Commit e2266c20 authored by cfoe's avatar cfoe
Browse files

moved uppercase handling for "LOGOUT" link from hardcoding to **.lng files to tmpl_var parameter

parent 020a39d6
......@@ -7,36 +7,36 @@ $wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
$wb['number_format_decimals'] = '2';
$wb['number_format_dec_point'] = '.';
$wb['number_format_thousands_sep'] = '';
$wb['error_301'] = ' .';
$wb['error_302'] = ' .';
$wb['error_1001'] = ' !';
$wb['error_1002'] = ' / !';
$wb['error_1003'] = ' !';
$wb['delete_confirmation'] = ' ';
$wb['error_no_view_permission'] = ' !';
$wb['error_no_delete_permission'] = ' !';
$wb['page_txt'] = '';
$wb['page_of_txt'] = '';
$wb['page_and_txt'] = '';
$wb['page_next_txt'] = '';
$wb['page_back_txt'] = '';
$wb['delete_txt'] = '';
$wb['filter_txt'] = '';
$wb['add_new_record_txt'] = ' ';
$wb['btn_save_txt'] = '';
$wb['btn_cancel_txt'] = '';
$wb['top_menu_system'] = '';
$wb['top_menu_client'] = '';
$wb['top_menu_email'] = ' ';
$wb['top_menu_monitor'] = '';
$wb['top_menu_sites'] = '';
$wb['top_menu_dns'] = ' ';
$wb['top_menu_tools'] = '';
$wb['top_menu_help'] = '';
$wb['top_menu_billing'] = '';
$wb['top_menu_domain'] = '';
$wb['top_menu_dashboard'] = '';
$wb['toolsarea_head_txt'] = '';
$wb['error_301'] = 'ÛíÑ ãÓãæÍ ááÚÖæ ÈÇáÅÓÊÎÏÇã.';
$wb['error_302'] = 'ÇáæÍÏÉ ÛíÑ ÕÇáÍÉ.';
$wb['error_1001'] = 'áÇ íãßä áÇÓã ÇáãÓÊÎÏã ÃæßáãÉ ÇáãÑæÑ Çä íßæäÇ ÝÇÑÛÊíä!';
$wb['error_1002'] = 'ÇÓã ÇáãÓÊÎÏã æ/Ãæ ßáãÉ ÇáãÑæÑ ÛíÑ ÕÍíÍÉ!';
$wb['error_1003'] = 'íÊã ÅíÞÇÝ ÇÓã ÇáãÓÊÎÏã!';
$wb['delete_confirmation'] = 'åá ÍÞÇ ÊÑíÏ ÍÐÝ åÐÇ ÇáÓÌá¿';
$wb['error_no_view_permission'] = 'áÇ íæÌÏ áÏíß ÇáÅÐä áÚÑÖ åÐÇ ÇáÓÌá Ãæ Çä ÇáÓÌá åÐÇ ÛíÑ ãæÌæÏ!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'áÇ íæÌÏ áÏíß ÇáÅÐä áÍÐÝ åÐÇ ÇáÓÌá!';
$wb['page_txt'] = 'ÕÝÍÉ';
$wb['page_of_txt'] = 'ãä';
$wb['page_and_txt'] = 'æ';
$wb['page_next_txt'] = 'ÇáÊÇáí';
$wb['page_back_txt'] = 'ááÎáÝ';
$wb['delete_txt'] = 'ÍÐÝ';
$wb['filter_txt'] = 'ãÕÝÇÉ';
$wb['add_new_record_txt'] = 'ÅÖÇÝÉ ÓÌá ÌÏíÏ';
$wb['btn_save_txt'] = 'ÍÝÙ';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'ááÎáÝ';
$wb['top_menu_system'] = 'ÇáäÙÇã';
$wb['top_menu_client'] = 'ÇáÚãíá';
$wb['top_menu_email'] = 'ÇáÈÑíÏ ÇáÇáßÊÑæäí';
$wb['top_menu_monitor'] = 'ÇáãÑÇÞÈÉ';
$wb['top_menu_sites'] = 'ÇáãæÇÞÚ';
$wb['top_menu_dns'] = 'ÃÓãÇÁ ÇáäØÇÞÇÊ';
$wb['top_menu_tools'] = 'ÇÚÏÇÏÇÊ';
$wb['top_menu_help'] = 'ÇáãÓÇÚÏÉ';
$wb['top_menu_billing'] = 'ÇáÝæÊÑÉ';
$wb['top_menu_domain'] = 'ÇáãÌÇáÇÊ';
$wb['top_menu_dashboard'] = 'ÇáÑÆíÓÉ';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'ÃÏæÇÊ';
$wb['latest_news_txt'] = 'Latest news';
$wb['top_menu_vm'] = 'VServer';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
......
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_sep'] = 'Sep';
$wb['monthnamesshort_oct'] = 'Oct';
$wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -69,7 +69,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dez';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Vor';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Zurück';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['submit_confirmation'] = 'Wollen Sie diese Aktion wirlich ausführen?';
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = "von";
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = "Treffern";
......
......@@ -68,6 +68,6 @@ $wb['monthnamesshort_oct'] = 'Οκτ';
$wb['monthnamesshort_nov'] = 'Νοε';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Δεκ';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Suivant';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Précédent';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_sep'] = 'Sep';
$wb['monthnamesshort_oct'] = 'Oct';
$wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Lis';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Gru';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Nast';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Poprz';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -68,6 +68,6 @@ $wb['monthnamesshort_oct'] = 'Окт';
$wb['monthnamesshort_nov'] = 'Ноя';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Дек';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
......@@ -7,14 +7,14 @@ $wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
$wb['number_format_decimals'] = '2';
$wb['number_format_dec_point'] = '.';
$wb['number_format_thousands_sep'] = '';
$wb['error_301'] = 'Modulen r ej tillten fr nuvarande anvndare.';
$wb['error_302'] = 'Modulen r ogiltig.';
$wb['error_1001'] = 'Anvndarnamn och lsenord fr ej vara tomma!';
$wb['error_1002'] = 'Anvndarnamnet och/eller lsenordet r felaktigt!';
$wb['error_1003'] = 'Detta anvndarnamn r deaktiverat!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Vill du verkligen ta bort detta inlgg?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Du har ej behrighet att se detta inlgg eller s existerar den ej!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Du har ej behrighet att ta bort detta inlgg!';
$wb['error_301'] = 'Modulen är ej tillåten för nuvarande användare.';
$wb['error_302'] = 'Modulen är ogiltig.';
$wb['error_1001'] = 'Användarnamn och lösenord får ej vara tomma!';
$wb['error_1002'] = 'Användarnamnet och/eller lösenordet är felaktigt!';
$wb['error_1003'] = 'Detta användarnamn är deaktiverat!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Vill du verkligen ta bort detta inlägg?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Du har ej behörighet att se detta inlägg eller så existerar den ej!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Du har ej behörighet att ta bort detta inlägg!';
$wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['page_next_txt'] = 'Next';
......
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment