Commit 43b345ca authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Merged revisions from 3.0.5 stable branch: 3758-3768, 3769 shall not be merged to trunk.

parent 2de9fd78
......@@ -2,7 +2,7 @@
$wb['header_txt'] = 'Formeditor';
$wb['title_txt'] = 'Formtitle';
$wb['name_txt'] = 'Formname';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['properties_txt'] = 'Properties';
$wb['new_tab_txt'] = 'Tab new';
$wb['edit_txt'] = 'Edit';
......@@ -11,8 +11,10 @@ $wb['up_txt'] = '^';
$wb['down_txt'] = 'v';
$wb['module_txt'] = 'Module';
$wb['form_txt'] = 'Form';
$wb['description_txt'] = 'Description';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['module_del_txt'] = 'Delete the module and all subdirectories?';
$wb['menu_del_txt'] = 'Delete menu with all menuitems?';
$wb['item_del_txt'] = 'Delete menuitem?';
?>
......@@ -20,3 +20,5 @@ $wb['description_txt'] = '
<b>Rada:</b> Všechny cesty jsou relativně k adresáři web web.
';
?>
......@@ -3,3 +3,5 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Backend modul';
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['title_txt'] = 'Titulek';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['header_txt'] = 'Navi vlastnosti';
$wb['save_txt'] = 'Uložit';
$wb['cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
<?php
$wb['title_txt'] = 'Title';
$wb['target_txt'] = 'Target';
$wb['target_txt'] = 'Cíl';
$wb['link_txt'] = 'Link';
$wb['header_txt'] = 'Navi properties';
$wb['save_txt'] = 'Save';
$wb['cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['save_txt'] = 'Uložit';
$wb['cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -2,7 +2,7 @@
$wb['header_txt'] = 'Menu editor';
$wb['title_txt'] = 'Title';
$wb['name_txt'] = 'Module';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['properties_txt'] = 'Properties';
$wb['new_menu_txt'] = 'Menu new';
$wb['edit_txt'] = 'Edit';
......@@ -14,3 +14,5 @@ $wb['module_del_txt'] = 'Wollen Sie das Modul und alle im Modul angelegten Datei
$wb['menu_del_txt'] = 'Wollen Sie das Menü mit allen Untereinträgen löschen?';
$wb['item_del_txt'] = 'Wollen Sie den Menüeintrag löschen?';
?>
......@@ -20,3 +20,5 @@ $wb['Templates'] = 'Šablony DNS';
$wb['Secondary Zones'] = 'Sekundární DNS zóny';
$wb['Import Zone File'] = 'Importovat vybraný DNS zonový soubor';
?>
......@@ -14,3 +14,5 @@ $wb['data_error_empty'] = 'IP adresa je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'IP adresa má chybný formát';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplikace A záznamu';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'A záznam';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['list_head_txt'] = 'A záznam';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní­';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Zóna';
$wb['name_txt'] = 'Název';
$wb['zone_txt'] = 'Zóna';
$wb['name_txt'] = 'Název';
$wb['data_txt'] = 'Data';
$wb['aux_txt'] = 'Priorita';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat DNS A záznam';
$wb['page_txt'] = 'Stránka';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat DNS A záznam';
$wb['page_txt'] = 'Stránka';
$wb['page_of_txt'] = 'z';
$wb['delete_confirmation'] = 'Skute�ně chcete smazat tento záznam?';
$wb['delete_confirmation'] = 'Skutečně chcete smazat tento záznam?';
?>
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'IP adresa je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'IP adresa má chybný formát';
?>
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Cílový Hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Cílový Hostname má chybný formát';
?>
......@@ -14,3 +14,5 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Cílový hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Cílový hostname má chybný formát';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplicate A-Record or CNAME-Record';
?>
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Informace o hostovi je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'Informace o hostovi má chybný formát';
?>
......@@ -12,3 +12,5 @@ $wb['title'] = 'Importovat soubory zón';
$wb['no_file_uploaded_error'] = 'Nelze odeslat DNS zonový soubor';
$wb['zone_file_import_txt'] = 'Importovat vybraný DNS zonový soubor';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Zóna';
$wb['name_txt'] = 'Název hostitele (hostname)';
$wb['name_txt'] = 'Hostname';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Název hostitele (hostname) e-mail serveru';
$wb['data_txt'] = 'Hostname mailserveru';
$wb['aux_txt'] = 'Priorita';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
$wb['name_error_empty'] = 'Název hostitele (hostname) je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Název hostitele (hostname) má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Název hostitele (hostname) e-mail serveru je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Název hostitele (hostname) e-mail serveru má chybný formát';
$wb['name_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Hostname mailserveru je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Hostname mailserveru má chybný formát';
?>
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Zóna má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Jmenný server je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Jmenný server má chybný formát';
?>
......@@ -3,7 +3,7 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Zóna';
$wb['name_txt'] = 'Název';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Kanonický Název hostitele (hostname)';
$wb['data_txt'] = 'Kanonický hostname';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Název má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Kanonický hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Kanonického hostname má chybný formát';
?>
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Odpovědná osoba je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'Odpovědná osoba má chybný formát';
?>
......@@ -15,3 +15,5 @@ $wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
$wb['ipv4_form_txt'] = 'IPV4 formát, např. 1.2.3.4';
$wb['secondary_zone_txt'] = 'Sekundární DNS zóna';
?>
......@@ -7,3 +7,5 @@ $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat sekundární DNS zónu';
$wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment