Unverified Commit c7055802 authored by Helmo's avatar Helmo
Browse files

space

parent bc4216e1
......@@ -28,7 +28,7 @@ $wb['stay_logged_in_txt'] = 'Blijf ingelogd';
$wb['lost_password_function_disabled_txt'] = 'De Wachtwoord vergeten functie is niet beschikbaar voor deze gebruiker.';
$wb['pw_reset_act'] = 'Er is een wachtwoord reset link verstuurd. Volg de link in die mail om uw verzoek te bevestigen.';
$wb['pw_reset_act_mail_title'] = 'ISPConfig 3 Control panel wachtwoord herstel';
$wb['pw_reset_act_mail_msg'] = 'Er is een nieuw wachtwoord aangevraag voor uw account. Bevestig via de volgende link dat dit de bedoeling is. Als u dit niet was kunt u dit beter niet doen.';
$wb['pw_reset_act_mail_msg'] = 'Er is een nieuw wachtwoord aangevraag voor uw account. Bevestig via de volgende link dat dit de bedoeling is. Als u dit niet was kunt u dit beter niet doen. ';
$wb['lost_password_function_wait_txt'] = 'U kunt op dit moment geen nieuw wachtwoord aanvragen, probeer het later nog eens.';
$wb['lost_password_function_expired_txt'] = 'De wachtwoordherstel link is verlopen. U kunt een nieuwe aanvragen.';
$wb['lost_password_function_denied_txt'] = 'Deze link is niet (meer) geldig.';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment