nazwa użytkownika jest pusta.';
$wb["username_unique"] = 'Istnieje już użytkownik o takiej nazwie.';
$wb["passwort_txt"] = 'Hasło';
$wb["password_strength_txt"] = 'Siła hasła';
$wb["modules_txt"] = 'Moduł';
$wb["startmodule_txt"] = 'Moduł startowy';
$wb["app_theme_txt"] = 'Styl';
$wb["typ_txt"] = 'Typ';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["language_txt"] = 'Język';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa';
$wb["vorname_txt"] = 'Imię';
$wb["unternehmen_txt"] = 'Firma';
$wb["strasse_txt"] = 'Ulica';
$wb["ort_txt"] = 'Miasto';
$wb["plz_txt"] = 'Kod pocztowy';
$wb["land_txt"] = 'Państwowy';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["url_txt"] = 'Url';
$wb["telefon_txt"] = 'Telefon';
$wb["fax_txt"] = 'Fax';
$wb["groups_txt"] = 'Groupy';
$wb["default_group_txt"] = 'Domyślna grupa';
$wb["startmodule_err"] = 'Modułu startowego nie ma wśród modułów.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Użytkownicy';
$wb['username_txt'] = 'Nazwa użytkownika';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa';
$wb['vorname_txt'] = 'Imię';
$wb['ort_txt'] = 'Miasto';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowego użytkownika';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Użytkownicy';
$wb["username_txt"] = 'Nazwa użytkownika';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa';
$wb["vorname_txt"] = 'Imię';
$wb["ort_txt"] = 'Miasto';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowego użytkownika';
?><div></div>
<?php
$wb['Client'] = 'Klient';
$wb['Address'] = 'Adres';
$wb['Limits'] = 'Limity';
$wb['Add Client'] = 'Dodaj klienta';
$wb['Edit Client'] = 'Edytuj klienta';
$wb['Clients'] = 'Klienci';
$wb['Edit Client-Templates'] = 'Edytuj szablony klientów';
$wb['Add Reseller'] = 'Add Reseller';
$wb['Edit Reseller'] = 'Edit Reseller';
$wb['Resellers'] = 'Resellers';
?>
<?php
$wb['Client'] = 'Klient';
$wb['Address'] = 'Adres';
$wb['Limits'] = 'Limity';
$wb['Add Client'] = 'Dodaj klienta';
$wb['Edit Client'] = 'Edytuj klienta';
$wb['Clients'] = 'Klienci';
$wb['Edit Client-Templates'] = 'Edytuj szablony klientów';
$wb['Add Reseller'] = 'Dodaj Reseller';
$wb['Edit Reseller'] = 'Edytuj Reseller';
$wb['Resellers'] = 'Resellery';
?>
<?php
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Maksymalna ilość domen email';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Maksymalna ilość skrzynek pocztowych';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Maxymalna ilość aliasów e-mail';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Maksymalna ilość przekierowań e-mail';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Maksymalna ilość kont e-mail catchall';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Maksymalna ilość ścieżek e-mail';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Maksymalna ilość filtrów e-mail';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Maksymalna ilość kont z fetchmail';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Pojemność skrzynki';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu białej / czarnej listy';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu użytkowników';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Maksymalna ilość polityk filtrów spamu';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Domyślny serwer e-mail';
$wb['company_name_txt'] = 'Nazwa firmy';
$wb['contact_name_txt'] = 'Nazwa kontaktu';
$wb['username_txt'] = 'Nazwa użytkownika';
$wb['password_txt'] = 'Hasło';
$wb['password_strength_txt'] = 'Siła hasła';
$wb['language_txt'] = 'Język';
$wb['usertheme_txt'] = 'Styl';
$wb['street_txt'] = 'Ulica';
$wb['zip_txt'] = 'Kod pocztowy';
$wb['city_txt'] = 'Miasto';
$wb['state_txt'] = 'Województwo';
$wb['country_txt'] = 'Państwo';
$wb['telephone_txt'] = 'Telefon';
$wb['mobile_txt'] = 'Komórka';
$wb['fax_txt'] = 'Fax';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['internet_txt'] = 'Strona www';
$wb['icq_txt'] = 'ICQ';
$wb['notes_txt'] = 'Notatki';
$wb['company_txt'] = 'Firma';
$wb['title_txt'] = 'Tytuł';
$wb['firstname_txt'] = 'Imię';
$wb['surname_txt'] = 'Nazwisko';
$wb['limit_domain_txt'] = 'limit_domen';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'limit_subdomen';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'limit_pojemnosci_www';
$wb['limit_database_txt'] = 'Maksymalna ilość bazy danych';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Max. number of cron jobs';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Min. delay between executions';
$wb['ip_address_txt'] = 'adres_ip';
$wb['limit_client_error_notint'] = 'Limit subklientów musi być liczbą.';
$wb['firstname_error_empty'] = 'Imię jest puste.';
$wb['contact_error_empty'] = 'Nazwa konatku jest pusta.';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Domyślny serwer WWW';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Maksymalna ilość domen WWW';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Maksymalna ilość aliasów domen';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Maksymalna ilość subdomen';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'Maksymalna ilość użytkowników FTP';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Domyślny serwer DNS';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Maksymalna ilość stref DNS';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Maksymalna ilość użytkowników shell';
$wb['limit_client_txt'] = 'Maksymalna ilość klientów';
$wb['username_error_empty'] = 'Nazwa uużytkownika jest pusta.';
$wb['username_error_unique'] = 'Nazwa użytkownika musi być unikatowa.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Limit domen musi być liczbą.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'Limit skrzynek pocztowych musi być liczbą.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Limit aliasów e-mail musi być liczbą.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'Limit przekierowań musi być liczbą.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'Limit e-mail catchall musi być liczbą.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'Limit ścieżek e-mail musi być liczbą.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'Limit filtrów e-mail musi być liczbą.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'Limit fetchmail musi być liczbą.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Limit pojemności skrzynki musi być liczbą.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'Limit filtrów spamu biała / czarna lista musi być liczbą.';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'Limit filtrów spamu użytkownika musi być liczbą.';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'Limit polityk filtrów spamu musi być liczbą.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Limit stron www musi być liczbą.';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'Limit aliasów strony www musi być liczbą.';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Limit subdomen strony www musi być liczbą.';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'Limit użytkowników FTP musi być liczbą.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Limit użytkowników shell musi być liczbą.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'Limit wpisów DNS musi być liczbą.';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Domyślny serwer bazy danych';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Limit baz danych musi być liczbą.';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'The cron limit must be a number.';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'The cron frequency limit must be a number.';
$wb['username_error_regex'] = 'Nazwa użytkownika zawiera niedozwolone znaki.';
$wb['template_master_txt'] = 'Główny szablon';
$wb['template_additional_txt'] = 'Dodatkowy szablon';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'Opcje SSH-root';
$wb['web_php_options_txt'] = 'Opcje PHP';
$wb['limit_client_error'] = 'Maksymalna liczba kientów została już osiągnięta.';
?>
<?php
$wb["limit_maildomain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen email';
$wb["limit_mailbox_txt"] = 'Maksymalna ilość skrzynek pocztowych';
$wb["limit_mailalias_txt"] = 'Maxymalna ilość aliasów e-mail';
$wb["limit_mailforward_txt"] = 'Maksymalna ilość przekierowań e-mail';
$wb["limit_mailcatchall_txt"] = 'Maksymalna ilość kont e-mail catchall';
$wb["limit_mailrouting_txt"] = 'Maksymalna ilość ścieżek e-mail';
$wb["limit_mailfilter_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów e-mail';
$wb["limit_fetchmail_txt"] = 'Maksymalna ilość kont z fetchmail';
$wb["limit_mailquota_txt"] = 'Pojemność skrzynki';
$wb["limit_spamfilter_wblist_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu białej / czarnej listy';
$wb["limit_spamfilter_user_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu użytkowników';
$wb["limit_spamfilter_policy_txt"] = 'Maksymalna ilość polityk filtrów spamu';
$wb["default_mailserver_txt"] = 'Domyślny serwer e-mail';
$wb["company_name_txt"] = 'Nazwa firmy';
$wb["contact_name_txt"] = 'Nazwa kontaktu';
$wb["username_txt"] = 'Nazwa użytkownika';
$wb["password_txt"] = 'Hasło';
$wb["password_strength_txt"] = 'Siła hasła';
$wb["language_txt"] = 'Język';
$wb["usertheme_txt"] = 'Styl';
$wb["street_txt"] = 'Ulica';
$wb["zip_txt"] = 'Kod pocztowy';
$wb["city_txt"] = 'Miasto';
$wb["state_txt"] = 'Województwo';
$wb["country_txt"] = 'Państwo';
$wb["telephone_txt"] = 'Telefon';
$wb["mobile_txt"] = 'Komórka';
$wb["fax_txt"] = 'Fax';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["internet_txt"] = 'Strona www';
$wb["icq_txt"] = 'ICQ';
$wb["notes_txt"] = 'Notatki';
$wb["company_txt"] = 'Firma';
$wb["title_txt"] = 'Tytuł';
$wb["firstname_txt"] = 'Imię';
$wb["surname_txt"] = 'Nazwisko';
$wb["limit_domain_txt"] = 'limit_domen';
$wb["limit_subdomain_txt"] = 'limit_subdomen';
$wb["limit_webquota_txt"] = 'limit_pojemnosci_www';
$wb["limit_database_txt"] = 'limit_baz_danych';
$wb["limit_cron_txt"] = 'Max. number of cron jobs';
$wb["limit_cron_type_txt"] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)';
$wb["limit_cron_frequency_txt"] = 'Min. delay between executions';
$wb["ip_address_txt"] = 'adres_ip';
$wb["limit_client_error_notint"] = 'Limit klienta nie jest liczbą.';
$wb["firstname_error_empty"] = 'Imię jest puste.';
$wb["contact_error_empty"] = 'Nazwa konatku jest pusta.';
$wb["default_webserver_txt"] = 'Domyślny serwer WWW';
$wb["limit_web_domain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen WWW';
$wb["limit_web_aliasdomain_txt"] = 'Maksymalna ilość aliasów domen';
$wb["limit_web_subdomain_txt"] = 'Maksymalna ilość subdomen';
$wb["limit_ftp_user_txt"] = 'Maksymalna ilość użytkowników FTP';
$wb["default_dnsserver_txt"] = 'Domyślny serwer DNS';
$wb["limit_dns_zone_txt"] = 'Maksymalna ilość stref DNS';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS';
$wb["limit_shell_user_txt"] = 'Maksymalna ilość użytkowników shell';
$wb["limit_client_txt"] = 'Maksymalna ilość klientów';
$wb["username_error_empty"] = 'Nazwa uużytkownika jest pusta.';
$wb["username_error_unique"] = 'Nazwa użytkownika musi być unikatowa.';
$wb["limit_maildomain_error_notint"] = 'Limit domen musi być liczbą.';
$wb["limit_mailbox_error_notint"] = 'Limit skrzynek pocztowych musi być liczbą.';
$wb["limit_mailalias_error_notint"] = 'Limit aliasów e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailforward_error_notint"] = 'Limit przekierowań musi być liczbą.';
$wb["limit_mailcatchall_error_notint"] = 'Limit e-mail catchall musi być liczbą.';
$wb["limit_mailrouting_error_notint"] = 'Limit ścieżek e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailfilter_error_notint"] = 'Limit filtrów e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailfetchmail_error_notint"] = 'Limit fetchmail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailquota_error_notint"] = 'Limit pojemności skrzynki musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_wblist_error_notint"] = 'Limit filtrów spamu biała / czarna lista musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_user_error_notint"] = 'Limit filtrów spamu użytkownika musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_policy_error_notint"] = 'Limit polityk filtrów spamu musi być liczbą.';
$wb["limit_web_domain_error_notint"] = 'Limit stron www musi być liczbą.';
$wb["limit_web_aliasdomain_error_notint"] = 'Limit aliasów strony www musi być liczbą.';
$wb["limit_web_subdomain_error_notint"] = 'Limit subdomen strony www musi być liczbą.';
$wb["limit_ftp_user_error_notint"] = 'Limit użytkowników FTP musi być liczbą.';
$wb["limit_shell_user_error_notint"] = 'Limit użytkowników shell musi być liczbą.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit stref DNS musi być liczbą.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit wpisów DNS musi być liczbą.';
$wb["limit_client_error_notint"] = 'Limit subklientów musi być liczbą.';
$wb["default_dbserver_txt"] = 'Domyślny serwer bazy danych';
$wb["limit_database_txt"] = 'Maksymalna ilość bazy danych';
$wb["limit_database_error_notint"] = 'Limit baz danych musi być liczbą.';
$wb["limit_cron_error_notint"] = 'Limit zadań cron musi być liczbą.';
$wb["limit_cron_error_frequency"] = 'Limit częstości zadań cron musi być liczbą.';
$wb["username_error_regex"] = 'Nazwa użytkownika zawiera niedozwolone znaki.';
$wb["template_master_txt"] = 'Główny szablon';
$wb["template_additional_txt"] = 'Dodatkowy szablon';
$wb["ssh_chroot_txt"] = 'Opcje SSH-root';
$wb["web_php_options_txt"] = 'Opcje PHP';
$wb["limit_client_error"] = 'Maksymalna liczba kientów została już osiągnięta.';
?>
<?php
$wb['limit_client_error_notint'] = 'Limit klientów musi być liczbą.';
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Maksymalna ilość domen e-mail';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Maksymalna ilość skrzynek pocztowych';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Maksymalna ilość aliasów e-mail';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Maksymalna ilość przekierowań e-mail';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Maksymalna ilość kont e-mail catchall';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Maksymalna ilość ścieżek e-mail';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Maksymalna ilość filtrów e-mail';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Maksymalna ilość kont z fetchmail';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Pojemność skrzynki';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu białej / czarnej listy';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu użytkowników';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Maksymalna ilość polityk filtrów spamu';
$wb['limit_domain_txt'] = 'limit_domen';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'limit_subdomen';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'limit_pojemnosci_www';
$wb['limit_database_txt'] = 'Maksymalna ilość baz danych';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Max. number of cron jobs';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Min. delay between executions';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Maksymalna ilość domen';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Maksymalna ilość domen';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Maksymalna ilość subdomen';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'Maksymalna ilość uzytkowników FTP';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Maksymalna ilość stref DNS';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Maksymalna ilość użytkowników shell';
$wb['limit_client_txt'] = 'Maksymalna ilość klientów';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Limit domen musi być liczbą.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'Limit skrzynek pocztowych musi być liczbą.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Limit aliasów musi być liczbą.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'Limit przekierowań e-mail musi być liczbą.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'Limit e-mail catchall musi być liczbą.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'Limit ścieżek e-mail musi być liczbą.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'Limit filtrów e-mail musi być liczbą.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'Limit fetchmail musi być liczbą.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Limit pojemności skrzynki musi być liczbą.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'Limit filtrów spamu biała / czarna lista musi być liczbą.';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'Limit filtrów spamu użytkownika musi być liczbą.';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'Limit polityk filtrów spamu musi być liczbą.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Limit stron www musi być liczbą.';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'Limit aliasów strony www musi być liczbą.';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Limit subdomen strony www musi być liczbą.';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'Limit użytkowników FTP musi być liczbą.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Limit użytkowników shell musi być liczbą.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'Limit wpisów DNS musi być liczbą.';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Limit baz danych musi być liczbą.';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'The cron limit must be a number.';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'The cron frequency limit must be a number.';
$wb['error_template_name_empty'] = 'Proszę wpisać nazwę szablonu';
?>
<?php
$wb["limit_client_error_notint"] = 'Limit klientów musi być liczbą.';
$wb["limit_maildomain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen e-mail';
$wb["limit_mailbox_txt"] = 'Maksymalna ilość skrzynek pocztowych';
$wb["limit_mailalias_txt"] = 'Maksymalna ilość aliasów e-mail';
$wb["limit_mailforward_txt"] = 'Maksymalna ilość przekierowań e-mail';
$wb["limit_mailcatchall_txt"] = 'Maksymalna ilość kont e-mail catchall';
$wb["limit_mailrouting_txt"] = 'Maksymalna ilość ścieżek e-mail';
$wb["limit_mailfilter_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów e-mail';
$wb["limit_fetchmail_txt"] = 'Maksymalna ilość kont z fetchmail';
$wb["limit_mailquota_txt"] = 'Pojemność skrzynki';
$wb["limit_spamfilter_wblist_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu białej / czarnej listy';
$wb["limit_spamfilter_user_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu użytkowników';
$wb["limit_spamfilter_policy_txt"] = 'Maksymalna ilość polityk filtrów spamu';
$wb["limit_domain_txt"] = 'limit_domen';
$wb["limit_subdomain_txt"] = 'limit_subdomen';
$wb["limit_webquota_txt"] = 'limit_pojemnosci_www';
$wb["limit_database_txt"] = 'limit_baz_danych';
$wb["limit_cron_txt"] = 'Max. number of cron jobs';
$wb["limit_cron_type_txt"] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)';
$wb["limit_cron_frequency_txt"] = 'Min. delay between executions';
$wb["limit_web_domain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen';
$wb["limit_web_aliasdomain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen';
$wb["limit_web_subdomain_txt"] = 'Maksymalna ilość subdomen';
$wb["limit_ftp_user_txt"] = 'Maksymalna ilość uzytkowników FTP';
$wb["limit_dns_zone_txt"] = 'Maksymalna ilość stref DNS';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS';
$wb["limit_shell_user_txt"] = 'Maksymalna ilość użytkowników shell';
$wb["limit_client_txt"] = 'Maksymalna ilość klientów';
$wb["limit_maildomain_error_notint"] = 'Limit domen musi być liczbą.';
$wb["limit_mailbox_error_notint"] = 'Limit skrzynek pocztowych musi być liczbą.';
$wb["limit_mailalias_error_notint"] = 'Limit aliasów musi być liczbą.';
$wb["limit_mailforward_error_notint"] = 'Limit przekierowań e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailcatchall_error_notint"] = 'Limit e-mail catchall musi być liczbą.';
$wb["limit_mailrouting_error_notint"] = 'Limit ścieżek e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailfilter_error_notint"] = 'Limit filtrów e-mail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailfetchmail_error_notint"] = 'Limit fetchmail musi być liczbą.';
$wb["limit_mailquota_error_notint"] = 'Limit pojemności skrzynki musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_wblist_error_notint"] = 'Limit filtrów spamu biała / czarna lista musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_user_error_notint"] = 'Limit filtrów spamu użytkownika musi być liczbą.';
$wb["limit_spamfilter_policy_error_notint"] = 'Limit polityk filtrów spamu musi być liczbą.';
$wb["limit_web_domain_error_notint"] = 'Limit stron www musi być liczbą.';
$wb["limit_web_aliasdomain_error_notint"] = 'Limit aliasów strony www musi być liczbą.';
$wb["limit_web_subdomain_error_notint"] = 'Limit subdomen strony www musi być liczbą.';
$wb["limit_ftp_user_error_notint"] = 'Limit użytkowników FTP musi być liczbą.';
$wb["limit_shell_user_error_notint"] = 'Limit użytkowników shell musi być liczbą.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit stref DNS musi być liczbą.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit wpisów DNS musi być liczbą.';
$wb["limit_database_txt"] = 'Maksymalna ilość baz danych';
$wb["limit_database_error_notint"] = 'Limit baz danych musi być liczbą.';
$wb["limit_cron_error_notint"] = 'Limit zadań cron musi być liczbą.';
$wb["limit_cron_error_frequency"] = 'Limit częstości zadań corn musi być liczbą.';
$wb["error_template_name_empty"] = 'Proszę wpisać nazwę szablonu';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Szablon klienta';
$wb['template_type_txt'] = 'Typ';
$wb['template_name_txt'] = 'Nazwa szablonu';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Szablon klienta';
$wb["template_type_txt"] = 'Typ';
$wb["template_name_txt"] = 'Nazwa szablonu';
?>
<?php
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Maksymalna ilość domen e-mail';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Maksymalna ilość skrzynek pocztowych';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Maksymalna ilość aliasów e-mail';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Maksymalna ilość przekierowań e-mail';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Maksymalna ilość kont e-mail catchall';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Maksymalna ilość ścieżek e-mail';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Maksymalna ilość filtrów e-mail';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Maksymalna ilość kont fetchmail';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Limit skrzynki pocztowej';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Maksymalna ilość filtrów spamu białej / czarnej listy';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Maksymalna ilość użytkowników z filtrem spamu';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Maksymalna ilość polityk filtrów spamu';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Domyślny serwer poczty';
$wb['company_name_txt'] = 'Nazwa firmy';
$wb['contact_name_txt'] = 'Nazwa kontaktu';
$wb['username_txt'] = 'Nazwa użytkownika';
$wb['password_txt'] = 'Hasło';
$wb['password_strength_txt'] = 'Siła hasła';
$wb['language_txt'] = 'Język';
$wb['usertheme_txt'] = 'Szablon';
$wb['street_txt'] = 'Ulica';
$wb['zip_txt'] = 'Kod pocztowy';
$wb['city_txt'] = 'Miasto';
$wb['state_txt'] = 'Województwo';
$wb['country_txt'] = 'Państwo';
$wb['telephone_txt'] = 'Telefon';
$wb['mobile_txt'] = 'Komórka';
$wb['fax_txt'] = 'Fax';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['internet_txt'] = 'Strona www';
$wb['icq_txt'] = 'ICQ';
$wb['notes_txt'] = 'Notatki';
$wb['company_txt'] = 'Firma';
$wb['title_txt'] = 'Tytuł';
$wb['firstname_txt'] = 'Imię';
$wb['surname_txt'] = 'Nazwisko';
$wb['limit_domain_txt'] = 'limit_domen';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'limit_subdomen';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'limit_pojemnosci_www';
$wb['limit_database_txt'] = 'Maksymalna ilość bazy danych';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Maksymalna ilość zadań crone';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Maksymalna ilość typów zadań corne (zadania admina oraz sugerowane url)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Minimalne odstępy między zadaniami';
$wb['ip_address_txt'] = 'adres_ip';
$wb['limit_client_error_notint'] = 'Ilość klientów musi być liczbą.';
$wb['firstname_error_empty'] = 'Imię jest puste.';
$wb['contact_error_empty'] = 'Nazwa kontaktu jest pusta.';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Domyślny serwer www';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Maksymalna ilość domen www';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Maksymalna ilość aliasów';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Maksymalna ilość subdomen';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'Maksymalna ilość użytkowników FTP';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Domyślny serwer DNS';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Maksymalna ilość stref DNS';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Maksymalna ilość użytkowników Shell';
$wb['limit_client_txt'] = 'Maksymalna ilość klientów';
$wb['username_error_empty'] = 'Nazwa użytkownika jest pusta.';
$wb['username_error_unique'] = 'Nazwa użytkownika musi być unikatowa.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Limit domen e-mail musi być liczbą.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'Limit skrzynek pocztowych musi być liczbą.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Limit aliasów e-mail musi być liczbą.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'Limit przekierowań e-mail musi być liczbą.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'Limit kont e-mail catchall musi być liczbą.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'Limit ścieżek e-mail musi być liczbą.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'Limit filtrów e-mail musi być liczbą.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'Limit kont fetchmail musi być liczbą.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Limit pojemności konta e-mail musi być liczbą.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'Limit filtrów spamu białej / czarnej listy musi być liczbą.';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'Limit filtrów spamu użytkownika musi być liczbą';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'Limit polityk filtrów spamu musi być liczbą.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Limit stron www musi być liczbą.';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'Limit aliasów musi być liczbą.';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Limit subdomen musi być liczbą.';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'Limit użytkowników ftp musi być liczbą.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Limit użytkowników shell musi być liczbą.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'Limit wpisów DNS musi być liczbą.';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Domyślny serwer bazy danych';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Limit baz danych musi być liczbą.';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'Limit zadań crone musi być liczbą.';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'TLimit częstości zadań crone musi być liczbą.';
$wb['username_error_regex'] = 'Nazwa użytkownika zawiera niedozwolone znaki.';
$wb['template_master_txt'] = 'Głowny szablon';
$wb['template_additional_txt'] = 'Dodatkowy szablon';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'Opcje root-a SSH';
$wb['web_php_options_txt'] = 'Opcje PHP';
$wb['limit_client_error'] = 'Maksymalna ilość klientów została przekroczona.';
$wb['limit_client_error_positive'] = 'Liczba klientów musi być > 0';
?>
<?php
$wb["limit_maildomain_txt"] = 'Maksymalna ilość domen e-mail';
$wb["limit_mailbox_txt"] = 'Maksymalna ilość skrzynek pocztowych';