Commit 522ef8b7 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Merged language files.

parent cb8ae5df
...@@ -202,4 +202,7 @@ $conf['cron']['init_script'] = 'crond'; ...@@ -202,4 +202,7 @@ $conf['cron']['init_script'] = 'crond';
$conf['cron']['crontab_dir'] = '/etc/cron.d'; $conf['cron']['crontab_dir'] = '/etc/cron.d';
$conf['cron']['wget'] = '/usr/bin/wget'; $conf['cron']['wget'] = '/usr/bin/wget';
//* OpenVZ
$conf['openvz']['installed'] = false;
?> ?>
...@@ -202,4 +202,7 @@ $conf['cron']['init_script'] = 'crond'; ...@@ -202,4 +202,7 @@ $conf['cron']['init_script'] = 'crond';
$conf['cron']['crontab_dir'] = '/etc/cron.d'; $conf['cron']['crontab_dir'] = '/etc/cron.d';
$conf['cron']['wget'] = '/usr/bin/wget'; $conf['cron']['wget'] = '/usr/bin/wget';
//* OpenVZ
$conf['openvz']['installed'] = false;
?> ?>
...@@ -224,5 +224,8 @@ $conf['cron']['init_script'] = 'cron'; ...@@ -224,5 +224,8 @@ $conf['cron']['init_script'] = 'cron';
$conf['cron']['crontab_dir'] = '/etc/cron.d'; $conf['cron']['crontab_dir'] = '/etc/cron.d';
$conf['cron']['wget'] = '/usr/bin/wget'; $conf['cron']['wget'] = '/usr/bin/wget';
//* OpenVZ
$conf['openvz']['installed'] = false;
?> ?>
...@@ -206,10 +206,8 @@ $conf['nginx']['php_fpm_pool_dir'] = '/etc/php5/fpm/pool.d'; ...@@ -206,10 +206,8 @@ $conf['nginx']['php_fpm_pool_dir'] = '/etc/php5/fpm/pool.d';
$conf['nginx']['php_fpm_start_port'] = 9010; $conf['nginx']['php_fpm_start_port'] = 9010;
$conf['nginx']['php_fpm_socket_dir'] = '/var/run/php5-fpm'; $conf['nginx']['php_fpm_socket_dir'] = '/var/run/php5-fpm';
//* Ufw //* OpenVZ
$conf['ufw']['installed'] = false; $conf['openvz']['installed'] = false;
$conf['squid']['config_dir'] = '/etc/ufw';
$conf['squid']['init_script'] = 'ufw';
//*Bastille-Firwall //*Bastille-Firwall
$conf['bastille']['installed'] = false; $conf['bastille']['installed'] = false;
......
...@@ -202,4 +202,7 @@ $conf['cron']['init_script'] = 'crond'; ...@@ -202,4 +202,7 @@ $conf['cron']['init_script'] = 'crond';
$conf['cron']['crontab_dir'] = '/etc/cron.d'; $conf['cron']['crontab_dir'] = '/etc/cron.d';
$conf['cron']['wget'] = '/usr/bin/wget'; $conf['cron']['wget'] = '/usr/bin/wget';
//* OpenVZ
$conf['openvz']['installed'] = false;
?> ?>
...@@ -219,4 +219,7 @@ $conf['cron']['crontab_dir'] = '/etc/cron.d'; ...@@ -219,4 +219,7 @@ $conf['cron']['crontab_dir'] = '/etc/cron.d';
$conf['cron']['group'] = 'cron'; $conf['cron']['group'] = 'cron';
$conf['cron']['wget'] = '/usr/bin/wget'; $conf['cron']['wget'] = '/usr/bin/wget';
//* OpenVZ
$conf['openvz']['installed'] = false;
?> ?>
...@@ -202,4 +202,7 @@ $conf['cron']['init_script'] = 'cron'; ...@@ -202,4 +202,7 @@ $conf['cron']['init_script'] = 'cron';
$conf['cron']['crontab_dir'] = '/etc/cron.d'; $conf['cron']['crontab_dir'] = '/etc/cron.d';
$conf['cron']['wget'] = '/usr/bin/wget';; $conf['cron']['wget'] = '/usr/bin/wget';;
//* OpenVZ
$conf['openvz']['installed'] = false;
?> ?>
...@@ -202,4 +202,7 @@ $conf['cron']['init_script'] = 'cron'; ...@@ -202,4 +202,7 @@ $conf['cron']['init_script'] = 'cron';
$conf['cron']['crontab_dir'] = '/etc/cron.d'; $conf['cron']['crontab_dir'] = '/etc/cron.d';
$conf['cron']['wget'] = '/usr/bin/wget'; $conf['cron']['wget'] = '/usr/bin/wget';
//* OpenVZ
$conf['openvz']['installed'] = false;
?> ?>
...@@ -134,6 +134,7 @@ class installer_base { ...@@ -134,6 +134,7 @@ class installer_base {
if(is_installed('nginx')) $conf['nginx']['installed'] = true; if(is_installed('nginx')) $conf['nginx']['installed'] = true;
if(is_installed('iptables') && is_installed('ufw')) $conf['ufw']['installed'] = true; if(is_installed('iptables') && is_installed('ufw')) $conf['ufw']['installed'] = true;
if(is_installed('fail2ban-server')) $conf['fail2ban']['installed'] = true; if(is_installed('fail2ban-server')) $conf['fail2ban']['installed'] = true;
if(is_installed('vzctl')) $conf['openvz']['installed'] = true;
if(is_dir("/etc/Bastille")) $conf['bastille']['installed'] = true; if(is_dir("/etc/Bastille")) $conf['bastille']['installed'] = true;
if ($conf['services']['web'] && $conf['apache']['installed'] && is_file($conf['apache']["vhost_conf_enabled_dir"]."/000-ispconfig.vhost")) $this->ispconfig_interface_installed = true; if ($conf['services']['web'] && $conf['apache']['installed'] && is_file($conf['apache']["vhost_conf_enabled_dir"]."/000-ispconfig.vhost")) $this->ispconfig_interface_installed = true;
...@@ -263,7 +264,7 @@ class installer_base { ...@@ -263,7 +264,7 @@ class installer_base {
$dns_server_enabled = ($conf['services']['dns'])?1:0; $dns_server_enabled = ($conf['services']['dns'])?1:0;
$file_server_enabled = ($conf['services']['file'])?1:0; $file_server_enabled = ($conf['services']['file'])?1:0;
$db_server_enabled = ($conf['services']['db'])?1:0; $db_server_enabled = ($conf['services']['db'])?1:0;
$vserver_server_enabled = ($conf['services']['vserver'])?1:0; $vserver_server_enabled = ($conf['openvz']['installed'])?1:0;
$proxy_server_enabled = ($conf['services']['proxy'])?1:0; $proxy_server_enabled = ($conf['services']['proxy'])?1:0;
$firewall_server_enabled = ($conf['services']['firewall'])?1:0; $firewall_server_enabled = ($conf['services']['firewall'])?1:0;
......
<?php <?php
$wb['conf_format_dateshort'] = "Y-m-d"; $wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-m-d';
$wb['conf_format_datelong'] = "l dS of F Y"; $wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = "H:i"; $wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = "H:i:s"; $wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = "Y-m-d H:i"; $wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
$wb['number_format_decimals'] = "2"; $wb['number_format_decimals'] = '2';
$wb['number_format_dec_point'] = "."; $wb['number_format_dec_point'] = '.';
$wb['number_format_thousands_sep'] = ""; $wb['number_format_thousands_sep'] = '';
$wb['error_301'] = "Този модул не е разрешен за текущия потреител."; $wb['error_301'] = 'Този модул не е разрешен за текущия потреител.';
$wb['error_302'] = "Невалиден модул."; $wb['error_302'] = 'Невалиден модул.';
$wb['error_1001'] = "Потребителското име и паролата не могат да бъдат празни!"; $wb['error_1001'] = 'Потребителското име и паролата не могат да бъдат празни!';
$wb['error_1002'] = "Грешно потребителско име и/или парола!"; $wb['error_1002'] = 'Грешно потребителско име и/или парола!';
$wb['error_1003'] = "Потребителят не е активен!"; $wb['error_1003'] = 'Потребителят не е активен!';
$wb['delete_confirmation'] = "Наистина ли желате да изтриете този запис?"; $wb['delete_confirmation'] = 'Наистина ли желате да изтриете този запис?';
$wb['error_no_view_permission'] = "Нямате право да видите този запис или записът не съществува!"; $wb['error_no_view_permission'] = 'Нямате право да видите този запис или записът не съществува!';
$wb['error_no_delete_permission'] = "Нямате право да изтриете този запис!"; $wb['error_no_delete_permission'] = 'Нямате право да изтриете този запис!';
$wb['page_txt'] = "Page"; $wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = "of"; $wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['page_next_txt'] = "Next"; $wb['page_next_txt'] = 'Next';
$wb['page_back_txt'] = "Back"; $wb['page_back_txt'] = 'Back';
$wb['delete_txt'] = "Delete"; $wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['filter_txt'] = "Filter"; $wb['filter_txt'] = 'Filter';
$wb['add_new_record_txt'] = "Add new record"; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new record';
$wb['btn_save_txt'] = "Save"; $wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = "Cancel"; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['toolsarea_head_txt'] = "Tools"; $wb['toolsarea_head_txt'] = 'Tools';
$wb['page_and_txt'] = "and"; $wb['page_and_txt'] = 'and';
$wb['top_menu_system'] = "System"; $wb['top_menu_system'] = 'System';
$wb['top_menu_client'] = "Client"; $wb['top_menu_client'] = 'Client';
$wb['top_menu_email'] = "Email"; $wb['top_menu_email'] = 'Email';
$wb['top_menu_monitor'] = "Monitor"; $wb['top_menu_monitor'] = 'Monitor';
$wb['top_menu_sites'] = "Сайтове"; $wb['top_menu_sites'] = 'Сайтове';
$wb['top_menu_dns'] = "DNS"; $wb['top_menu_dns'] = 'DNS';
$wb['top_menu_tools'] = "Инструменти"; $wb['top_menu_tools'] = 'Инструменти';
$wb['top_menu_help'] = "Помощ"; $wb['top_menu_help'] = 'Помощ';
$wb['top_menu_billing'] = "Billing"; $wb['top_menu_billing'] = 'Billing';
$wb['top_menu_domain'] = "Domains"; $wb['top_menu_domain'] = 'Domains';
$wb['top_menu_dashboard'] = "Начало"; $wb['top_menu_dashboard'] = 'Начало';
$wb['latest_news_txt'] = "Последни новини"; $wb['latest_news_txt'] = 'Последни новини';
$wb['top_menu_vm'] = 'VServer';
?> ?>
<?php <?php
$wb['conf_format_dateshort'] = "d.m.Y"; $wb['conf_format_dateshort'] = 'd.m.Y';
$wb['conf_format_datelong'] = "l, d. F Y"; $wb['conf_format_datelong'] = 'l, d. F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = "H:i"; $wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = "H:i:s"; $wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = "d.m.Y H:i"; $wb['conf_format_datetime'] = 'd.m.Y H:i';
$wb['number_format_decimals'] = "2"; $wb['number_format_decimals'] = '2';
$wb['number_format_dec_point'] = ","; $wb['number_format_dec_point'] = ',';
$wb['number_format_thousands_sep'] = ""; $wb['number_format_thousands_sep'] = '';
$wb['error_301'] = "Modul für Benutzer nicht erlaubt."; $wb['error_301'] = 'Modul für Benutzer nicht erlaubt.';
$wb['error_302'] = "Modul ungültig."; $wb['error_302'] = 'Modul ungültig.';
$wb['error_1001'] = "Der Benutzername und das Passwort dürfen nicht leer sein!"; $wb['error_1001'] = 'Der Benutzername und das Passwort dürfen nicht leer sein!';
$wb['error_1002'] = "Der Benutzername und/oder das Passwort sind nicht korrekt!"; $wb['error_1002'] = 'Der Benutzername und/oder das Passwort sind nicht korrekt!';
$wb['error_1003'] = "Der Benutzername ist deaktiviert!"; $wb['error_1003'] = 'Der Benutzername ist deaktiviert!';
$wb['delete_confirmation'] = "Wollen Sie diesen Datensatz wirklich löschen?"; $wb['delete_confirmation'] = 'Wollen Sie diesen Datensatz wirklich löschen?';
$wb['error_no_view_permission'] = "Sie haben nicht die Berechtigung, diesen Datensatz zu lesen, oder dieser Datensatz existiert nicht!"; $wb['error_no_view_permission'] = 'Sie haben nicht die Berechtigung, diesen Datensatz zu lesen, oder dieser Datensatz existiert nicht!';
$wb['error_no_delete_permission'] = "Sie haben nicht die Berechtigung, diesen Datensatz zu löschen!"; $wb['error_no_delete_permission'] = 'Sie haben nicht die Berechtigung, diesen Datensatz zu löschen!';
$wb['page_txt'] = "Seite"; $wb['page_txt'] = 'Seite';
$wb['page_of_txt'] = "von"; $wb['page_of_txt'] = 'von';
$wb['page_next_txt'] = "Weiter"; $wb['page_next_txt'] = 'Weiter';
$wb['page_back_txt'] = "Zurück"; $wb['page_back_txt'] = 'Zurück';
$wb['delete_txt'] = "Löschen"; $wb['delete_txt'] = 'Löschen';
$wb['filter_txt'] = "Filter"; $wb['filter_txt'] = 'Filter';
$wb['add_new_record_txt'] = "Neuen Datensatz hinzufügen"; $wb['add_new_record_txt'] = 'Neuen Datensatz hinzufügen';
$wb['btn_save_txt'] = "Speichern"; $wb['btn_save_txt'] = 'Speichern';
$wb['btn_cancel_txt'] = "Abbrechen"; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Abbrechen';
$wb['toolsarea_head_txt'] = "Einstellungen"; $wb['toolsarea_head_txt'] = 'Einstellungen';
$wb['page_and_txt'] = "und"; $wb['page_and_txt'] = 'und';
$wb['top_menu_system'] = "System"; $wb['top_menu_system'] = 'System';
$wb['top_menu_client'] = "Kunden"; $wb['top_menu_client'] = 'Kunden';
$wb['top_menu_email'] = "E-Mail"; $wb['top_menu_email'] = 'E-Mail';
$wb['top_menu_monitor'] = "Überwachung"; $wb['top_menu_monitor'] = 'Überwachung';
$wb['top_menu_sites'] = "Webseiten"; $wb['top_menu_sites'] = 'Webseiten';
$wb['top_menu_dns'] = "DNS"; $wb['top_menu_dns'] = 'DNS';
$wb['top_menu_tools'] = "Einstellungen"; $wb['top_menu_tools'] = 'Einstellungen';
$wb['top_menu_help'] = "Support"; $wb['top_menu_help'] = 'Support';
$wb['top_menu_billing'] = "Billing"; $wb['top_menu_billing'] = 'Billing';
$wb['top_menu_domain'] = "Domains"; $wb['top_menu_domain'] = 'Domains';
$wb['top_menu_dashboard'] = "Home"; $wb['top_menu_dashboard'] = 'Home';
$wb['latest_news_txt'] = "Latest news"; $wb['latest_news_txt'] = 'Latest news';
$wb['top_menu_vm'] = "VServer"; $wb['top_menu_vm'] = 'VServer';
?> ?>
...@@ -4,14 +4,14 @@ $wb['conf_format_datelong'] = 'd-m-Y'; ...@@ -4,14 +4,14 @@ $wb['conf_format_datelong'] = 'd-m-Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i'; $wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s'; $wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'd-m-Y H:i'; $wb['conf_format_datetime'] = 'd-m-Y H:i';
$wb['error_301'] = 'Vous n\'avez pas accès à ce module'; $wb['error_301'] = 'Vous navez pas accès à ce module';
$wb['error_302'] = 'Module invalide.'; $wb['error_302'] = 'Module invalide.';
$wb['error_1001'] = 'Le nom d\'utilisateur et/ou le nom de passe ne doivent pas être vides !'; $wb['error_1001'] = 'Le nom dutilisateur et/ou le nom de passe ne doivent pas être vides !';
$wb['error_1002'] = 'Le nom d\'utilisateur et/ou le mot de passe son faux !'; $wb['error_1002'] = 'Le nom dutilisateur et/ou le mot de passe son faux !';
$wb['error_1003'] = 'L\'utilisateur est désactivé!'; $wb['error_1003'] = 'Lutilisateur est désactivé!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Voulez-vous vraiment supprimer cet enregistrement'; $wb['delete_confirmation'] = 'Voulez-vous vraiment supprimer cet enregistrement';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Vous n\'avez pas la permission de voir cet enregistrement, ou il n\'existe pas.'; $wb['error_no_view_permission'] = 'Vous navez pas la permission de voir cet enregistrement, ou il nexiste pas.';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Vous n\'avez pas la permission de supprimer cet enregistrement !'; $wb['error_no_delete_permission'] = 'Vous navez pas la permission de supprimer cet enregistrement !';
$wb['page_txt'] = 'Page'; $wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'de'; $wb['page_of_txt'] = 'de';
$wb['page_next_txt'] = 'Suivant'; $wb['page_next_txt'] = 'Suivant';
...@@ -38,5 +38,5 @@ $wb['latest_news_txt'] = 'Dernières actus'; ...@@ -38,5 +38,5 @@ $wb['latest_news_txt'] = 'Dernières actus';
$wb['number_format_decimals'] = '2'; $wb['number_format_decimals'] = '2';
$wb['number_format_dec_point'] = '.'; $wb['number_format_dec_point'] = '.';
$wb['number_format_thousands_sep'] = ''; $wb['number_format_thousands_sep'] = '';
$wb['top_menu_vm'] = 'VServer';
?> ?>
...@@ -7,11 +7,6 @@ $wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i'; ...@@ -7,11 +7,6 @@ $wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
$wb['number_format_decimals'] = '2'; $wb['number_format_decimals'] = '2';
$wb['number_format_dec_point'] = '.'; $wb['number_format_dec_point'] = '.';
$wb['number_format_thousands_sep'] = ''; $wb['number_format_thousands_sep'] = '';
$wb['301'] = 'Модуль недоступен для данной учетной записи.';
$wb['302'] = 'Модуль неправилен.';
$wb['1001'] = 'Имя или пароль не должны быть пустыми!';
$wb['1002'] = 'Имя и/или пароль неправильны!';
$wb['1003'] = 'Учетная запись не активна!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Вы действительно хотите удалить эту запись?'; $wb['delete_confirmation'] = 'Вы действительно хотите удалить эту запись?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Вы не имеете прав для удаления или запись отсутсвует!'; $wb['error_no_view_permission'] = 'Вы не имеете прав для удаления или запись отсутсвует!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Вы не имеете прав для удаления этой записи!'; $wb['error_no_delete_permission'] = 'Вы не имеете прав для удаления этой записи!';
...@@ -38,5 +33,10 @@ $wb['top_menu_billing'] = 'Billing'; ...@@ -38,5 +33,10 @@ $wb['top_menu_billing'] = 'Billing';
$wb['top_menu_domain'] = 'Domains'; $wb['top_menu_domain'] = 'Domains';
$wb['top_menu_dashboard'] = 'Home'; $wb['top_menu_dashboard'] = 'Home';
$wb['latest_news_txt'] = 'Latest news'; $wb['latest_news_txt'] = 'Latest news';
$wb['error_301'] = 'Module not permitted for the current user.';
$wb['error_302'] = 'Module invalid.';
$wb['error_1001'] = 'The username and password cannot be empty !';
$wb['error_1002'] = 'The username and/or password are not correct !';
$wb['error_1003'] = 'The username is deactivated!';
$wb['top_menu_vm'] = 'VServer';
?> ?>
<?php <?php
$wb['error_1001'] = 'Username or password is empty.';
$wb['error_1002'] = 'Username or password is wrong.';
$wb['Firewall'] = 'Firewall'; $wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Groups'] = 'Groups'; $wb['Groups'] = 'Groups';
$wb['groups_description'] = 'Form to edit systemuser groups.'; $wb['groups_description'] = 'Form to edit systemuser groups.';
...@@ -40,4 +38,6 @@ $wb['Remote Users'] = 'Remote Users'; ...@@ -40,4 +38,6 @@ $wb['Remote Users'] = 'Remote Users';
$wb['Remote Actions'] = 'Remote Actions'; $wb['Remote Actions'] = 'Remote Actions';
$wb['Do OS-Update'] = 'Do OS-Update'; $wb['Do OS-Update'] = 'Do OS-Update';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Do ISPConfig-Update'; $wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Do ISPConfig-Update';
$wb['1001'] = 'Username or password is empty.';
$wb['1002'] = 'Username or password is wrong.';
?> ?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["multiport_txt"] = 'Multi Port';
$wb["singleport_txt"] = 'Single Port';
$wb["protocol_txt"] = 'Protocol';
$wb["table_txt"] = 'Table';
$wb["target_txt"] = 'Target';
$wb["state_txt"] = 'State';
$wb["destination_ip_txt"] = 'Destination Address';
$wb["source_ip_txt"] = 'Source Address';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["iptables_error_unique"] = 'There is already a firewall record for this server.';
?>
<?php
/*
templates/iptables_list.htm:<h2><tmpl_var name="list_head_txt"></h2>
templates/iptables_list.htm: <span>{tmpl_var name="add_new_rule_txt"}</span>
templates/iptables_list.htm: <fieldset><legend><tmpl_var name="list_head_txt"></legend>
templates/iptables_list.htm: <th class="tbl_col_active" scope="col"><tmpl_var name="active_txt"></th>
templates/iptables_list.htm: <th class="tbl_col_server_id" scope="col"><tmpl_var name="server_id_txt"></th>
templates/iptables_list.htm: <!-- th class="tbl_col_source_ip" scope="col"><tmpl_var name="source_ip_txt"></th>
templates/iptables_list.htm: <th class="tbl_col_destination_ip" scope="col"><tmpl_var name="destination_ip_txt"></th -->
templates/iptables_list.htm: <th class="tbl_col_port" scope="col"><tmpl_var name="singleport_txt"></th>
templates/iptables_list.htm: <th class="tbl_col_port" scope="col"><tmpl_var name="multiport_txt"></th>
templates/iptables_list.htm: <th class="tbl_col_protocol" scope="col"><tmpl_var name="protocol_txt"></th>
templates/iptables_list.htm: <th class="tbl_col_table" scope="col"><tmpl_var name="table_txt"></th>
templates/iptables_list.htm: <th class="tbl_col_target" scope="col"><tmpl_var name="target_txt"></th>
templates/iptables_list.htm: <th class="tbl_col_state" scope="col"><tmpl_var name="state_txt"></th>
templates/iptables_list.htm: <button type="button" class="icons16 icoFilter" name="Filter" id="Filter" value="{tmpl_var name="filter_txt"}" onClick="submitForm('pageForm','admin/iptables_list.php');">
templates/iptables_list.htm: <span>{tmpl_var name="filter_txt"}filter_txt</span></button></div>
templates/iptables_list.htm: <span>{tmpl_var name='delete_txt'}</span></a>
*/
$wb["list_head_txt"] = 'IPTables';
$wb["add_new_rule_txt"] = 'Add IPTables Rule';
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["multiport_txt"] = 'Multi Port';
$wb["singleport_txt"] = 'Single Port';
$wb["protocol_txt"] = 'Protocol';
$wb["table_txt"] = 'Table';
$wb["target_txt"] = 'Target';
$wb["state_txt"] = 'State';
$wb["destination_ip_txt"] = 'Destination Address';
$wb["source_ip_txt"] = 'Source Address';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["iptables_error_unique"] = 'There is already a firewall record for this server.';
?>
...@@ -86,4 +86,66 @@ $wb['ufw_default_forward_policy_txt'] = 'Default Forward Policy'; ...@@ -86,4 +86,66 @@ $wb['ufw_default_forward_policy_txt'] = 'Default Forward Policy';
$wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Default Application Policy'; $wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Default Application Policy';
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Log Level'; $wb['ufw_log_level_txt'] = 'Log Level';
$wb['network_config_warning_txt'] = 'The network configuration option is only available for Debian and Ubuntu Servers. Do not enable this option if your network interface is not eth0.'; $wb['network_config_warning_txt'] = 'The network configuration option is only available for Debian and Ubuntu Servers. Do not enable this option if your network interface is not eth0.';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
$wb['backup_dir_ftpread_txt'] = 'Backup dir. readable for website FTP users.';
$wb['server_type_txt'] = 'Server Type';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config dir';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config enabled dir';
$wb['nginx_user_txt'] = 'Nginx user';
$wb['nginx_group_txt'] = 'Nginx group';
$wb['nginx_cgi_socket_txt'] = 'Nginx CGI Socket';
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Backup directory is empty.';
$wb['maildir_path_error_empty'] = 'Maildir Path is empty.';
$wb['homedir_path_error_empty'] = 'Homedir Path is empty.';
$wb['mailuser_uid_error_empty'] = 'Mailuser UID is empty.';
$wb['mailuser_gid_error_empty'] = 'Mailuser GID is empty.';
$wb['mailuser_name_error_empty'] = 'Mailuser Name is empty.';
$wb['mailuser_group_error_empty'] = 'Mailuser Group is empty.';
$wb['getmail_config_dir_error_empty'] = 'Getmail config dir is empty.';
$wb['website_basedir_error_empty'] = 'Website basedir is empty.';
$wb['website_path_error_empty'] = 'Website path is empty.';
$wb['website_symlinks_error_empty'] = 'Website symlinks is empty.';
$wb['vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Vhost config dir is empty.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Vhost config enabled dir is empty.';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config dir is empty.';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config enabled dir is empty.';
$wb['apache_user_error_empty'] = 'Apache user is empty.';
$wb['apache_group_error_empty'] = 'Apache group is empty.';
$wb['nginx_user_error_empty'] = 'Nginx user is empty.';
$wb['nginx_group_error_empty'] = 'Nginx group is empty.';
$wb['php_ini_path_apache_error_empty'] = 'Apache php.ini path is empty.';
$wb['php_ini_path_cgi_error_empty'] = 'CGI php.ini path is empty.';
$wb['nginx_cgi_socket_empty'] = 'Nginx CGI Socket is empty.';
$wb['apps_vhost_port_error_empty'] = 'Apps-vhost port is empty.';
$wb['apps_vhost_ip_error_empty'] = 'Apps-vhost IP is empty.';
$wb['fastcgi_starter_path_error_empty'] = 'FastCGI starter path is empty.';
$wb['fastcgi_starter_script_error_empty'] = 'FastCGI starter script is empty.';
$wb['fastcgi_alias_error_empty'] = 'FastCGI Alias is empty.';
$wb['fastcgi_phpini_path_error_empty'] = 'FastCGI php.ini Path is empty.';
$wb['fastcgi_children_error_empty'] = 'FastCGI Children is empty.';
$wb['fastcgi_max_requests_error_empty'] = 'FastCGI max. Requests is empty.';
$wb['fastcgi_bin_error_empty'] = 'FastCGI Bin is empty.';
$wb['jailkit_chroot_home_error_empty'] = 'Jailkit chroot home is empty.';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_error_empty'] = 'Jailkit chroot app sections is empty.';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_error_empty'] = 'Jailkit chrooted applications is empty.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_empty'] = 'Jailkit cron chrooted applications is empty.';
$wb['vlogger_config_dir_error_empty'] = 'Config directory is empty.';
$wb['cron_init_script_error_empty'] = 'Cron init script name is empty.';
$wb['crontab_dir_error_empty'] = 'Path for individual crontabs is empty.';
$wb['cron_wget_error_empty'] = 'Path to wget program is empty.';
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_init_script_error_empty'] = 'PHP-FPM init script is empty.';
$wb['php_fpm_ini_path_txt'] = 'PHP-FPM php.ini path';
$wb['php_fpm_ini_path_error_empty'] = 'PHP-FPM php.ini path is empty.';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'PHP-FPM pool directory';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM pool directory is empty.';
$wb['php_fpm_start_port_txt'] = 'PHP-FPM start port';
$wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port is empty.';
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM socket directory';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM socket directory is empty.';
$wb['try_rescue_txt'] = 'Enable service monitoring and restart on failure';
$wb['do_not_try_rescue_apache_txt'] = 'Disable apache monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Disable MySQL monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Disable Email monitoring';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> If you want to shut down mysql you have to select the Disable MySQL monitor checkbox and then wait 2-3 minutes.<br>if you do not wait 2-3 minutes, rescue will try to restart mysql!';
?> ?>
...@@ -4,4 +4,8 @@ $wb['ip_address_txt'] = 'IP Address'; ...@@ -4,4 +4,8 @@ $wb['ip_address_txt'] = 'IP Address';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP NameVirtualHost'; $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP NameVirtualHost';
$wb['ip_error_wrong'] = 'The IP address is invalid'; $wb['ip_error_wrong'] = 'The IP address is invalid';
$wb['ip_error_unique'] = 'The IP address must be unique'; $wb['ip_error_unique'] = 'The IP address must be unique';
$wb['client_id_txt'] = 'Client';
$wb['ip_type_txt'] = 'Type';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['error_port_syntax'] = 'Invalid chars in port field, please enter only comma separated numbers. Example: 80,443';
?> ?>
...@@ -3,4 +3,8 @@ $wb['list_head_txt'] = 'IP Addresses'; ...@@ -3,4 +3,8 @@ $wb['list_head_txt'] = 'IP Addresses';
$wb['server_id_txt'] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP Address'; $wb['ip_address_txt'] = 'IP Address';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new IP Address'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new IP Address';
$wb['client_id_txt'] = 'Client';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Type';
?> ?>
<?php <?php
$wb['error_1001'] = 'Не е въведено потребителско име или парола.';
$wb['error_1002'] = 'Грешно потребителско име или парола.';
$wb['Firewall'] = 'Firewall'; $wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Groups'] = 'Групи'; $wb['Groups'] = 'Групи';
$wb['groups_description'] = 'Редактиране на групи'; $wb['groups_description'] = 'Редактиране на групи';
...@@ -40,5 +38,6 @@ $wb['Remote Users'] = 'Remote Users'; ...@@ -40,5 +38,6 @@ $wb['Remote Users'] = 'Remote Users';
$wb['Remote Actions'] = 'Remote Actions'; $wb['Remote Actions'] = 'Remote Actions';
$wb['Do OS-Update'] = 'Do OS-Update'; $wb['Do OS-Update'] = 'Do OS-Update';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Do ISPConfig-Update'; $wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Do ISPConfig-Update';
$wb['1001'] = 'Username or password is empty.';
$wb['1002'] = 'Username or password is wrong.';
?> ?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment