Commit 7d9e84db authored by Antennipasi's avatar Antennipasi
Browse files

Finnish translation v.0.7 or something...

parent 14d4668e
<?php
$wb['1001'] = 'Käyttäjänimi tai salasana on tyhjä.';
$wb['1002'] = 'Käyttäjänimi tai salasana on väärin.';
$wb['Firewall'] = 'Palomuuri';
$wb['Groups'] = 'Ryhmät';
$wb['groups_description'] = 'Lomake järjestelmäkäyttäjien ryhmien muokkaukseen.';
$wb['Server'] = 'Palvelin';
$wb['Services'] = 'Palvelut';
$wb['Config'] = 'Asetukset';
$wb['Server Config'] = 'Palvelimen asetukset';
$wb['Mail'] = 'Posti';
$wb['Getmail'] = 'Postin nouto';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['System'] = 'Järjestelmä';
$wb['Add user'] = 'Lisää käyttäjä';
$wb['Edit user'] = 'Muokkaa käyttäjää';
$wb['CP Users'] = 'Hallintapaneelin käyttäjät';
$wb['Add group'] = 'Lisää ryhmä';
$wb['Edit group'] = 'Muokkaa ryhmää';
$wb['Edit server'] = 'Muokkaa palvelinta';
$wb['Edit Server IP'] = 'Muokkaa palvelimen IP-osoitetta';
$wb['Servers'] = 'Palvelimet';
$wb['Sync. Now'] = 'Synkronoi nyt';
$wb['DB Sync.'] = 'Tietokannan synkronointi.';
$wb['Languages'] = 'Kielet';
$wb['New Language'] = 'Uusi kieli';
$wb['Export'] = 'Vie';
$wb['Import'] = 'Tuo';
$wb['Language Editor'] = 'Kielimuokkain';
$wb['Software'] = 'Ohjelmat';
$wb['Repositories'] = 'Pakettivarastot';
?>
<?php
$wb['jobname_txt'] = 'Työnimi';
$wb['jobname_err'] = 'Työnimi on tyhjä.';
$wb['sync_interval_minutes_txt'] = 'Jaksotus (Min.)';
$wb['db_type_txt'] = 'Tietokannan tyyppi';
$wb['db_host_txt'] = 'Tietokantapalvelin';
$wb['db_name_txt'] = 'Tietokannan nimi';
$wb['db_username_txt'] = 'Käytäjänimi';
$wb['db_password_txt'] = 'Salasana';
$wb['db_tables_txt'] = 'Taulut';
$wb['empty_datalog_txt'] = 'Poista datalogi synkronoinnin jälkeen.';
$wb['sync_datalog_external_txt'] = 'Täytä ulkoinen datalogi.';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Tietokannan synkronointi';
$wb['jobname_txt'] = 'Työnimi';
$wb['db_host_txt'] = 'Tietokantapalvelin';
$wb['db_name_txt'] = 'Tietonkannan nimi';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi synkronointityö';
?>
<?php
$wb['jobname_txt'] = 'Työnimi';
$wb['jobname_err'] = 'Työnimi on tyhjä.';
$wb['sync_interval_minutes_txt'] = 'Jaksotus (Min.)';
$wb['ftp_host_txt'] = 'FTP-palvelin';
$wb['ftp_path_txt'] = 'FTP-kansiopolku';
$wb['ftp_username_txt'] = 'FTP-käyttäjä';
$wb['ftp_password_txt'] = 'FTP-salasana';
$wb['local_path_txt'] = 'Paikallinen kansiopolku';
$wb['wput_options_txt'] = 'Wput-asetukset';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Tiedostojen synkronointi';
$wb['jobname_txt'] = 'Työnimi';
$wb['ftp_host_txt'] = 'FTP-palvelin';
$wb['local_path_txt'] = 'Paikallinen kansiopolku';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Avoimet TCP-portit';
$wb['udp_port_txt'] = 'Avoimet UDP-portit';
$wb['tcp_port_help_txt'] = 'Pilkulla erotettuna';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Pilkulla erotettuna';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Tällainen palomuurisäänto on jo tällä palvelimella.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Palomuuri';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
$wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Avoimet TCP-portit';
$wb['udp_port_txt'] = 'Avoimet UDP-portit';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi palomuurisääntö';
?>
<?php
$wb['description_txt'] = 'Kuvaus';
$wb['name_txt'] = 'Ryhmä';
$wb['name_err'] = 'Ryhmänimen pitää olla vähintään 1, enintään 30 merkkiä.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Järjestelmäkäyttäryhmät';
$wb['description_txt'] = 'Kuvaus';
$wb['name_txt'] = 'Ryhmä';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi ryhmä';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Lisää uusi kieli';
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse kielipohja';
$wb['language_new_txt'] = 'Uusi kieli';
$wb['btn_save_txt'] = 'Luo uudet kielitiedostot';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Takaisin';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Yhdistä valittu kielitiedosto englanninkielisen päätiedoston kanssa. <br />Tämä lisää puuttuvat käännöskohdat valittuun kielitiedostoon.';
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse kieli';
$wb['btn_save_txt'] = 'Yhdistä tiedostot nyt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Takaisin';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Kielimuokkaisn';
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse kieli';
$wb['module_txt'] = 'Ohjelmaosio';
$wb['lang_file_txt'] = 'Kielitiedosto';
$wb['btn_save_txt'] = 'Tallenna';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Takaisin';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Vie kielitiedosto';
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse kieli';
$wb['btn_save_txt'] = 'Vie valittu kielitiedosto';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Takaisin';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Tuo kielitioedosto';
$wb['language_import_txt'] = 'Valitse kielitiedosto';
$wb['btn_save_txt'] = 'Tuo valittu kielitiedosto';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Ylikirjoitetaan tiedostot, jos ne on jo.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Takaisin';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Kielitiedostojen muokkain';
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse kieli';
$wb['module_txt'] = 'Ohjelmaosio';
$wb['lang_file_txt'] = 'Kielitiedosto';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Viimeksi muokattu';
?>
<?php
$wb['config_txt'] = 'Asetukset';
$wb['server_name_txt'] = 'Palvelimen nimi';
$wb['mail_server_txt'] = 'Sähköpostipalvelin';
$wb['web_server_txt'] = 'WWW-palvelin';
$wb['dns_server_txt'] = 'DNS-palvelin';
$wb['file_server_txt'] = 'FTP-palvelin';
$wb['db_server_txt'] = 'Tietokantapalvelin';
$wb['vserver_server_txt'] = 'VServer-palvelin';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
?>
<?php
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Jailkit chroot-koti';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_txt'] = 'Jailkit chroot-ohjelmaosiot';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Jailkit chrooted-ohjelmat';
$wb['website_path_txt'] = 'Sivuston polku';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Sivuston symmetriset linkit';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhostin asetuskansio';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhostin asetusten kytketty kansio';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail-asetuskansio';
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI:n käynnistyspolku';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI:n käynnistysskripti';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI-kaima';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI:n php.ini-polku';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI-lapsiprosessi';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI-pyyntöraja';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI-binäri';
$wb['module_txt'] = 'Ohjelmaosio';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Postikansion polku';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Kotikansion polku';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Postikäyttäjän UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'Postikäyttäjän GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'Postikäyttäjän nimi';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'Postikäyttäjän ryhmä';
$wb['relayhost_txt'] = 'Relay-isäntä';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relay-isännän kyttäjänimi';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relay-isännän salasana';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Postilaatikon kokoraja';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Viestin kokoraja';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-osoite';
$wb['netmask_txt'] = 'Verkon peite';
$wb['gateway_txt'] = 'Yhdyskäytävä';
$wb['hostname_txt'] = 'Isäntänimi';
$wb['nameservers_txt'] = 'Nimnmipalvelimet';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Verkkoasetukset';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Palvelimen asetukset';
$wb['server_name_txt'] = 'Palvelin';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-osoite';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP NameVirtualHost';
$wb['ip_err'] = 'IP-osoite viallinen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'IP-osoitteet';
$wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-osoite';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi IP-osoite';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment