Commit 5b633597 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Updated pl language files.

parent 76c3e25d
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Wiadomość pomocy';
$wb['list_head_txt'] = 'Wiadomości';
$wb['sender_id_txt'] = 'Nadawca';
$wb['subject_txt'] = 'Temat';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nową wiadomość pomocy';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Wyślij wiadomość';
?>
<?php
$wb['pass_reset_txt'] = 'Nowe hasło zostanie wygenerowane i wysłane na Twój adres e-mail, jeśli podany adres e-mail będzie pasował do tego w ustawieniach Twojego profilu.';
$wb['pw_reset'] = 'Nowe hasło zostało wygenerowane i wysłane na Twój adres e-mail.';
$wb['pw_error'] = 'Nazwa użytkownika lub e-mail nie pasują do siebie.';
$wb['pw_error_noinput'] = 'Podaj nazwę użytkownika i adres e-mail.';
$wb['pw_reset_mail_msg'] = 'Hasło do Twojego panelu w ISPConfig 3 zostało z resetowane. Twoje nowe hasło to: ';
$wb['pw_reset_mail_title'] = 'Hasło do paneli w ISPConfig 3 zostało z resetowane.';
$wb['user_regex_error'] = 'Nazwa użytkownika zawiera niedozwolone znaki lub jest dłuższa niż 64 znaki.';
$wb['pw_error_length'] = 'Dłogość hasła jest > 64 znaki.';
$wb['error_user_password_empty'] = 'Username or Password empty.';
$wb['error_user_password_incorrect'] = 'Username or Password wrong.';
$wb['error_user_blocked'] = 'User is blocked.';
$wb['error_user_too_many_logins'] = 'To many wrong logins, Please retry it after 15 minutes';
$wb['username_txt'] = 'Username';
$wb['password_txt'] = 'Password';
$wb['login_button_txt'] = 'Login';
?>
<?php
$wb[1001] = "Nazwa użytkownika lub hasło są puste.";
$wb[1002] = "Nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne.";
$wb[1003] = "Za dużo błednych logowań. Proszę spróbować za 15 minut.";
$wb[1004] = "To many wrong login's, Please retry it after 15 minutes";
$wb['pass_reset_txt'] = 'Nowe hasło zostanie wygenerowane i wysłane na Twój adres e-mail, jeśli podany adres e-mail będzie pasował do tego w ustawieniach Twojego profilu.';
$wb['pw_reset'] = 'Nowe hasło zostało wygenerowane i wysłane na Twój adres e-mail.';
$wb['pw_error'] = 'Nazwa użytkownika lub e-mail nie pasują do siebie.';
$wb['pw_error_noinput'] = 'Podaj nazwę użytkownika i adres e-mail.';
$wb['pw_reset_mail_msg'] = 'Hasło do Twojego panelu w ISPConfig 3 zostało z resetowane. Twoje nowe hasło to: ';
$wb['pw_reset_mail_title'] = 'Hasło do paneli w ISPConfig 3 zostało z resetowane.';
$wb['user_regex_error'] = 'Nazwa użytkownika zawiera niedozwolone znaki lub jest dłuższa niż 64 znaki.';
$wb['pw_error_length'] = 'Dłogość hasła jest > 64 znaki.';
?>
<?php
$wb['Email Alias'] = 'Alias E-mail';
$wb['Email Blacklist'] = 'Czarna lista E-mail';
$wb['Blacklist'] = 'Czarna lista';
$wb['Mail Content Filter'] = 'Zawartość filrtu E-mail';
$wb['Filter'] = 'Filtr';
$wb['Mail Domain'] = 'Domena E-mail';
$wb['Domain'] = 'Domena';
$wb['Email Catchall'] = 'E-mail Catchall';
$wb['Email Forward'] = 'Przekierowanie E-mail';
$wb['Get Email'] = 'Get Email';
$wb['Spamfilter'] = 'Filtr spamu';
$wb['Email Routing'] = 'Ścieżka E-mail';
$wb['Email transport'] = 'Przenieś E-mail';
$wb['Mailbox'] = 'Skrzynka pocztowa';
$wb['Autoresponder'] = 'Autoresponder';
$wb['Mail Filter'] = 'Filtr poczty';
$wb['Custom Rules'] = 'Podstawowe zasady';
$wb['Email filter'] = 'Filtr E-mail';
$wb['Email Whitelist'] = 'Biała lista E-mail';
$wb['Whitelist'] = 'Biała lista';
$wb['Spamfilter blacklist'] = 'Filtr spamu czarnej listy';
$wb['Spamfilter Config'] = 'konfiguracja filtrów spamu';
$wb['Server'] = 'Serwer';
$wb['Spamfilter policy'] = 'Polityka filtrów spamu';
$wb['Policy'] = 'Polityka';
$wb['Quarantine'] = 'Kwarantanna';
$wb['Tag-Level'] = 'Poziom uchwytu';
$wb['Other'] = 'Inny';
$wb['Spamfilter users'] = 'Filtr spamu użytkowników';
$wb['Users'] = 'Użytkownicy';
$wb['Spamfilter Whitelist'] = 'Filtr spamu białej listy';
$wb['Email'] = 'E-mail';
$wb['Email Mailbox'] = 'Skrzynka pocztowa E-mail';
$wb['Email Accounts'] = 'Konta E-mail';
$wb['User / Domain'] = 'Użytkownik / Domena';
$wb['Server Settings'] = 'Ustawienia serwera';
$wb['Fetchmail'] = 'Fetchmail';
$wb['Mailbox traffic'] = 'Ruch w skrzynce pocztowej';
$wb['Statistics'] = 'Statystyki';
$wb['Postfix Whitelist'] = 'Popraw białą listę';
$wb['Postfix Blacklist'] = 'Popraw czarną listę';
$wb['Content Filter'] = 'Zawartość filtru';
$wb['Global Filters'] = 'Globalne filtry';
?>
<?php
$wb['Email Alias'] = 'Alias E-mail';
$wb['Email Blacklist'] = 'Czarna lista E-mail';
$wb['Blacklist'] = 'Czarna lista';
$wb['Mail Content Filter'] = 'Zawartość filrtu E-mail';
$wb['Filter'] = 'Filtr';
$wb['Mail Domain'] = 'Domena E-mail';
$wb['Domain'] = 'Domena';
$wb['Email Catchall'] = 'E-mail Catchall';
$wb['Email Forward'] = 'Przekierowanie E-mail';
$wb['Get Email'] = 'Get Email';
$wb['Spamfilter'] = 'Filtr spamu';
$wb['Email Routing'] = 'Ścieżka E-mail';
$wb['Email transport'] = 'Przenieś E-mail';
$wb['Mailbox'] = 'Skrzynka pocztowa';
$wb['Autoresponder'] = 'Autoresponder';
$wb['Mail Filter'] = 'Filtr poczty';
$wb['Custom Rules'] = 'Podstawowe zasady';
$wb['Email filter'] = 'Filtr E-mail';
$wb['Email Whitelist'] = 'Biała lista E-mail';
$wb['Whitelist'] = 'Biała lista';
$wb['Spamfilter blacklist'] = 'Filtr spamu czarnej listy';
$wb['Blacklist'] = 'Czarna lista';
$wb['Spamfilter Config'] = 'konfiguracja filtrów spamu';
$wb['Server'] = 'Serwer';
$wb['Spamfilter policy'] = 'Polityka filtrów spamu';
$wb['Policy'] = 'Polityka';
$wb['Quarantine'] = 'Kwarantanna';
$wb['Tag-Level'] = 'Poziom uchwytu';
$wb['Other'] = 'Inny';
$wb['Spamfilter users'] = 'Filtr spamu użytkowników';
$wb['Users'] = 'Użytkownicy';
$wb['Spamfilter Whitelist'] = 'Filtr spamu białej listy';
$wb['Whitelist'] = 'Biała lista';
$wb['Email'] = 'E-mail';
$wb['Email Mailbox'] = 'Skrzynka pocztowa E-mail';
$wb['Email Accounts'] = 'Konta E-mail';
$wb['User / Domain'] = 'Użytkownik / Domena';
$wb['Server Settings'] = 'Ustawienia serwera';
$wb['Spamfilter'] = 'Filtr spamu';
$wb['Fetchmail'] = 'Fetchmail';
$wb['Mailbox traffic'] = 'Ruch w skrzynce pocztowej';
$wb['Statistics'] = 'Statystyki';
$wb['Postfix Whitelist'] = 'Popraw białą listę';
$wb['Postfix Blacklist'] = 'Popraw czarną listę';
$wb['Content Filter'] = 'Zawartość filtru';
$wb['Global Filters'] = 'Globalne filtry';
?>
<?php
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['destination_txt'] = 'Opis';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['email_error_isemail'] = 'Adres e-mail jest niepoprawny.';
$wb['email_error_unique'] = 'Duplikat adresów e-mail.';
$wb['no_domain_perm'] = 'Nie masz dostępu do tej domeny.';
$wb['destination_error_isemail'] = 'Element docelowy adresów e-mail jest niepoprawny.';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Maksymalna ilość aliasów e-mail dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['duplicate_mailbox_txt'] = 'There is already a mailbox with this email address';
?>
<?php
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["destination_txt"] = 'Opis';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["email_error_isemail"] = 'Adres e-mail jest niepoprawny.';
$wb["email_error_unique"] = 'Duplikat adresów e-mail.';
$wb["no_domain_perm"] = "Nie masz dostępu do tej domeny.";
$wb["destination_error_isemail"] = 'Element docelowy adresów e-mail jest niepoprawny.';
$wb["limit_mailalias_txt"] = 'Maksymalna ilość aliasów e-mail dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["duplicate_mailbox_txt"] = 'There is already a mailbox with this email address';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Aliasy E-mail';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['source_txt'] = 'źródło';
$wb['destination_txt'] = 'Element docelowy';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy alias e-mail';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Aliasy E-mail';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["source_txt"] = 'źródło';
$wb["destination_txt"] = 'Element docelowy';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy alias e-mail';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['source_txt'] = 'Adres Czarnej listy';
$wb['recipient_txt'] = 'Odbiorca';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['source_error_notempty'] = 'Adres jest pusty.';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Maksymalna ilość filtrów dla Twojego konta została przekroczona.';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["source_txt"] = 'Adres Czarnej listy';
$wb["recipient_txt"] = 'Odbiorca';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["source_error_notempty"] = 'Adres jest pusty.';
$wb["type_txt"] = 'Typ';
$wb["limit_mailfilter_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów dla Twojego konta została przekroczona.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Czarna lista E-mail';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['source_txt'] = 'Adresy wpisane na czarną listę';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['recipient_txt'] = 'Odbiorca';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy wpis czarnej listy';
$wb['access_txt'] = 'dostęp';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Czarna lista E-mail';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["source_txt"] = 'Adresy wpisane na czarną listę';
$wb["type_txt"] = 'Typ';
$wb["recipient_txt"] = 'Odbiorca';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy wpis czarnej listy';
$wb["access_txt"] = 'dostęp';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['type_txt'] = 'Filtr';
$wb['pattern_txt'] = 'Wyrażenie regularne, wzór';
$wb['data_txt'] = 'Data';
$wb['action_txt'] = 'Akcja';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['pattern_error_empty'] = 'Wzór jest pusty.';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["type_txt"] = 'Filtr';
$wb["pattern_txt"] = 'Wyrażenie regularne, wzór';
$wb["data_txt"] = 'Data';
$wb["action_txt"] = 'Akcja';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["pattern_error_empty"] = 'Wzór jest pusty.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Popraw nagłowek oraz stronę';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['pattern_txt'] = 'Wzór';
$wb['action_txt'] = 'Akcja';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy zbiór filtrów';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Popraw nagłowek oraz stronę';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["pattern_txt"] = 'Wzór';
$wb["action_txt"] = 'Akcja';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy zbiór filtrów';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['domain_txt'] = 'Domena';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['domain_error_empty'] = 'Domena jest pusta.';
$wb['domain_error_unique'] = 'Duplikat domeny.';
$wb['domain_error_regex'] = 'Niepoprawna nazwa domeny.';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Maksymalna ilość domen e-mail dla Twojego konta została perzekroczona.';
$wb['policy_txt'] = 'Filtr spamu';
$wb['no_policy'] = '-nie używane-';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['domain_txt'] = 'Domena';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['domain_error_empty'] = 'Domena jest pusta.';
$wb['domain_error_unique'] = 'Duplikat domeny.';
$wb['domain_error_regex'] = 'Niepoprawna nazwa domeny.';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Maksymalna ilość domen e-mail dla Twojego konta została perzekroczona.';
$wb['policy_txt'] = 'Filtr spamu';
$wb['no_policy'] = '-nie używane-';
?>
<?php
$wb['domain_txt'] = 'Domena';
$wb['destination_txt'] = 'Element docelowy';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['domain_error_unique'] = 'Jest już wpis Catchall dla tej domeny.';
$wb['no_domain_perm'] = 'Nie masz dostępu do tej domeny.';
$wb['domain_error_regex'] = 'Nieprawidłowa nazwa domeny. Domena zawiera niedozolone znaki.';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Maksymalna ilość kont e-mial catchall dla Twojej domeny została przekroczona.';
?>
<?php
$wb["domain_txt"] = 'Domena';
$wb["destination_txt"] = 'Element docelowy';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["domain_error_unique"] = "Jest już wpis Catchall dla tej domeny.";
$wb["no_domain_perm"] = "Nie masz dostępu do tej domeny.";
$wb["domain_error_regex"] = 'Nieprawidłowa nazwa domeny. Domena zawiera niedozolone znaki.';
$wb["limit_mailcatchall_txt"] = 'Maksymalna ilość kont e-mial catchall dla Twojej domeny została przekroczona.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mail Catchall';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['source_txt'] = 'źródło';
$wb['destination_txt'] = 'Element docelowy adresu E-mail';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['domain_txt'] = 'Domena';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy Catchall';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'E-mail Catchall';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["source_txt"] = 'źródło';
$wb["destination_txt"] = 'Element docelowy adresu E-mail';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["domain_txt"] = 'Domena';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy Catchall';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Domena E-mail';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['domain_txt'] = 'Domena';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nową domenę';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Domena E-mail';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["domain_txt"] = 'Domena';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nową domenę';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
?>
<?php
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['destination_txt'] = 'Element docelowy E-mail';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Maksymalna ilość przekierowań e-mail dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['duplicate_mailbox_txt'] = 'There is already a mailbox with this email address';
?>
<?php
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["destination_txt"] = 'Element docelowy E-mail';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["limit_mailforward_txt"] = 'Maksymalna ilość przekierowań e-mail dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["duplicate_mailbox_txt"] = 'Istnieje już skrzynka pocztowa o podanym adresie e-mail';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Przekierowanie E-mail';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['source_txt'] = 'źródło';
$wb['destination_txt'] = 'Element docelowy';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowe przekierowanie E-mail';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Przekierowanie E-mail';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["source_txt"] = 'źródło';
$wb["destination_txt"] = 'Element docelowy';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowe przekierowanie E-mail';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['source_server_txt'] = 'Pop3/Imap Serwer';
$wb['source_username_txt'] = 'Nazwa uzytkownika';
$wb['source_password_txt'] = 'Hasło';
$wb['source_delete_txt'] = 'Usuń adresy e-mail po odzyskaniu';
$wb['destination_txt'] = 'Element docelowy';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów Fetchmail dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['source_server_error_isempty'] = 'Serwer jest pusty.';
$wb['source_username_error_isempty'] = 'Nazwa użytkownika jest pusta.';
$wb['source_password_error_isempty'] = 'Hasło jest puste.';
$wb['destination_error_isemail'] = 'Nie wybrano elementu docelowego.';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["type_txt"] = 'Typ';
$wb["source_server_txt"] = 'Pop3/Imap Serwer';
$wb["source_username_txt"] = 'Nazwa uzytkownika';
$wb["source_password_txt"] = 'Hasło';
$wb["source_delete_txt"] = 'Usuń adresy e-mail po odzyskaniu';
$wb["destination_txt"] = 'Element docelowy';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["limit_fetchmail_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów Fetchmail dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["source_server_error_isempty"] = 'Serwer jest pusty.';
$wb["source_username_error_isempty"] = 'Nazwa użytkownika jest pusta.';
$wb["source_password_error_isempty"] = 'Hasło jest puste.';
$wb["destination_error_isemail"] = 'Nie wybrano elementu docelowego.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Pokaż adresy e-mail z zewnętrznych serwerów POP3 / IMAP';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['source_server_txt'] = 'Zewnętrzny Serwer';
$wb['source_username_txt'] = 'Nazwa użytkownika';
$wb['destination_txt'] = 'Element docelowy';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowe konto';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Pokaż adresy e-mail z zewnętrznych serwerów POP3 / IMAP';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["source_server_txt"] = 'Zewnętrzny Serwer';
$wb["source_username_txt"] = 'Nazwa użytkownika';
$wb["destination_txt"] = 'Element docelowy';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowe konto';
?>
<?php
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['spam_rewrite_score_int_txt'] = 'Popraw wynik';
$wb['spam_redirect_score_int_txt'] = 'Przekieruj wynik';
$wb['spam_delete_score_int_txt'] = 'Usuń wynik';
$wb['spam_rewrite_subject_txt'] = 'Popraw temat';
$wb['spam_redirect_maildir_txt'] = 'Przekieruj skrzynkę pocztową';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['spam_rewrite_txt'] = 'Popraw temat wiadomości e-mail z tym wynikiem.';
$wb['spam_redirect_txt'] = 'Przekieruj wiadomość e-mail z tym wynikiem do wybranej skrzynki pocztowej.';
$wb['spam_delete_txt'] = 'Usuń wiadomość e-mail z tym wynikiem.';
$wb['disable_txt'] = 'Podpowiedź: Aby wyłączyć opcje filtru, ustaw wynik na 0.00.';
$wb['email_error_isemail'] = 'Adres e-mail jest niepoprawny.';
$wb['email_error_unique'] = 'Istnieje już wpis z filtrem spamu dla tego adresu e-mail.';
$wb['spam_redirect_maildir_purge_txt'] = 'Wyczyść później Maildir';
$wb['days_txt'] = 'Dni.';
?>
<?php
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["spam_rewrite_score_int_txt"] = 'Popraw wynik';
$wb["spam_redirect_score_int_txt"] = 'Przekieruj wynik';
$wb["spam_delete_score_int_txt"] = 'Usuń wynik';
$wb["spam_rewrite_subject_txt"] = 'Popraw temat';
$wb["spam_redirect_maildir_txt"] = 'Przekieruj skrzynkę pocztową';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["spam_rewrite_txt"] = 'Popraw temat wiadomości e-mail z tym wynikiem.';
$wb["spam_redirect_txt"] = 'Przekieruj wiadomość e-mail z tym wynikiem do wybranej skrzynki pocztowej.';
$wb["spam_delete_txt"] = 'Usuń wiadomość e-mail z tym wynikiem.';
$wb["disable_txt"] = 'Podpowiedź: Aby wyłączyć opcje filtru, ustaw wynik na 0.00.';
$wb["email_error_isemail"] = 'Adres e-mail jest niepoprawny.';
$wb["email_error_unique"] = 'Istnieje już wpis z filtrem spamu dla tego adresu e-mail.';
$wb["spam_redirect_maildir_purge_txt"] = 'Wyczyść później Maildir';
$wb["days_txt"] = 'Dni.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Filtr spamu';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['server_name_txt'] = 'nazwa_serwera';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy wpis z filtrem spamu';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Filtr spamu';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["server_name_txt"] = 'nazwa_serwera';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy wpis z filtrem spamu';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['domain_txt'] = 'Domena';
$wb['destination_txt'] = 'Element docelowy';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['mx_txt'] = 'Brak MX';
$wb['sort_order_txt'] = 'Sortuj według';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Maksymalna ilość ścieżek dla Twojego konta została przekroczona.';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["domain_txt"] = 'Domena';
$wb["destination_txt"] = 'Element docelowy';
$wb["type_txt"] = 'Typ';
$wb["mx_txt"] = 'Brak MX';
$wb["sort_order_txt"] = 'Sortuj według';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["limit_mailrouting_txt"] = 'Maksymalna ilość ścieżek dla Twojego konta została przekroczona.';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment