Commit 1985cb3e authored by filip's avatar filip
Browse files

Updated czech languages files

Added missing strings in some templates to english transalations
parent 1037f0a4
......@@ -15,13 +15,13 @@ $wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Počet záznamů na black/white listu';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Počet uživatelů se spamfiltrem';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Počet spamových politik';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Počet cron úloh';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Počet web stránek';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Počet webových stránek';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Počet doménových aliasů';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Počet subdomén';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'Počet FTP uživateů';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Počet DNS zón';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Počet DNS sekundárních zón';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Number DNS záznamů';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Počet DNS záznamů';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Počet Shell uživatelů';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Počet Webdav uživatelů';
$wb['limit_client_txt'] = 'Počet klientů';
......
......@@ -17,4 +17,7 @@ $wb['DNS TXT'] = 'DNS TXT';
$wb['DNS Wizard'] = 'DNS průvodce';
$wb['Add DNS Zone'] = 'Přidat DNS zónu';
$wb['Templates'] = 'Šablony';
$wb['Secondary DNS'] = 'Sekundární DNS zóny';
$wb['Secondary Zones'] = 'Sekundární DNS zóny';
$wb['Secondary DNS Zone'] = 'Sekundární DNS zóna';
?>
......@@ -5,7 +5,7 @@ $wb['name_txt'] = 'Hostname';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Odpovědná osoba';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['active_txt'] = 'Aktiv';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
$wb['name_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
......
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['origin_txt'] = 'DNS Zone';
$wb['origin_txt'] = 'DNS Zóna';
$wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'The max. number of Secondary DNS zones for your account is reached.';
$wb['client_txt'] = 'Client';
$wb['xfer_txt'] = 'Allow zone transfers to <br />these IPs (comma separated list)';
$wb['server_id_error_empty'] = 'No server selected';
$wb['origin_error_empty'] = 'Zone empty.';
$wb['origin_error_unique'] = 'There is already a record for this zone.';
$wb['origin_error_regex'] = 'Zone has a invalid format.';
$wb['ns_error_regex'] = 'NS has a invalid format.';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Byl dosažen maximální počet sekundárních DNS zón pro Váš účet.';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['xfer_txt'] = 'Povolit přesun zóny<br />těmto IP adresám<br />(oddělte čárkou)';
$wb['server_id_error_empty'] = 'Není zvolen žádný server';
$wb['origin_error_empty'] = 'Zóna je prázdná.';
$wb['origin_error_unique'] = 'Pro tuto zónu již existuje záznam.';
$wb['origin_error_regex'] = 'Zóna má neplatný formát.';
$wb['ns_error_regex'] = 'NS má neplatný formát.';
$wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
$wb['ipv4_form_txt'] = 'IPV4 formát, např. 1.2.3.4';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'DNS Secondary Zones';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['list_head_txt'] = 'Sekundární DNS zóny';
$wb['active_txt'] = 'Aktiv';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb['origin_txt'] = 'Zóna';
$wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new secondary DNS Zone';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat sekundární DNS zónu';
$wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
?>
......@@ -23,4 +23,8 @@ $wb['mbox_error_empty'] = 'Email je prázdný.';
$wb['mbox_error_regex'] = 'Email má chybný formát.';
$wb['also_notify_txt'] = 'Také upozornit';
$wb['update_acl_txt'] = 'Aktualizovat ACL';
$wb['seconds_txt'] = 'vteřin';
$wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
$wb['eg_ns1_domain_tld'] = 'např. ns1.domena.cz';
$wb['eg_webmaster_domain_tld'] = 'např. webmaster@domena.cz';
?>
......@@ -11,4 +11,6 @@ $wb["origin_error_empty"] = 'Zone empty.';
$wb["origin_error_unique"] = 'There is already a record for this zone.';
$wb["origin_error_regex"] = 'Zone has a invalid format.';
$wb["ns_error_regex"] = 'NS has a invalid format.';
$wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.';
$wb['ipv4_form_txt'] = 'IPv4 form - e.g. 1.2.3.4';
?>
......@@ -5,4 +5,5 @@ $wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new secondary DNS Zone';
?>
\ No newline at end of file
$wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.';
?>
......@@ -23,4 +23,8 @@ $wb["mbox_error_empty"] = 'Email is empty.';
$wb["mbox_error_regex"] = 'Email format invalid.';
$wb["also_notify_txt"] = 'Also Notify';
$wb["update_acl_txt"] = 'Update ACL';
?>
\ No newline at end of file
$wb['seconds_txt'] = 'Seconds';
$wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld';
$wb['eg_ns1_domain_tld'] = 'e.g. ns1.domain.tld';
$wb['eg_webmaster_domain_tld'] = 'e.g. webmaster@domain.tld';
?>
......@@ -7,4 +7,4 @@ $wb["ns_txt"] = 'NS';
$wb["mbox_txt"] = 'Email';
$wb["add_new_record_wizard_txt"] = 'Add new DNS Zone with Wizard';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new DNS Zone manually';
?>
\ No newline at end of file
?>
......@@ -30,12 +30,12 @@
<div class="ctrlHolder">
<label for="origin">{tmpl_var name='origin_txt'}</label>
<input name="origin" id="origin" value="{tmpl_var name='origin'}" size="30" maxlength="255" type="text" class="textInput" />
<p class="formHint">e.g. domain.tld.</p>
<p class="formHint">{tmpl_var name='eg_domain_tld'}</p>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="ns">{tmpl_var name='ns_txt'}</label>
<input name="ns" id="ns" value="{tmpl_var name='ns'}" size="30" maxlength="255" type="text" class="textInput" />
<p class="formHint">IPv4 form - e.g. 1.2.3.4</p>
<p class="formHint">{tmpl_var name='ipv4_form_txt'}</p>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="xfer">{tmpl_var name='xfer_txt'}</label>
......
......@@ -30,37 +30,37 @@
<div class="ctrlHolder">
<label for="origin">{tmpl_var name='origin_txt'}</label>
<input name="origin" id="origin" value="{tmpl_var name='origin'}" size="30" maxlength="255" type="text" class="textInput" />
<p class="formHint">e.g. domain.tld.</p>
<p class="formHint">{tmpl_var name='eg_domain_tld'}</p>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="ns">{tmpl_var name='ns_txt'}</label>
<input name="ns" id="ns" value="{tmpl_var name='ns'}" size="30" maxlength="255" type="text" class="textInput" />
<p class="formHint">e.g. ns1.domain.tld.</p>
<p class="formHint">{tmpl_var name='eg_ns1_domain_tld'}</p>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="mbox">{tmpl_var name='mbox_txt'}</label>
<input name="mbox" id="mbox" value="{tmpl_var name='mbox'}" size="30" maxlength="255" type="text" class="textInput" />
<p class="formHint"> e.g. webmaster.domain.tld.</p>
<p class="formHint">{tmpl_var name='eg_webmaster_domain_tld'}</p>
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="refresh">{tmpl_var name='refresh_txt'}</label>
<input name="refresh" id="refresh" value="{tmpl_var name='refresh'}" size="10" maxlength="10" type="text" class="textInput" />&nbsp;Seconds
<input name="refresh" id="refresh" value="{tmpl_var name='refresh'}" size="10" maxlength="10" type="text" class="textInput" />&nbsp;{tmpl_var name='seconds_txt'}
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="retry">{tmpl_var name='retry_txt'}</label>
<input name="retry" id="retry" value="{tmpl_var name='retry'}" size="10" maxlength="10" type="text" class="textInput" />&nbsp;Seconds
<input name="retry" id="retry" value="{tmpl_var name='retry'}" size="10" maxlength="10" type="text" class="textInput" />&nbsp;{tmpl_var name='seconds_txt'}
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="expire">{tmpl_var name='expire_txt'}</label>
<input name="expire" id="expire" value="{tmpl_var name='expire'}" size="10" maxlength="10" type="text" class="textInput" />&nbsp;Seconds
<input name="expire" id="expire" value="{tmpl_var name='expire'}" size="10" maxlength="10" type="text" class="textInput" />&nbsp;{tmpl_var name='seconds_txt'}
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="minimum">{tmpl_var name='minimum_txt'}</label>
<input name="minimum" id="minimum" value="{tmpl_var name='minimum'}" size="10" maxlength="10" type="text" class="textInput" />&nbsp;Seconds
<input name="minimum" id="minimum" value="{tmpl_var name='minimum'}" size="10" maxlength="10" type="text" class="textInput" />&nbsp;{tmpl_var name='seconds_txt'}
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="ttl">{tmpl_var name='ttl_txt'}</label>
<input name="ttl" id="ttl" value="{tmpl_var name='ttl'}" size="10" maxlength="10" type="text" class="textInput" />&nbsp;Seconds
<input name="ttl" id="ttl" value="{tmpl_var name='ttl'}" size="10" maxlength="10" type="text" class="textInput" />&nbsp;{tmpl_var name='seconds_txt'}
</div>
<div class="ctrlHolder">
<label for="xfer">{tmpl_var name='xfer_txt'}</label>
......
<?php
$wb['Support Message'] = 'Zráva pro podporu';
$wb['Message'] = 'Zráva';
$wb['Support Message'] = 'Zpráva pro podporu';
$wb['Message'] = 'Zpráva';
$wb['Send message'] = 'Odeslat zprávu';
$wb['View messages'] = 'Zobrazit zprávu';
$wb['Support'] = 'Podpora';
......
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Zrávy pro podporu';
$wb['list_head_txt'] = 'Zprávy pro podporu';
$wb['sender_id_txt'] = 'Odesílatel';
$wb['subject_txt'] = 'Předmět';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit zprávu pro podporu';
......
<?php
$wb['Email Alias'] = 'Emailový alias';
$wb['Email Alias'] = 'E-mailový alias';
$wb['Email Blacklist'] = 'Email černá listina';
$wb['Blacklist'] = 'Černá listina';
$wb['Mail Content Filter'] = 'Obsahový filtr';
$wb['Filter'] = 'Filtr';
$wb['Mail Domain'] = 'Mail doména';
$wb['Domain'] = 'Doména';
$wb['Mail Domain'] = 'Doména e-mailů';
$wb['Domain'] = 'Domény';
$wb['Email Catchall'] = 'Emailový koš';
$wb['Email Forward'] = 'Převání emailu';
$wb['Email Forward'] = 'Přesměrování e-mailů';
$wb['Get Email'] = 'Získat email';
$wb['Spamfilter'] = 'Spamfiltr';
$wb['Email Routing'] = 'Směrování';
$wb['Email transport'] = 'Transport';
$wb['Mailbox'] = 'Mailbox';
$wb['Autoresponder'] = 'Automatický odpovídač';
$wb['Mail Filter'] = 'Mail filtr';
$wb['Autoresponder'] = 'Automatické odpovědi';
$wb['Mail Filter'] = 'Mailový filtr';
$wb['Custom Rules'] = 'Vlastní pravidla';
$wb['Email filter'] = 'Email filtr';
$wb['Email filter'] = 'Emailový filtr';
$wb['Email Whitelist'] = 'Email bílá listina';
$wb['Whitelist'] = 'Bílá listina';
$wb['Spamfilter blacklist'] = 'Spamfiltr černá listina';
$wb['Spamfilter Config'] = 'Spamfiltr konfigurace';
$wb['Spamfilter Config'] = 'Konfigurace spamfiltru';
$wb['Server'] = 'Server';
$wb['Spamfilter policy'] = 'Spamfiltr politika';
$wb['Policy'] = 'Politika';
......@@ -31,17 +31,17 @@ $wb['Spamfilter users'] = 'Spamfiltr uživatelé';
$wb['Users'] = 'Uživatelé';
$wb['Spamfilter Whitelist'] = 'Spamfiltr bílá listina';
$wb['Email'] = 'Email';
$wb['Email Mailbox'] = 'Mailbox';
$wb['Email Mailbox'] = 'E-mailové schránky';
$wb['Email Accounts'] = 'Email účty';
$wb['User / Domain'] = 'Uživatel / Doména';
$wb['Server Settings'] = 'Nastavení serveru';
$wb['Fetchmail'] = 'Externí získávání emailů';
$wb['Mailbox traffic'] = 'Mailbox přenos';
$wb['Mailbox traffic'] = 'Přenesená data';
$wb['Postfix Whitelist'] = 'Postfix bílá listina';
$wb['Postfix Blacklist'] = 'Postfix černá listina';
$wb['Content Filter'] = 'Obsahový filtr';
$wb['Global Filters'] = 'Globální filtry';
$wb['Domain Alias'] = 'Doménový alias';
$wb['Domain Alias'] = 'Alias domény';
$wb['Relay Recipients'] = 'Relay adresáti';
$wb['Statistics'] = 'Statistics';
$wb['Statistics'] = 'Statistiky';
?>
......@@ -8,4 +8,5 @@ $wb['no_domain_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto doménu.';
$wb['destination_error_isemail'] = 'Cílová email adresa je chybná.';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Dosažen maximální počet email aliasů pro Váš účet.';
$wb['duplicate_mailbox_txt'] = 'Mailbox s touto adresou již existuje';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Email alias';
$wb['list_head_txt'] = 'E-mailový alias';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['source_txt'] = 'Zdroj';
$wb['destination_txt'] = 'Cíl';
$wb['email_txt'] = 'Email';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat nový email alias';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat nový e-mailový alias';
?>
......@@ -4,6 +4,6 @@ $wb['source_txt'] = 'Adresa černé listiny';
$wb['recipient_txt'] = 'Adresát';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['source_error_notempty'] = 'Adresa je prázdná.';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Dosažen maximální počet email filtrů pro Váš účet.';
?>
......@@ -6,4 +6,5 @@ $wb['domain_error_unique'] = 'Pro tuto doménu již existuje koš.';
$wb['no_domain_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto doménu.';
$wb['domain_error_regex'] = 'Chybné doménové jméno nebo doména obsahuje chybné znaky.';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Dosažen maximální počet košů účtů pro Váš účet.';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Email doména';
$wb['list_head_txt'] = 'E-mailové domény';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat doménu';
......
......@@ -4,4 +4,5 @@ $wb['destination_txt'] = 'Cílový email';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Dosažen maximální počet email předávání pro Váš účet.';
$wb['duplicate_mailbox_txt'] = 'Mailbox s touto adresou již existuje';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Převání emailu';
$wb['list_head_txt'] = 'Přesměrování e-mailů';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['source_txt'] = 'Zdroj';
$wb['destination_txt'] = 'Cíl';
$wb['email_txt'] = 'Email';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat nové převání';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat nové přesměrování';
?>
......@@ -16,7 +16,7 @@ $wb['no_domain_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto doménu.';
$wb['error_no_pwd'] = 'Heslo je prázdné.';
$wb['quota_error_isint'] = 'Velikost mailboxu musí být číslo.';
$wb['quota_txt'] = 'Kvóta';
$wb['server_id_txt'] = 'Aerver_id';
$wb['server_id_txt'] = 'Server_id';
$wb['password_txt'] = 'Heslo';
$wb['maildir_txt'] = 'Mailový adresář';
$wb['postfix_txt'] = 'Povolit příjem';
......@@ -31,12 +31,13 @@ $wb['welcome_mail_subject'] = 'Vítejte do Vašeho nového email účtu.';
$wb['welcome_mail_message'] = 'Vítejte do Vašeho nového email účtu. Váš webmaster.';
$wb['disableimap_txt'] = 'Zakázat IMAP';
$wb['disablepop3_txt'] = 'Zakázat POP3';
$wb['duplicate_alias_or_forward_txt'] = 'Alias nebo převání s touto adresou již existuje.';
$wb['duplicate_alias_or_forward_txt'] = 'Alias nebo přesměrování s touto adresou již existuje.';
$wb['quota_error_value'] = 'Chybná hodnota kvóty. Povolené hodnoty jsou: 0 pro neomezeno nebo čísla > 1';
$wb['move_junk_txt'] = 'Přesunout spamové emaily do adresáře Junk';
$wb['name_txt'] = 'Skutečné jméno';
$wb['name_optional_txt'] = '(volitelné)';
$wb['autoresponder_active'] = 'Povolit automatický odpovídač';
$wb['cc_txt'] = 'Send copy to';
$wb['cc_error_isemail'] = 'The Send copy to field does not conatin a valid email address';
$wb['cc_txt'] = 'Přeposílat na';
$wb['cc_error_isemail'] = 'Adresa uvedená v poli "Přeposílat na" je neplatná';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Mailbox';
$wb['list_head_txt'] = 'E-mailové schránky';
$wb['email_txt'] = 'Email';
$wb['autoresponder_txt'] = 'Automatický odpovídač';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat mailbox';
$wb['autoresponder_txt'] = 'Automatická odpověď';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat e-mailovou schránku';
$wb['name_txt'] = 'Skutečný název';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Mail přenos';
$wb['email_txt'] = 'Email';
$wb['list_head_txt'] = 'Přenesená data';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['this_month_txt'] = 'Tento měsíc';
$wb['last_month_txt'] = 'Minulý měsíc';
$wb['this_year_txt'] = 'Tento rok';
......
......@@ -4,6 +4,6 @@ $wb['source_txt'] = 'Adresa bílé listiny';
$wb['recipient_txt'] = 'Adresát';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['source_error_notempty'] = 'Adresa je prázdná.';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Dosažen maximální počet email filtrů pro Váš účet.';
?>
<?php
$wb['policy_name_txt'] = 'Název politiky';
$wb['virus_lover_txt'] = 'Virus lover';
$wb['spam_lover_txt'] = 'SPAM lover';
$wb['banned_files_lover_txt'] = 'Zabanovaný soubor lover';
$wb['bad_header_lover_txt'] = 'Špatná hlavička lover';
$wb['virus_lover_txt'] = 'Viry';
$wb['spam_lover_txt'] = 'SPAM';
$wb['banned_files_lover_txt'] = 'Zabanované soubory';
$wb['bad_header_lover_txt'] = 'Špatné hlavičky';
$wb['bypass_virus_checks_txt'] = 'Obejít kontrolu virů';
$wb['bypass_banned_checks_txt'] = 'Obejít kontorlu zabanovaných';
$wb['bypass_banned_checks_txt'] = 'Obejít kontrolu zabanovaných';
$wb['bypass_header_checks_txt'] = 'Obejít kontrolu hlavičky';
$wb['virus_quarantine_to_txt'] = 'Předat virus na email';
$wb['spam_quarantine_to_txt'] = 'Předat spam na email';
......@@ -25,9 +25,9 @@ $wb['addr_extension_virus_txt'] = 'Adr. rozšíření virus';
$wb['addr_extension_spam_txt'] = 'Adr. rozšíření SPAM';
$wb['addr_extension_banned_txt'] = 'Adr. rozšíření zabanované';
$wb['addr_extension_bad_header_txt'] = 'Adr rozšíření špatná hlavička';
$wb['warnvirusrecip_txt'] = 'Varovat virus adresáta';
$wb['warnbannedrecip_txt'] = 'Varovat zabanované adresáta';
$wb['warnbadhrecip_txt'] = 'Warn špatná hlavička adresáta';
$wb['warnvirusrecip_txt'] = 'Varovat adresáta viru';
$wb['warnbannedrecip_txt'] = 'Varovat adresáta zabanovaného obsahu';
$wb['warnbadhrecip_txt'] = 'Varovat při špatné hlavičce';
$wb['newvirus_admin_txt'] = 'Newvirus admin';
$wb['virus_admin_txt'] = 'Virus admin';
$wb['banned_admin_txt'] = 'Zabanované admin';
......
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Spamfiltrová politika';
$wb['policy_name_txt'] = 'Název';
$wb['virus_lover_txt'] = 'Virus lover';
$wb['spam_lover_txt'] = 'Spam lover';
$wb['banned_files_lover_txt'] = 'Zabanovaný soubor lover';
$wb['bad_header_lover_txt'] = 'Špatná hlavička lover';
$wb['virus_lover_txt'] = 'Viry';
$wb['spam_lover_txt'] = 'Spam';
$wb['banned_files_lover_txt'] = 'Zabanované soubory';
$wb['bad_header_lover_txt'] = 'Špatné hlavičky';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam politiky';
?>
......@@ -8,4 +8,5 @@ $wb["no_domain_perm"] = "You have no permission for this domain.";
$wb["destination_error_isemail"] = 'Destination Emailaddress is invalid.';
$wb["limit_mailalias_txt"] = 'The max. number of email aliases for your account is reached.';
$wb["duplicate_mailbox_txt"] = 'There is already a mailbox with this email address';
?>
\ No newline at end of file
$wb['domain_txt'] = 'Domain';
?>
......@@ -6,4 +6,5 @@ $wb["domain_error_unique"] = "There is already a Catchall record for this domain
$wb["no_domain_perm"] = "You have no permission for this domain.";
$wb["domain_error_regex"] = 'Invalid domain name od domain contains invalid characters.';
$wb["limit_mailcatchall_txt"] = 'The max. number of email catchall accounts for your account is reached.';
?>
\ No newline at end of file
$wb['domain_txt'] = 'Domain';
?>
......@@ -4,4 +4,5 @@ $wb["destination_txt"] = 'Destination Email';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["limit_mailforward_txt"] = 'The max. number of email forwarders for your account is reached.';
$wb["duplicate_mailbox_txt"] = 'There is already a mailbox with this email address';
?>
\ No newline at end of file
$wb['domain_txt'] = 'Domain';
?>
......@@ -39,4 +39,5 @@ $wb["name_optional_txt"] = '(Optional)';
$wb['autoresponder_active'] = 'Enable the autoresponder';
$wb['cc_txt'] = 'Send copy to';
$wb['cc_error_isemail'] = 'The "Send copy to" field does not conatin a valid email address';
$wb['domain_txt'] = 'Domain';
?>
......@@ -10,7 +10,7 @@
<div class="multiField">
<label for="email_local_part" class="blockLabel">Alias<input type="text" id="email_local_part" name="email_local_part" size="20" value="{tmpl_var name='email_local_part'}" class="textInput" /></label>
<label for="email_at" class="blockLabel email_at">&nbsp;<span id="email_at" name="email_at" />@</label>
<label for="email_domain" class="blockLabel">Domain<select name="email_domain" id="email_domain" class="selectInput">{tmpl_var name='email_domain'}</select></label>
<label for="email_domain" class="blockLabel">{tmpl_var name='domain_txt'}<select name="email_domain" id="email_domain" class="selectInput">{tmpl_var name='email_domain'}</select></label>
</div>
</div>
<div class="ctrlHolder">
......
......@@ -9,7 +9,7 @@
<p class="label">{tmpl_var name='email_txt'}</p>
<div class="multiField">
<label for="email_at" class="blockLabel email_at">&nbsp;<span id="email_at" name="email_at" />@</label>
<label for="email_domain" class="blockLabel">Domain<select name="email_domain" id="email_domain" class="selectInput">{tmpl_var name='email_domain'}</select></label>
<label for="email_domain" class="blockLabel">{tmpl_var name='domain_txt'}<select name="email_domain" id="email_domain" class="selectInput">{tmpl_var name='email_domain'}</select></label>
</div>
</div>
<div class="ctrlHolder">
......
......@@ -10,7 +10,7 @@
<div class="multiField">
<label for="email_local_part" class="blockLabel">Alias<input type="text" id="email_local_part" name="email_local_part" size="20" value="{tmpl_var name='email_local_part'}" class="textInput" /></label>
<label for="email_at" class="blockLabel email_at">&nbsp;<span id="email_at" name="email_at" />@</label>
<label for="email_domain" class="blockLabel">Domain<select name="email_domain" id="email_domain" class="selectInput">{tmpl_var name='email_domain'}</select></label>
<label for="email_domain" class="blockLabel">{tmpl_var name='domain_txt'}<select name="email_domain" id="email_domain" class="selectInput">{tmpl_var name='email_domain'}</select></label>
</div>
</div>
<div class="ctrlHolder">
......
......@@ -14,7 +14,7 @@
<div class="multiField">
<label for="email_local_part" class="blockLabel formLengthEmailDomain">Alias<input type="text" id="email_local_part" name="email_local_part" size="20" value="{tmpl_var name='email_local_part'}" class="textInput" /></label>
<label for="email_at" class="blockLabel email_at">&nbsp;<span id="email_at" name="email_at" />@</label>
<label for="email_domain" class="blockLabel formLengthEmailDomain">Domain<select name="email_domain" id="email_domain" class="selectInput">{tmpl_var name='email_domain'}</select></label>
<label for="email_domain" class="blockLabel formLengthEmailDomain">{tmpl_var name='domain_txt'}<select name="email_domain" id="email_domain" class="selectInput">{tmpl_var name='email_domain'}</select></label>
</div>
</div>
<div class="ctrlHolder">
......
......@@ -3,22 +3,24 @@ $wb['Database'] = 'Databáze';
$wb['Options'] = 'Volby';
$wb['Shell User'] = 'Shell uživatel';
$wb['Domain'] = 'Doména';
$wb['Website'] = 'Web stránka';
$wb['Website'] = 'Webová stránka';
$wb['Redirect'] = 'Přesměrování';
$wb['SSL'] = 'SSL';
$wb['Subdomain'] = 'Subdoména pro web stránku';
$wb['Subdomain'] = 'Subdoména pro webovou stránku';
$wb['Sites'] = 'Stránky';
$wb['Aliasdomain'] = 'Alias doména pro web stránku';
$wb['Aliasdomain'] = 'Alias doména pro webovou stránku';
$wb['FTP-User'] = 'FTP uživatel';
$wb['FTP User'] = 'FTP uživatel';
$wb['FTP'] = 'FTP';
$wb['Shell-User'] = 'Shell uživatel';
$wb['Shell'] = 'Shell';
$wb['Websites'] = 'Web stránky';
$wb['Websites'] = 'Webové stránky';
$wb['Stats'] = 'Statistiky';
$wb['Cron'] = 'Cron';
$wb['Cron Jobs'] = 'Cron úlohy';
$wb['Web traffic'] = 'Web přenos';
$wb['Web traffic'] = 'Přenesená data';
$wb['Webdav-User'] = 'Webdav User';
$wb['Webdav'] = 'Webdav';
$wb['Statistics'] = 'Statistics';
$wb['Statistics'] = 'Statistiky';
$wb['Website quota (Harddisk)'] = 'Disková kvóta';
?>
......@@ -9,7 +9,7 @@ $wb['dl_ratio_txt'] = 'Download poměr';
$wb['ul_bandwidth_txt'] = 'Upload šířka pásma';
$wb['dl_bandwidth_txt'] = 'Download šířka pásma';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['parent_domain_id_txt'] = 'Web stránka';
$wb['parent_domain_id_txt'] = 'Webová stránka';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['password_txt'] = 'Heslo';
$wb['password_strength_txt'] = 'Bezpečnost hesla';
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
$wb['list_head_txt'] = 'FTP uživatel';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['parent_domain_id_txt'] = 'Web stránka';
$wb['parent_domain_id_txt'] = 'Webová stránka';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat FTP uživatele';
?>
......@@ -2,7 +2,7 @@
$wb['shell_txt'] = 'Shell';
$wb['dir_txt'] = 'Adresář';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['parent_domain_id_txt'] = 'Web stránka';
$wb['parent_domain_id_txt'] = 'Webová stránka';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['password_txt'] = 'Heslo';
$wb['password_strength_txt'] = 'Bezpečnost hesla';
......@@ -16,7 +16,7 @@ $wb['quota_size_error_empty'] = 'Kvóta je prázdná.';
$wb['uid_error_empty'] = 'GID je prázdné.';
$wb['directory_error_empty'] = 'Adresář je prázdný.';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Dosažen max. počet shell uživatelů.';
$wb['parent_domain_id_error_empty'] = 'Nevybrána žádná web stránka.';
$wb['puser_txt'] = 'Web Username';
$wb['pgroup_txt'] = 'Web Group';
$wb['parent_domain_id_error_empty'] = 'Nevybrána žádná webová stránka.';
$wb['puser_txt'] = 'Web: Uživatelské jméno';
$wb['pgroup_txt'] = 'Web: Skupina';