Commit 967607b9 authored by Marius Burkard's avatar Marius Burkard
Browse files

Merge branch 'stable-3.1' of git.ispconfig.org:ispconfig/ispconfig3 into stable-3.1

parents 90f3c771 80e4c48f
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Data Log History Entry';
$wb['list_head_txt'] = 'Záznam historie datového logu';
$wb['success_txt'] = 'Undo successful';
$wb['error_txt'] = 'Error during undo: Record does not exist anymore';
$wb['error_undelete_txt'] = 'Error during undelete: Record with primary id already existing.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Back';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
<?php
$wb['i'] = 'Insert';
$wb['u'] = 'Update';
$wb['d'] = 'Delete';
$wb['list_head_txt'] = 'Data Log History Entry';
$wb['i'] = 'Vložit';
$wb['u'] = 'Aktualizace';
$wb['d'] = 'Odstranit';
$wb['list_head_txt'] = 'Záznam historie datového logu';
$wb['id_txt'] = 'ID';
$wb['timestamp_txt'] = 'Timestamp';
$wb['table_txt'] = 'Table';
$wb['action_txt'] = 'Action';
$wb['session_id_txt'] = 'Session ID';
$wb['fields_txt'] = 'Fields';
$wb['fields_inserted_txt'] = 'Inserted Fields';
$wb['fields_updated_txt'] = 'Updated Fields';
$wb['fields_deleted_txt'] = 'Deleted Fields';
$wb['no_changes_txt'] = 'No changes (re-sync)';
$wb['timestamp_txt'] = 'Časové razítko';
$wb['table_txt'] = 'Tabulka';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['session_id_txt'] = 'ID Relace';
$wb['fields_txt'] = 'Pole';
$wb['fields_inserted_txt'] = 'Vložená pole';
$wb['fields_updated_txt'] = 'Aktualizovaná pole';
$wb['fields_deleted_txt'] = 'Odstraněná pole';
$wb['no_changes_txt'] = 'Žádné změny (re-sync)';
$wb['is_diff_txt'] = 'The differences are highlighted';
$wb['is_diff_inserts_txt'] = 'Insertions';
$wb['is_diff_deletes_txt'] = 'Deletions';
$wb['field_txt'] = 'Field';
$wb['value_txt'] = 'Value';
$wb['old_txt'] = 'Old';
$wb['new_txt'] = 'New';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Back';
$wb['undo_txt'] = 'Undo action';
$wb['undo_confirmation_txt'] = 'Do you really want to undo this action?';
$wb['is_diff_inserts_txt'] = 'Vložení';
$wb['is_diff_deletes_txt'] = 'Odstranění';
$wb['field_txt'] = 'Pole';
$wb['value_txt'] = 'Hodnota';
$wb['old_txt'] = 'Starý';
$wb['new_txt'] = 'Nový';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['undo_txt'] = 'Vrátit akci';
$wb['undo_confirmation_txt'] = 'Opravdu chcete tuto akci vrátit zpět ?';
?>
......@@ -3,7 +3,7 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Nainstalované balíčky';
$wb['name_txt'] = 'Jméno';
$wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['customer_txt'] = 'Klient';
$wb['status_txt'] = 'Status';
$wb['status_txt'] = 'Stav';
$wb['install_location_txt'] = 'Umístění instalace';
$wb['pkg_delete_confirmation'] = 'Opravdu chcete smazat tuto instalaci ?';
$wb['filter_txt'] = 'Hledat';
......
......@@ -95,7 +95,7 @@ $wb['pm_min_spare_servers_error_regex'] = 'PHP-FPM pm.min_spare_servers must be
$wb['pm_max_spare_servers_error_regex'] = 'PHP-FPM pm.max_spare_servers must be a positive integer value.';
$wb['hd_quota_error_regex'] = 'Harddisk quota is invalid.';
$wb['traffic_quota_error_regex'] = 'Traffic quota is invalid.';
$wb['fastcgi_php_version_txt'] = 'PHP Version';
$wb['fastcgi_php_version_txt'] = 'PHP Verze';
$wb['pm_txt'] = 'PHP-FPM Process Manager';
$wb['pm_process_idle_timeout_txt'] = 'PHP-FPM pm.process_idle_timeout';
$wb['pm_max_requests_txt'] = 'PHP-FPM pm.max_requests';
......
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Stávající zálohy';
$wb['list_head_txt'] = 'Dostupné zálohy';
$wb['date_txt'] = 'Datum';
$wb['backup_type_txt'] = 'Verze';
$wb['filename_txt'] = 'Záloha souborů';
......@@ -16,6 +16,6 @@ $wb['filesize_txt'] = 'Velikost souboru';
$wb['delete_backup_txt'] = 'Smazat zálohu';
$wb['delete_info_txt'] = 'Bylo zahájeno odstranění zálohy. Tato akce může trvat několik minut než bude dokončena.';
$wb['delete_confirm_txt'] = 'Opravdu chcete smazat tuto zálohu ?';
$wb['delete_pending_txt'] = 'There is already a pending backup delete job.';
$wb['delete_pending_txt'] = 'Již existuje čekající úloha pro odstranění zálohy.';
$wb['backup_type_mongodb'] = 'MongoDB Database';
?>
......@@ -100,7 +100,7 @@ $wb['pm_min_spare_servers_error_regex'] = 'PHP-FPM pm.min_spare_servers must be
$wb['pm_max_spare_servers_error_regex'] = 'PHP-FPM pm.max_spare_servers must be a positive integer value.';
$wb['hd_quota_error_regex'] = 'Harddisk quota is invalid.';
$wb['traffic_quota_error_regex'] = 'Traffic quota is invalid.';
$wb['fastcgi_php_version_txt'] = 'PHP Version';
$wb['fastcgi_php_version_txt'] = 'PHP Verze';
$wb['pm_txt'] = 'PHP-FPM Process Manager';
$wb['pm_process_idle_timeout_txt'] = 'PHP-FPM pm.process_idle_timeout';
$wb['pm_max_requests_txt'] = 'PHP-FPM pm.max_requests';
......
......@@ -130,13 +130,13 @@ $wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['added_by_txt'] = 'Kdo vytvořil účet';
$wb['added_date_txt'] = 'Datum vytvoření účtu';
$wb['backup_excludes_txt'] = 'Vyloučené adresáře';
$wb['backup_excludes_note_txt'] = '(Separate multiple directories with commas. Example: web/cache/*,web/backup)';
$wb['backup_excludes_error_regex'] = 'The excluded directories contain invalid characters.';
$wb['server_chosen_not_ok'] = 'The selected server is not allowed for this account.';
$wb['subdomain_error_empty'] = 'The subdommain field is empty or contains invalid characters.';
$wb['backup_excludes_note_txt'] = '(Oddělte více adresářů čárkami. Příklad: web/cache/*,web/backup)';
$wb['backup_excludes_error_regex'] = 'Vyloučené adresáře obsahují neplatné znaky.';
$wb['server_chosen_not_ok'] = 'Vybraný server není pro tento účet povolen.';
$wb['subdomain_error_empty'] = 'Pole subdomény je prázdné nebo obsahuje neplatné znaky.';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['enable_spdy_txt'] = 'Enable SPDY/HTTP2';
$wb['enable_spdy_txt'] = 'Povolit SPDY / HTTP2';
$wb['load_client_data_txt'] = 'Nahrát údaje z podrobností registrovaného klienta';
$wb['load_my_data_txt'] = 'Load my contact details';
$wb['reset_client_data_txt'] = 'Obnovit údaje (resetovat)';
......
......@@ -123,7 +123,7 @@ $wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['backup_excludes_txt'] = 'Vyloučené adresáře';
$wb['backup_excludes_note_txt'] = '(Oddělte více adresářů čárkami. Vzor: web/cache/*,web/backup)';
$wb['backup_excludes_error_regex'] = 'Vyloučené adresáře obsahují neplatné znaky.';
$wb['subdomain_error_empty'] = 'The subdommain field is empty or contains invalid characters.';
$wb['subdomain_error_empty'] = 'Pole subdomény je prázdné nebo obsahuje neplatné znaky.';
$wb['http_port_txt'] = 'HTTP Port';
$wb['https_port_txt'] = 'HTTPS Port';
$wb['http_port_error_regex'] = 'HTTP Port invalid.';
......
......@@ -9,4 +9,5 @@ $function_list['sites_web_domain_backup'] = 'Sites Backup functions';
$function_list['sites_web_aliasdomain_get,sites_web_aliasdomain_add,sites_web_aliasdomain_update,sites_web_aliasdomain_delete'] = 'Sites Aliasdomain functions';
$function_list['sites_web_subdomain_get,sites_web_subdomain_add,sites_web_subdomain_update,sites_web_subdomain_delete'] = 'Sites Subdomain functions';
$function_list['sites_aps_update_package_list,sites_aps_available_packages_list,sites_aps_change_package_status,sites_aps_install_package,sites_aps_get_package_details,sites_aps_get_package_file,sites_aps_get_package_settings,sites_aps_instance_get,sites_aps_instance_delete'] = 'Sites APS functions';
$function_list['sites_webdav_user_get,sites_webdav_user_add,sites_webdav_user_update,sites_webdav_user_delete'] = 'Sites WebDAV-User functions';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment