vlogger-dbi.conf.master 156 Bytes
Newer Older
1 2 3 4
dsn DBI:mysql:database={mysql_server_database};host={mysql_server_ip}:3306
user {mysql_server_ispconfig_user}
pass {mysql_server_ispconfig_password}
dump 30