Commit 1fbf0d38 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Updated Czech language files.

parent c8509bf2
......@@ -149,5 +149,7 @@ $wb['weak_password_txt'] = 'Zvolené heslo neodpovídá požadavkům zásad pro
$wb['weak_password_length_txt'] = 'Zvolené heslo neodpovídá požadavkům zásad pro tvorbu hesel. Heslo musí být alespoň {chars} znaků dlouhé.';
$wb['security_check1_txt'] = 'Check for security permission:';
$wb['security_check2_txt'] = 'failed.';
$wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.';
?>
......@@ -49,3 +49,4 @@ $wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snip
$wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
?>
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolen
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -12,3 +12,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
......@@ -11,4 +11,3 @@ $wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Al
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -2,12 +2,13 @@
$wb['select_server_txt'] = 'Zvolit server';
$wb['btn_do_txt'] = 'Provést akci';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Aktualizace operačního systému na vzdáleném serveru.';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"aptitude -y\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \\"aptitude -y\\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Provedení ISPConfig 3 - aktualizace na vzdáleném serveru';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"ISPConfig 3\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \\"ISPConfig 3\\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'Akce je naplánována na provedení';
$wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -46,3 +46,4 @@ $wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment