Commit f0a5afb8 authored by Antennipasi's avatar Antennipasi
Browse files

Trying to clean trailing spaces and empty lines.

parent 51d0146f
......@@ -17,4 +17,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue';
$wb['btn_save_txt'] = 'Tallenna';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['Edit Client'] = 'Muokkaa asiakkaan tietoja';
$wb['Clients'] = 'Asiakkaat';
$wb['Edit Client-Templates'] = 'Muokkaa aiakasmalleja';
?>
......@@ -79,4 +79,3 @@ $wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['template_master_txt'] = 'Master';
$wb['template_additional_txt'] = 'Lisäosa';
?>
......@@ -45,4 +45,3 @@ $wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'DNS-tietueiden määrän raja pitää olla
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Tietokantojen määrän raja pitää olla numero.';
$wb['error_template_name_empty'] = 'Anna Mallilomakkeen nimi';
?>
......@@ -3,4 +3,3 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Asiakasmallit';
$wb['template_type_txt'] = 'Tyyppi';
$wb['template_name_txt'] = 'Asiakasmallin nimi';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['city_txt'] = 'Kaupunki';
$wb['country_txt'] = 'Maa';
$wb['client_id_txt'] = 'ID';
?>
......@@ -22,4 +22,3 @@ $wb['auth_preset_perm_user_txt'] = 'Käyttäjän oikeudet';
$wb['auth_preset_perm_group_txt'] = 'Ryhmän oikeudet';
$wb['auth_preset_perm_other_txt'] = 'Muiden oikeude';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['module_txt'] = 'Ohjelmaosio';
$wb['title_txt'] = 'Otsikko';
$wb['description_txt'] = 'Kuvaus';
?>
......@@ -16,4 +16,3 @@ $wb['module_del_txt'] = 'Poista ohjelmaosion kansio ja kaikki sen alikansiot?';
$wb['menu_del_txt'] = 'Poista valikko ja kaikki sen osat?';
$wb['item_del_txt'] = 'Poista valikon osa?';
?>
......@@ -20,4 +20,3 @@ $wb['description_txt'] = '
<b>Vihje:</b> Kaikki polut ovat suhteellisia web-kansioon, eivät absoluuttisia.
';
?>
......@@ -3,4 +3,3 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Perusohjelmaosio';
$wb['module_txt'] = 'Ohjelmaosio';
$wb['title_txt'] = 'Otsikko';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['header_txt'] = 'Valikon ominaisuudet';
$wb['save_txt'] = 'Tallenna';
$wb['cancel_txt'] = 'Keskeytä';
?>
......@@ -14,4 +14,3 @@ $wb['module_del_txt'] = 'Haluatko poistaa tämän ohjelmaosion ja kaikki siihen
$wb['menu_del_txt'] = 'Haluatko poistaa tämän valikon?';
$wb['item_del_txt'] = 'Haluatko poistaa tämän osan?';
?>
......@@ -15,4 +15,3 @@ $wb['DNS SRV'] = 'DNS SRV-tietue';
$wb['DNS TXT Record'] = 'DNS TXT-tietue';
$wb['DNS TXT'] = 'DNS TXT-tietue';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Isäntänimi on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'IP-osoite tyhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'IP-osoite muoto vääränlainen';
?>
......@@ -9,4 +9,3 @@ $wb['type_txt'] = 'Tyyppi';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue';
$wb['aux_txt'] = 'Tärkeysjärjestys';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Isäntänimi on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'Kohteen isäntänimi on tyhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'Kohteen isäntänimen muoto on virheellinen';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Isäntänimi-kenttä on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'Kohteen isäntänimi-kenttä on tyhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'Kohteen isäntänimi-kentän muoto vääränlainen';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Isäntänimi-kenttä on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'Isännän tiedot-kenttä on tyhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'Isännän tiedot-kentän muoto vääränlainen';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment