Commit b3e3f863 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm

Updated CZ language files.

parent de7d2617
......@@ -23,9 +23,9 @@ $wb['page_next_txt'] = 'Další';
$wb['page_back_txt'] = 'Zpět';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['filter_txt'] = 'Filtrovat';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit záznam';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['top_menu_system'] = 'Systém';
$wb['top_menu_client'] = 'Klienti';
$wb['top_menu_email'] = 'E-mail';
......@@ -71,7 +71,7 @@ $wb['datepicker_prevText'] = 'Předchozí';
$wb['logout_txt'] = 'Odhlášení';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Opravdu chcete provést tuto akci ?';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'E-mailový uživatel';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'E-mail. uživ.';
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = 'z';
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = 'výsledky';
$wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = 'Žádné výsledky.';
......@@ -151,3 +151,4 @@ $wb['security_check1_txt'] = 'Check for security permission:';
$wb['security_check2_txt'] = 'failed.';
$wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.';
?>
......@@ -5,9 +5,9 @@ $wb['Groups'] = 'Skupiny';
$wb['groups_description'] = 'Úprava skupin systémových uživatelů.';
$wb['Servers'] = 'Servery';
$wb['Config'] = 'Konigurace';
$wb['Add user'] = 'Přidat uživatele';
$wb['Add user'] = 'Vytvořit uživatele';
$wb['Edit user'] = 'Upravit uživatele';
$wb['Add group'] = 'Přidat skupinu';
$wb['Add group'] = 'Vytvořit skupinu';
$wb['Edit group'] = 'Upravit skupinu';
$wb['Edit server'] = 'Upravit server';
$wb['Sync. Now'] = 'Synch. nyní';
......@@ -47,6 +47,7 @@ $wb['Remote Actions'] = 'Vzdálené akce';
$wb['Do OS-Update'] = 'Aktualizovat operační systém';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['Sites'] = 'Sites';
$wb['Sites'] = 'Stránky';
$wb['DNS'] = 'DNS';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snip
$wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -4,5 +4,6 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit záznam';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -2,6 +2,7 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Skupiny systémových uživatelů';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Přidat nový jazyk';
$wb['list_head_txt'] = 'Vytvořit nový jazyk';
$wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykový základ';
$wb['language_new_txt'] = 'Název nového jazyka';
$wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -3,5 +3,6 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Sloučit jazykový soubor';
$wb['list_desc_txt'] = 'Sloučit vybraný jazykový soubor s hlavním anglickým jazykovým souborem. <br />Toto přidá chybějící řetězce z anglického hlavního souboru do vybraného jazykového souboru. <br /> V nových verzích ISPConfigu vznikají nové moduly a položky, které chybějí ve starších jazykových souborech a takto je doplníte k překladu.';
$wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -4,5 +4,6 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk';
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -2,5 +2,6 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Exportovat jazykové soubory';
$wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -3,7 +3,8 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Nahrát vybraný jazykový soubor';
$wb['language_import_txt'] = 'Vybrat jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Nahrát vybraný jazykový soubor';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Přepsat soubor, pokud existuje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -45,3 +45,4 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Vzdálený uživatel';
$wb['list_desc_txt'] = '';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
$wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP Server';
?>
......@@ -19,33 +19,24 @@ $wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. požadavků';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI cesta k binarnímu balíčku';
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Cesta k mail adresáři';
$wb['maildir_format_txt'] = 'Maildir Format';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Cesta k domácímu adresáři';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Mail uživatel UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'Mail uživatel GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'Mail uživatel jméno';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'Mail uživatel skupina';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_txt'] = 'Use Websites Linux uid for mailbox';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_info_txt'] = 'only in single web and mail-server-setup';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nosingleserver'] = 'Uid cannot be mapped in multi-server-setup.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nodovecot'] = 'Uid-mapping can only be used with dovecot.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_alreadyusers'] = 'Uid-mapping cannot be changed if there are already mail users.';
$wb['relayhost_txt'] = 'Relayhost';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relayhost uživatel';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relayhost heslo';
$wb['reject_sender_login_mismatch_txt'] = 'Reject sender and login mismatch';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Limit velikosti mailboxu';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Limit velikosti zprávy';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP adresa';
$wb['netmask_txt'] = 'Maska';
$wb['gateway_txt'] = 'Brána';
$wb['hostname_txt'] = 'Název hostitele (hostname)';
$wb['nameservers_txt'] = 'Jmenné servery (DNS)';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Konfigurace sítě';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Neplatný formát IP adresy.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Neplatný formát síťové masky.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Neplatný formát brány.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Název hostitele (hostname) je prázdný.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Jmenný server je prázdný.';
$wb['config_dir_txt'] = 'Vlogger cesta k vlogger-dbi.conf';
$wb['init_script_txt'] = 'Název cron init skriptu';
......@@ -165,7 +156,7 @@ $wb['backup_mode_txt'] = 'Režim zálohování';
$wb['backup_mode_userzip'] = 'Zálohování všech souborů v adresáři web jako uživatel vlastnící web adresář do souboru zip';
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Zálohování všech souborů v adresáři web jako uživatel root';
$wb['realtime_blackhole_list_txt'] = 'Real-time Blackhole List';
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(Samostatná RBL se odděluje čárkou)';
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(jednotlivé RBL databáze oddělujte čárkou)';
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Nastavení';
$wb['permissions_txt'] = 'Nastavit oprávnění';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Nastavení';
......@@ -189,8 +180,6 @@ $wb['monit_url_txt'] = 'Monit URL';
$wb['monit_user_txt'] = 'Monit uživatel';
$wb['monit_password_txt'] = 'Monit heslo';
$wb['monit_url_error_regex'] = 'Invalid Monit URL';
$wb['dkim_path_txt'] = 'DKIM adresář pro klíče';
$wb['backup_delete_txt'] = 'Delete backups on domain/website delete';
$wb['monit_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
$wb['munin_url_txt'] = 'Munin URL';
$wb['munin_user_txt'] = 'Munin uživatel';
......@@ -199,7 +188,6 @@ $wb['munin_url_error_regex'] = 'Invalid Munin URL';
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
$wb['backup_dir_is_mount_txt'] = 'Připojit adresář pro zálohy ?';
$wb['monitor_system_updates_txt'] = 'Kontrolovat aktualizace Linuxu';
$wb['hostname_error_regex'] = 'Invalid Hostname.';
$wb['invalid_apache_user_txt'] = 'Invalid apache user.';
$wb['invalid_apache_group_txt'] = 'Invalid apache group.';
$wb['backup_dir_error_regex'] = 'Invalid backup directory.';
......@@ -251,18 +239,25 @@ $wb['cron_init_script_error_regex'] = 'Invalid cron init script.';
$wb['crontab_dir_error_regex'] = 'Invalid crontab directory.';
$wb['cron_wget_error_regex'] = 'Invalid cron wget path.';
$wb['network_filesystem_txt'] = 'Network Filesystem';
$wb['disable_bind_log_txt'] = 'Disable bind9 messages for Loglevel WARN';
$wb['apps_vhost_enabled_txt'] = 'Apps-vhost enabled';
$wb['dkim_path_txt'] = 'DKIM adresář pro klíče';
$wb['dkim_strength_txt'] = 'DKIM síla klíče';
$wb['maildir_format_txt'] = 'Maildir Format';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_txt'] = 'Use Websites Linux uid for mailbox';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_info_txt'] = 'only in single web and mail-server-setup';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nosingleserver'] = 'Uid cannot be mapped in multi-server-setup.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nodovecot'] = 'Uid-mapping can only be used with dovecot.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_alreadyusers'] = 'Uid-mapping cannot be changed if there are already mail users.';
$wb['reject_sender_login_mismatch_txt'] = 'Reject sender and login mismatch';
$wb['do_not_try_rescue_mongodb_txt'] = 'Disable MongoDB monitoring';
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_length'] = 'Prefix too long according to defined IPv6 ';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Mount command, if backup directory not mounted';
$wb['backup_delete_txt'] = 'Delete backups on domain/website delete';
$wb['overquota_db_notify_admin_txt'] = 'Send DB quota warnings to admin';
$wb['overquota_db_notify_client_txt'] = 'Send DB quota warnings to client';
$wb['php_handler_txt'] = 'Default PHP Handler';
$wb['disabled_txt'] = 'Disabled';
$wb['disabled_txt'] = 'Vypnuto';
$wb['php_ini_check_minutes_txt'] = 'Check php.ini every X minutes for changes';
$wb['php_ini_check_minutes_error_empty'] = 'Please specify a value how often php.ini should be checked for changes.';
$wb['php_ini_check_minutes_info_txt'] = '0 = no check';
......@@ -280,4 +275,10 @@ $wb['xmpp_port_http_txt'] = 'HTTP';
$wb['xmpp_port_https_txt'] = 'HTTPS';
$wb['xmpp_port_pastebin_txt'] = 'Pastebin';
$wb['xmpp_port_bosh_txt'] = 'BOSH';
$wb['disable_bind_log_txt'] = 'Disable bind9 messages for Loglevel WARN';
$wb['apps_vhost_enabled_txt'] = 'Apps-vhost enabled';
$wb['hostname_txt'] = 'Hostname';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Hostname is empty.';
$wb['hostname_error_regex'] = 'Invalid Hostname.';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Porty';
$wb['error_port_syntax'] = 'Neplatné znaky ve volbě HTTP Portů. Prosím, zadejte pouze číselné hodnoty oddělené čárkami. Příklad: 80,443';
?>
......@@ -2,9 +2,10 @@
$wb['list_head_txt'] = 'IP adresy';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP adresa';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat IP adresu';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit IP adresu';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?>
......@@ -2,7 +2,7 @@
$wb['server_id_txt'] = 'Rewrite on Server';
$wb['source_txt'] = 'Source IP';
$wb['destination_txt'] = 'Destination IP';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['ip_error_wrong'] = 'The Destination IP address is invalid';
$wb['destination_ip_empty'] = 'The Destination IP is empty.';
$wb['source_ip_empty'] = 'The Source IP is empty.';
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['server_empty_error'] = 'The Server is empty.';
$wb['duplicate_mapping_error'] = 'Mapping already exists.';
$wb['ip_mapping_error'] = 'Source IP can not be an IP of the Rewrite-Server';
?>
......@@ -3,5 +3,6 @@ $wb['list_head_txt'] = 'IP Mappings';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['source_ip_txt'] = 'Source IP';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Destination IP';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -7,8 +7,9 @@ $wb['dns_server_txt'] = 'DNS';
$wb['file_server_txt'] = 'Souborový';
$wb['db_server_txt'] = 'DB';
$wb['vserver_server_txt'] = 'VServer';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat server';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit server';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
$wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Další verze PHP';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou verzi PHP';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit novou verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['package_key_txt'] = 'Package Key';
$wb['Software Package'] = 'Software Package';
$wb['Modify software package details'] = 'Modify software package details';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Spustit instalaci';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['no_packages_txt'] = 'Žádné balíčky nejsou k dispozici';
$wb['edit_txt'] = 'Upravit';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['Software Repository which may contain addons or updates'] = 'Softwarové zdroje, které mohou obsahovat addony nebo aktualizace';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['repo_name_txt'] = 'Název zdroje';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['no_updates_txt'] = 'Žádné aktualizace nejsou k dispozici';
?>
......@@ -9,8 +9,8 @@ $wb['dbname_prefix_error_regex'] = 'Znak není povolen v prefixu databázovém n
$wb['dbuser_prefix_error_regex'] = 'Znak není povolen v prefixu databázového uživatele.';
$wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'Znak není povolen v prefixu FTP uživatele.';
$wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Znak není povolen v prefixu shell uživatele.';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Odkaz na aplikaci PHPMyAdmin v DB seznamu';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Odkaz na aplikaci Webmail v Mailbox seznamu';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Ikonový odkaz na aplikaci PHPMyAdmin v seznamu databází';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Ikonový odkaz na aplikaci Webmail v seznamu e-mailových schránek';
$wb['webmail_url_txt'] = 'Webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_txt'] = 'PHPMyAdmin URL';
$wb['dashboard_atom_url_admin_txt'] = 'Nástěnka - novinky načítat z URL pro: (admina)';
......@@ -24,9 +24,9 @@ $wb['new_domain_txt'] = 'HTML vytvořit novou doménu';
$wb['webftp_url_txt'] = 'WebFTP URL';
$wb['admin_mail_txt'] = 'E-mail Administrátora';
$wb['admin_name_txt'] = 'Jméno Administrátora';
$wb['enable_custom_login_txt'] = 'Povolit vlastní přihlašovací jméno';
$wb['mailmailinglist_link_txt'] = 'Odkaz na aplikaci mailing seznam e-mailových konferencí';
$wb['mailmailinglist_url_txt'] = 'Mailing seznam URL';
$wb['enable_custom_login_txt'] = 'Povolit vlastní přihlašovací jméno u e-mailové schránky';
$wb['mailmailinglist_link_txt'] = 'Ikonový odkaz na aplikaci E-mailových konferencí seznamu e-mailových konferencí';
$wb['mailmailinglist_url_txt'] = 'E-mailové konference URL';
$wb['monitor_key_txt'] = 'Monitor keyword';
$wb['maintenance_mode_txt'] = 'Režim údržby';
$wb['smtp_enabled_txt'] = 'Použít (zvolit) SMTP server pro zasílání systémových mailů';
......@@ -41,17 +41,14 @@ $wb['tab_change_warning_txt'] = 'Záložka změna varování';
$wb['tab_change_warning_note_txt'] = 'Show a warning on tab change in edit forms if any data has been altered by the user.';
$wb['vhost_subdomains_txt'] = 'Vytvořit subdomény jako webové stránky';
$wb['vhost_subdomains_note_txt'] = 'You cannot disable this as long as vhost subdomains exist in the system!';
$wb['vhost_aliasdomains_txt'] = 'Vytvořit aliasdomény jako webové stránky';
$wb['vhost_aliasdomains_note_txt'] = 'You cannot disable this as long as vhost aliasdomains exist in the system!';
$wb['phpmyadmin_url_error_regex'] = 'phpmyadmin neplatné URL';
$wb['use_combobox_txt'] = 'Použití jQuery UI Combobox';
$wb['use_loadindicator_txt'] = 'Použití indikátoru zatížení';
$wb['f5_to_reload_js_txt'] = 'Pokud vypnete tuto volbu, zřejmě budete muset používat klávesu F5, aby internetový prohlížeč znovu načetl JavaScript knihovny nebo budete muset ručně vyprázdňovat mezipaměť (cache) vašeho internetového prohlížeče.';
$wb['client_username_web_check_disabled_txt'] = 'Disable client username check for the word \'web\'.';
$wb['backups_include_into_web_quota_txt'] = 'Include backup files into web quota.';
$wb['mailbox_show_autoresponder_tab_txt'] = 'Show Autoresponder tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_mail_filter_tab_txt'] = 'Show Mail Filter tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_custom_rules_tab_txt'] = 'Show Custom Rules tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_autoresponder_tab_txt'] = 'Ukázat kartu automatická odpověď v podrobnostech u e-mailové schránky';
$wb['mailbox_show_mail_filter_tab_txt'] = 'Ukázat kartu e-mailové filtry v podrobnostech u e-mailové schránky';
$wb['mailbox_show_custom_rules_tab_txt'] = 'Ukázat kartu vlastní pravidla v podrobnostech u e-mailové schránky';
$wb['webmail_url_error_regex'] = 'Neplatný webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
$wb['webmail_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
......@@ -71,14 +68,18 @@ $wb['session_allow_endless_txt'] = 'Povolit - zůstat přihlášen';
$wb['No'] = 'Ne';
$wb['min_password_length_txt'] = 'Minimální délka hesla';
$wb['min_password_strength_txt'] = 'Minimální síla hesla';
$wb['company_name_txt'] = 'Company Name for the page title';
$wb['vhost_aliasdomains_txt'] = 'Create aliasdomains as web site';
$wb['vhost_aliasdomains_note_txt'] = 'You cannot disable this as long as vhost aliasdomains exist in the system!';
$wb['backups_include_into_web_quota_txt'] = 'Include backup files into web quota.';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Výchozí E-mailový server';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Výchozí webový server';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Výchozí DNS server';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Výchozí sekundární DNS server';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Výchozí databázový server';
$wb['company_name_txt'] = 'Název společnosti v panelu (listu) webového prohlížeče';
$wb['reseller_can_use_options_txt'] = 'Reseller can use the option-tab for websites';
$wb['custom_login_text_txt'] = 'Custom Text on Login-Page';
$wb['custom_login_link_txt'] = 'Custom Link on Login-Page';
$wb['login_link_error_regex'] = 'Invalid Link for Custom Login';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Default Mailserver';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Default Webserver';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Default DNS Server';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Default Secondary DNS Server';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Default Database Server';
$wb['custom_login_text_txt'] = 'Vlastní text na přihlašovací stránce';
$wb['custom_login_link_txt'] = 'Vlastní odkaz (URL) na přihlašovací stránce (vlastní text)';
$wb['login_link_error_regex'] = 'Neplatný formát URL pro vlastní odkaz na přihlašovací stránce';
?>
......@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -33,3 +33,4 @@ $wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web
$wb['client_not_admin_err'] = 'A user that belongs to a client can not be set to type: admin';
$wb['lost_password_function_txt'] = 'Forgot password function is available';
?>
......@@ -3,7 +3,8 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Uživatelé';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient ID';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
......@@ -2,16 +2,16 @@
$wb['Client'] = 'Klient';
$wb['Address'] = 'Adresa';
$wb['Limits'] = 'Limity';
$wb['Add Client'] = 'Přidat klienta';
$wb['Add Client'] = 'Vytvořit klienta';
$wb['Edit Client'] = 'Upravit klienta';
$wb['Clients'] = 'Klienti';
$wb['Templates'] = 'Šablony';
$wb['Limit-Templates'] = 'Klientské šablony (Limity)';
$wb['Add Reseller'] = 'Přidat distributora';
$wb['Add Reseller'] = 'Vytvořit distributora';
$wb['Edit Reseller'] = 'Upravit distributora';
$wb['Resellers'] = 'Distributoři (prodejci)';
$wb['error_has_clients'] = 'Distributor má klienty. Nejdříve smažte tyto klienty.';
$wb['add_additional_template_txt'] = 'Přidat dodatečnou šablonu';
$wb['add_additional_template_txt'] = 'Vytvořit dodatečnou šablonu';
$wb['delete_additional_template_txt'] = 'Smazat dodatečnou šablonu';
$wb['Messaging'] = 'Odesílání zpráv';
$wb['Send email'] = 'Odeslat e-mail';
......@@ -26,3 +26,4 @@ $wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
$wb['error_domain_in dnsuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as dns zone';
$wb['error_domain_in dnsslaveuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as secondary dns zone';
?>
......@@ -14,7 +14,6 @@ $wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. počet spamflitrových uživatelů';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových politik';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Výchozí e-mailový server';
$wb['company_name_txt'] = 'Název společnosti';
$wb['contact_firstname_txt'] = 'Contact firstname';
$wb['contact_name_txt'] = 'Název kontaktu';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['password_txt'] = 'Heslo';
......@@ -96,7 +95,6 @@ $wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Přenosová kvóta';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Přenosová kvót musí být číslo.';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. počet Webdav uživatelů';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'Limit WebDAV uživatelů musí být číslo.';
$wb['limit_backup_txt'] = 'Backupfunction available';