{tmpl_var name='pop3_imap_daemon_txt'}

{tmpl_var name='mail_filter_syntax_txt'}

 MB
 MB

{tmpl_var name='mailbox_quota_stats_txt'}

{tmpl_var name='mailbox_quota_stats'}
 {tmpl_var name='realtime_blackhole_list_note_txt'}