Commit 3d3f049e authored by Kristián Feldsam's avatar Kristián Feldsam
Browse files

Added Czech translationSigned-off-by: Kristián Feldsam's avatarKristián Feldsam <feldsam@gmail.com>
parent 2ef5ddf7
# Version 1.2.3
Release date: February 14 2017
- Added Czech translation
# Version 1.2.2
Release date: January 9 2017
......
<?php
/* Prelozil dokonaly kosata6 - navstivte www.kosata6.eu */
$wb["client_id_txt"] = 'Klient';
$wb["domain_txt"] = 'Doména';
$wb["db_txt"] = 'Vytvořit DB';
$wb["db_type_txt"] = 'DB typ';
$wb["ftp_txt"] = 'Vytvořit FTP';
$wb["ssh_txt"] = 'Vytvořit SSH';
$wb["domain_error_empty"] = 'Název domény je prázdný';
$wb["domain_error_regex"] = 'Tento název domény není povolen';
$wb['domain_error_unique'] = 'Doména již existuje';
$wb["template_id_txt"] = 'Šablona';
$wb["mail_txt"] = 'Vytvořit Mail';
$wb["mailboxes_txt"] = 'Mailboxy';
$wb["mailboxes_help_txt"] = 'Odděleno čárkou, jen mailbox název bez @domain.tld';
$wb["dkim_txt"] = 'Aktivovat DKIM';
$wb["dkim_private_txt"] = 'DKIM Private-key';
$wb["dkim_public_txt"] = 'DKIM Public-key\nfor information only';
$wb["dkim_generate_txt"] = 'Generovat DKIM Private-key';
$wb["dkim_dns_txt"] = 'DNS-Record';
$wb["dkim_settings_txt"] = 'DomainKeys Identified Mail (DKIM)';
$wb['dkim_selector_txt'] = 'DKIM-Selector';
$wb["dkim_private_key_error"] = 'Neplatný DKIM-Private key';
$wb["dns_txt"] = 'Vytvořit DNS zónu';
$wb['email_txt'] = 'Email';
$wb['dnssec_txt'] = 'Podepsat zónu (DNSSEC)';
$wb['ns1_txt'] = 'NS 1';
$wb['ns2_txt'] = 'NS 2';
$wb['ip_txt'] = 'IP adresa';
$wb['ipv6_txt'] = 'IPv6 adresa';
$wb['error_origin_empty'] = 'Prázdný zdroj.';
$wb['error_ns_empty'] = 'NS prázdné.';
$wb['error_mbox_empty'] = 'Mbox prázdný.';
$wb['error_refresh_empty'] = 'Refresh empty.';
$wb['error_retry_empty'] = 'Retry prázdné.';
$wb['error_expire_empty'] = 'Expire prázdné.';
$wb['error_minimum_empty'] = 'Minimum prázdné.';
$wb['error_ttl_empty'] = 'TTL prázdné.';
$wb['error_domain_empty'] = 'Domain prázdné';
$wb['error_ip_empty'] = 'IP prázdné.';
$wb['error_ipv6_empty'] = 'IPv6 prázdné.';
$wb['error_ns1_empty'] = 'NS1 prázdné.';
$wb['error_ns2_empty'] = 'NS2 prázdné.';
$wb['error_email_empty'] = 'Email prázdné.';
$wb['error_domain_regex'] = 'Doména obsahuje neplatné znaky.';
$wb['error_ns1_regex'] = 'NS1 obsahuje neplatné znaky.';
$wb['error_ns2_regex'] = 'NS2 obsahuje neplatné znaky.';
$wb['error_email_regex'] = 'Email neosahuje platnou emailovou adresu.';
\ No newline at end of file
<?php
/* Prelozil dokonaly kosata6 - navstivte www.kosata6.eu */
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["ip_address_txt"] = 'IPv4-adresa';
$wb["ipv6_address_txt"] = 'IPv6-adresa';
$wb["traffic_quota_txt"] = 'Kvóta přenosu';
$wb['hd_quota_txt'] = 'Kvóta harddisku';
$wb["cgi_txt"] = 'CGI';
$wb["ssi_txt"] = 'SSI';
$wb["errordocs_txt"] = 'Vlastní Chybové dokumenty';
$wb["subdomain_txt"] = 'Auto-Subdomain';
$wb["ssl_txt"] = 'SSL';
$wb["suexec_txt"] = 'SuEXEC';
$wb["php_txt"] = 'PHP';
$wb["perl_txt"] = 'Perl';
$wb["ruby_txt"] = 'Ruby';
$wb["python_txt"] = 'Python';
$wb["allow_override_txt"] = 'Apache AllowOverride';
$wb["fastcgi_php_version_txt"] = 'PHP verze';
$wb["pm_txt"] = 'PHP-FPM Process Manager';
$wb["pm_process_idle_timeout_txt"] = 'PHP-FPM pm.process_idle_timeout';
$wb["pm_max_requests_txt"] = 'PHP-FPM pm.max_requests';
$wb["pm_process_idle_timeout_error_regex"] = 'PHP-FPM pm.process_idle_timeout musí být celé kladné číslo.';
$wb["pm_max_requests_error_regex"] = 'PHP-FPM pm.max_requests musí být číselná hodnota >= 0.';
$wb["pm_ondemand_hint_txt"] = 'Vezměte prosím na vědomí, že musíte mít verzi PHP >= 5.3.9 chcete-li použít ondemand process manager. Pokud vyberete ondemand pro starší verze, PHP se nespustí!';
$wb["pm_max_children_txt"] = 'PHP-FPM pm.max_children';
$wb["pm_start_servers_txt"] = 'PHP-FPM pm.start_servers';
$wb["pm_min_spare_servers_txt"] = 'PHP-FPM pm.min_spare_servers';
$wb["pm_max_spare_servers_txt"] = 'PHP-FPM pm.max_spare_servers';
$wb["error_php_fpm_pm_settings_txt"] = 'Hodnoty PHP-FPM pm settings musí být ze seznamu: pm.max_children &gt;= pm.max_spare_servers &gt;= pm.start_servers &gt;= pm.min_spare_servers &gt; 0';
$wb["pm_max_children_error_regex"] = 'PHP-FPM pm.max_children musí být celá kladná čísla';
$wb["pm_start_servers_error_regex"] = 'PHP-FPM pm.start_servers musí být celá kladná čísla.';
$wb["pm_min_spare_servers_error_regex"] = 'PHP-FPM pm.min_spare_servers musí být celá kladná čísla.';
$wb["pm_max_spare_servers_error_regex"] = 'PHP-FPM pm.max_spare_servers musí být celá kladná čísla.';
$wb["apache_directives_txt"] = 'Apache Directives';
$wb["nginx_directives_txt"] = 'Nginx Directives';
$wb["proxy_directives_txt"] = 'Proxy Directives';
$wb["custom_php_ini_txt"] = 'Vlastní php.ini nastavení';
$wb["seo_redirect_txt"] = 'SEO přesměrování';
$wb['rewrite_to_https_txt'] = 'Přesměrovat HTTP na HTTPS';
$wb["no_redirect_txt"] = 'Žadné přesměrování';
$wb["none_txt"] = 'Nic';
$wb["php_fpm_use_socket_txt"] = 'Použijte socket pro PHP-FPM';
$wb["traffic_quota_error_regex"] = 'Přenosová kvóta je neplatná.';
$wb['traffic_quota_error_empty'] = 'Přenosová kvóta je prázdná.';
$wb['hd_quota_error_regex'] = 'Harddisk kvóta je neplatná.';
$wb['hd_quota_error_empty'] = 'Harddisk kvóta je 0 nebo prázdná.';
$wb["btn_save_txt"] = 'Uložit';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Zrušit';
$wb["variables_txt"] = 'Proměnné';
$wb["disabled_txt"] = 'Deaktivováno';
$wb["template_name_txt"] = 'Název šablony';
$wb["template_name_error_empty"] = 'Název šablony nemůže být prázdný!';
$wb["policy_txt"] = 'Spamový filtr';
$wb["no_policy"] = '- není aktivováno -';
$wb["dkim_txt"] = 'Aktivovat DKIM';
$wb['dkim_selector_txt'] = 'DKIM-Selector';
$wb['dkim_selector_error'] = 'Neplatný DKIM-Selector. Používejte pouze malé alphanumerické znaky (a-z or 0-9) do 63 znaků';
$wb["remote_access_txt"] = 'Vzdálený přístup';
$wb["remote_ips_txt"] = 'Vzdálený přístup - IP adresy (oddělení , a nechte prázdné pro <i>any</i>)';
$wb["database_charset_txt"] = 'Znaková sada databáze';
$wb["database_remote_error_ips"] = 'Alespoň jedna ze zadaných IP adres je neplatná.';
$wb['limit_database_quota_txt'] = 'Kvóta databáze';
$wb['limit_database_quota_error_notint'] = 'Limit databázové kvóty musí být číslo.';
$wb["quota_files_txt"] = 'Filequota';
$wb["quota_files_unity_txt"] = 'Soubory';
$wb["ul_ratio_txt"] = 'Nahrávací poměr';
$wb["dl_ratio_txt"] = 'Stahovací poměr';
$wb["ul_bandwidth_txt"] = 'Nahrávání - přenos';
$wb["dl_bandwidth_txt"] = 'Stahování - přenos';
$wb['shell_txt'] = "Shell";
$wb['chroot_txt'] = "Chroot Shell";
$wb['shell_error_regex'] = 'Neplatný shell';
$wb['shell_error_empty'] = 'Shell je prázdný!';
$wb["enablesmtp_txt"] = 'Aktivovat SMTP (posílání)';
$wb["enableimap_txt"] = 'Aktivovat IMAP';
$wb["enablepop3_txt"] = 'Aktivovat POP3';
$wb["mailbox_quota_txt"] = 'Mailbox kvóta (0 pro neomezeně)';
$wb["quota_error_isint"] = 'Velikost mailboxu musí být číslo.';
$wb["quota_error_value"] = 'Špatná hodnota kvóty. Povolené hodnoty jsou: 0 pro neomezeně nebo čísla > 1';
$wb['http_port_txt'] = 'HTTP Port';
$wb['https_port_txt'] = 'HTTPS Port';
\ No newline at end of file
......@@ -44,5 +44,4 @@ $wb['error_email_empty'] = 'Email empty.';
$wb['error_domain_regex'] = 'Domain contains invalid characters.';
$wb['error_ns1_regex'] = 'NS1 contains invalid characters.';
$wb['error_ns2_regex'] = 'NS2 contains invalid characters.';
$wb['error_email_regex'] = 'Email does not contain a valid email address.';
$wb["__"] = '';
\ No newline at end of file
$wb['error_email_regex'] = 'Email does not contain a valid email address.';
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment