• Ngoài ra công ty Sơn Tùng Lâm còn cung cấp 1 số các sản phẩm tiêu biểu thiết bị rửa xe oto trên toàn quốc cho các khách hàng mua và sử dụng uy tín hiện nay như là: may rua xe gia dinh - may rua xe ap luc caobinh phun bot tuyet giá rẻ cũng như các dòng máy hút bụi oto giá rẻ và tốt nhất.. Liên hệ địa chỉ

    Miền Nam: Điện Thoại : 0915 877 096 – 0907 62 98 99 – 0964 255 768 - 0987 694 999 – 0962073768 C40 chung cư Khang Gia – Đường 45 – Phường 14 – Gò Vấp – HCM

    Miền Trung: Điện Thoại: 0905 007 066 – 0979 402 407 – 0962 073 768 – 0961 532 768 362 Âu Cơ - Hòa Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu - Đà Nẵng

    Miền Bắc: Điện Thoại : 0982 982 884 - 0976 080 020 - 0906 228 256 – 0977 143 915 Trung tâm thương mại Cầu Bưu – Phan – Trọng Tuệ - Thanh Trì – Hà Nội

Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment