Commit 6647bed1 authored by Antennipasi's avatar Antennipasi
Browse files

updated Finnish translation

parent 128b2a8c
......@@ -21,13 +21,13 @@ $wb['filter_txt'] = 'Suodatin';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue';
$wb['btn_save_txt'] = 'Tallenna';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä';
$wb['System'] = 'System';
$wb['Client'] = 'Client';
$wb['Email'] = 'Email';
$wb['Monitor'] = 'Monitor';
$wb['Sites'] = 'Sites';
$wb['DNS'] = 'DNS';
$wb['Tools'] = 'Tools';
$wb['Help'] = 'Help';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Tools';
$wb['System'] = 'Järjestelmä';
$wb['Client'] = 'Asiakkaat';
$wb['Email'] = 'Sähköposti';
$wb['Monitor'] = 'Valvonta';
$wb['Sites'] = 'Verkkotunnukset';
$wb['DNS'] = 'Nimipalvelut';
$wb['Tools'] = 'Työkalut';
$wb['Help'] = 'Tuki';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Työkalut';
?>
......@@ -6,6 +6,6 @@ $wb['tcp_port_help_txt'] = 'Pilkulla erotettu lista';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Pilkulla erotettu lista';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Tällainen palomuurisäänto on jo tällä palvelimella.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, : and ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, : and ,.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Merkki ei ole sallittu tcp-portin määrittelyssä. Sallittuja merkkejä ovat numerot, : ja ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Merkki ei ole sallittu udp-portin määrittelyssä. Sallittuja merkkejä ovat numerot, : ja ,.';
?>
......@@ -4,5 +4,5 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Valitse peruskieli';
$wb['language_new_txt'] = 'Lisää uusi kieli';
$wb['btn_save_txt'] = 'Luo uudet kielitiedostot';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä';
$wb['language_new_hint_txt'] = '2 characters ISO 639-1 language-code (See http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
$wb['language_new_hint_txt'] = '2-merkkinen ISO 639-1 kielikoodi (Katso http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
?>
......@@ -3,5 +3,5 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Yhdistä valittu kielitiedosto englanninkielisen pääti
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse täydennettävä kieli';
$wb['btn_save_txt'] = 'Yhdistä kielitiedostot nyt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä';
$wb['list_desc_txt'] = 'Merge the selected language file with the english master language file. <br />This adds missing strings from the english master language files to the selected language.';
$wb['list_desc_txt'] = 'Yhdistää valitun kielitiedoston englannin kielisen päätiedoston kanssa. <br />Tämä lisää puuttuvat käännöstiedot valittuun kielitiedostoon.';
?>
<?php
$wb['username_txt'] = 'Username:';
$wb['password_txt'] = 'Password:';
$wb['function_txt'] = 'Functions:';
$wb['username_error_unique'] = 'Username must be unique';
$wb['username_error_empty'] = 'Username cannot be empty';
$wb['password_error_empty'] = 'Password cannot be empty';
$wb['password_strength_txt'] = 'Password Strength:';
$wb['username_txt'] = 'Käyttäjätunnus:';
$wb['password_txt'] = 'Salasana:';
$wb['function_txt'] = 'Toiminnot:';
$wb['username_error_unique'] = 'Käyttäjätunnusen pitää olla yksilöllinen';
$wb['username_error_empty'] = 'Käyttäjätunnus ei voi olla tyhjä';
$wb['password_error_empty'] = 'Salasana ei voi olla tyhjä';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus:';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = "Remote Users";
$wb['list_desc_txt'] = "";
$wb['add_new_record_txt'] = "Add new user";
$wb['list_head_txt'] = 'Etäkäyttäjät';
$wb['list_desc_txt'] = '';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi etäkäyttäjä';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = "Username";
$wb['username_txt'] = 'Käyttäjätunnus';
?>
......@@ -13,7 +13,7 @@ $wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI-alias';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI:n php.ini-polku';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI-lapsiprosessi';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI-pyyntöraja';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI-binäri';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI-binääri';
$wb['module_txt'] = 'Ohjelmaosio';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Postilaatikon hakemistopolku';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Kotikansion hakemistopolku';
......@@ -32,18 +32,18 @@ $wb['gateway_txt'] = 'Yhdyskäytävä';
$wb['hostname_txt'] = 'Palvelimen nimi';
$wb['nameservers_txt'] = 'Nimipalvelimet';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Automaattiset verkkoasetukset';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Website basedir';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Invalid IP address format.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Invalid Netmask format.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Invalid Gateway format.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Hostname is empty.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Nameserver is empty.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrooted applications';
$wb['config_dir_txt'] = 'Config directory';
$wb['init_script_txt'] = 'Cron init script name';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Path for individual crontabs';
$wb['wget_txt'] = 'Path to wget program';
$wb['security_level_txt'] = 'Security level';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache user';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache group';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Verkkotunnuksen peruskansio';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'IP-osoite on väärän muotoinen.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Verkon peite on väärän muotoinen.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Yhdyskäytävä on väärän muotoinen.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Isäntänimi on tyhjä.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Nimipalvelin on tyhjä.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrootatut ohjelmat';
$wb['config_dir_txt'] = 'Asetuskansio';
$wb['init_script_txt'] = 'Cronin init-skriptin nimi';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Käyttäjien Crontabien polku';
$wb['wget_txt'] = 'Wget-binäärin polku';
$wb['security_level_txt'] = 'Turvallisuustaso';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache-käyttäjä';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache-ryhmä';
?>
......@@ -3,5 +3,5 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-osoite';
$wb['virtualhost_txt'] = 'Virtuaalipalvelin';
$wb['ip_error_wrong'] = 'IP-osoite vääränlainen';
$wb['ip_error_unique'] = 'The IP address must be unique';
$wb['ip_error_unique'] = 'IP-osoitteen on oltava yksilöllinen';
?>
......@@ -4,5 +4,5 @@ $wb['installed_txt'] = 'Toiminto';
$wb['update_title_txt'] = 'Päivitä';
$wb['version_txt'] = 'Versio';
$wb['action_txt'] = 'Toiminto';
$wb['server_select_txt'] = 'Select server';
$wb['server_select_txt'] = 'Valitse palvelin';
?>
......@@ -4,5 +4,5 @@ $wb['username_txt'] = 'Käyttäjätunnus';
$wb['name_txt'] = 'Etunimi';
$wb['vorname_txt'] = 'Sukunimi';
$wb['ort_txt'] = 'Kaupunki';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new user';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi käyttäjä';
?>
......@@ -12,5 +12,5 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Verkkotunnus on tyhjä.';
$wb['name_error_regex'] = 'Verkkotunnus on vääränlainen.';
$wb['data_error_empty'] = 'IP-osoite tyhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'IP-osoite on vääränlainen';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplicate A-Record';
$wb['data_error_duplicate'] = 'A-tietue on jo olemassa';
?>
......@@ -8,7 +8,7 @@ $wb['data_txt'] = 'Data';
$wb['type_txt'] = 'Tyyppi';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue';
$wb['aux_txt'] = 'Tärkeysjärjestys';
$wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['delete_confirmation'] = 'Do you really want to delete this record?';
$wb['page_txt'] = 'Sivu';
$wb['page_of_txt'] = '/';
$wb['delete_confirmation'] = 'Haluatko varmasti poistaa tämän tietueen?';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Zone';
$wb['name_txt'] = 'Hostname';
$wb['type_txt'] = 'type';
$wb['data_txt'] = 'IPv6-Address';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'The max. number of DNS records for your account is reached.';
$wb['no_zone_perm'] = 'You do not have the permission to add a record to this DNS zone.';
$wb['name_error_empty'] = 'The hostname is empty.';
$wb['name_error_regex'] = 'The hostname has the wrong format.';
$wb['data_error_empty'] = 'IP-Address empty';
$wb['data_error_regex'] = 'IP-Address format invalid';
$wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['zone_txt'] = 'Alue (Zone)';
$wb['name_txt'] = 'Verkkotunnus';
$wb['type_txt'] = 'Tyyppi';
$wb['data_txt'] = 'IPv6-Osoite';
$wb['ttl_txt'] = 'Elinaika (TTL)';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Käyttäjätunnuksella on jo sallittu määrä DNS-tietueita.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Käyttäjätunnuksella ei ole oikeuksia lisätä tietueita tälle DNS-alueelle.';
$wb['name_error_empty'] = 'Verkkotunnus on tyhjä.';
$wb['name_error_regex'] = 'Verkkotunnus on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'Tekstikenttä on tyhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'Tekstikenttä on vääränlainen';
?>
......@@ -12,5 +12,5 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Verkkotunnus on tyhjä.';
$wb['name_error_regex'] = 'Verkkotunnus on vääränlainen.';
$wb['data_error_empty'] = 'Palvelintietue on tyhjä.';
$wb['data_error_regex'] = 'Palvelintietue on vääränlainen.';
$wb['srv_error_regex'] = 'Invalid server record format. The server record must contain 3 text strings separated by spaces.';
$wb['srv_error_regex'] = 'Vääränlainen tietueen muoto. Tietueen pitää sisältää 3 tekstimuotoista tietoa välilyönnein eroteltuna.';
?>
......@@ -10,16 +10,16 @@ $wb['ns1_txt'] = '1. nimipalvelin';
$wb['ns2_txt'] = '2. nimipalvelin';
$wb['ip_txt'] = 'IP-osoite';
$wb['error_origin_empty'] = 'Verkkotunnusta ei ole annettu.';
$wb['error_ns_empty'] = 'NS empty.';
$wb['error_mbox_empty'] = 'Mbox empty.';
$wb['error_refresh_empty'] = 'Refresh empty.';
$wb['error_retry_empty'] = 'Retry empty.';
$wb['error_expire_empty'] = 'Expire empty.';
$wb['error_minimum_empty'] = 'Minimum empty.';
$wb['error_ttl_empty'] = 'TTL empty.';
$wb['error_domain_empty'] = 'Domain empty';
$wb['error_ip_empty'] = 'IP empty.';
$wb['error_ns1_empty'] = 'NS1 empty.';
$wb['error_ns2_empty'] = 'NS2 empty.';
$wb['error_email_empty'] = 'EMail empty.';
$wb['error_ns_empty'] = 'NS-kenttä tyhjä.';
$wb['error_mbox_empty'] = 'Mbox-kenttä tyhjä.';
$wb['error_refresh_empty'] = 'Refresh-kenttä tyhjä.';
$wb['error_retry_empty'] = 'Retry-kenttä tyhjä.';
$wb['error_expire_empty'] = 'Expire-kenttä tyhjä.';
$wb['error_minimum_empty'] = 'Minimum-kenttä tyhjä.';
$wb['error_ttl_empty'] = 'TTL-kenttä tyhjä.';
$wb['error_domain_empty'] = 'Domain-kenttä tyhjä';
$wb['error_ip_empty'] = 'IP-kenttä tyhjä.';
$wb['error_ns1_empty'] = 'NS1-kenttä tyhjä.';
$wb['error_ns2_empty'] = 'NS2-kenttä tyhjä.';
$wb['error_email_empty'] = 'EMail-kenttä tyhjä.';
?>
......@@ -5,13 +5,13 @@ $wb['pw_error'] = 'Käyttäjätunnusta tai sähköpostiosoitetta ei löydy.';
$wb['pw_error_noinput'] = 'Anna sähköpostiosoite ja käyttäjätunnus.';
$wb['pw_reset_mail_msg'] = 'Käyttäjätunnuksesi salasana ISPConfi3 Hallintapaneeliin on vaihdettu. Uusi salasanasi: ';
$wb['pw_reset_mail_title'] = 'ISPConfi3 Hallintapaneelin salasana on vaihdettu.';
$wb['user_regex_error'] = 'Username contains unallowed characters or is longer then 64 characters.';
$wb['pw_error_length'] = 'The password length is > 64 characters.';
$wb['error_user_password_empty'] = 'Username or Password empty.';
$wb['error_user_password_incorrect'] = 'Username or Password wrong.';
$wb['error_user_blocked'] = 'User is blocked.';
$wb['error_user_too_many_logins'] = 'To many wrong logins, Please retry it after 15 minutes';
$wb['username_txt'] = 'Username';
$wb['password_txt'] = 'Password';
$wb['login_button_txt'] = 'Login';
$wb['user_regex_error'] = 'Käyttäjänimi sisältää kiellettyjä merkkejä tai on yli 64 merkkiä pitkä.';
$wb['pw_error_length'] = 'Salasana ei voi olla yli 64 merkkiä pitkä.';
$wb['error_user_password_empty'] = 'Käyttäjänimi- tai salasana-kenttä on tyhjä.';
$wb['error_user_password_incorrect'] = 'Käyttäjänimi tai salasana on väärin.';
$wb['error_user_blocked'] = 'Käyttäjätunnus on estetty.';
$wb['error_user_too_many_logins'] = 'Liian monta yritystä, yritä uudestaan aikaisintaan 15 minuutin kuluttua.';
$wb['username_txt'] = 'Käyttäjätunnus';
$wb['password_txt'] = 'Salasana';
$wb['login_button_txt'] = 'Kirjaudu';
?>
......@@ -7,5 +7,5 @@ $wb['email_error_unique'] = 'Tämä aliasosoite on jo olemassa';
$wb['no_domain_perm'] = 'Käyttäjätunnuksella ei ole oikeuksia tähän verkkotunnukseen.';
$wb['destination_error_isemail'] = 'Kohteena oleva sähköpostiosoite on vääränlainen.';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Käyttäjätunnuksella on jo sallittu määrä aliasosoitteita.';
$wb['duplicate_mailbox_txt'] = 'There is already a mailbox with this email address';
$wb['duplicate_mailbox_txt'] = 'Aliastunnus on jo olemassa tälle osoitteelle.';
?>
......@@ -9,5 +9,5 @@ $wb['domain_error_regex'] = 'Vääränlainen postiverkkotunnus.';
$wb['client_txt'] = 'Asiakastunnus';
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Käyttäjatunnuksella on jo sallittu määrä postiverkkotunnuksia.';
$wb['policy_txt'] = 'Roskapostisuodatin';
$wb['no_policy'] = '- ei Käytössä -';
$wb['no_policy'] = '- ei käytössä -';
?>
......@@ -2,8 +2,8 @@
$wb['domain_txt'] = 'Verkkotunnus';
$wb['destination_txt'] = 'Kohde';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['domain_error_unique'] = 'Tällä verkkotunnuksella on jo käytössä Catchall-osoite.';
$wb['domain_error_unique'] = 'Tällä verkkotunnuksella on jo käytössä CatchAll-osoite.';
$wb['no_domain_perm'] = 'Käyttäjätunnuksella ei ole oikeuksia tähän verkkotunnukseen.';
$wb['domain_error_regex'] = 'Vääränlainen verkkotunnus tai se sisältää kiellettyjä merkkejä.';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Käyttäjätunnuksella on jo sallittu määrä Catchall-tunnuksia.';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Käyttäjätunnuksella on jo sallittu määrä CatchAll-tunnuksia.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Sähköpostin Catchall';
$wb['list_head_txt'] = 'Sähköpostin CatchAll';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['source_txt'] = 'Verkkotunnus';
$wb['destination_txt'] = 'Kohdeosoite';
$wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['domain_txt'] = 'Verkkotunnus';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi Catchall-osoite';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi CatchAll-osoite';
?>
......@@ -3,5 +3,5 @@ $wb['email_txt'] = 'Sähköposti';
$wb['destination_txt'] = 'Vastaanottajan sähköposti';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Käyttäjätunnuksella on jo sallittu määrä edelleenlähetysosoitteita.';
$wb['duplicate_mailbox_txt'] = 'There is already a mailbox with this email address';
$wb['duplicate_mailbox_txt'] = 'Edelleenlähetyssääntö osoitteelle on jo olemassa.';
?>
......@@ -8,8 +8,8 @@ $wb['source_delete_txt'] = 'Poista sähköpostit noudettavasta laatikosta noudon
$wb['destination_txt'] = 'Kohdepostilaatikko';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Käyttäjätunnuksella on jo sallittu määrä noudettavia osoitteita.';
$wb['source_server_error_isempty'] = 'Server is empty.';
$wb['source_username_error_isempty'] = 'Username is empty.';
$wb['source_password_error_isempty'] = 'Password is empty.';
$wb['destination_error_isemail'] = 'No destination selected.';
$wb['source_server_error_isempty'] = 'Palvelin-kenttä on tyhjä.';
$wb['source_username_error_isempty'] = 'Käyttäjänimi on tyjä.';
$wb['source_password_error_isempty'] = 'Salasana-kenttä on tyhjä.';
$wb['destination_error_isemail'] = 'Ei kohdetta valittuna.';
?>
......@@ -17,16 +17,16 @@ $wb['maildir_txt'] = 'Postikansio';
$wb['postfix_txt'] = 'Salli vastaanotto';
$wb['access_txt'] = 'Salli yhteys';
$wb['policy_txt'] = 'Roskapostisuodatin';
$wb['no_policy'] = '- ei Käytössä -';
$wb['no_policy'] = '- ei käytössä -';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Tilisi sallittu postilaatikoiden määrä on ylitetty.';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Tilisi sallittu postilaatikoiden koko on ylitetty. Vapaa tila megatavuina on';
$wb['welcome_mail_fromname_txt'] = 'ISPConfig3';
$wb['welcome_mail_fromemail_txt'] = 'webmaster@localhost.tld';
$wb['welcome_mail_fromname_txt'] = 'Antenniserveri';
$wb['welcome_mail_fromemail_txt'] = 'postmaster@anteniserveri.fi';
$wb['welcome_mail_subject'] = 'Tervetuloa käyttämään uutta sähköpotitiliäsi.';
$wb['welcome_mail_message'] = 'Tervetuloa käyttämään uutta sähköpotitiliäsi toivottaa Webmaster';
$wb['welcome_mail_message'] = 'Tervetuloa käyttämään uutta sähköpotitiliäsi toivottaa Postmaster';
$wb['disableimap_txt'] = 'Estä IMAP';
$wb['disablepop3_txt'] = 'Estä POP3';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['duplicate_alias_or_forward_txt'] = 'There is already an alias or forwrd with this email address.';
$wb['quota_error_value'] = 'Invalid quota value. Allowed values are: 0 for unlimited or numbers > 1';
$wb['duplicate_alias_or_forward_txt'] = 'Alias- tai edelleenlähetys tälle osoitteelle on jo olemassa.';
$wb['quota_error_value'] = 'Väärä quota-arvo. Sallittuja ovat numerot > 1 tai 0 rajoittamattomalle.';
?>
<?php
$wb['rulename_txt'] = 'Suodatussäännön nimi';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi suodatussääntö';
$wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['delete_confirmation'] = 'Do you really want to Delete the mailfilter?';
$wb['page_txt'] = 'Sivu';
$wb['page_of_txt'] = '/';
$wb['delete_confirmation'] = 'Tahdotko varmasti poistaa tämän suodattimen?';
?>
......@@ -6,5 +6,5 @@ $wb['source_txt'] = 'Luotettu osoite';
$wb['type_txt'] = 'Tyyppi';
$wb['recipient_txt'] = 'Vastaanottaja';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi luotettu osoite';
$wb['access_txt'] = 'yhteys';
$wb['access_txt'] = 'Yhteys';
?>
......@@ -5,5 +5,5 @@ $wb['rid_txt'] = 'Käyttäjätunnus';
$wb['email_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['priority_txt'] = 'Tärkeysjärjestys';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'The max. number of White- or Blacklist records for your account is reached.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Käyttäjätunnuksesi sallima määrä estettyjä tai sallittuja osoitteita on saavutettu.';
?>
......@@ -5,5 +5,5 @@ $wb['rid_txt'] = 'Käyttäjä';
$wb['email_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['priority_txt'] = 'Tärkeysjärjestys';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'The max. number of White- or Blacklist records for your account is reached.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Käyttäjätunnuksesi sallima määrä estettyjä tai sallittuja osoitteita on saavutettu.';
?>
......@@ -13,5 +13,5 @@ $wb['FTP'] = 'FTP';
$wb['Shell-User'] = 'Shell-käyttäjä';
$wb['Shell'] = 'Shell';
$wb['Websites'] = 'Verkkotunnukset';
$wb['Stats'] = 'Statistics';
$wb['Stats'] = 'Tilastot';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['parent_domain_id_txt'] = 'Parent website';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['client_txt'] = 'Client';
$wb['run_min_txt'] = 'Minutes';
$wb['run_hour_txt'] = 'Hours';
$wb['run_mday_txt'] = 'Days of month';
$wb['run_month_txt'] = 'Months';
$wb['run_wday_txt'] = 'Days of week';
$wb['command_txt'] = 'Command to run (commands are executed via sh, urls via wget)';
$wb['limit_cron_txt'] = 'The maximum number of allowed cron jobs was reached.';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'The cron job frequency exceeds the allowed limit.';
$wb['run_min_error_format'] = 'Invalid format for minutes.';
$wb['run_hour_error_format'] = 'Invalid format for hours.';
$wb['run_mday_error_format'] = 'Invalid format for days of month.';
$wb['run_month_error_format'] = 'Invalid format for months.';
$wb['run_wday_error_format'] = 'Invalid format for days of the week.';
$wb['command_error_format'] = 'Invalid command format. Please note that in case of an url call only http/https is allowed.';
$wb['unknown_fieldtype_error'] = 'An unknown field type has been used.';
$wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['parent_domain_id_txt'] = 'Omistava verkkotunnus';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['client_txt'] = 'Asiakas';
$wb['run_min_txt'] = 'Minuutit';
$wb['run_hour_txt'] = 'Tunnit';
$wb['run_mday_txt'] = 'Päivämäärät';
$wb['run_month_txt'] = 'Kuukaudet';
$wb['run_wday_txt'] = 'Viikonpäivät';
$wb['command_txt'] = 'Suoritettava komento (komennot suoritetaan käyttäen ohjelmaa sh, url-tehtävät ohjelmalla wget)';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Käyttäjätunnuksen sallittu ajastettujen tehtävien määrä on saavutettu.';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Ajastettujen tehtävien suoritusväli on pienenmpi kuin sallittu.';
$wb['run_min_error_format'] = 'Minuutti-asetus on vääranlainen.';
$wb['run_hour_error_format'] = 'Tunti-asetus on vääranlainen';
$wb['run_mday_error_format'] = 'Päivämäärä-asetus on vääranlainen';
$wb['run_month_error_format'] = 'Kuukausi-asetus on vääranlainen';
$wb['run_wday_error_format'] = 'Viikonpäivä-asetus on vääranlainen';
$wb['command_error_format'] = 'Komento-asetus on vääranlainen. Huomaa että url-komennoissa vain http/https-osoitteet ovat sallittuja.';
$wb['unknown_fieldtype_error'] = 'Käytetty tuntematonta kenttätyyppiä.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Cron Jobs';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['run_min_txt'] = 'Minute';
$wb['run_hour_txt'] = 'Hour';
$wb['run_mday_txt'] = 'Day of month';
$wb['run_month_txt'] = 'Month';
$wb['run_wday_txt'] = 'Day of week';
$wb['command_txt'] = 'Command';
$wb['add_new_cron_txt'] = 'Add new Cron job';
$wb['list_head_txt'] = 'Ajastetut tehtävät';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['run_min_txt'] = 'Minuutit';
$wb['run_hour_txt'] = 'Tunnit';
$wb['run_mday_txt'] = 'Päivämäärät';
$wb['run_month_txt'] = 'Kuukaudet';
$wb['run_wday_txt'] = 'Viikonpäivät';
$wb['command_txt'] = 'Suoritettava komento';
$wb['add_new_cron_txt'] = 'Lisää uusi ajastettu tehtävä';
?>
......@@ -18,8 +18,8 @@ $wb['database_name_change_txt'] = 'Tietokannan nimeä ei voi vaihtaa';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['database_charset_txt'] = 'Tietokannan merkistö';
$wb['database_charset_change_txt'] = 'Tietokannan merkistöä ei voi vaihtaa';
$wb['remote_ips_txt'] = 'Remote Access IPs (separate by , and leave blank for <i>any</i>)';
$wb['database_remote_error_ips'] = 'At least one of the entered ip addresses is invalid.';
$wb['database_name_error_len'] = 'Database name - {db} - too long. The max. database name length incl. prefix is 64 chars.';
$wb['database_user_error_len'] = 'Database username - {user}- too long. The max. database username length incl. prefix is 16 chars.';
$wb['remote_ips_txt'] = 'Etäkäytön ip-osoittteet (pilkulla erotettu lista, jätä tyhjäksi jos haluat sallia <i>kaikki</i>)';
$wb['database_remote_error_ips'] = 'Ainakin yksi annetuista ip-osoitteista on väärin.';
$wb['database_name_error_len'] = 'Tietokannan nimi on liian pitkä. Nimen enimmäispituus etuliite mukaanlukien on 64 merkkiä.';
$wb['database_user_error_len'] = 'Tietokanan käyttäjän nimi on liian pitkä. Nimen enimmäispituus etuliite mukaanlukien on 16 merkkiä.';
?>
......@@ -21,7 +21,7 @@ $wb['quota_size_error_empty'] = 'Levytila-kenttä on tyhjä.';
$wb['uid_error_empty'] = 'Käyttäjäryhmä-kenttä on tyhjä.';
$wb['directory_error_empty'] = 'Kotihakemisto-kenttä on tyhjä.';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['quota_files_unity_txt'] = 'Files';
$wb['directory_error_notinweb'] = 'Directory not inside of web root directory.';
$wb['parent_domain_id_error_empty'] = 'No website selected.';
$wb['quota_files_unity_txt'] = 'Tiedostot';
$wb['directory_error_notinweb'] = 'Kansio ei ole www-juurikansion sisällä.';
$wb['parent_domain_id_error_empty'] = 'Ei www-sivua valittuna.';
?>
......@@ -18,5 +18,5 @@ $wb['uid_error_empty'] = 'Käyttäjä-ID-kenttä on tyhjä.';
$wb['directory_error_empty'] = 'Kansio-kenttä on tyhjä.';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Shell-käyttäjien määrä on ylitetty.';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['parent_domain_id_error_empty'] = 'No website selected.';
$wb['parent_domain_id_error_empty'] = 'Ei www-sivua valittuna.';
?>
......@@ -44,6 +44,6 @@ $wb['error_ssl_locality_empty'] = 'SSL-lokaali-kenttä on tyhjä.';
$wb['error_ssl_organisation_empty'] = 'SSL-organisaatio-kenttä on tyhjä.';
$wb['error_ssl_organisation_unit_empty'] = 'SSL-organisaatioyksikkö-kenttä on tyhjä.';
$wb['error_ssl_country_empty'] = 'SSL-maa-kenttä on tyhjä.';
$wb['client_group_id_txt'] = 'Client';
$wb['stats_password_txt'] = 'Webstatistics password';
$wb['client_group_id_txt'] = 'Asiakas';
$wb['stats_password_txt'] = 'Tilastoinnin salasana';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Sähköpostiliikenne';
$wb['domain_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['list_head_txt'] = 'Liikennemäärät';
$wb['domain_txt'] = 'Verkkotunnus';
$wb['this_month_txt'] = 'Tässä kuussa';
$wb['last_month_txt'] = 'Viime kuussa';
$wb['this_year_txt'] = 'Tänä vuonna';
......
......@@ -35,5 +35,5 @@ $wb['apache_directives_txt'] = 'Apachen direktiivit';
$wb['domain_error_empty'] = 'Verkkotunnus-kenttä on tyhjä.';
$wb['domain_error_unique'] = 'Tämä verkkotunnus on jo olemassa.';
$wb['domain_error_regex'] = 'Verkkotunnus on vääränlainen.';
$wb['host_txt'] = 'Host';
$wb['host_txt'] = 'Isäntä';
?>
<?php
$wb['User Settings'] = 'Käyttäjän asetukset';
$wb['Settings'] = 'Aetukset';
$wb['Settings'] = 'Asetukset';
$wb['ISPConfig Tools'] = 'ISPConfig-työkalut';
$wb['Password and Language'] = 'Salasanat ja kielet';
?>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment