Commit 43b345ca authored by tbrehm's avatar tbrehm

Merged revisions from 3.0.5 stable branch: 3758-3768, 3769 shall not be merged to trunk.

parent 2de9fd78
......@@ -61,10 +61,9 @@ class db extends mysqli
if ($this->connect_error) {
$this->updateError('DB::__construct');
return false;
} else {
$this->setCharacterEncoding();
}
parent::query( 'SET NAMES '.$this->dbCharset);
parent::query( "SET character_set_results = '".$this->dbCharset."', character_set_client = '".$this->dbCharset."', character_set_connection = '".$this->dbCharset."', character_set_database = '".$this->dbCharset."', character_set_server = '".$this->dbCharset."'");
}
public function __destruct() {
......@@ -89,14 +88,36 @@ class db extends mysqli
// This right here will allow us to use the samefile for server & interface
if($this->show_error_messages) {
echo $error_msg;
} else if(method_exists($app, 'log')) {
} else if(is_object($app) && method_exists($app, 'log')) {
$app->log($error_msg, LOGLEVEL_WARN);
}
}
}
private function setCharacterEncoding() {
parent::query( 'SET NAMES '.$this->dbCharset);
parent::query( "SET character_set_results = '".$this->dbCharset."', character_set_client = '".$this->dbCharset."', character_set_connection = '".$this->dbCharset."', character_set_database = '".$this->dbCharset."', character_set_server = '".$this->dbCharset."'");
}
public function query($queryString) {
parent::ping();
$try = 0;
do {
$try++;
$ok = parent::ping();
if(!$ok) {
if(!parent::real_connect($this->dbHost, $this->dbUser, $this->dbPass,$this->dbName)) {
if($try > 9) {
$this->updateError('DB::query -> reconnect');
return false;
} else {
sleep(1);
}
} else {
$this->setCharacterEncoding();
$ok = true;
}
}
} while($ok == false);
$this->queryId = parent::query($queryString);
$this->updateError('DB::query('.$queryString.') -> mysqli_query');
if($this->errorNumber) debug_print_backtrace();
......@@ -184,10 +205,10 @@ public function toLower($record) {
if(is_array($record_old) && count($record_old) > 0) {
foreach($record_old as $key => $val) {
// if(!isset($record_new[$key]) || $record_new[$key] != $val) {
if($record_new[$key] != $val) {
if(@$record_new[$key] != $val) {
// Record has changed
$diffrec_full['old'][$key] = $val;
$diffrec_full['new'][$key] = $record_new[$key];
$diffrec_full['new'][$key] = @$record_new[$key];
$diff_num++;
} else {
$diffrec_full['old'][$key] = $val;
......
......@@ -94,7 +94,7 @@ class listform_tpl_generator {
$html .= " <td class=\"tbl_col_buttons\">
<div class=\"buttons icons16\">
<a class=\"icons16 icoDelete\" href=\"javascript: del_record('".$module."/".$listDef["delete_file"]."?id={tmpl_var name='id'}&phpsessid={tmpl_var name='phpsessid'}','{tmpl_var name='delete_confirmation'}');\"><span>{tmpl_var name='delete_txt'}</span></a>
<a class=\"button icons16 icoDelete\" href=\"javascript: del_record('".$module."/".$listDef["delete_file"]."?id={tmpl_var name='id'}&phpsessid={tmpl_var name='phpsessid'}','{tmpl_var name='delete_confirmation'}');\"><span>{tmpl_var name='delete_txt'}</span></a>
</div>
</td>
</tr>
......
......@@ -681,7 +681,9 @@ class remoting_lib {
$record[$key] = $app->auth->crypt_password(stripslashes($record[$key]));
$sql_insert_val .= "'".$app->db->quote($record[$key])."', ";
} elseif (isset($field['encryption']) && $field['encryption'] == 'MYSQL') {
$sql_insert_val .= "PASSWORD('".$app->db->quote($record[$key])."'), ";
$tmp = $app->db->queryOneRecord("SELECT PASSWORD('".$app->db->quote(stripslashes($record[$key]))."') as `crypted`");
$record[$key] = $tmp['crypted'];
$sql_insert_val .= "'".$app->db->quote($record[$key])."', ";
} else {
$record[$key] = md5(stripslashes($record[$key]));
$sql_insert_val .= "'".$app->db->quote($record[$key])."', ";
......@@ -708,7 +710,9 @@ class remoting_lib {
$record[$key] = $app->auth->crypt_password(stripslashes($record[$key]));
$sql_update .= "`$key` = '".$app->db->quote($record[$key])."', ";
} elseif (isset($field['encryption']) && $field['encryption'] == 'MYSQL') {
$sql_update .= "`$key` = PASSWORD('".$app->db->quote($record[$key])."'), ";
$tmp = $app->db->queryOneRecord("SELECT PASSWORD('".$app->db->quote(stripslashes($record[$key]))."') as `crypted`");
$record[$key] = $tmp['crypted'];
$sql_update .= "`$key` = '".$app->db->quote($record[$key])."', ";
} else {
$record[$key] = md5(stripslashes($record[$key]));
$sql_update .= "`$key` = '".$app->db->quote($record[$key])."', ";
......
......@@ -1057,7 +1057,9 @@ class tform {
$record[$key] = $app->auth->crypt_password(stripslashes($record[$key]));
$sql_insert_val .= "'".$app->db->quote($record[$key])."', ";
} elseif ($field['encryption'] == 'MYSQL') {
$sql_insert_val .= "PASSWORD('".$app->db->quote($record[$key])."'), ";
$tmp = $app->db->queryOneRecord("SELECT PASSWORD('".$app->db->quote(stripslashes($record[$key]))."') as `crypted`");
$record[$key] = $tmp['crypted'];
$sql_insert_val .= "'".$app->db->quote($record[$key])."', ";
} elseif ($field['encryption'] == 'CLEARTEXT') {
$sql_insert_val .= "'".$app->db->quote($record[$key])."', ";
} else {
......@@ -1084,7 +1086,9 @@ class tform {
$record[$key] = $app->auth->crypt_password(stripslashes($record[$key]));
$sql_update .= "`$key` = '".$app->db->quote($record[$key])."', ";
} elseif (isset($field['encryption']) && $field['encryption'] == 'MYSQL') {
$sql_update .= "`$key` = PASSWORD('".$app->db->quote($record[$key])."'), ";
$tmp = $app->db->queryOneRecord("SELECT PASSWORD('".$app->db->quote(stripslashes($record[$key]))."') as `crypted`");
$record[$key] = $tmp['crypted'];
$sql_update .= "`$key` = '".$app->db->quote($record[$key])."', ";
} elseif (isset($field['encryption']) && $field['encryption'] == 'CLEARTEXT') {
$sql_update .= "`$key` = '".$app->db->quote($record[$key])."', ";
} else {
......
......@@ -131,3 +131,5 @@ $wb['datalog_status_i_web_folder_user'] = 'Vytvoření uživatele pro adresáře
$wb['datalog_status_u_web_folder_user'] = 'Aktualizace nastavení uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Odstranění uživatele pro adresáře chráněné heslem';
?>
......@@ -25,9 +25,9 @@ $wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['Rescue'] = 'Monitorování';
$wb['Rescue'] = 'Zachrána';
$wb['Server IP addresses'] = 'IP adresy serveru';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Další PHP verze';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Další verze PHP';
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Interface'] = 'Rozhraní';
$wb['Interface Config'] = 'Hlavní konfigurace';
......@@ -48,3 +48,5 @@ $wb['Do OS-Update'] = 'Aktualizovat operační systém';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
?>
<?php
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['snippet_txt'] = 'Snippet';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
?>
......@@ -2,6 +2,8 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Directive Snippets';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
?>
......@@ -9,3 +9,5 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
?>
......@@ -3,3 +3,5 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -4,10 +4,12 @@ $wb['multiport_txt'] = 'Multi Port';
$wb['singleport_txt'] = 'Single Port';
$wb['protocol_txt'] = 'Protocol';
$wb['table_txt'] = 'Table';
$wb['target_txt'] = 'Target';
$wb['target_txt'] = 'Cíl';
$wb['state_txt'] = 'State';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Destination Address';
$wb['source_ip_txt'] = 'Source Address';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
?>
......@@ -6,10 +6,12 @@ $wb['multiport_txt'] = 'Multi Port';
$wb['singleport_txt'] = 'Single Port';
$wb['protocol_txt'] = 'Protocol';
$wb['table_txt'] = 'Table';
$wb['target_txt'] = 'Target';
$wb['target_txt'] = 'Cíl';
$wb['state_txt'] = 'State';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Destination Address';
$wb['source_ip_txt'] = 'Source Address';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http:
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Sloučit jazykový soubor';
$wb['list_desc_txt'] = 'Sloučit vybraný jazykový soubor s hlavním anglickým jazykovým souborem. <br />Toto přidá chybějící řetězce z anglického hlavního souboru do vybraného jazykového souboru. Odebere také zrušené řetezce. <br /> V nových verzích ISPConfigu vznikají nové moduly a položky, které chybějí ve starších jazykových souborech a takto je doplníte k překladu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'Sloučit vybraný jazykový soubor s hlavním anglickým jazykovým souborem. <br />Toto přidá chybějící řetězce z anglického hlavního souboru do vybraného jazykového souboru. <br /> V nových verzích ISPConfigu vznikají nové moduly a položky, které chybějí ve starších jazykových souborech a takto je doplníte k překladu.';
$wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['language_overwrite_txt'] = 'Přepsat soubor, pokud existuje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
<?php
$wb['repo_name_txt'] = 'Skladiště';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repository';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
$wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['repo_username_txt'] = 'User (optional)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Password (optional)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -2,11 +2,13 @@
$wb['select_server_txt'] = 'Zvolit server';
$wb['btn_do_txt'] = 'Provést akci';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Aktualizace operačního systému na vzdáleném serveru.';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"aptitude -y\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \\"aptitude -y\\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Provedení ISPConfig 3 - aktualizace na vzdáleném serveru';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"ISPConfig 3\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \\"ISPConfig 3\\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'Akce je naplánována na provedení';
$wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -39,9 +39,11 @@ $wb['DNS ptr functions'] = 'Funkce DNS PTR';
$wb['DNS rp functions'] = 'Funkce DNS RP';
$wb['DNS srv functions'] = 'Funkce DNS SRV';
$wb['DNS txt functions'] = 'Funkce DNS TXT';
$wb['Mail mailing list functions'] = 'Funkce e-mailové konference (mailinglist)';
$wb['Mail mailing list functions'] = 'Mail mailinglist functions';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generovat heslo';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
<?php
$wb['config_txt'] = 'Konfigurace';
$wb['server_name_txt'] = 'Název serveru';
$wb['mail_server_txt'] = 'Poštovní server';
$wb['web_server_txt'] = 'Webový server';
$wb['mail_server_txt'] = 'Mail server';
$wb['web_server_txt'] = 'Web server';
$wb['dns_server_txt'] = 'DNS server';
$wb['file_server_txt'] = 'Souborový server';
$wb['db_server_txt'] = 'Databázový server';
$wb['vserver_server_txt'] = 'Virtualizační server (Vserver)';
$wb['db_server_txt'] = 'DB server';
$wb['vserver_server_txt'] = 'VServer server';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['mirror_server_id_txt'] = 'Je zrcadlem serveru';
$wb['- None -'] = '- Žádný -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -9,14 +9,14 @@ $wb['website_symlinks_rel_txt'] = 'Make relative symlinks';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Website config adresář';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhost config adresář';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhost config enabled adresář';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = '<b>Getmail</b> cesta k adresáři kde jsou umístěny konfigurace';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail config adresář';
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI starter cesta';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI starter skript';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI alias';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI cesta k adresáři kde je umístěn php.ini';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI php.ini cesta';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI děti';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. požadavků';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI cesta k binarnímu balíčku';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI bin';
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Cesta k mail adresáři';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Cesta k domácímu adresáři';
......@@ -32,15 +32,15 @@ $wb['message_size_limit_txt'] = 'Limit velikosti zprávy';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP adresa';
$wb['netmask_txt'] = 'Maska';
$wb['gateway_txt'] = 'Brána';
$wb['hostname_txt'] = 'Název hostitele (hostname)';
$wb['nameservers_txt'] = 'Jmenné servery (DNS)';
$wb['hostname_txt'] = 'Hostname';
$wb['nameservers_txt'] = 'Jmenné servery';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Konfigurace sítě';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Neplatný formát IP adresy.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Neplatný formát síťové masky.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Neplatný formát brány.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Název hostitele (hostname) je prázdný.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Jmenný server je prázdný.';
$wb['config_dir_txt'] = '<b>Vlogger</b> cesta k adresáři kde je umístěna konfigurace';
$wb['config_dir_txt'] = 'Vlogger config adresář';
$wb['init_script_txt'] = 'Název cron init skriptu';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Cesta k individuálním cron tabulkám';
$wb['wget_txt'] = 'Cesta k wget programu';
......@@ -71,23 +71,23 @@ $wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats data folder';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl script';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_txt'] = 'awstats_buildstaticpages.pl script';
$wb['backup_dir_txt'] = 'Adresář pro zálohy';
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'Cesta k BIND named.conf.local';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'Cesta k CGI php.ini';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Cesta k Apache php.ini';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Provést test konfigurace apache před restartováním';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA cesta';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA heslo';
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Aktivovat';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Správa vestavěných pravidel';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Aktivovat IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Standardní vstupní politika';
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'BIND named.conf.local path';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'CGI php.ini path';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Apache php.ini path';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Test apache configuration on restart';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA Path';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA passphrase';
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Enable';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Manage Builtin Rules';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Enable IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Default Input Policy';
$wb['ufw_default_output_policy_txt'] = 'Default Output Policy';
$wb['ufw_default_forward_policy_txt'] = 'Default Forward Policy';
$wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Default Application Policy';
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Úroveň logování';
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Log Level';
$wb['network_config_warning_txt'] = 'Možnost konfigurace sítě je k dispozici pouze pro Debian a Ubuntu servery. Nepoužívejte tuto volbu, pokud vaše síťové rozhraní není eth0.';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
$wb['server_type_txt'] = 'Typ serveru';
$wb['server_type_txt'] = 'Server Type';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config dir';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config enabled dir';
$wb['nginx_user_txt'] = 'Nginx user';
......@@ -143,11 +143,11 @@ $wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port is empty.';
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM socket directory';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM socket directory is empty.';
$wb['try_rescue_txt'] = 'Povolit monitorování služeb a restartovat při selhání';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL monitorování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail monitorování';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL zatrhněte políčko \\"Zakázat MySQL monitorování\\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování restartuje mysql!!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Aktivovat SNI';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD monitorování';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL sledování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail sledování';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> If you want to shut down mysql you have to select the Disable MySQL monitor checkbox and then wait 2-3 minutes.<br>if you do not wait 2-3 minutes, rescue will try to restart mysql!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Enable SNI';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD sledování';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Set folder permissions on update';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Add web users to -sshusers- group';
$wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Connect Linux userid to webid';
......@@ -159,18 +159,20 @@ $wb['backup_mode_userzip'] = 'Zálohování všech souborů v adresáři web jak
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Zálohování všech souborů v adresáři web jako uživatel root';
$wb['realtime_blackhole_list_txt'] = 'Real-time Blackhole List';
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(Samostatná RBL se odděluje čárkou)';
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Nastavení';
$wb['permissions_txt'] = 'Nastavit oprávnění';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Nastavení';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Nastavení';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Nastavení';
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Settings';
$wb['permissions_txt'] = 'Permissions';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Settings';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Settings';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Settings';
$wb['firewall_txt'] = 'Firewall';
$wb['mailbox_quota_stats_txt'] = 'Statistika kvóty poštovní schránky';
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Aktivovat IP wildcard (*)';
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení adminovi';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení klientovi';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_wrong'] = 'Invalid v6 Netmask format.';
?>
......@@ -2,3 +2,5 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -9,3 +9,5 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['error_port_syntax'] = 'Invalid chars in port field, please enter only comma separated numbers. Example: 80,443';
?>
......@@ -6,5 +6,7 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat IP adresu';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Type';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?>
......@@ -11,3 +11,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat server';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'zev PHP verze';
$wb['Name'] = 'Název';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
$wb['Name'] = 'Jméno';
$wb['FastCGI Settings'] = 'FastCGI nastavení';
$wb['PHP-FPM Settings'] = 'PHP-FPM nastavení';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Additional PHP Versions';
$wb['Form to edit additional PHP versions'] = 'Form to edit additional PHP versions';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Další verze PHP';
$wb['Form to edit additional PHP versions'] = 'Formulář pro úpravu dalších PHP ver';
$wb['server_php_name_error_empty'] = 'Název pole nesmí být prázdné.';
$wb['php_fastcgi_binary_txt'] = 'Cesta k binarnímu balíčku PHP FastCGI';
$wb['php_fastcgi_ini_dir_txt'] = 'Cesta k adresáři ve kterém je umístěn php.ini';
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init skriptu';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k adresáři ve kterém je umístěn php.ini';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM společnému (pool) adresáři';
$wb['php_fastcgi_binary_txt'] = 'Cesta k PHP FastCGI binary';
$wb['php_fastcgi_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Další PHP verze';
$wb['list_head_txt'] = 'Další verze PHP';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'zev PHP verze';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
......@@ -2,5 +2,7 @@
$wb['head_txt'] = 'Install software package';
$wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Start Installation';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -8,3 +8,5 @@ $wb['toolsarea_head_txt'] = 'Packages';
$wb['repoupdate_txt'] = 'Update package list';
$wb['package_id_txt'] = 'local App-ID';
?>