Commit e68b4013 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Updated Czech language files.

parent 5488c061
......@@ -139,5 +139,13 @@ $wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
$wb['client_cannot_be_deleted_because_of_billing_module_txt'] = 'This client has records in the billing module, therefore he cannot be deleted.';
$wb['yes_txt'] = 'Ano';
$wb['no_txt'] = 'Ne';
$wb['None'] = 'None';
$wb['strength_1'] = 'Slabé';
$wb['strength_2'] = 'Podprůměrné';
$wb['strength_3'] = 'Dobré';
$wb['strength_4'] = 'Silné';
$wb['strength_5'] = 'Velmi silné';
$wb['weak_password_txt'] = 'Zvolené heslo neodpovídá požadavkům zásad pro tvorbu hesel. Heslo musí být alespoň {chars} znaků dlouhé a mající sílu "{strength}".';
$wb['weak_password_length_txt'] = 'Zvolené heslo neodpovídá požadavkům zásad pro tvorbu hesel. Heslo musí být alespoň {chars} znaků dlouhé.';
?>
......@@ -145,7 +145,7 @@ $wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM adresář pro socket je prázdn
$wb['try_rescue_txt'] = 'Povolit monitorování služeb a restartovat při selhání';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL monitorování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail monitorování';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL zatrhněte políčko \\"Zakázat MySQL monitorování\\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování restartuje mysql!!';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL monitorování zatrhněte políčko \\"Zakázat MySQL monitorování\\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování restartuje mysql!!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Aktivovat SNI (Server Name Indication)';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD monitorování';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Set folder permissions on update';
......@@ -176,19 +176,20 @@ $wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vy
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Poslat zprávu klientovi, že kvóta je již v pořádku';
$wb['overquota_notify_freq_txt'] = 'Poslat varování o kvótách každý X dní';
$wb['overquota_notify_freq_note_txt'] = '0 = poslat zprávu pouze jednou, žádné opakované zprávy';
$wb['admin_notify_events_txt'] = 'Send email to admin starting with the following level';
$wb['no_notifications_txt'] = 'No Notifications';
$wb['admin_notify_events_txt'] = 'Poslat e-mail uživateli admin s následující úrovní';
$wb['no_notifications_txt'] = 'Žádné upozornění';
$wb['monit_url_txt'] = 'Monit URL';
$wb['monit_user_txt'] = 'Monit User';
$wb['monit_password_txt'] = 'Monit Password';
$wb['monit_user_txt'] = 'Monit uživatel';
$wb['monit_password_txt'] = 'Monit heslo';
$wb['monit_url_error_regex'] = 'Invalid Monit URL';
$wb['monit_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['monit_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
$wb['munin_url_txt'] = 'Munin URL';
$wb['munin_user_txt'] = 'Munin User';
$wb['munin_password_txt'] = 'Munin Password';
$wb['munin_user_txt'] = 'Munin uživatel';
$wb['munin_password_txt'] = 'Munin heslo';
$wb['munin_url_error_regex'] = 'Invalid Munin URL';
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['backup_dir_is_mount_txt'] = 'Backup directory is a mount?';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Mount command, if backup directory not mounted';
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
$wb['backup_dir_is_mount_txt'] = 'Připojit adresář pro zálohy ?';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Příkaz připojení, pokud adresář pro zálohy není připojen . (např. mount ...)';
$wb['monitor_system_updates_txt'] = 'Check for Linux updates';
?>
......@@ -50,8 +50,8 @@ $wb['mailbox_show_autoresponder_tab_txt'] = 'Show Autoresponder tab in Mailbox d
$wb['mailbox_show_mail_filter_tab_txt'] = 'Show Mail Filter tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_custom_rules_tab_txt'] = 'Show Custom Rules tab in Mailbox detail';
$wb['webmail_url_error_regex'] = 'Neplatný webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['webmail_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['phpmyadmin_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
$wb['webmail_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
$wb['available_dashlets_note_txt'] = 'Available Dashlets:';
$wb['admin_dashlets_left_txt'] = 'Left Admin Dashlets';
$wb['admin_dashlets_right_txt'] = 'Right Admin Dashlets';
......@@ -66,5 +66,7 @@ $wb['customer_no_counter_txt'] = 'Zákaznické číslo - čítač';
$wb['session_timeout_txt'] = 'Časový limit relace (minuty)';
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Enable \\"stay logged in\\"';
$wb['No'] = 'Ne';
$wb['min_password_length_txt'] = 'Minimální délka hesla';
$wb['min_password_strength_txt'] = 'Minimální síla hesla';
?>
......@@ -19,7 +19,7 @@ $wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['password_txt'] = 'Heslo';
$wb['password_strength_txt'] = 'Bezpečnost hesla';
$wb['language_txt'] = 'Jazyk';
$wb['usertheme_txt'] = 'Téma';
$wb['usertheme_txt'] = 'Téma (vzhled)';
$wb['street_txt'] = 'Ulice';
$wb['zip_txt'] = 'PSČ';
$wb['city_txt'] = 'Město';
......@@ -46,7 +46,7 @@ $wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Min. zpoždění mezi provedeními';
$wb['ip_address_txt'] = 'ip_address';
$wb['limit_client_error_notint'] = 'Limit sub klientů musí být číslo.';
$wb['firstname_error_empty'] = 'Jméno je prázdné.';
$wb['contact_error_empty'] = 'Kontakt je prázdný.';
$wb['contact_error_empty'] = ' Název kontaktu je prázdný.';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Výchozí webový server';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Max. počet webových domén';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Max. počet webových alias domén';
......@@ -104,8 +104,8 @@ $wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové konference mus
$wb['limit_openvz_vm_txt'] = 'Max. počet virtuálních serverů';
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Povinná šablona pro virtuální server';
$wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'Limit pro virtuální servery musí být číslo.';
$wb['web_php_options_notempty'] = 'No PHP option(s) selected. Select at least one PHP option.';
$wb['ssh_chroot_notempty'] = 'No SSH chroot option selected. Select at least one SSH option.';
$wb['web_php_options_notempty'] = 'Žádná PHP volba(y) nebyla vybrána (zatržena). Vyberte alespoň jednu možnost PHP.';
$wb['ssh_chroot_notempty'] = 'Žádná SSH chroot volba(y) nebyla vybrána (zatržena). Vyberte alespoň jednu možnost SSH.';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not start with the word -web- or -web- followed by a number.';
$wb['add_additional_template_txt'] = 'Přidat dodatečnou šablonu';
$wb['delete_additional_template_txt'] = 'Smazat dodatečnou šablonu';
......@@ -139,7 +139,7 @@ $wb['email_error_isemail'] = 'Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.';
$wb['customer_no_error_unique'] = 'Zákaznické číslo musí být jedinečné (nebo prázdné).';
$wb['paypal_email_error_isemail'] = 'Zadejte prosím platnou PayPal e-mail addresu.';
$wb['paypal_email_txt'] = 'PayPal e-mail';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'All custom limit settings are ignored if any master template other than \\"custom\\" is selected.';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'Nelze nastavit vlastní limity, pokud chtete nastavit vlatní limity musí být "hlavní šablona" nastavena na volbu "Custom".';
$wb['aps_limits_txt'] = 'APS limity instalátoru';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. počet APS instalací';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'Limit pro APS instalace musí být číslo.';
......@@ -152,6 +152,6 @@ $wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
$wb['added_by_txt'] = 'Kdo vytvořil účet';
$wb['added_date_txt'] = 'Datum vytvoření účtu';
$wb['parent_client_id_txt'] = 'Přiřazení klienta k distributorovi (prodejci)';
$wb['none_txt'] = 'none';
$wb['none_txt'] = 'Žádný';
?>
......@@ -18,7 +18,7 @@ $wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['password_txt'] = 'Heslo';
$wb['password_strength_txt'] = 'Bezpečnost hesla';
$wb['language_txt'] = 'Jazyk';
$wb['usertheme_txt'] = 'Téma';
$wb['usertheme_txt'] = 'Téma (vzhled)';
$wb['street_txt'] = 'Ulice';
$wb['zip_txt'] = 'PSČ';
$wb['city_txt'] = 'Město';
......@@ -45,7 +45,7 @@ $wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Min. zpoždění mezi provedeními';
$wb['ip_address_txt'] = 'ip_address';
$wb['limit_client_error_notint'] = 'Limit sub klientů musí být číslo.';
$wb['firstname_error_empty'] = 'Jméno je prázdné.';
$wb['contact_error_empty'] = 'Kontakt je prázdný.';
$wb['contact_error_empty'] = ' Název kontaktu je prázdný.';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Výchozí webový server';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Max. počet webových domén';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Max. počet webových alias domén';
......@@ -104,8 +104,8 @@ $wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové konference mus
$wb['limit_openvz_vm_txt'] = 'Max. počet virtuálních serverů';
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Povinná šablona pro virtuální server';
$wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'Limit pro virtuální servery musí být číslo.';
$wb['web_php_options_notempty'] = 'No PHP option(s) selected. Select at least one PHP option.';
$wb['ssh_chroot_notempty'] = 'No SSH chroot option selected. Select at least one SSH option.';
$wb['web_php_options_notempty'] = 'Žádná PHP volba(y) nebyla vybrána (zatržena). Vyberte alespoň jednu možnost PHP.';
$wb['ssh_chroot_notempty'] = 'Žádná SSH chroot volba(y) nebyla vybrána (zatržena). Vyberte alespoň jednu možnost SSH.';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not start with the word -web- or -web- followed by a number.';
$wb['add_additional_template_txt'] = 'Přidat dodatečnou šablonu';
$wb['delete_additional_template_txt'] = 'Smazat dodatečnou šablonu';
......@@ -157,6 +157,6 @@ $wb['added_date_txt'] = 'Datum vytvoření účtu';
$wb['limit_domainmodule_error_notint'] = 'Domainmodule limit must be a number.';
$wb['limit_domainmodule_txt'] = 'Domainmodule Limit';
$wb['client_limits_txt'] = 'Klientské limity';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'All custom limit settings are ignored if any master template other than \\"custom\\" is selected.';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'Nelze nastavit vlastní limity, pokud chtete nastavit vlatní limity musí být "hlavní šablona" nastavena na volbu "Custom".';
?>
......@@ -4,10 +4,10 @@ $wb['date_txt'] = 'Date';
$wb['backup_type_txt'] = 'Type';
$wb['filename_txt'] = 'Backup file';
$wb['restore_backup_txt'] = 'Restore';
$wb['restore_info_txt'] = 'Restore of the backup has been started. This action takes several minutes to be completed.';
$wb['restore_info_txt'] = 'Obnovení ze zálohy bylo zahájeno. Tato akce trvá několik minut než bude dokončena.';
$wb['restore_confirm_txt'] = 'Restoring may overwrite existing files in your mailbox. Do you really want to restore this backup?';
$wb['download_pending_txt'] = 'There is already a pending backup download job.';
$wb['restore_pending_txt'] = 'There is already a pending backup restore job.';
$wb['download_pending_txt'] = 'Shodný požadavek na vytvoření zálohy pro stažení již čeká ve frontě na serveru ke zpracování';
$wb['restore_pending_txt'] = 'Shodný požadavek na obnovu dat ze zálohy již čeká ve frontě na serveru ke zpracování.';
$wb['filesize_txt'] = 'Filesize';
?>
......@@ -68,8 +68,8 @@ $wb['traffic_quota_exceeded_txt'] = 'Traffic quota exceeded';
$wb['ruby_txt'] = 'Ruby';
$wb['stats_user_txt'] = 'Webstatistics username';
$wb['stats_type_txt'] = 'Webstatistics program';
$wb['custom_php_ini_txt'] = 'Custom php.ini settings';
$wb['none_txt'] = 'None';
$wb['custom_php_ini_txt'] = 'Vlastní nastavení php.ini';
$wb['none_txt'] = 'Žádný';
$wb['disabled_txt'] = 'Vypnuto';
$wb['no_redirect_txt'] = 'No redirect';
$wb['no_flag_txt'] = 'No flag';
......
......@@ -5,12 +5,12 @@ $wb['backup_type_txt'] = 'Verze';
$wb['filename_txt'] = 'Záloha souborů';
$wb['restore_backup_txt'] = 'Obnovit zálohu';
$wb['download_backup_txt'] = 'Stažení zálohy';
$wb['download_info_txt'] = 'The backup file will be available for download in the backup folder of the website in a few minutes.';
$wb['restore_info_txt'] = 'Restore of the backup has been started. This action takes several minutes to be completed.';
$wb['restore_confirm_txt'] = 'Restoring will overwrite existing files in your website. Do you really want to restore this backup?';
$wb['download_pending_txt'] = 'There is already a pending backup download job.';
$wb['restore_pending_txt'] = 'There is already a pending backup restore job.';
$wb['backup_type_mysql'] = 'MySQL Database';
$wb['backup_type_web'] = 'Website files';
$wb['download_info_txt'] = 'Soubor se zálohou bude k dispozici ke stažení v kořenové složce /backup webové stránky přes FTP během několika minut.';
$wb['restore_info_txt'] = 'Obnovení ze zálohy bylo zahájeno. Tato akce trvá několik minut než bude dokončena.';
$wb['restore_confirm_txt'] = 'Obnovení přepíše existující soubory na Vaší webové stránce. Opravdu chcete obnovit tuto zálohu ?';
$wb['download_pending_txt'] = 'Shodný požadavek na vytvoření zálohy pro stažení již čeká ve frontě na serveru ke zpracování.';
$wb['restore_pending_txt'] = 'Shodný požadavek na obnovu dat ze zálohy již čeká ve frontě na serveru ke zpracování.';
$wb['backup_type_mysql'] = 'MySQL Databáze';
$wb['backup_type_web'] = 'Soubory webových stránek';
?>
......@@ -75,8 +75,8 @@ $wb['traffic_quota_exceeded_txt'] = 'Traffic quota exceeded';
$wb['ruby_txt'] = 'Ruby';
$wb['stats_user_txt'] = 'Webstatistics username';
$wb['stats_type_txt'] = 'Webstatistics program';
$wb['custom_php_ini_txt'] = 'Custom php.ini settings';
$wb['none_txt'] = 'None';
$wb['custom_php_ini_txt'] = 'Vlastní nastavení php.ini';
$wb['none_txt'] = 'Žádný';
$wb['disabled_txt'] = 'Disabled';
$wb['save_certificate_txt'] = 'Save certificate';
$wb['create_certificate_txt'] = 'Create certificate';
......
......@@ -123,9 +123,9 @@ $wb['configuration_error_txt'] = 'CONFIGURATION ERROR';
$wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['added_by_txt'] = 'Kdo vytvořil účet';
$wb['added_date_txt'] = 'Datum vytvoření účtu';
$wb['backup_excludes_txt'] = 'Excluded Directories';
$wb['backup_excludes_note_txt'] = '(Separate multiple directories with commas. Example: web/cache/*,web/backup)';
$wb['backup_excludes_error_regex'] = 'The excluded directories contain invalid characters.';
$wb['invalid_custom_php_ini_settings_txt'] = 'Invalid php.ini settings';
$wb['backup_excludes_txt'] = 'Vyloučené adresáře';
$wb['backup_excludes_note_txt'] = '(Oddělte více adresářů čárkami. Vzor: web/cache/*,web/backup)';
$wb['backup_excludes_error_regex'] = 'Vyloučené adresáře obsahují neplatné znaky.';
$wb['invalid_custom_php_ini_settings_txt'] = 'Neplatné nastavení php.ini';
?>
......@@ -4,5 +4,6 @@ $wb['parent_domain_id_txt'] = 'Webové stránky';
$wb['path_txt'] = 'Cesta';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['path_error_regex'] = 'Neplatná cesta ke složce.';
$wb['error_folder_already_protected_txt'] = 'Záznam pro tuto složku již existuje';
?>
......@@ -10,5 +10,6 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['no_folder_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto složku.';
$wb['error_user_exists_already_txt'] = 'There is already a record for this user.';
?>
......@@ -129,9 +129,9 @@ $wb['server_chosen_not_ok'] = 'The selected server is not allowed for this accou
$wb['variables_txt'] = 'Variables';
$wb['added_by_txt'] = 'Added by';
$wb['added_date_txt'] = 'Added date';
$wb['backup_excludes_txt'] = 'Excluded Directories';
$wb['backup_excludes_note_txt'] = '(Separate multiple directories with commas. Example: web/cache/*,web/backup)';
$wb['backup_excludes_error_regex'] = 'The excluded directories contain invalid characters.';
$wb['backup_excludes_txt'] = 'Vyloučené adresáře';
$wb['backup_excludes_note_txt'] = '(Oddělte více adresářů čárkami. Vzor: web/cache/*,web/backup)';
$wb['backup_excludes_error_regex'] = 'Vyloučené adresáře obsahují neplatné znaky.';
$wb['subdomain_error_empty'] = 'The subdommain field is empty or contains invalid characters.';
?>
......@@ -72,8 +72,8 @@ $wb['traffic_quota_exceeded_txt'] = 'Traffik kvóta překročena';
$wb['ruby_txt'] = 'Ruby';
$wb['stats_user_txt'] = 'Webstatistics username';
$wb['stats_type_txt'] = 'Webstatistics program';
$wb['custom_php_ini_txt'] = 'Custom php.ini settings';
$wb['none_txt'] = 'None';
$wb['custom_php_ini_txt'] = 'Vlastní nastavení php.ini';
$wb['none_txt'] = 'Žádný';
$wb['disabled_txt'] = 'Vypnuto';
$wb['no_redirect_txt'] = 'No redirect';
$wb['no_flag_txt'] = 'No flag';
......@@ -120,9 +120,9 @@ $wb['invalid_rewrite_rules_txt'] = 'Invalid Rewrite Rules';
$wb['allowed_rewrite_rule_directives_txt'] = 'Allowed Directives:';
$wb['configuration_error_txt'] = 'CONFIGURATION ERROR';
$wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['backup_excludes_txt'] = 'Excluded Directories';
$wb['backup_excludes_note_txt'] = '(Separate multiple directories with commas. Example: web/cache/*,web/backup)';
$wb['backup_excludes_error_regex'] = 'The excluded directories contain invalid characters.';
$wb['backup_excludes_txt'] = 'Vyloučené adresáře';
$wb['backup_excludes_note_txt'] = '(Oddělte více adresářů čárkami. Vzor: web/cache/*,web/backup)';
$wb['backup_excludes_error_regex'] = 'Vyloučené adresáře obsahují neplatné znaky.';
$wb['subdomain_error_empty'] = 'The subdommain field is empty or contains invalid characters.';
?>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment