Commit f6a14475 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Updated language files

parent da761b5d
......@@ -152,4 +152,10 @@ $wb['security_check2_txt'] = 'failed.';
$wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.';
$wb['select_directive_snippet_txt'] = 'Directive Snippets';
$wb['select_master_directive_snippet_txt'] = 'Master Directive Snippets';
$wb['datalog_status_i_xmpp_domain'] = 'Create XMPP domain';
$wb['datalog_status_u_xmpp_domain'] = 'Update XMPP domain';
$wb['datalog_status_d_xmpp_domain'] = 'Delete XMPP domain';
$wb['datalog_status_i_xmpp_user'] = 'Create XMPP user';
$wb['datalog_status_u_xmpp_user'] = 'Update XMPP user';
$wb['datalog_status_d_xmpp_user'] = 'Delete XMPP user';
?>
......@@ -152,4 +152,10 @@ $wb['security_check2_txt'] = 'failed.';
$wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.';
$wb['select_directive_snippet_txt'] = 'Directive Snippets';
$wb['select_master_directive_snippet_txt'] = 'Master Directive Snippets';
$wb['datalog_status_i_xmpp_domain'] = 'Create XMPP domain';
$wb['datalog_status_u_xmpp_domain'] = 'Update XMPP domain';
$wb['datalog_status_d_xmpp_domain'] = 'Delete XMPP domain';
$wb['datalog_status_i_xmpp_user'] = 'Create XMPP user';
$wb['datalog_status_u_xmpp_user'] = 'Update XMPP user';
$wb['datalog_status_d_xmpp_user'] = 'Delete XMPP user';
?>
......@@ -152,4 +152,10 @@ $wb['security_check1_txt'] = 'Güvenlik iznini denetle:';
$wb['security_check2_txt'] = 'başarısız.';
$wb['select_directive_snippet_txt'] = 'Directive Snippets';
$wb['select_master_directive_snippet_txt'] = 'Master Directive Snippets';
$wb['datalog_status_i_xmpp_domain'] = 'Create XMPP domain';
$wb['datalog_status_u_xmpp_domain'] = 'Update XMPP domain';
$wb['datalog_status_d_xmpp_domain'] = 'Delete XMPP domain';
$wb['datalog_status_i_xmpp_user'] = 'Create XMPP user';
$wb['datalog_status_u_xmpp_user'] = 'Update XMPP user';
$wb['datalog_status_d_xmpp_user'] = 'Delete XMPP user';
?>
......@@ -152,7 +152,7 @@ $wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'Diretório do soquete PHP-FPM em branco
$wb['try_rescue_txt'] = 'Habilitar serviço de monitoramento e reiniciar em caso de falha';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Desabilitar monitoramento do MySQL';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Desabilitar monitoramento do servidor de e-mails';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informação:</b> Se você deseja desligar o MySQL deverá selecionar \"Desabilitar monitoramento do MySQL\" e aguardar em torno de 2 a 3 minutos...<br>se não aguardar em torno de 2 a 3 minutos, o serviço tentará reiniciar o MySQL!';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informação:</b> Se você deseja desligar o MySQL deverá selecionar \\"Desabilitar monitoramento do MySQL\\" e aguardar em torno de 2 a 3 minutos...<br>se não aguardar em torno de 2 a 3 minutos, o serviço tentará reiniciar o MySQL!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Habilitar SNI';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Desabilitar monitoramento do HTTPD';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Configurar permissões de pasta na atualização';
......
......@@ -50,4 +50,3 @@ $wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['Sites'] = 'Stránky';
$wb['DNS'] = 'DNS';
?>
......@@ -10,4 +10,3 @@ $wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
$wb['required_php_snippets_txt'] = 'Requiered PHP Snippet';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
?>
......@@ -9,4 +9,3 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit záznam';
?>
......@@ -3,4 +3,3 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -11,4 +11,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http:
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -4,4 +4,3 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment