Commit c64502b5 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Updated Czech translation.

parent 99101991
......@@ -133,5 +133,11 @@ $wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Odstranění uživatele pro adresář
$wb['login_as_txt'] = 'Přihlašte se jako';
$wb['no_domain_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto doménu. ';
$wb['no_destination_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto destinaci.';
$wb['client_you_are_locked'] = 'Nemáte oprávnění měnit žádná nastavení.';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
$wb['client_cannot_be_deleted_because_of_billing_module_txt'] = 'This client has records in the billing module, therefore he cannot be deleted.';
$wb['yes_txt'] = 'Ano';
$wb['no_txt'] = 'Ne';
?>
......@@ -6,5 +6,6 @@ $wb['snippet_txt'] = 'Snippet';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
$wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
?>
......@@ -5,5 +5,6 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Nahrát vybraný jazykový soubor';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Přepsat soubor, pokud existuje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.';
?>
<?php
$wb['login_1_txt'] = 'Chcete se přihlásit jako klient';
$wb['login_2_txt'] = 'Pokud se přihlásíte jako klient, zpět do sekce Administrátora se vratíte kliknutím na odhlášení klienta.';
$wb['btn_yes_txt'] = 'Ano, přihlásit se jako klient';
$wb['btn_back_txt'] = 'Ne, zpět na seznam klientů';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Odděleny čárkou';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['firewall_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
?>
......@@ -173,7 +173,7 @@ $wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
$wb['overquota_notify_admin_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót adminovi';
$wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót uživateli';
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Send quota ok message to client';
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Poslat zprávu klientovi, že kvóta je již v pořádku';
$wb['overquota_notify_freq_txt'] = 'Poslat varování o kvótách každý X dní';
$wb['overquota_notify_freq_note_txt'] = '0 = poslat zprávu pouze jednou, žádné opakované zprávy';
$wb['admin_notify_events_txt'] = 'Send email to admin starting with the following level';
......@@ -188,5 +188,7 @@ $wb['munin_user_txt'] = 'Munin User';
$wb['munin_password_txt'] = 'Munin Password';
$wb['munin_url_error_regex'] = 'Invalid Munin URL';
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['backup_dir_is_mount_txt'] = 'Backup directory is a mount?';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Mount command, if backup directory not mounted';
?>
......@@ -49,8 +49,22 @@ $wb['client_username_web_check_disabled_txt'] = 'Disable client username check f
$wb['mailbox_show_autoresponder_tab_txt'] = 'Show Autoresponder tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_mail_filter_tab_txt'] = 'Show Mail Filter tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_custom_rules_tab_txt'] = 'Show Custom Rules tab in Mailbox detail';
$wb['webmail_url_error_regex'] = 'Invalid webmail URL';
$wb['webmail_url_error_regex'] = 'Neplatný webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['webmail_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['available_dashlets_note_txt'] = 'Available Dashlets:';
$wb['admin_dashlets_left_txt'] = 'Left Admin Dashlets';
$wb['admin_dashlets_right_txt'] = 'Right Admin Dashlets';
$wb['reseller_dashlets_left_txt'] = 'Left Reseller Dashlets';
$wb['reseller_dashlets_right_txt'] = 'Right Reseller Dashlets';
$wb['client_dashlets_left_txt'] = 'Left Client Dashlets';
$wb['client_dashlets_right_txt'] = 'Right Client Dashlets';
$wb['customer_no_template_txt'] = 'Zákaznické číslo - šablona';
$wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'Zákaznické číslo šablony obsahuje neplatné znaky';
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Zákaznické číslo - počáteční hodnota';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Zákaznické číslo - čítač';
$wb['session_timeout_txt'] = 'Časový limit relace (minuty)';
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Enable \\"stay logged in\\"';
$wb['No'] = 'Ne';
?>
......@@ -30,5 +30,6 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.\\"';
$wb['client_not_admin_err'] = 'A user that belongs to a client can not be set to type: admin';
?>
......@@ -5,8 +5,8 @@ $wb['Limits'] = 'Limity';
$wb['Add Client'] = 'Přidat klienta';
$wb['Edit Client'] = 'Upravit klienta';
$wb['Clients'] = 'Klienti';
$wb['Templates'] = 'Templates';
$wb['Limit-Templates'] = 'Limit-Templates';
$wb['Templates'] = 'Šablony';
$wb['Limit-Templates'] = 'Klientské šablony (Limity)';
$wb['Add Reseller'] = 'Přidat distributora';
$wb['Edit Reseller'] = 'Upravit distributora';
$wb['Resellers'] = 'Distributoři (prodejci)';
......
......@@ -144,5 +144,14 @@ $wb['aps_limits_txt'] = 'APS limity instalátoru';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. počet APS instalací';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'Limit pro APS instalace musí být číslo.';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Výchozí sekundární DNS server';
$wb['locked_txt'] = 'Zamčeno (zakáže všechny weby atd.)';
$wb['canceled_txt'] = 'Zrušeno (zakáže přihlášení klienta)';
$wb['gender_txt'] = 'Oslovení';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
$wb['added_by_txt'] = 'Kdo vytvořil účet';
$wb['added_date_txt'] = 'Datum vytvoření účtu';
$wb['parent_client_id_txt'] = 'Přiřazení klienta k distributorovi (prodejci)';
$wb['none_txt'] = 'none';
?>
......@@ -15,5 +15,7 @@ $wb['recipient_txt'] = 'Příjemce (adresát)';
$wb['all_clients_resellers_txt'] = 'Všichni klienti a distributoři (prodejci)';
$wb['all_clients_txt'] = 'Všichni klienti';
$wb['variables_txt'] = 'Výběr (možnosti):';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
?>
<?php
$wb['template_type_txt'] = 'Typ e-mailu';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
$wb['subject_txt'] = 'Předmět';
$wb['message_txt'] = 'Zpráva';
$wb['Email template'] = 'Šablona e-mailu';
$wb['Settings'] = 'Nastavení';
$wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['variables_description_txt'] = 'Proměnné uživatelské jméno a heslo jsou k dispozici (funkční) jako volba pouze v uvítacím e-mailu.';
$wb['duplicate_welcome_error'] = 'There can be only one default welcome email template. Please edit the existing template instead of adding a new one.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mailové šablony';
$wb['template_type_txt'] = 'Zpráva pro';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
?>
......@@ -87,5 +87,7 @@ $wb['virtualization_limits_txt'] = 'Virtualizace limity';
$wb['aps_limits_txt'] = 'APS limity instalátoru';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. počet APS instalací';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'Limit pro APS instalace musí být číslo.';
$wb['limit_domainmodule_txt'] = 'Domainmodule Limit';
$wb['client_limits_txt'] = 'Klientské limity';
?>
......@@ -143,5 +143,20 @@ $wb['aps_limits_txt'] = 'APS limity instalátoru';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. počet APS instalací';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'Limit pro APS instalace musí být číslo.';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Výchozí sekundární DNS server';
$wb['locked_txt'] = 'Zamčený účet';
$wb['canceled_txt'] = 'Zrušený účet';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
$wb['gender_txt'] = 'Oslovení';
$wb['customer_no_template_txt'] = 'Zákaznické číslo - šablona';
$wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'Zákaznické číslo šablony obsahuje neplatné znaky';
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Zákaznické číslo - počáteční hodnota';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Zákaznické číslo - čítač';
$wb['added_by_txt'] = 'Kdo vytvořil účet';
$wb['added_date_txt'] = 'Datum vytvoření účtu';
$wb['limit_domainmodule_error_notint'] = 'Domainmodule limit must be a number.';
$wb['limit_domainmodule_txt'] = 'Domainmodule Limit';
$wb['client_limits_txt'] = 'Klientské limity';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'All custom limit settings are ignored if any master template other than \\"custom\\" is selected.';
?>
<?php
$wb['mailquota_txt'] = 'Kvóta e-mailové schránky';
$wb['mailquota_txt'] = 'Kvóty e-mailových schránek';
$wb['email_txt'] = 'E-mailové adresy';
$wb['name_txt'] = 'Jméno';
$wb['used_txt'] = 'Využité místo';
......
<?php
$wb['title_txt'] = 'Title';
$wb['title_txt'] = 'Oslovení';
$wb['target_txt'] = 'Cíl';
$wb['link_txt'] = 'Link';
$wb['header_txt'] = 'Navi properties';
......
<?php
$wb['header_txt'] = 'Menu editor';
$wb['title_txt'] = 'Title';
$wb['title_txt'] = 'Oslovení';
$wb['name_txt'] = 'Module';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['properties_txt'] = 'Properties';
......
......@@ -13,5 +13,6 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'IP adresa je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'IP adresa má chybný formát';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplikace A záznamu';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -12,5 +12,6 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'IP adresa je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'IP adresa má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -12,5 +12,6 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Cílový Hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Cílový Hostname má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -13,5 +13,6 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Cílový hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Cílový hostname má chybný formát';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplikace A záznamu nebo CNAME-záznamu';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
<?php
$wb['public_key_txt'] = 'Public-Key';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['record_exists_txt'] = 'DNS-Record already exists';
$wb['dkim_disabled_txt'] = 'DKIM disabled for this mail-domain';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'The max. number of DNS records for your account is reached.';
$wb['no_zone_perm'] = 'You do not have the permission to add a record to this DNS zone.';
?>
......@@ -12,5 +12,6 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Informace o hostovi je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'Informace o hostovi má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -14,5 +14,6 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Hostname e-mailového serveru je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Hostname e-mailového serveru má chybný formát';
$wb['duplicate_mx_record_txt'] = 'Duplicitní MX záznam.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -12,5 +12,6 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Zóna je prázdná.';
$wb['name_error_regex'] = 'Zóna má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Jmenný server je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Jmenný server má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -12,5 +12,6 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Název je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Název má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Kanonický hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Kanonického hostname má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -12,5 +12,6 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Odpovědná osoba je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'Odpovědná osoba má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -16,5 +16,6 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Záznam serveru je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Záznam serveru má chybný formát';
$wb['srv_error_regex'] = 'Neplatný formát záznamu serveru. Záznam serveru musí­ obsahovat 3 textové řetězce oddělené mezerami.';
$wb['aux_txt'] = 'Priority';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -12,5 +12,6 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Text je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Text má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -7,7 +7,7 @@ $wb['Support'] = 'Podpora';
$wb['About ISPConfig'] = 'O ISPConfigu';
$wb['Version'] = 'Verze';
$wb['Frequently Asked Questions'] = 'Často kladené dotazy';
$wb['FAQ Sections'] = 'Sekce FAQ';
$wb['FAQ Sections'] = 'Sekce FAQ - Často kladené dotazy';
$wb['Manage Sections'] = 'Spravovat sekce';
$wb['Manage Questions'] = 'Spravovat dotazy';
$wb['Add a Question & Answer Pair'] = 'Přidat otázku a odpověď';
......
......@@ -3,7 +3,7 @@ $wb['faq_section_name_txt'] = 'Název sekce';
$wb['faq_delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['faq_edit_txt'] = 'Upravit';
$wb['faq_sections_txt'] = 'Sekce';
$wb['faq_faq_sections_txt'] = 'Sekce FAQ';
$wb['faq_faq_sections_txt'] = 'Sekce FAQ - Často kladené dotazy';
$wb['faq_new_section_txt'] = 'Přidat novou sekci';
?>
......@@ -21,6 +21,8 @@ $wb['pw_reset_txt'] = 'Resetování (obnova) hesla';
$wb['pw_button_txt'] = 'Znovu odeslat heslo';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['theme_not_compatible'] = 'Zvolené téma není kompatibilní s aktuální verzí ISPConfig. Zkontrolujte prosím, zda není nová verze tématu.<br />Výchozí motiv byl aktivován automaticky.';
$wb['back_txt'] = 'Back';
$wb['back_txt'] = 'Zpět';
$wb['email_error'] = 'E-mail obsahuje nepovolené znaky nebo má neplatný formát.';
$wb['stay_logged_in_txt'] = 'Zapamatovat si přihlášení';
?>
<?php
$wb['Email Alias'] = 'E-mailový alias';
$wb['Email Alias'] = 'E-mailové aliasy';
$wb['Email Blacklist'] = 'Email černá listina';
$wb['Blacklist'] = 'Černá listina';
$wb['Mail Content Filter'] = 'Obsahový filtr';
$wb['Filter'] = 'Filtr';
$wb['Mail Domain'] = 'Doména e-mailů';
$wb['Domain'] = 'Domény';
$wb['Email Catchall'] = 'E-mailový koš';
$wb['Domain'] = 'E-mailové domény';
$wb['Email Catchall'] = 'E-mailové koše';
$wb['Email Forward'] = 'Přesměrování e-mailů';
$wb['Get Email'] = 'Získat externí e-maily';
$wb['Spamfilter'] = 'Spamový filtr';
$wb['Email Routing'] = 'Směrování';
$wb['Email Routing'] = 'Pokročilé e-mailové směrování';
$wb['Email transport'] = 'Transport';
$wb['Mailbox'] = 'Mailbox';
$wb['Autoresponder'] = 'Automatická odpověď';
......@@ -32,7 +32,7 @@ $wb['Users'] = 'Uživatelé';
$wb['Spamfilter Whitelist'] = 'Spamový filtr bílá listina';
$wb['Email'] = 'E-mail';
$wb['Email Mailbox'] = 'E-mailové schránky';
$wb['Email Accounts'] = 'E-mail účty';
$wb['Email Accounts'] = 'E-mailové účty';
$wb['User / Domain'] = 'Uživatel / Doména';
$wb['Server Settings'] = 'Nastavení serveru';
$wb['Fetchmail'] = 'Externí získávání e-mailů';
......@@ -41,9 +41,9 @@ $wb['Postfix Whitelist'] = 'Postfix bílá listina';
$wb['Postfix Blacklist'] = 'Postfix černá listina';
$wb['Content Filter'] = 'Obsahový filtr';
$wb['Global Filters'] = 'Globální filtry';
$wb['Domain Alias'] = 'Alias domény';
$wb['Domain Alias'] = 'Aliasy e-mailových domén';
$wb['Relay Recipients'] = 'Relay adresáti';
$wb['Statistics'] = 'Statistiky';
$wb['Mailbox quota'] = 'Kvóta e-mailové schránky';
$wb['Mailbox quota'] = 'Kvóty pro e-mailové schránky';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mailový alias';
$wb['list_head_txt'] = 'E-mailové aliasy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['source_txt'] = 'Zdroj';
$wb['destination_txt'] = 'Cíl';
......
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Doménový alias';
$wb['list_head_txt'] = 'Aliasy e-mailových domén';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['source_txt'] = 'Zdroj';
$wb['destination_txt'] = 'Cíl';
......
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Existing backups';
$wb['date_txt'] = 'Date';
$wb['backup_type_txt'] = 'Type';
$wb['filename_txt'] = 'Backup file';
$wb['restore_backup_txt'] = 'Restore';
$wb['restore_info_txt'] = 'Restore of the backup has been started. This action takes several minutes to be completed.';
$wb['restore_confirm_txt'] = 'Restoring may overwrite existing files in your mailbox. Do you really want to restore this backup?';
$wb['download_pending_txt'] = 'There is already a pending backup download job.';
$wb['restore_pending_txt'] = 'There is already a pending backup restore job.';
$wb['filesize_txt'] = 'Filesize';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mail černá listina';
$wb['list_head_txt'] = 'E-mailová černá listina';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['source_txt'] = 'Adresy na černé listině';
......
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mail doména';
$wb['list_head_txt'] = 'E-mailové domény';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat doménu';
......
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mailový koš';
$wb['list_head_txt'] = 'E-mailové koše';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['source_txt'] = 'Zdroj';
$wb['destination_txt'] = 'Cílová e-mailová adresa';
......
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Pokročilé e-mail směrování';
$wb['list_head_txt'] = 'Pokročilé e-mailové směrování';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
......
......@@ -29,7 +29,7 @@ $wb['disableimap_txt'] = 'Zakázat IMAP';
$wb['disablepop3_txt'] = 'Zakázat POP3';
$wb['duplicate_alias_or_forward_txt'] = 'Alias nebo přesměrování s touto adresou již existuje.';
$wb['quota_error_value'] = 'Chybná hodnota kvóty. Povolené hodnoty jsou: 0 pro neomezeno nebo čísla > 1';
$wb['move_junk_txt'] = 'Přesunout spamové emaily do adresáře Junk';
$wb['move_junk_txt'] = 'Přesunout e-maily detekované jako spam do adresáře Junk';
$wb['name_txt'] = 'Skutečné jméno';
$wb['name_optional_txt'] = '(volitelné)';
$wb['autoresponder_active'] = 'Povolit automatický odpovídač';
......@@ -47,5 +47,7 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Generovat heslo';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['email_error_isascii'] = 'Please do not use special unicode characters for your password. This could lead to problems with your mail client.';
$wb['cc_note_txt'] = '(Při přeposílání na více e-mailových adres, oddělte čárkami.)';
?>
......@@ -6,5 +6,8 @@ $wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['priority_txt'] = 'Priorita';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Dosažen maximální počet záznamů pro bílou / černou listinu pro Váš účet.';
$wb['10 - highest'] = '10 - highest';
$wb['5 - medium'] = '5 - medium';
$wb['1 - lowest'] = '1 - lowest';
?>
......@@ -7,5 +7,8 @@ $wb['fullname_txt'] = 'Název';
$wb['local_txt'] = 'Lokální';
$wb['email_error_notempty'] = 'E-mailová adresa nesmí být prázdná.';
$wb['fullname_error_notempty'] = 'Jméno nesmí být prázdné.';
$wb['10 - highest'] = '10 - highest';
$wb['5 - medium'] = '5 - medium';
$wb['1 - lowest'] = '1 - lowest';
?>
......@@ -6,5 +6,8 @@ $wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['priority_txt'] = 'Priorita';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Dosažen maximální počet záznamů pro bílou / černou listinu pro Váš účet.';
$wb['10 - highest'] = '10 - highest';
$wb['5 - medium'] = '5 - medium';
$wb['1 - lowest'] = '1 - lowest';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Kvóta e-mailové schránky';
$wb['list_head_txt'] = 'Kvóty pro e-mailové schránky';
$wb['quota_txt'] = 'Kvóta';
$wb['name_txt'] = 'Jméno';
$wb['email_txt'] = 'E-mailová adresa';
......
......@@ -4,5 +4,7 @@ $wb['cc_txt'] = 'Poslat kopii na e-mail';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['cc_error_isemail'] = 'Vyplněná e-mailová adresa neplatná';
$wb['email_is_cc_error'] = 'Vyplněná e-mailová adresa a poslat kopii na e-mail adresu, nemůžou být stejné.';
$wb['name_optional_txt'] = '(Volitelné)';
$wb['cc_note_txt'] = '(Při přeposílání na více e-mailových adres, oddělte čárkami.)';
?>
<?php
$wb['Websites'] = 'Webová stránka';
$wb['Website'] = 'Webová stránka';
$wb['Subdomain'] = 'Subdoména pro webovou stránku';
$wb['Aliasdomain'] = 'Alias doména pro webovou stránku';
$wb['Websites'] = 'Webové stránky';
$wb['Website'] = 'Webové stránky';
$wb['Subdomain'] = 'Subdomény pro webové stránky';
$wb['Aliasdomain'] = 'Alias domény pro webové stránky';
$wb['Database'] = 'Databáze';
$wb['Web Access'] = 'Webový přístup';
$wb['Web Access'] = 'Webové přístupy';
$wb['FTP-User'] = 'FTP uživatelé';
$wb['Webdav-User'] = 'WebDAV uživatelé';
$wb['Folder'] = 'Chráněné adresáře heslem';
......@@ -14,7 +14,7 @@ $wb['Shell-User'] = 'Shell uživatelé';
$wb['Cron Jobs'] = 'Cron úlohy';
$wb['Statistics'] = 'Statistiky';
$wb['Web traffic'] = 'Přenesená data';
$wb['Website quota (Harddisk)'] = 'Webová kvóta (místo na disku)';
$wb['Website quota (Harddisk)'] = 'Webové kvóty (místo na disku)';
$wb['Cron'] = 'Cron';
$wb['Stats'] = 'Statistiky';
$wb['Shell'] = 'Shell';
......
......@@ -18,5 +18,6 @@ $wb['run_month_error_format'] = 'Chybný formát pro měsíce.';
$wb['run_wday_error_format'] = 'Chybný formát pro dny týdne.';
$wb['command_error_format'] = 'Chybná formát příkazu. V případě URL je povoleno volání pouze http/https.';
$wb['unknown_fieldtype_error'] = 'Bylo použito pole neznámého typu.';
$wb['server_id_error_empty'] = 'ID serveru je prázdné.';
?>
......@@ -7,6 +7,6 @@ $wb['database_user_txt'] = 'Uživatel databáze';
$wb['database_name_txt'] = 'Jméno databáze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat nové databáze';
$wb['sys_groupid_txt'] = 'Klient';
$wb['parent_domain_id_txt'] = 'webová stránka';
$wb['parent_domain_id_txt'] = 'Webové stránky';
?>
......@@ -6,6 +6,6 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['database_user_txt'] = 'Uživatel databáze';
$wb['database_name_txt'] = 'Název databáze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat databázi';
$wb['parent_domain_id_txt'] = 'Webová stránka';
$wb['parent_domain_id_txt'] = 'Webové stránky';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Uživatel databáze';
$wb['list_head_txt'] = 'Uživatelé databáze';
$wb['database_user_txt'] = 'Uživatel databáze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit nového uživatele databáze';
$wb['sys_groupid_txt'] = 'Klient';
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ $wb['dl_ratio_txt'] = 'Download poměr';
$wb['ul_bandwidth_txt'] = 'Upload šířka pásma';
$wb['dl_bandwidth_txt'] = 'Download šířka pásma';