Commit 62469fc6 authored by karailiev's avatar karailiev
Browse files

* Bulgarian language pack

parent d8ff5951
<?php
$wb[1001] = "Username or password is empty.";
$wb[1002] = "Username or password is wrong.";
$wb['1001'] = 'Не е въведено потребителско име или парола.';
$wb['1002'] = 'Грешно потребителско име или парола.';
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Groups'] = 'Groups';
$wb['groups_description'] = 'Form to edit systemuser groups.';
$wb['Server'] = 'Server';
$wb['Services'] = 'Services';
$wb['Config'] = 'Config';
$wb['Server Config'] = 'Server Config';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Groups'] = 'Групи';
$wb['groups_description'] = 'Редактиране на групи';
$wb['Server'] = 'Сървър';
$wb['Services'] = 'Услуги';
$wb['Config'] = 'Настрйки';
$wb['Server Config'] = 'Настрйки на сървъра';
$wb['Mail'] = 'Поща';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['Web'] = 'Уеб';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['System'] = 'System';
$wb['Add user'] = 'Add user';
$wb['Edit user'] = 'Edit user';
$wb['CP Users'] = 'CP Users';
$wb['Add group'] = 'Add group';
$wb['Edit group'] = 'Edit group';
$wb['Groups'] = 'Groups';
$wb['Edit server'] = 'Edit server';
$wb['System'] = 'Система';
$wb['Add user'] = 'Нов потребител';
$wb['Edit user'] = 'Редактиране на потребител';
$wb['CP Users'] = 'Потребители';
$wb['Add group'] = 'Нова група';
$wb['Edit group'] = 'Редактиране на група';
$wb['Edit server'] = 'Редактиране на сървър';
$wb['Edit Server IP'] = 'Edit Server IP';
$wb['Servers'] = 'Servers';
$wb['Servers'] = 'Сървъри';
$wb['Sync. Now'] = 'Sync. Now';
$wb['DB Sync.'] = 'DB Sync.';
$wb['Languages'] = 'Languages';
$wb['New Language'] = 'New Language';
$wb['Export'] = 'Export';
$wb['Import'] = 'Import';
$wb['Language Editor'] = 'Language Editor';
$wb['Software'] = 'Software';
$wb['Languages'] = 'Езици';
$wb['New Language'] = 'Нов език';
$wb['Export'] = 'Експортиране';
$wb['Import'] = 'Импортиране';
$wb['Language Editor'] = 'Редактор за езиците';
$wb['Software'] = 'Софтуер';
$wb['Repositories'] = 'Repositories';
?>
\ No newline at end of file
?>
<?php
$wb["jobname_txt"] = 'Name';
$wb["jobname_err"] = 'The field "Name" is empty.';
$wb["sync_interval_minutes_txt"] = 'Intervall (Min.)';
$wb["db_type_txt"] = 'DB Type';
$wb["db_host_txt"] = 'DB Host';
$wb["db_name_txt"] = 'DB Name';
$wb["db_username_txt"] = 'DB User';
$wb["db_password_txt"] = 'DB Password';
$wb["db_tables_txt"] = 'Tables';
$wb["empty_datalog_txt"] = 'Delete datalog after sync.';
$wb["sync_datalog_external_txt"] = 'Fill external datalog.';
$wb["active_txt"] = 'active';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel';
?>
\ No newline at end of file
$wb['jobname_txt'] = 'Name';
$wb['jobname_err'] = 'The field Name is empty.';
$wb['sync_interval_minutes_txt'] = 'Intervall (Min.)';
$wb['db_type_txt'] = 'DB Type';
$wb['db_host_txt'] = 'DB Host';
$wb['db_name_txt'] = 'DB Name';
$wb['db_username_txt'] = 'DB User';
$wb['db_password_txt'] = 'DB Password';
$wb['db_tables_txt'] = 'Tables';
$wb['empty_datalog_txt'] = 'Delete datalog after sync.';
$wb['sync_datalog_external_txt'] = 'Fill external datalog.';
$wb['active_txt'] = 'active';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Database Synchronisation';
$wb["jobname_txt"] = 'Jobname';
$wb["db_host_txt"] = 'DB Host';
$wb["db_name_txt"] = 'DB Name';
$wb["page_txt"] = 'Page';
$wb["page_of_txt"] = 'of';
$wb["page_next_txt"] = 'Next';
$wb["page_back_txt"] = 'Back';
$wb["delete_txt"] = 'Delete';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new DBSync record';
?>
\ No newline at end of file
$wb['list_head_txt'] = 'Database Synchronisation';
$wb['jobname_txt'] = 'Jobname';
$wb['db_host_txt'] = 'DB Host';
$wb['db_name_txt'] = 'DB Name';
$wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['page_next_txt'] = 'Next';
$wb['page_back_txt'] = 'Back';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['filter_txt'] = 'Filter';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new DBSync record';
?>
<?php
$wb["jobname_txt"] = 'Jobname';
$wb["jobname_err"] = 'Jobname is empty.';
$wb["sync_interval_minutes_txt"] = 'Intervall (Min.)';
$wb["ftp_host_txt"] = 'FTP Host';
$wb["ftp_path_txt"] = 'FTP Path';
$wb["ftp_username_txt"] = 'FTP User';
$wb["ftp_password_txt"] = 'FTP Password';
$wb["local_path_txt"] = 'Local Path';
$wb["wput_options_txt"] = 'Wput Options';
$wb["active_txt"] = 'Aktive';
?>
\ No newline at end of file
$wb['jobname_txt'] = 'Jobname';
$wb['jobname_err'] = 'Jobname is empty.';
$wb['sync_interval_minutes_txt'] = 'Intervall (Min.)';
$wb['ftp_host_txt'] = 'FTP Host';
$wb['ftp_path_txt'] = 'FTP Path';
$wb['ftp_username_txt'] = 'FTP User';
$wb['ftp_password_txt'] = 'FTP Password';
$wb['local_path_txt'] = 'Local Path';
$wb['wput_options_txt'] = 'Wput Options';
$wb['active_txt'] = 'Aktive';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'File Synchronisation';
$wb["jobname_txt"] = 'Jobname';
$wb["ftp_host_txt"] = 'FTP Server';
$wb["local_path_txt"] = 'Local Path';
?>
\ No newline at end of file
$wb['list_head_txt'] = 'File Synchronisation';
$wb['jobname_txt'] = 'Jobname';
$wb['ftp_host_txt'] = 'FTP Server';
$wb['local_path_txt'] = 'Local Path';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["tcp_port_txt"] = 'Open TCP ports';
$wb["udp_port_txt"] = 'Open UDP ports';
$wb["tcp_port_help_txt"] = 'Separated by comma';
$wb["udp_port_help_txt"] = 'Separated by comma';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel';
$wb["firewall_error_unique"] = 'There is already a firewall record for this server.';
?>
\ No newline at end of file
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Open TCP ports';
$wb['udp_port_txt'] = 'Open UDP ports';
$wb['tcp_port_help_txt'] = 'Separated by comma';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Separated by comma';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['firewall_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Firewall';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["tcp_port_txt"] = 'Open TCP ports';
$wb["udp_port_txt"] = 'Open UDP ports';
$wb["page_txt"] = 'Page';
$wb["page_of_txt"] = 'of';
$wb["page_next_txt"] = 'Next';
$wb["page_back_txt"] = 'Back';
$wb["delete_txt"] = 'Delete';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add Firewall record';
?>
\ No newline at end of file
$wb['list_head_txt'] = 'Firewall';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Open TCP ports';
$wb['udp_port_txt'] = 'Open UDP ports';
$wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['page_next_txt'] = 'Next';
$wb['page_back_txt'] = 'Back';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['filter_txt'] = 'Filter';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Firewall record';
?>
<?php
$wb["description_txt"] = 'Description';
$wb["name_txt"] = 'Group';
$wb["name_err"] = 'Group must be min 1, max 30 Chars.';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel'
?>
\ No newline at end of file
$wb['description_txt'] = 'Описание';
$wb['name_txt'] = 'Група';
$wb['name_err'] = 'Името на групата трябва да е между 1 и 30 символа.';
$wb['btn_save_txt'] = 'Запис';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Отказ';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Systemuser groups';
$wb["description_txt"] = 'Description';
$wb["name_txt"] = 'Group';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Group';
$wb["page_txt"] = 'Page';
$wb["page_of_txt"] = 'of';
$wb["page_next_txt"] = 'Next';
$wb["page_back_txt"] = 'Back';
$wb["delete_txt"] = 'Delete';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
?>
\ No newline at end of file
$wb['list_head_txt'] = 'Групи';
$wb['description_txt'] = 'Описание';
$wb['name_txt'] = 'Група';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Нова група';
$wb['page_txt'] = 'Страница';
$wb['page_of_txt'] = 'от';
$wb['page_next_txt'] = 'Следваща';
$wb['page_back_txt'] = 'Предишна';
$wb['delete_txt'] = 'Изтриване';
$wb['filter_txt'] = 'Филтър';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Merge the selected language file with the english master language file. <br />This adds missing strings from the english master language files to the selected language.';
$wb["language_select_txt"] = 'Select language';
$wb['btn_save_txt'] = 'Merge files now';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Back';
?>
\ No newline at end of file
$wb['list_head_txt'] = 'Сливане на файловете на избрания език с тези на английски.<br />Към избрания език ще бъдат добавени файлове и отделни записи, които липсват в него, но съществуват в английския.';
$wb['language_select_txt'] = 'Изберете език';
$wb['btn_save_txt'] = 'Сливане';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Отказ';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Language file editor';
$wb['language_select_txt'] = 'Select language';
$wb['module_txt'] = 'Module';
$wb['lang_file_txt'] = 'Language file';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Back';
$wb['list_head_txt'] = 'Редактор за езиците';
$wb['language_select_txt'] = 'Изберете език';
$wb['module_txt'] = 'Модул';
$wb['lang_file_txt'] = 'Файл';
$wb['btn_save_txt'] = 'Запис';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Отказ';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Export language files';
$wb["language_select_txt"] = 'Select language';
$wb['btn_save_txt'] = 'Export the selected language file set';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Back';
?>
\ No newline at end of file
$wb['list_head_txt'] = 'Експортиране на език';
$wb['language_select_txt'] = 'Изберете език';
$wb['btn_save_txt'] = 'Експортиране';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Отказ';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Import language file';
$wb["language_import_txt"] = 'Select language file';
$wb['btn_save_txt'] = 'Import the selected language file';
$wb["language_overwrite_txt"] = 'Overwrite file, if exists.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Back';
?>
\ No newline at end of file
$wb['list_head_txt'] = 'Импортиране на езиков файл';
$wb['language_import_txt'] = 'Изберете езиков файл';
$wb['btn_save_txt'] = 'Импортиране';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Презапиши ако съществува';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Отказ';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Language file editor';
$wb["language_select_txt"] = 'Select language';
$wb["module_txt"] = 'Module';
$wb["lang_file_txt"] = 'Language file';
?>
\ No newline at end of file
$wb['list_head_txt'] = 'Редактор за езиците';
$wb['language_select_txt'] = 'Изберете език';
$wb['module_txt'] = 'Модул';
$wb['lang_file_txt'] = 'Файл';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Последна редакция';
?>
<?php
$wb["config_txt"] = 'config';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel';
$wb["server_name_txt"] = 'Servername';
$wb["mail_server_txt"] = 'Mailserver';
$wb["web_server_txt"] = 'Webserver';
$wb["dns_server_txt"] = 'DNS-Server';
$wb["file_server_txt"] = 'Fileserver';
$wb["db_server_txt"] = 'DB-Server';
$wb["vserver_server_txt"] = 'VServer-Server';
$wb["active_txt"] = 'Active';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb['config_txt'] = 'config';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['server_name_txt'] = 'Servername';
$wb['mail_server_txt'] = 'Mailserver';
$wb['web_server_txt'] = 'Webserver';
$wb['dns_server_txt'] = 'DNS-Server';
$wb['file_server_txt'] = 'Fileserver';
$wb['db_server_txt'] = 'DB-Server';
$wb['vserver_server_txt'] = 'VServer-Server';
$wb['active_txt'] = 'Active';
?>
<?php
$wb["jailkit_chroot_home_txt"] = 'Jailkit chroot home';
$wb["jailkit_chroot_app_sections_txt"] = 'Jailkit chroot app sections';
$wb["jailkit_chroot_app_programs_txt"] = 'Jailkit chrooted applications';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel';
$wb["website_path_txt"] = 'Website path';
$wb["website_symlinks_txt"] = 'Website symlinks';
$wb["vhost_conf_dir_txt"] = 'Vhost config dir';
$wb["vhost_conf_enabled_dir_txt"] = 'Vhost config enabled dir';
$wb["getmail_config_dir_txt"] = 'Getmail config dir';
$wb["fastcgi_starter_path_txt"] = 'FastCGI starter path';
$wb["fastcgi_starter_script_txt"] = 'FastCGI starter script';
$wb["fastcgi_alias_txt"] = 'FastCGI Alias';
$wb["fastcgi_phpini_path_txt"] = 'FastCGI php.ini Path';
$wb["fastcgi_children_txt"] = 'FastCGI Children';
$wb["fastcgi_max_requests_txt"] = 'FastCGI max. Requests';
$wb["fastcgi_bin_txt"] = 'FastCGI Bin';
$wb["module_txt"] = 'Module';
$wb["maildir_path_txt"] = 'Maildir Path';
$wb["homedir_path_txt"] = 'Homedir Path';
$wb["mailuser_uid_txt"] = 'Mailuser UID';
$wb["mailuser_gid_txt"] = 'Mailuser GID';
$wb["mailuser_name_txt"] = 'Mailuser Name';
$wb["mailuser_group_txt"] = 'Mailuser Group';
$wb["relayhost_txt"] = 'Relayhost';
$wb["relayhost_user_txt"] = 'Relayhost User';
$wb["relayhost_password_txt"] = 'Relayhost Password';
$wb["mailbox_size_limit_txt"] = 'Mailbox Size Limit';
$wb["message_size_limit_txt"] = 'Message Size Limit';
$wb["ip_address_txt"] = 'IP Address';
$wb["netmask_txt"] = 'Netmask';
$wb["gateway_txt"] = 'Gateway';
$wb["hostname_txt"] = 'Hostname';
$wb["nameservers_txt"] = 'Nameservers';
$wb["auto_network_configuration_txt"] = 'Network Configuration';
?>
\ No newline at end of file
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Jailkit chroot home';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_txt'] = 'Jailkit chroot app sections';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Jailkit chrooted applications';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['website_path_txt'] = 'Website path';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Website symlinks';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhost config dir';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhost config enabled dir';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail config dir';
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI starter path';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI starter script';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI Alias';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI php.ini Path';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI Children';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. Requests';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI Bin';
$wb['module_txt'] = 'Module';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Maildir Path';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Homedir Path';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Mailuser UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'Mailuser GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'Mailuser Name';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'Mailuser Group';
$wb['relayhost_txt'] = 'Relayhost';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relayhost User';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relayhost Password';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Mailbox Size Limit';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Message Size Limit';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP Address';
$wb['netmask_txt'] = 'Netmask';
$wb['gateway_txt'] = 'Gateway';
$wb['hostname_txt'] = 'Hostname';
$wb['nameservers_txt'] = 'Nameservers';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Network Configuration';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Server Configuration';
$wb["server_name_txt"] = 'Server';
$wb["page_txt"] = 'Page';
$wb["page_of_txt"] = 'of';
$wb["page_next_txt"] = 'Next';
$wb["page_back_txt"] = 'Back';
$wb["delete_txt"] = 'Delete';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
?>
\ No newline at end of file
$wb['list_head_txt'] = 'Server Configuration';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
$wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['page_next_txt'] = 'Next';
$wb['page_back_txt'] = 'Back';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['filter_txt'] = 'Filter';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["ip_address_txt"] = 'IP Address';
$wb["virtualhost_txt"] = 'HTTP NameVirtualHost';
$wb["ip_err"] = 'IP address invalid';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel';
?>
\ No newline at end of file
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP Address';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP NameVirtualHost';
$wb['ip_err'] = 'IP address invalid';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'IP Addresses';
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["ip_address_txt"] = 'IP Address';
$wb["page_txt"] = 'Page';
$wb["page_of_txt"] = 'of';
$wb["page_next_txt"] = 'Next';
$wb["page_back_txt"] = 'Back';
$wb["delete_txt"] = 'Delete';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new IP Address';
?>
\ No newline at end of file
$wb['list_head_txt'] = 'IP Addresses';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP Address';
$wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['page_next_txt'] = 'Next';
$wb['page_back_txt'] = 'Back';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['filter_txt'] = 'Filter';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new IP Address';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Server';
$wb["server_name_txt"] = 'Name';
$wb["mail_server_txt"] = 'Mail';
$wb["web_server_txt"] = 'Web';
$wb["dns_server_txt"] = 'DNS';
$wb["file_server_txt"] = 'File';
$wb["db_server_txt"] = 'DB';
$wb["vserver_server_txt"] = 'VServer';
$wb["page_txt"] = 'Page';
$wb["page_of_txt"] = 'of';
$wb["page_next_txt"] = 'Next';
$wb["page_back_txt"] = 'Back';
$wb["delete_txt"] = 'Delete';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Server';
?>
\ No newline at end of file
$wb['list_head_txt'] = 'Server';
$wb['server_name_txt'] = 'Name';
$wb['mail_server_txt'] = 'Mail';
$wb['web_server_txt'] = 'Web';
$wb['dns_server_txt'] = 'DNS';
$wb['file_server_txt'] = 'File';
$wb['db_server_txt'] = 'DB';
$wb['vserver_server_txt'] = 'VServer';
$wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['page_next_txt'] = 'Next';
$wb['page_back_txt'] = 'Back';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['filter_txt'] = 'Filter';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new Server';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment