Commit c64502b5 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Updated Czech translation.

parent 99101991
......@@ -133,5 +133,11 @@ $wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Odstranění uživatele pro adresář
$wb['login_as_txt'] = 'Přihlašte se jako';
$wb['no_domain_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto doménu. ';
$wb['no_destination_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto destinaci.';
$wb['client_you_are_locked'] = 'Nemáte oprávnění měnit žádná nastavení.';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
$wb['client_cannot_be_deleted_because_of_billing_module_txt'] = 'This client has records in the billing module, therefore he cannot be deleted.';
$wb['yes_txt'] = 'Ano';
$wb['no_txt'] = 'Ne';
?>
......@@ -6,5 +6,6 @@ $wb['snippet_txt'] = 'Snippet';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
$wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
?>
......@@ -5,5 +5,6 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Nahrát vybraný jazykový soubor';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Přepsat soubor, pokud existuje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.';
?>
<?php
$wb['login_1_txt'] = 'Chcete se přihlásit jako klient';
$wb['login_2_txt'] = 'Pokud se přihlásíte jako klient, zpět do sekce Administrátora se vratíte kliknutím na odhlášení klienta.';
$wb['btn_yes_txt'] = 'Ano, přihlásit se jako klient';
$wb['btn_back_txt'] = 'Ne, zpět na seznam klientů';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Odděleny čárkou';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['firewall_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
?>
......@@ -173,7 +173,7 @@ $wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
$wb['overquota_notify_admin_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót adminovi';
$wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót uživateli';
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Send quota ok message to client';
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Poslat zprávu klientovi, že kvóta je již v pořádku';
$wb['overquota_notify_freq_txt'] = 'Poslat varování o kvótách každý X dní';
$wb['overquota_notify_freq_note_txt'] = '0 = poslat zprávu pouze jednou, žádné opakované zprávy';
$wb['admin_notify_events_txt'] = 'Send email to admin starting with the following level';
......@@ -188,5 +188,7 @@ $wb['munin_user_txt'] = 'Munin User';
$wb['munin_password_txt'] = 'Munin Password';
$wb['munin_url_error_regex'] = 'Invalid Munin URL';
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['backup_dir_is_mount_txt'] = 'Backup directory is a mount?';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Mount command, if backup directory not mounted';
?>
......@@ -49,8 +49,22 @@ $wb['client_username_web_check_disabled_txt'] = 'Disable client username check f
$wb['mailbox_show_autoresponder_tab_txt'] = 'Show Autoresponder tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_mail_filter_tab_txt'] = 'Show Mail Filter tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_custom_rules_tab_txt'] = 'Show Custom Rules tab in Mailbox detail';
$wb['webmail_url_error_regex'] = 'Invalid webmail URL';
$wb['webmail_url_error_regex'] = 'Neplatný webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['webmail_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['available_dashlets_note_txt'] = 'Available Dashlets:';
$wb['admin_dashlets_left_txt'] = 'Left Admin Dashlets';
$wb['admin_dashlets_right_txt'] = 'Right Admin Dashlets';
$wb['reseller_dashlets_left_txt'] = 'Left Reseller Dashlets';
$wb['reseller_dashlets_right_txt'] = 'Right Reseller Dashlets';
$wb['client_dashlets_left_txt'] = 'Left Client Dashlets';
$wb['client_dashlets_right_txt'] = 'Right Client Dashlets';
$wb['customer_no_template_txt'] = 'Zákaznické číslo - šablona';
$wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'Zákaznické číslo šablony obsahuje neplatné znaky';
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Zákaznické číslo - počáteční hodnota';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Zákaznické číslo - čítač';
$wb['session_timeout_txt'] = 'Časový limit relace (minuty)';
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Enable \\"stay logged in\\"';
$wb['No'] = 'Ne';
?>
......@@ -30,5 +30,6 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.\\"';
$wb['client_not_admin_err'] = 'A user that belongs to a client can not be set to type: admin';
?>
......@@ -5,8 +5,8 @@ $wb['Limits'] = 'Limity';
$wb['Add Client'] = 'Přidat klienta';
$wb['Edit Client'] = 'Upravit klienta';
$wb['Clients'] = 'Klienti';
$wb['Templates'] = 'Templates';
$wb['Limit-Templates'] = 'Limit-Templates';
$wb['Templates'] = 'Šablony';
$wb['Limit-Templates'] = 'Klientské šablony (Limity)';
$wb['Add Reseller'] = 'Přidat distributora';
$wb['Edit Reseller'] = 'Upravit distributora';
$wb['Resellers'] = 'Distributoři (prodejci)';
......
......@@ -144,5 +144,14 @@ $wb['aps_limits_txt'] = 'APS limity instalátoru';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. počet APS instalací';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'Limit pro APS instalace musí být číslo.';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Výchozí sekundární DNS server';
$wb['locked_txt'] = 'Zamčeno (zakáže všechny weby atd.)';
$wb['canceled_txt'] = 'Zrušeno (zakáže přihlášení klienta)';
$wb['gender_txt'] = 'Oslovení';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
$wb['added_by_txt'] = 'Kdo vytvořil účet';
$wb['added_date_txt'] = 'Datum vytvoření účtu';
$wb['parent_client_id_txt'] = 'Přiřazení klienta k distributorovi (prodejci)';
$wb['none_txt'] = 'none';
?>
......@@ -15,5 +15,7 @@ $wb['recipient_txt'] = 'Příjemce (adresát)';
$wb['all_clients_resellers_txt'] = 'Všichni klienti a distributoři (prodejci)';
$wb['all_clients_txt'] = 'Všichni klienti';
$wb['variables_txt'] = 'Výběr (možnosti):';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
?>
<?php
$wb['template_type_txt'] = 'Typ e-mailu';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
$wb['subject_txt'] = 'Předmět';
$wb['message_txt'] = 'Zpráva';
$wb['Email template'] = 'Šablona e-mailu';
$wb['Settings'] = 'Nastavení';
$wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['variables_description_txt'] = 'Proměnné uživatelské jméno a heslo jsou k dispozici (funkční) jako volba pouze v uvítacím e-mailu.';
$wb['duplicate_welcome_error'] = 'There can be only one default welcome email template. Please edit the existing template instead of adding a new one.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mailové šablony';
$wb['template_type_txt'] = 'Zpráva pro';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
?>
......@@ -87,5 +87,7 @@ $wb['virtualization_limits_txt'] = 'Virtualizace limity';
$wb['aps_limits_txt'] = 'APS limity instalátoru';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. počet APS instalací';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'Limit pro APS instalace musí být číslo.';
$wb['limit_domainmodule_txt'] = 'Domainmodule Limit';
$wb['client_limits_txt'] = 'Klientské limity';
?>
......@@ -143,5 +143,20 @@ $wb['aps_limits_txt'] = 'APS limity instalátoru';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. počet APS instalací';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'Limit pro APS instalace musí být číslo.';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Výchozí sekundární DNS server';
$wb['locked_txt'] = 'Zamčený účet';
$wb['canceled_txt'] = 'Zrušený účet';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
$wb['gender_txt'] = 'Oslovení';
$wb['customer_no_template_txt'] = 'Zákaznické číslo - šablona';
$wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'Zákaznické číslo šablony obsahuje neplatné znaky';
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Zákaznické číslo - počáteční hodnota';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Zákaznické číslo - čítač';
$wb['added_by_txt'] = 'Kdo vytvořil účet';
$wb['added_date_txt'] = 'Datum vytvoření účtu';
$wb['limit_domainmodule_error_notint'] = 'Domainmodule limit must be a number.';
$wb['limit_domainmodule_txt'] = 'Domainmodule Limit';
$wb['client_limits_txt'] = 'Klientské limity';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'All custom limit settings are ignored if any master template other than \\"custom\\" is selected.';
?>
<?php
$wb['mailquota_txt'] = 'Kvóta e-mailové schránky';
$wb['mailquota_txt'] = 'Kvóty e-mailových schránek';
$wb['email_txt'] = 'E-mailové adresy';
$wb['name_txt'] = 'Jméno';
$wb['used_txt'] = 'Využité místo';
......
<?php
$wb['title_txt'] = 'Title';
$wb['title_txt'] = 'Oslovení';
$wb['target_txt'] = 'Cíl';
$wb['link_txt'] = 'Link';
$wb['header_txt'] = 'Navi properties';
......
<?php
$wb['header_txt'] = 'Menu editor';
$wb['title_txt'] = 'Title';
$wb['title_txt'] = 'Oslovení';
$wb['name_txt'] = 'Module';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['properties_txt'] = 'Properties';
......
......@@ -13,5 +13,6 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'IP adresa je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'IP adresa má chybný formát';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplikace A záznamu';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -12,5 +12,6 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'IP adresa je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'IP adresa má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -12,5 +12,6 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Cílový Hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Cílový Hostname má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment