Commit 22e3a394 authored by NBonline's avatar NBonline
Browse files

Swedish lng files added.

parent 803602c4
<?php
// Globale Error Messages
$wb[301] = 'Modulen är ej tillåten för nuvarande användare.';
$wb[302] = 'Modulen är ogiltig.';
?>
<?php
$wb[1001] = "Anvndarnamnet eller lsenordet r tomt.";
$wb[1002] = "Felaktigt anvndarnamn eller lsenord.";
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["jobname_txt"] = 'Namn';
$wb["jobname_err"] = 'Fltet "Namn" r tomt.';
$wb["sync_interval_minutes_txt"] = 'Intervall (Min.)';
$wb["db_type_txt"] = 'DB Typ';
$wb["db_host_txt"] = 'DB Vrd';
$wb["db_name_txt"] = 'DB Namn';
$wb["db_username_txt"] = 'DB Anvndare';
$wb["db_password_txt"] = 'DB Lsenord';
$wb["db_tables_txt"] = 'Tabeller';
$wb["empty_datalog_txt"] = 'Ta bort datalogg efter sync.';
$wb["sync_datalog_external_txt"] = 'Fyll p extern datalogg.';
$wb["active_txt"] = 'aktiv';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Databas Synkronisering';
$wb["jobname_txt"] = 'Jobbnamn';
$wb["db_host_txt"] = 'DB Vrd';
$wb["db_name_txt"] = 'DB Namn';
$wb["page_txt"] = 'Sida';
$wb["page_of_txt"] = 'av';
$wb["page_next_txt"] = 'Nsta';
$wb["page_back_txt"] = 'Tillbaka';
$wb["delete_txt"] = 'Ta bort';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["jobname_txt"] = 'Jobbnamn';
$wb["jobname_err"] = 'Jobbnamnet r tomt.';
$wb["sync_interval_minutes_txt"] = 'Intervall (Min.)';
$wb["ftp_host_txt"] = 'FTP Vrd';
$wb["ftp_path_txt"] = 'FTP Skvg';
$wb["ftp_username_txt"] = 'FTP Anvndare';
$wb["ftp_password_txt"] = 'FTP Lsenord';
$wb["local_path_txt"] = 'Lokal Skvg';
$wb["wput_options_txt"] = 'Wput Tillval';
$wb["active_txt"] = 'Aktiv';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Fil Synkronisering';
$wb["jobname_txt"] = 'Jobbnamn';
$wb["ftp_host_txt"] = 'FTP Server';
$wb["local_path_txt"] = 'Lokal Skvg';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["description_txt"] = 'Beskrivning';
$wb["name_txt"] = 'Grupp';
$wb["name_err"] = 'Gruppnamn mste ha min 1, max 30 Tecken.';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Systemanvndar grupper';
$wb["description_txt"] = 'Beskrivning';
$wb["name_txt"] = 'Grupp';
$wb["page_txt"] = 'Sida';
$wb["page_of_txt"] = 'av';
$wb["page_next_txt"] = 'Nsta';
$wb["page_back_txt"] = 'Tillbaka';
$wb["delete_txt"] = 'Ta bort';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["server_name_txt"] = 'Servernamn';
$wb["mail_server_txt"] = 'Epostserver';
$wb["web_server_txt"] = 'Webbserver';
$wb["dns_server_txt"] = 'DNS-Server';
$wb["file_server_txt"] = 'Filserver';
$wb["mysql_server_txt"] = 'MySQL-Server';
$wb["postgresql_server_txt"] = 'PostgreSQL-Server';
$wb["firebird_server_txt"] = 'Firebird-Server';
$wb["active_txt"] = 'Aktiv';
$wb["btn_save_txt"] = 'Spara';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Avbryt';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Server';
$wb["server_name_txt"] = 'Namn';
$wb["mail_server_txt"] = 'Epost';
$wb["web_server_txt"] = 'Webb';
$wb["dns_server_txt"] = 'DNS';
$wb["file_server_txt"] = 'Fil';
$wb["mysql_server_txt"] = 'MySQL';
$wb["postgresql_server_txt"] = 'PostgreSQL';
$wb["firebird_server_txt"] = 'Firebird';
$wb["page_txt"] = 'Sida';
$wb["page_of_txt"] = 'av';
$wb["page_next_txt"] = 'Nsta';
$wb["page_back_txt"] = 'Tillbaka';
$wb["delete_txt"] = 'Ta bort';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["username_txt"] = 'Anvndarnamn';
$wb["username_err"] = 'anvndarnamn_fel';
$wb["passwort_txt"] = 'Lsenord';
$wb["modules_txt"] = 'Modul';
$wb["startmodule_txt"] = 'Startmodul';
$wb["app_theme_txt"] = 'Design';
$wb["typ_txt"] = 'Typ';
$wb["active_txt"] = 'Aktiv';
$wb["language_txt"] = 'Sprk';
$wb["name_txt"] = 'Namn';
$wb["vorname_txt"] = 'Frnamn';
$wb["unternehmen_txt"] = 'Fretag';
$wb["strasse_txt"] = 'Gata';
$wb["ort_txt"] = 'Stad';
$wb["plz_txt"] = 'Postnr';
$wb["land_txt"] = 'Land';
$wb["email_txt"] = 'Epost';
$wb["url_txt"] = 'Url';
$wb["telefon_txt"] = 'Telefon';
$wb["fax_txt"] = 'Fax';
$wb["groups_txt"] = 'Grupp';
$wb["default_group_txt"] = 'Standard Grupp';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Anvndare';
$wb["username_txt"] = 'Anvndarnamn';
$wb["name_txt"] = 'Namn';
$wb["vorname_txt"] = 'Frnamn';
$wb["ort_txt"] = 'stad';
$wb["page_txt"] = 'Sida';
$wb["page_of_txt"] = 'av';
$wb["page_next_txt"] = 'Nsta';
$wb["page_back_txt"] = 'Tillbaka';
$wb["delete_txt"] = 'Ta bort';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
?>
\ No newline at end of file
<?php
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["name_txt"] = 'Formulrnamn';
$wb["title_txt"] = 'Formulrtitel';
$wb["template_txt"] = 'Mall';
$wb["navframe_txt"] = 'Nav.Ram';
$wb["startpage_txt"] = 'Startsida';
$wb["tab_width_txt"] = 'Flik bredd';
$wb["save_txt"] = 'Spara';
$wb["cancel_txt"] = 'Avbryt';
$wb["header_txt"] = 'Form instllningar';
$wb["description_txt"] = 'Beskrivning';
$wb["action_txt"] = 'Action (skript)';
$wb["db_table_txt"] = 'DB Tabell';
$wb["db_table_idx_txt"] = 'DB Tabell Index';
$wb["db_history_txt"] = 'ngra Logg';
$wb["tab_default_txt"] = 'Standard Flik';
$wb["list_default_txt"] = 'Standard Lista';
$wb["tab_width_txt"] = 'Flik bredd';
$wb["auth_txt"] = 'Behrighet';
$wb["auth_preset_userid_txt"] = 'AnvndarID';
$wb["auth_preset_groupid_txt"] = 'GruppID';
$wb["auth_preset_perm_user_txt"] = 'Beh. Anvndare';
$wb["auth_preset_perm_group_txt"] = 'Beh. Grupp';
$wb["auth_preset_perm_other_txt"] = 'Beh. Andra';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Huvud Formulr';
$wb["form_txt"] = 'Formulr';
$wb["module_txt"] = 'Modul';
$wb["title_txt"] = 'Titel';
$wb["description_txt"] = 'Beskrivning';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["header_txt"] = 'Formulr redigerare';
$wb["title_txt"] = 'Formulrtitel';
$wb["name_txt"] = 'Formulrnamn';
$wb["delete_txt"] = 'Ta bort';
$wb["properties_txt"] = 'Instllningar';
$wb["new_tab_txt"] = 'Ny flik';
$wb["edit_txt"] = 'Editera';
$wb["delete_txt"] = 'X';
$wb["new_txt"] = 'Ny';
$wb["up_txt"] = '^';
$wb["down_txt"] = 'v';
$wb["module_txt"] = 'Modul';
$wb["form_txt"] = 'Formulr';
$wb["description_txt"] = 'Beskrivning';
$wb["module_del_txt"] = "Ta bort modulen och alla undermappar?";
$wb["menu_del_txt"] = "Ta bort meny och allt menyinnehll?";
$wb["item_del_txt"] = "Ta bort menyinnehll?";
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["name_txt"] = 'Modulnamn';
$wb["title_txt"] = 'Modultitel';
$wb["template_txt"] = 'Mall fil';
$wb["navframe_txt"] = 'Nav.Ram';
$wb["startpage_txt"] = 'Standard sida';
$wb["tab_width_txt"] = 'Flik bredd';
$wb["save_txt"] = 'Spara';
$wb["cancel_txt"] = 'Avbryt';
$wb["header_txt"] = 'Modul instllningar';
$wb["description_txt"] = '
<b>Description</b>
<br><br>
<b>Modulename:</b> Namn p modul mappen. Endast siffror, bokstver och understreck r tilltna.<br>
<b>Moduletitle:</b> Kommer att visas i (vre) huvud navigerigsramen.<br>
<b>Template file:</b> Mall fil fr modulen. Just nu finns: module.tpl.htm och module_tree.tpl.htm. Standard r module.tpl.htm.<br>
<b>NaviFrame:</b> Om module module_tree.tpl.htm vljs som mall file, skriv hr skvgen till skriptfilen fr den vnstra ramen.<br>
<b>Default page:</b> Dessa sidor kommer att visas nr modulen ppnas.<br>
<b>Tab width:</b> Bredd p Flikarna i huvud navigerings ramen. Detta flt r tomt som standard. Du kan skriva in ett absolutvrde i pixlar (ex. 20) eller relativt vrde (ex. 20%).<br>
<b>Hint:</b> Alla skvgar r relativa till mappen "web".
';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Huvud Modul';
$wb["module_txt"] = 'Modul';
$wb["title_txt"] = 'Titel';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["title_txt"] = 'Titel';
$wb["header_txt"] = 'Nav egenskaper';
$wb["save_txt"] = 'Spara';
$wb["cancel_txt"] = 'Avbryt';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["title_txt"] = 'Titel';
$wb["target_txt"] = 'Ml';
$wb["link_txt"] = 'Lnk';
$wb["header_txt"] = 'Nav egenskaper';
$wb["save_txt"] = 'Spara';
$wb["cancel_txt"] = 'Avbryt';
?>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment