Commit bd26abd7 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Updated bulgarian language files.

parent 84cad3f1
......@@ -70,8 +70,11 @@ $wb['monthnamesshort_dec'] = 'Дек';
$wb['logout_txt'] = 'Изход';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Наистина ли си съгласен с това действие?';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'Mailuser';
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = 'of';
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = 'results';
$wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = 'No results.';
$wb['globalsearch_noresults_limit_txt'] = '0 results';
$wb['globalsearch_searchfield_watermark_txt'] = 'Search';
$wb['globalsearch_suggestions_text_txt'] = 'Suggestions';
?>
<?php
//Errors
$wb['1001'] = 'Потребителско име паролата са празни.';
$wb['1002'] = 'Потребителско име или паролата са сгрешени.';
$wb['Firewall'] = 'Защитна стена';
$wb['Groups'] = 'Групи';
$wb['groups_description'] = 'Редактиране на групи';
$wb['Servers'] = 'Сървъри';
$wb['Server'] = 'Сървър';
$wb['Services'] = 'Услуги';
$wb['Config'] = 'Настройки';
$wb['Server Config'] = 'Настройки на сървъра';
$wb['Mail'] = 'Поща';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Уеб';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['System'] = 'Система';
$wb['Add user'] = 'Нов потребител';
$wb['Edit user'] = 'Редактиране на потребител';
$wb['CP Users'] = 'Потребители';
$wb['Add group'] = 'Нова група';
$wb['Edit group'] = 'Редактиране на група';
$wb['Edit server'] = 'Редактиране на сървър';
$wb['Servers'] = 'Сървъри';
$wb['Sync. Now'] = 'Синхронизирай сега';
$wb['DB Sync.'] = 'DB Sync.';
// subnav
$wb['User Management'] = 'User Management';
$wb['CP Users'] = 'Потребители';
$wb['Remote Users'] = 'Дистанционни потребители';
$wb['System'] = 'Система';
$wb['Server Services'] = 'Услуги на сървъра';
$wb['Services'] = 'Услуги';
$wb['Server Config'] = 'Настройки на сървъра';
$wb['Server'] = 'Сървър';
$wb['Mail'] = 'Поща';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Уеб';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['Rescue'] = 'Rescue';
$wb['Server IP addresses'] = 'Редактиране на IP адреса';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Additional PHP Versions';
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Interface'] = 'Interface';
$wb['Interface Config'] = 'Main Config';
$wb['Domains'] = 'Domains';
$wb['Misc'] = 'Misc';
$wb['Languages'] = 'Езици';
$wb['New Language'] = 'Нов език';
$wb['Export'] = 'Експортиране';
$wb['Import'] = 'Импортиране';
$wb['Language Editor'] = 'Редактор за езиците';
$wb['Software'] = 'Софтуер';
$wb['Repositories'] = 'Хранилища';
$wb['Server Services'] = 'Услуги на сървъра';
$wb['Interface Config'] = 'Конфигуриране на интерфейса';
$wb['Packages'] = 'Пакети';
$wb['Updates'] = 'Ъпдейти';
$wb['Language Editor'] = 'Редактор за езиците';
$wb['Languages'] = 'Езици';
$wb['New Language'] = 'Нов език';
$wb['Merge'] = 'Merge';
$wb['Export'] = 'Експортиране';
$wb['Import'] = 'Импортиране';
$wb['Remote Users'] = 'Дистанционни потребители';
$wb['Remote Actions'] = 'Дистанционни действия';
$wb['Do OS-Update'] = 'Ъпдейт на системата';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Ъпдейт на ISPConfig';
?>
\ No newline at end of file
$wb['1001'] = 'Потребителско име паролата са празни.';
$wb['1002'] = 'Потребителско име или паролата са сгрешени.';
$wb['User Management'] = 'User Management';
$wb['Rescue'] = 'Rescue';
$wb['Server IP addresses'] = 'Server IP addresses';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Additional PHP Versions';
$wb['Interface'] = 'Interface';
$wb['Domains'] = 'Domains';
$wb['Misc'] = 'Misc';
?>
......@@ -4,12 +4,8 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Отвори TCP портове';
$wb['udp_port_txt'] = 'Отвори UDP портове';
$wb['tcp_port_help_txt'] = 'Разделени с запетая';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Разделени с запетая';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['firewall_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['active_txt'] = 'Активен';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Вече има запис за firewall на този сървър.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Неразрешени символи в полето за портове на TCP. Разрешените символи са числа и запетая .';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Неразрешени символи в полето за портове на UDP. Разрешените символи са числа и запетая .';
?>
......@@ -6,7 +6,3 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Отвори TCP портове';
$wb['udp_port_txt'] = 'Отвори UDP портове';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Добави запис за Защитната стена';
?>
......@@ -3,7 +3,3 @@ $wb['description_txt'] = 'Описание';
$wb['name_txt'] = 'Група';
$wb['name_err'] = 'Името на групата трябва да е между 1 и 30 символа.';
?>
......@@ -3,9 +3,5 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Групи';
$wb['description_txt'] = 'Описание';
$wb['name_txt'] = 'Група';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Нова група';
$wb['warning_txt'] = '<b>ВНИМАНИЕ:</b> Не радактирай или променят потребителските настройки. Използвай настройките в клиентския модул. Редактирането или промяната на потребител може да доведе до загуба на данни!';
$wb['warning_txt'] = '<b>ВНИМАНИЕ:</b> Не радактирай или променяй потребителските настройки. Използвай настройките в клиентския модул. Редактирането или промяната на потребител може да доведе до загуба на данни!';
?>
......@@ -11,7 +11,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Изходящ адрес';
$wb['active_txt'] = 'Активен';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Вече има запис за защитна стена на този сървър.';
?>
......@@ -13,7 +13,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Изходящ адрес';
$wb['active_txt'] = 'Активен';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Вече има запис за firewall на този сървър.';
?>
......@@ -4,9 +4,5 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Изберете изходен език';
$wb['language_new_txt'] = 'Нов език';
$wb['btn_save_txt'] = 'Създаване на файловете за новия език';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Отказ';
$wb['language_new_hint_txt'] = '2 characters ISO 639-1 language-code (See http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
$wb['language_new_hint_txt'] = '2 знака ISO 639-1 език, код (Виж http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
?>
......@@ -3,9 +3,5 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Сливане на файловете на избран
$wb['language_select_txt'] = 'Изберете език';
$wb['btn_save_txt'] = 'Сливане';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Отказ';
$wb['list_desc_txt'] = 'Merge the selected language file with the english master language file. <br />This adds missing strings from the english master language files to the selected language.';
$wb['list_desc_txt'] = 'Сливане на избрания езиков файл с английския език <br />Това добавя липсващите низове от английския език файлове към избраният език.';
?>
......@@ -6,7 +6,3 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Файл';
$wb['btn_save_txt'] = 'Запис';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Back';
?>
......@@ -4,7 +4,3 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Изберете език';
$wb['btn_save_txt'] = 'Експортиране';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Отказ';
?>
......@@ -6,7 +6,3 @@ $wb['language_overwrite_txt'] = 'Презапиши ако съществува'
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Отказ';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Пропусни ISPConfig проверка на версията';
?>
......@@ -5,7 +5,3 @@ $wb['module_txt'] = 'Модул';
$wb['lang_file_txt'] = 'Файл';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Последна редакция';
?>
......@@ -5,7 +5,3 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Потребител (optional)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Парола (optional)';
$wb['active_txt'] = 'Активен';
?>
<?php
$wb['select_server_txt'] = 'Избери сървър';
$wb['btn_do_txt'] = 'Изпълни действие';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Do OS-Update at remote server';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'This Action does a aptitude -y upgrade at your selected server.<br><br><strong>ИЗПОЛЗВАШ ТОВА НА ТВОЙ РИСК!</strong>';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Направете OS - Актуализация на отдалечен сървър';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Това действие прави за aptitude-y ъпгрейд на избрания от Вас сървър.<br><br><strong>ИЗПОЛЗВАШ ТОВА НА ТВОЙ РИСК!</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Do ISPConfig 3 - Update at remote server';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'This action does a ISPConfig3 update at your selected server.<br><br><strong>ИЗПОЛЗВАШ ТОВА НА ТВОЙ РИСК!</strong>';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Това действие прави ISPConfig 3 обновяване на избрания от Вас сървър.<br><br><strong>ИЗПОЛЗВАШ ТОВА НА ТВОЙ РИСК!</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'Това действие е насрочено за изпълнение';
$wb['select_all_server'] = 'Целия сървър';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig ъпдейт инструкции';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Login as root user on the shell of your server and execute the command<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />to start the ISPConfig update.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Click here for detailed update instructins</a>';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Логнете се като root потребител през шелла на вашият сървър използвайте командата<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />за да стартирате ISPConfig обновяване.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Click here for detailed update instructins</a>';
?>
......@@ -40,8 +40,8 @@ $wb['DNS rp functions'] = 'DNS rp функции';
$wb['DNS srv functions'] = 'DNS srv функции';
$wb['DNS txt functions'] = 'DNS txt функции';
$wb['Mail mailing list functions'] = 'Mail mailinglist функции';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generate Password';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Repeat Password';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'The passwords do not match.';
$wb['password_match_txt'] = 'The passwords do match.';
?>
......@@ -5,7 +5,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Добави нов потребител';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Потребителско име';
?>
......@@ -13,7 +13,3 @@ $wb['- None -'] = '- Нищо -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -87,14 +87,13 @@ $wb['network_config_warning_txt'] = 'Опцията за мрежова конф
$wb['CA_path_txt'] = 'CA Path';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA passphrase';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
$wb['backup_dir_ftpread_txt'] = 'Backup dir. readable for website FTP users.';
$wb['server_type_txt'] = 'Server Type';
$wb['server_type_txt'] = 'Сървър тип';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config dir';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config enabled dir';
$wb['nginx_user_txt'] = 'Nginx user';
$wb['nginx_group_txt'] = 'Nginx group';
$wb['nginx_cgi_socket_txt'] = 'Nginx CGI Socket';
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Backup директорията е празна.';
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Бекъп директорията е празна.';
$wb['maildir_path_error_empty'] = 'Maildir Path е празна.';
$wb['homedir_path_error_empty'] = 'Homedir Path е празна.';
$wb['mailuser_uid_error_empty'] = 'Mailuser UID е празна.';
......@@ -144,17 +143,27 @@ $wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port is empty.';
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM socket directory';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM socket directory is empty.';
$wb['try_rescue_txt'] = 'Enable service monitoring and restart on failure';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Disable MySQL monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Disable Email monitoring';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> If you want to shut down mysql you have to select the Disable MySQL monitor checkbox and then wait 2-3 minutes.<br>if you do not wait 2-3 minutes, rescue will try to restart mysql!';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Забрани MySQL мониторинга';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Забрани Email мониторинга';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>ИНФОРМАЦИЯ:</b> Ако искате да изключвате MySQL, вие трябва да изберете Забрани MySQL монитор кутийката и след това изчакайте 2-3 минути.<br>ако не изчакайте 2-3 минути, MySQL ще се опита да рестартира !';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Enable SNI';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Disable HTTPD monitoring';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Set folder permissions on update';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Add web users to -sshusers- group';
$wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Connect Linux userid to webid';
$wb['connect_userid_to_webid_start_txt'] = 'Start ID for userid/webid connect';
$wb['backup_mode_txt'] = 'Backup mode';
$wb['backup_mode_userzip'] = 'Backup web files owned by web user as zip';
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Backup all files in web directory as root user';
$wb['realtime_blackhole_list_txt'] = 'Real-time Blackhole List';
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(Separate RBL\'s with commas)';
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Settings';
$wb['permissions_txt'] = 'Permissions';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Settings';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Settings';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Settings';
$wb['firewall_txt'] = 'Firewall';
$wb['mailbox_quota_stats_txt'] = 'Mailbox quota statistics';
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Web folder protection';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment