Commit 5b633597 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Updated pl language files.

parent 76c3e25d
<?php
$wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-m-d';
$wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
$wb['301'] = 'Moduł nie jest dostępny dla aktualnego uzytkownika.';
$wb['302'] = 'Moduł jest niepoprawny.';
$wb['1001'] = 'Nazwa użytkownika i hasło nie może być puste !';
$wb['1002'] = 'Nazwa użytkownika i/lub hasło nie są poprawne !';
$wb['1003'] = 'Nazwa użytkownika nie jest aktywna!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Jesteś pewny, że chcesz usunąć ten wpis?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Nie masz uprawnień do podglądu tego wpisu lub taki wpis nie istnieje!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Nie masz uprawnień do usunięcia tego wpisu!';
$wb['page_txt'] = 'Strona';
$wb['page_of_txt'] = 'z';
$wb['page_next_txt'] = 'Następna';
$wb['page_back_txt'] = 'Wróć';
$wb['delete_txt'] = 'Usuń';
$wb['filter_txt'] = 'Filtr';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy wpis';
$wb['btn_save_txt'] = 'Zapisz';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
$wb['System'] = 'System';
$wb['Client'] = 'Client';
$wb['Email'] = 'Email';
$wb['Monitor'] = 'Monitor';
$wb['Sites'] = 'Sites';
$wb['DNS'] = 'DNS';
$wb['Tools'] = 'Tools';
$wb['Help'] = 'Help';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Tools';
?>
<?php
$wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-m-d';
$wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
$wb['301'] = 'Moduł nie jest dostępny dla aktualnego uzytkownika.';
$wb['302'] = 'Moduł jest niepoprawny.';
$wb['1001'] = 'Nazwa użytkownika i hasło nie może być puste !';
$wb['1002'] = 'Nazwa użytkownika i/lub hasło nie są poprawne !';
$wb['1003'] = 'Nazwa użytkownika nie jest aktywna!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Jesteś pewny, że chcesz usunąć ten wpis?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Nie masz uprawnień do podglądu tego wpisu lub taki wpis nie istnieje!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Nie masz uprawnień do usunięcia tego wpisu!';
$wb["page_txt"] = 'Strona';
$wb["page_of_txt"] = 'z';
$wb["page_next_txt"] = 'Następna';
$wb["page_back_txt"] = 'Wróć';
$wb["delete_txt"] = 'Usuń';
$wb["filter_txt"] = 'Filtr';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy wpis';
$wb['btn_save_txt'] = "Zapisz";
$wb['btn_cancel_txt'] = "Wróć";
?>
<?php
$wb['1001'] = 'Nazwa użytkownika lub hasło jest puste.';
$wb['1002'] = 'Nazwa użytkownika lub hasło jest złe.';
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Groups'] = 'Grupy';
$wb['groups_description'] = 'Formularz do edycji grup użytkowników w systemie.';
$wb['Server'] = 'Serwer';
$wb['Services'] = 'Serwisy';
$wb['Config'] = 'Konfiguracja';
$wb['Server Config'] = 'Konfiguracja serwera';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['System'] = 'System';
$wb['Add user'] = 'Dodaj użytkownika';
$wb['Edit user'] = 'Edytuj uzytkownika';
$wb['CP Users'] = 'Użytkownicy';
$wb['Add group'] = 'Dodaj grupę';
$wb['Edit group'] = 'Edytuj grupę';
$wb['Edit server'] = 'Edytuj serwer';
$wb['Edit Server IP'] = 'Edytuj IP serwera';
$wb['Servers'] = 'Serwery';
$wb['Sync. Now'] = 'Synchronizuj teraz.';
$wb['DB Sync.'] = 'Synchronizacja bazy danych.';
$wb['Languages'] = 'Języki';
$wb['New Language'] = 'Nowy język';
$wb['Export'] = 'Export';
$wb['Import'] = 'Import';
$wb['Language Editor'] = 'Edytor języków';
$wb['Software'] = 'Oprogramowanie';
$wb['Repositories'] = 'Repozytoria';
?>
<?php
$wb[1001] = "Nazwa użytkownika lub hasło jest puste.";
$wb[1002] = "Nazwa użytkownika lub hasło jest złe.";
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Groups'] = 'Grupy';
$wb['groups_description'] = 'Formularz do edycji grup użytkowników w systemie.';
$wb['Server'] = 'Serwer';
$wb['Services'] = 'Serwisy';
$wb['Config'] = 'Konfiguracja';
$wb['Server Config'] = 'Konfiguracja serwera';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['System'] = 'System';
$wb['Add user'] = 'Dodaj użytkownika';
$wb['Edit user'] = 'Edytuj uzytkownika';
$wb['CP Users'] = 'Użytkownicy';
$wb['Add group'] = 'Dodaj grupę';
$wb['Edit group'] = 'Edytuj grupę';
$wb['Groups'] = 'Grupy';
$wb['Edit server'] = 'Edytuj serwer';
$wb['Edit Server IP'] = 'Edytuj IP serwera';
$wb['Servers'] = 'Serwery';
$wb['Sync. Now'] = 'Synchronizuj teraz.';
$wb['DB Sync.'] = 'Synchronizacja bazy danych.';
$wb['Languages'] = 'Języki';
$wb['New Language'] = 'Nowy język';
$wb['Export'] = 'Export';
$wb['Import'] = 'Import';
$wb['Language Editor'] = 'Edytor języków';
$wb['Software'] = 'Oprogramowanie';
$wb['Repositories'] = 'Repozytoria';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Otwarty port TCP';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otwarty port UDP';
$wb['tcp_port_help_txt'] = 'Odziel przecinkiem';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Odziel przecinkiem';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Istnieje już wpis firewall-a dla tego serwera.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, : and ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, : and ,.';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["tcp_port_txt"] = 'Otwarty port TCP';
$wb["udp_port_txt"] = 'Otwarty port UDP';
$wb["tcp_port_help_txt"] = 'Odziel przecinkiem';
$wb["udp_port_help_txt"] = 'Odziel przecinkiem';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["firewall_error_unique"] = 'Istnieje już wpis firewall-a dla tego serwera.';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["tcp_ports_error_regex"] = 'Znak nie jest dozwolony w formacie portu TCP. Dozwolone znaki to liczby, ":" oraz ",".';
$wb["udp_ports_error_regex"] = 'Znak nie jest dozwolony w formacie portu UDP. Dozwolone znaki to liczby, ":" oraz ",".';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Firewall';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Otwarte porty TCP';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otwarte porty UDP';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj wpis Firewall-a';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Firewall';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["tcp_port_txt"] = 'Otwarte porty TCP';
$wb["udp_port_txt"] = 'Otwarte porty UDP';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj wpis Firewall-a';
?>
<?php
$wb['description_txt'] = 'Opis';
$wb['name_txt'] = 'Grupa';
$wb['name_err'] = 'Nazwa grupy musi mieć od 1 do 30 znaków.';
?>
<?php
$wb["description_txt"] = 'Opis';
$wb["name_txt"] = 'Grupa';
$wb["name_err"] = 'Nazwa grupy musi mieć od 1 do 30 znaków.';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Opis';
$wb['name_txt'] = 'Grupa';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nową grupę';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Dodaj nowy język';
$wb['language_select_txt'] = 'Wybierz domyślny język';
$wb['language_new_txt'] = 'Nowy język';
$wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakowe kodowanie języka ISO 639-1 (Zobacz http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
$wb['btn_save_txt'] = 'Utwórz nowy zbiór plików z językami';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Dodaj nowy język';
$wb["language_select_txt"] = 'Wybierz domyślny język';
$wb["language_new_txt"] = 'Nowy język';
$wb["language_new_hint_txt"] = '2 znakowe kodowanie języka ISO 639-1 (Zobacz http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
$wb['btn_save_txt'] = 'Utwórz nowy zbiór plików z językami';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Połącz język';
$wb['list_desc_txt'] = 'Połącz pliki wybranego języka z plikiami języka angielskiego. <br />Ta opcja dodaje do wybranego języka brakujące zmienne językowe z plików języka angielskiego.';
$wb['language_select_txt'] = 'Wybierz język';
$wb['btn_save_txt'] = 'Połącz pliki teraz';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Połącz język';
$wb["list_desc_txt"] = 'Połącz pliki wybranego języka z plikiami języka angielskiego. <br />Ta opcja dodaje do wybranego języka brakujące zmienne językowe z plików języka angielskiego.';
$wb["language_select_txt"] = 'Wybierz język';
$wb['btn_save_txt'] = 'Połącz pliki teraz';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Edytor plików języka';
$wb['language_select_txt'] = 'Wybierz język';
$wb['module_txt'] = 'Moduł';
$wb['lang_file_txt'] = 'Plik języka';
$wb['btn_save_txt'] = 'Zapisz';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Edytor plików języka';
$wb['language_select_txt'] = 'Wybierz język';
$wb['module_txt'] = 'Moduł';
$wb['lang_file_txt'] = 'Plik języka';
$wb['btn_save_txt'] = 'Zapisz';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Exportuj pliki języka';
$wb['language_select_txt'] = 'Wybierz język';
$wb['btn_save_txt'] = 'Exportuj pliki wybranego języka';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Exportuj pliki języka';
$wb["language_select_txt"] = 'Wybierz język';
$wb['btn_save_txt'] = 'Exportuj pliki wybranego języka';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Importuj plik języka';
$wb['language_import_txt'] = 'Wybierz plik języka';
$wb['btn_save_txt'] = 'Importuj wybrane pliki języka';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Nadpisz plik jeśli istnieje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Importuj plik języka';
$wb["language_import_txt"] = 'Wybierz plik języka';
$wb['btn_save_txt'] = 'Importuj wybrane pliki języka';
$wb["language_overwrite_txt"] = 'Nadpisz plik jeśli istnieje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Edytor plików języka';
$wb['language_select_txt'] = 'Wyberz język';
$wb['module_txt'] = 'Moduł';
$wb['lang_file_txt'] = 'Plik języka';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Ostatnia modyfikacja';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Edytor plików języka';
$wb["language_select_txt"] = 'Wyberz język';
$wb["module_txt"] = 'Moduł';
$wb["lang_file_txt"] = 'Plik języka';
$wb["lang_file_date_txt"] = 'Ostatnia modyfikacja';
?>
<?php
$wb['config_txt'] = 'Konfiguracja';
$wb['server_name_txt'] = 'Nazwa serwera';
$wb['mail_server_txt'] = 'Serwer poczty E-Mail';
$wb['web_server_txt'] = 'Serwer WWW';
$wb['dns_server_txt'] = 'Serwer DNS';
$wb['file_server_txt'] = 'Serwer plików';
$wb['db_server_txt'] = 'Serwer bazy danych';
$wb['vserver_server_txt'] = 'Witrualny serwer';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
?>
<?php
$wb["config_txt"] = 'Konfiguracja';
$wb["server_name_txt"] = 'Nazwa serwera';
$wb["mail_server_txt"] = 'Serwer poczty E-Mail';
$wb["web_server_txt"] = 'Serwer WWW';
$wb["dns_server_txt"] = 'Serwer DNS';
$wb["file_server_txt"] = 'Serwer plików';
$wb["db_server_txt"] = 'Serwer bazy danych';
$wb["vserver_server_txt"] = 'Witrualny serwer';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
?>
......@@ -2,7 +2,7 @@
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Adres root-a Jailkit';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_txt'] = 'Sekcje aplikacji root-a Jailkit';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Ścieżki aplikacji root-a Jailkit';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrooted applications';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Aplikacje cron root-a Jailkit';
$wb['website_path_txt'] = 'Adres strony WWW';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Symulowany link strony WWW';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Ścieżka bazowa strony WWW';
......@@ -39,11 +39,11 @@ $wb['netmask_error_wrong'] = 'Nieprawidłowy format maski.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Nieprawidłowy format bramki.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Nazwa jest pusta.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb['config_dir_txt'] = 'Config directory';
$wb['init_script_txt'] = 'Cron init script name';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Path for individual crontabs';
$wb['wget_txt'] = 'Path to wget program';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache user';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache group';
$wb['security_level_txt'] = 'Security level';
$wb['config_dir_txt'] = 'Katalog konfiguracji';
$wb['init_script_txt'] = 'Nazwa skryptu inicjującego Crona';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Ścieżka do indywidualnych crontabs';
$wb['wget_txt'] = 'Ścieżka do wget';
$wb['web_user_txt'] = 'Użytkownik Apache';
$wb['web_group_txt'] = 'Grupa Apache';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Konfiguracja serwera';
$wb['server_name_txt'] = 'Serwer';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Konfiguracja serwera';
$wb["server_name_txt"] = 'Serwer';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['ip_address_txt'] = 'Adres IP';
$wb['virtualhost_txt'] = 'Nazwa wirtualnego hosta HTTP';
$wb['ip_err'] = 'Adres IP jest niepoprawny';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["ip_address_txt"] = 'Adres IP';
$wb["virtualhost_txt"] = 'Nazwa wirtualnego hosta HTTP';
$wb["ip_err"] = 'Adres IP jest niepoprawny';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Adresy IP';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['ip_address_txt'] = 'Adres IP';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy adres IP';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Adresy IP';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["ip_address_txt"] = 'Adres IP';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy adres IP';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Serwer';
$wb['server_name_txt'] = 'Nazwa';
$wb['mail_server_txt'] = 'E-mail';
$wb['web_server_txt'] = 'WWW';
$wb['dns_server_txt'] = 'DNS';
$wb['file_server_txt'] = 'Plik';
$wb['db_server_txt'] = 'Baza danych';
$wb['vserver_server_txt'] = 'Wirtualny serwer';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy serwer';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Serwer';
$wb["server_name_txt"] = 'Nazwa';
$wb["mail_server_txt"] = 'E-mail';
$wb["web_server_txt"] = 'WWW';
$wb["dns_server_txt"] = 'DNS';
$wb["file_server_txt"] = 'Plik';
$wb["db_server_txt"] = 'Baza danych';
$wb["vserver_server_txt"] = 'Wirtualny serwer';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy serwer';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Paczki z oprogramowaniem';
$wb['installed_txt'] = 'Status';
$wb['package_title_txt'] = 'Paczka';
$wb['package_description_txt'] = 'Opis';
$wb['action_txt'] = 'Akcja';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Paczki z oprogramowaniem';
$wb['installed_txt'] = 'Status';
$wb['package_title_txt'] = 'Paczka';
$wb['package_description_txt'] = 'Opis';
$wb['action_txt'] = 'Akcja';
?>
<?php
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozytorium';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
$wb['repo_username_txt'] = 'Użytkownik (Opcjonalnie)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Hasło (Opcjonalnie)';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
?>
<?php
$wb["repo_name_txt"] = 'Repozytorium';
$wb["repo_url_txt"] = 'URL';
$wb["repo_username_txt"] = 'Użytkownik (Opcjonalnie)';
$wb["repo_password_txt"] = 'Hasło (Opcjonalnie)';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment