Commit d1d4dfb6 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Updated TR language files.

parent b742e347
......@@ -146,7 +146,7 @@ $wb['strength_2'] = 'Yeterli';
$wb['strength_3'] = 'İyi';
$wb['strength_4'] = 'Güçlü';
$wb['strength_5'] = 'Çok Güçlü';
$wb['weak_password_txt'] = 'Yazdığınız parola güvenlik ilkesine uygun değil. Parola en az {chars} karakter uzunluğunda ve \\"{strength}\\" güçlüğünde olmalı.';
$wb['weak_password_txt'] = 'Yazdığınız parola güvenlik ilkesine uygun değil. Parola en az {chars} karakter uzunluğunda ve \"{strength}\" güçlüğünde olmalı.';
$wb['weak_password_length_txt'] = 'Yazdığınız parola güvenlik ilkesine uygun değil. Parola en az {chars} karakter uzunluğunda olmalı.';
$wb['security_check1_txt'] = 'Güvenlik iznini denetle:';
$wb['security_check2_txt'] = 'başarısız.';
......
......@@ -6,6 +6,6 @@ $wb['tcp_port_help_txt'] = 'Virgül ile ayırarak yazın';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Virgül ile ayırarak yazın';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Bu sunucu için bir güvenlik duvarı kaydı zaten var.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'TCP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \\":\\" ve \\",\\" karakterleri kullanılabilir.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'UDP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \\":\\" ve \\",\\" karakterleri kullanılabilir.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'TCP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \":\" ve \",\" karakterleri kullanılabilir.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'UDP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \":\" ve \",\" karakterleri kullanılabilir.';
?>
......@@ -9,5 +9,5 @@ $wb['state_txt'] = 'Durum';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Hedef Adresi';
$wb['source_ip_txt'] = 'Kaynak Adresi';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Bu sunucu için zaten bir güvenlik kaydı var.';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Bu sunucu için zaten bir güvenlik duvarı kaydı var.';
?>
......@@ -2,11 +2,11 @@
$wb['select_server_txt'] = 'Sunucu Seçin';
$wb['btn_do_txt'] = 'İşlemi Başlatın';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Uzak sunucudaki işletim sistemini güncelleyin';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Bu işlem seçilmiş sunucuda \\"aptitude -y upgrade\\" komutunu yürütür.<br><br><strong>OLUŞABİLECEK RİSKLER SİZE AİTTİR!</strong>';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Bu işlem seçilmiş sunucuda \"aptitude -y upgrade\" komutunu yürütür.<br><br><strong>OLUŞABİLECEK RİSKLER SİZE AİTTİR!</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Uzak sunucudaki ISPConfig 3 - sürümünü güncelleyin';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Bu işlem seçilmiş sunucuda ISPConfig3 güncellemesini yürütür.<br><br><strong>OLUŞABİLECEK RİSKLER SÜZE AİTTİR!</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'İşlem yürütülmek üzere zamanlandı';
$wb['select_all_server'] = 'Tüm Sunucularda';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig güncelleme yönergeleri';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Sunucunuzda root kullanıcısı ile bir kabuk oturumu açın ve ISPConfig güncellemesini başlatmak için<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />komutunu yürütün.<br /><br /><a href=\\"http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/\\" target=\\"_blank\\">Ayrıntılı güncelleme bilgilerine bakmak için buraya tıklayın</a>';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Sunucunuzda root kullanıcısı ile bir kabuk oturumu açın ve ISPConfig güncellemesini başlatmak için<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />komutunu yürütün.<br /><br /><a href=\"http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/\" target=\"_blank\">Ayrıntılı güncelleme bilgilerine bakmak için buraya tıklayın</a>';
?>
<?php
$wb['username_txt'] = 'Kullanıcı adı';
$wb['password_txt'] = 'Parola';
$wb['function_txt'] = 'İşlevler';
$wb['username_txt'] = 'Kullanıcı adı:';
$wb['password_txt'] = 'Parola:';
$wb['function_txt'] = 'İşlevler:';
$wb['username_error_unique'] = 'Bu kullanıcı adı zaten var';
$wb['username_error_empty'] = 'Kullanıcı adı boş olamaz';
$wb['password_error_empty'] = 'Parola boş olamaz';
$wb['password_strength_txt'] = 'Parola Güçlüğü';
$wb['password_strength_txt'] = 'Parola Güçlüğü:';
$wb['Mail domain functions'] = 'Posta alan adı işlevleri';
$wb['Mail mailing list functions'] = 'Posta posta listesi işlevleri';
$wb['Mail user functions'] = 'Posta kullanıcı işlevleri';
......
......@@ -152,7 +152,7 @@ $wb['try_rescue_txt'] = 'Hizmetler izlensin ve sorun çıktığında yeniden ba
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'HTTPD izlenmesin';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'MySQL izlenmesin';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'E-posta izlenmesin';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Uyarı:</b> mysql sunucusunu kapatmak istiyorsanız \\"MySQL izlenmesin\\" seçeneğini işaretleyip 2-3 dakika bekleyin.<br>2-3 dakika beklemezseniz, kurtarma işlemi mysql sunucusunu yeniden başlatmaya çalışır!';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Uyarı:</b> mysql sunucusunu kapatmak istiyorsanız \"MySQL izlenmesin\" seçeneğini işaretleyip 2-3 dakika bekleyin.<br>2-3 dakika beklemezseniz, kurtarma işlemi mysql sunucusunu yeniden başlatmaya çalışır!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'SNI Kullanılsın';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Güncellenirken klasör izinleri ayarlansın';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Web kullanıcıları -sshusers- grubuna eklensin';
......@@ -250,6 +250,7 @@ $wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nosingleserver'] = 'Uid cannot be mapped
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nodovecot'] = 'Uid-mapping can only be used with dovecot.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_alreadyusers'] = 'Uid-mapping cannot be changed if there are already mail users.';
$wb['reject_sender_login_mismatch_txt'] = 'Reject sender and login mismatch';
$wb['backup_time_txt'] = 'Backup time';
$wb['do_not_try_rescue_mongodb_txt'] = 'Disable MongoDB monitoring';
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
......@@ -280,5 +281,4 @@ $wb['xmpp_port_pastebin_txt'] = 'Pastebin';
$wb['xmpp_port_bosh_txt'] = 'BOSH';
$wb['disable_bind_log_txt'] = 'Disable bind9 messages for Loglevel WARN';
$wb['apps_vhost_enabled_txt'] = 'Apps-vhost enabled';
$wb['backup_time_txt'] = 'Backup time';
?>
......@@ -13,11 +13,6 @@ $wb['dbuser_prefix_txt'] = 'Veritabanı kullanıcısı ön eki';
$wb['shelluser_prefix_txt'] = 'Kabuk kullanıcısı ön eki';
$wb['webdavuser_prefix_txt'] = 'Webdav kullanıcısı ön eki';
$wb['ftpuser_prefix_txt'] = 'FTP kullanıcısı ön eki';
$wb['company_name_txt'] = 'Company Name for the page title';
$wb['reseller_can_use_options_txt'] = 'Reseller can use the option-tab for websites';
$wb['custom_login_text_txt'] = 'Custom Text on Login-Page';
$wb['custom_login_link_txt'] = 'Custom Link on Login-Page';
$wb['login_link_error_regex'] = 'Invalid Link for Custom Login';
$wb['vhost_subdomains_txt'] = 'Alt alanlar web sitesi şeklinde oluşturulsun';
$wb['vhost_subdomains_note_txt'] = 'Sistemde SSunucu alt alan adları varken bu seçenek devre dışı bırakılamaz!';
$wb['dbname_prefix_error_regex'] = 'Veritabanı adı ön ekinde izin verilmeyen karakterler var';
......@@ -69,7 +64,7 @@ $wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'Müşteri no kalıbında geçersi
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Müşteri No Başlangıç Değeri';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Müşteri No Sayacı';
$wb['session_timeout_txt'] = 'Oturum Zaman Aşımı (dakika)';
$wb['session_allow_endless_txt'] = '\\"Oturum açık kalsın\\" kullanılabilsin';
$wb['session_allow_endless_txt'] = '\"Oturum açık kalsın\" kullanılabilsin';
$wb['No'] = 'No';
$wb['min_password_length_txt'] = 'En Az Parola Uzunluğu';
$wb['min_password_strength_txt'] = 'En Az Parola Güçlüğü';
......@@ -81,4 +76,9 @@ $wb['default_webserver_txt'] = 'Default Webserver';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Default DNS Server';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Default Secondary DNS Server';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Default Database Server';
$wb['company_name_txt'] = 'Company Name for the page title';
$wb['reseller_can_use_options_txt'] = 'Reseller can use the option-tab for websites';
$wb['custom_login_text_txt'] = 'Custom Text on Login-Page';
$wb['custom_login_link_txt'] = 'Custom Link on Login-Page';
$wb['login_link_error_regex'] = 'Invalid Link for Custom Login';
?>
......@@ -29,7 +29,7 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Parola Oluştur';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Parola Onayı';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Parola ile onayı aynı değil.';
$wb['password_match_txt'] = 'Parola ile onayı aynı.';
$wb['username_error_collision'] = 'Kullanıcı adı -web- ya da -web- sözcüğünü izleyen bir sayı ile başlayamaz.\\"';
$wb['username_error_collision'] = 'Kullanıcı adı -web- ya da -web- sözcüğünü izleyen bir sayı ile başlayamaz.\"';
$wb['client_not_admin_err'] = 'Bir müşteriye ait bir kullanıcının tipi admin olarak atanamaz';
$wb['lost_password_function_txt'] = 'Forgot password function is available';
?>
......@@ -139,7 +139,7 @@ $wb['email_error_isemail'] = 'Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.';
$wb['customer_no_error_unique'] = 'Müşteri numarası eşsiz (ya da boş) olmalıdır.';
$wb['paypal_email_error_isemail'] = 'Lütfen geçerli bir PayPal e-posta adresi yazın.';
$wb['paypal_email_txt'] = 'PayPal E-posta Adresi';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = '\\"Özel\\" kalıptan başka bir ana kalıp seçilirse, tüm özel sınırlama ayarları yoksayılır.';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = '\"Özel\" kalıptan başka bir ana kalıp seçilirse, tüm özel sınırlama ayarları yoksayılır.';
$wb['aps_limits_txt'] = 'APS Yükleyici Sınırları';
$wb['limit_aps_txt'] = 'En Fazla APS Kopyası Sayısı';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'APS kopya sayısı sınırı bir sayı olmalıdır.';
......@@ -154,7 +154,9 @@ $wb['added_date_txt'] = 'Eklendiği Tarih';
$wb['parent_client_id_txt'] = 'Bayi Müşterisi';
$wb['none_txt'] = 'yok';
$wb['contact_firstname_txt'] = 'Contact firstname';
$wb['password_click_to_set_txt'] = 'Click to set';
$wb['limit_backup_txt'] = 'Backupfunction available';
$wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Let\\'s Encrypt available';
$wb['xmpp_limits_txt'] = 'XMPP Limits';
$wb['web_servers_txt'] = 'Webservers';
$wb['web_servers_placeholder'] = 'Select webservers';
......@@ -189,14 +191,12 @@ $wb['limit_xmpp_proxy_txt'] = 'Bytestream proxy available';
$wb['limit_xmpp_status_txt'] = 'Status host available';
$wb['limit_database_quota_txt'] = 'Database quota';
$wb['limit_database_quota_error_notint'] = 'The database quota limit must be a number.';
$wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. Database users';
$wb['limit_database_user_error_notint'] = 'The database user limit must be a number.';
$wb['reseller_txt'] = 'Reseller';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['invalid_vat_id'] = 'The VAT ID is invalid.';
$wb['email_error_empty'] = 'Email is empty';
$wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. Database users';
$wb['limit_database_user_error_notint'] = 'The database user limit must be a number.';
$wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Let\'s Encrypt available';
$wb['limit_directive_snippets_txt'] = 'Show web server config selection';
$wb['password_click_to_set_txt'] = 'Click to set';
?>
......@@ -95,6 +95,7 @@ $wb['default_dnsserver_txt'] = 'Default DNS Server';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Default Secondary DNS Server';
$wb['limit_backup_txt'] = 'Backupfunction available';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Default Database Server';
$wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Let\\'s Encrypt available';
$wb['limit_database_quota_txt'] = 'Database quota';
$wb['limit_database_quota_error_notint'] = 'The database quota limit must be a number.';
$wb['xmpp_limits_txt'] = 'XMPP Limits';
......@@ -114,7 +115,6 @@ $wb['limit_xmpp_vjud_txt'] = 'VJUD user directory available';
$wb['limit_xmpp_proxy_txt'] = 'Bytestream proxy available';
$wb['limit_xmpp_status_txt'] = 'Status host available';
$wb['dns_servers_txt'] = 'DNS servers';
$wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Let\'s Encrypt available';
$wb['limit_directive_snippets_txt'] = 'Show web server config selection';
$wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. Database users';
$wb['web_servers_txt'] = 'Webservers';
......
......@@ -156,9 +156,12 @@ $wb['added_date_txt'] = 'Eklendiği Tarih';
$wb['limit_domainmodule_error_notint'] = 'Alan adı modülü sınırı bir sayı olmalıdır.';
$wb['limit_domainmodule_txt'] = 'Alan Adı Modülü Sınırı';
$wb['client_limits_txt'] = 'Müşteri Sınırları';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = '\\"Özel\\" kalıptan başka bir ana kalıp seçilirse, tüm özel sınırlama ayarları yoksayılır.';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = '\"Özel\" kalıptan başka bir ana kalıp seçilirse, tüm özel sınırlama ayarları yoksayılır.';
$wb['contact_firstname_txt'] = 'Contact firstname';
$wb['password_click_to_set_txt'] = 'Click to set';
$wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. Database users';
$wb['limit_backup_txt'] = 'Backupfunction available';
$wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Let\\'s Encrypt available';
$wb['limit_client_error_positive_or_unlimited'] = 'The number of clients must be > 0 or -1 (unlimited)';
$wb['web_servers_txt'] = 'Webservers';
$wb['web_servers_placeholder'] = 'Select Webservers';
......@@ -196,11 +199,8 @@ $wb['invalid_vat_id'] = 'The VAT ID is invalid.';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['email_error_empty'] = 'Email is empty';
$wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. Database users';
$wb['limit_directive_snippets_txt'] = 'Show web server config selection';
$wb['limit_database_user_error_notint'] = 'The database user limit must be a number.';
$wb['limit_database_quota_txt'] = 'Database quota';
$wb['limit_database_quota_error_notint'] = 'The database quota limit must be a number.';
$wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Let\'s Encrypt available';
$wb['limit_directive_snippets_txt'] = 'Show web server config selection';
$wb['password_click_to_set_txt'] = 'Click to set';
?>
......@@ -11,7 +11,7 @@ $wb['no_zone_perm'] = 'Bu DNS bölgesi kaydını ekleme izniniz yok.';
$wb['name_error_empty'] = 'Sunucu adı boş olamaz.';
$wb['name_error_regex'] = 'Sunucu adı biçimi geçersiz.';
$wb['data_error_empty'] = 'IP Adresi boş olamaz';
$wb['ip_error_wrong'] = 'IP Adresi biçimi geçersiz';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Bu A DNS kaydı zaten var';
$wb['ttl_range_error'] = 'En düşük TTL süresi 60 saniyedir.';
$wb['ip_error_wrong'] = 'IP-Address format invalid';
?>
......@@ -11,6 +11,6 @@ $wb['no_zone_perm'] = 'Bu DNS bölgesi kaydını ekleme izniniz yok.';
$wb['name_error_empty'] = 'Sunucu adı boş olamaz.';
$wb['name_error_regex'] = 'Sunucu adı biçimi geçersiz.';
$wb['data_error_empty'] = 'IP Adresi boş olamaz';
$wb['ip_error_wrong'] = 'IP Adresi biçimi geçersiz';
$wb['ttl_range_error'] = 'En düşük TTL süresi 60 saniyedir.';
$wb['ip_error_wrong'] = 'IP-Address format invalid';
?>
......@@ -12,6 +12,6 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Sunucu adı boş olamaz.';
$wb['name_error_regex'] = 'Sunucu adı biçimi geçersiz.';
$wb['data_error_empty'] = 'Hedef sunucu adı boş olamaz';
$wb['data_error_regex'] = 'Hedef sunucu adı biçimi geçersiz';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplicate A-Record or CNAME-Record';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Çift A ya da CNAME kaydı var.';
$wb['ttl_range_error'] = 'En düşük TTL süresi 60 saniyedir.';
?>
......@@ -39,5 +39,5 @@ $wb['dnssec_info_txt'] = 'DNSSEC DS-Data for registry';
$wb['dnssec_wanted_txt'] = 'Sign zone (DNSSEC)';
$wb['dnssec_wanted_info'] = 'When disabling DNSSEC keys are not going to be deleted if DNSSEC was enabled before and keys already have been generated but the zone will no longer be delievered in signed format afterwards.';
$wb['error_not_allowed_server_id'] = 'The selected server is not allowed for this account.';
$wb['soa_cannot_be_changed_txt'] = 'Die Zone (SOA) kann nicht verändert werden. Bitte kontaktieren Sie ihren Administrator, um die Zone zu ändern.';
$wb['soa_cannot_be_changed_txt'] = 'The Zone (SOA) can not be changed. Please contact your administrator to change the zone.';
?>
......@@ -4,9 +4,6 @@ $wb['zone_txt'] = 'Bölge';
$wb['name_txt'] = 'Sunucu Adı';
$wb['type_txt'] = 'Tip';
$wb['data_txt'] = 'Metin';
$wb['invalid_type_dkim'] = 'DKIM is not allowed. Use the DKIM button';
$wb['invalid_type_dmarc'] = 'DMARC is not allowed. Use the DMARC button';
$wb['invalid_type_spf'] = 'SPF is not allowed. Use the SPF button.';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL Süresi';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Hesabınıza ekleyebileceğiniz en fazla DNS kaydı sınırına ulaştınız.';
......@@ -16,4 +13,7 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Sunucu adı biçimi geçersiz.';
$wb['data_error_empty'] = 'Metin boş olamaz';
$wb['data_error_regex'] = 'Metin biçimi geçersiz';
$wb['ttl_range_error'] = 'En düşük TTL süresi 60 saniyedir.';
$wb['invalid_type_dkim'] = 'DKIM is not allowed. Use the DKIM button';
$wb['invalid_type_dmarc'] = 'DMARC is not allowed. Use the DMARC button';
$wb['invalid_type_spf'] = 'SPF is not allowed. Use the SPF button.';
?>
......@@ -35,11 +35,11 @@ $wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = 'Sonuç yok.';
$wb['globalsearch_noresults_limit_txt'] = '0 sonuç';
$wb['globalsearch_searchfield_watermark_txt'] = 'Arama';
$wb['globalsearch_suggestions_text_txt'] = 'Öneriler';
$wb['dkim_txt'] = 'DKIM enabled';
$wb['dkim_txt'] = 'DKIM';
$wb['dnssec_txt'] = 'Sign zone (DNSSEC)';
$wb['ipv6_txt'] = 'IPv6 Address';
$wb['error_ipv6_empty'] = 'IPv6 empty.';
$wb['error_no_server_id'] = 'No server provided.';
$wb['error_not_allowed_server_id'] = 'The selected server is not allowed for this account.';
$wb['dnssec_txt'] = 'Sign zone (DNSSEC)';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'The max. number of DNS zones for your account is reached.';
?>
......@@ -24,10 +24,10 @@ $wb['back_txt'] = 'Geri';
$wb['error_maintenance_mode'] = 'ISPConfig bakımda. Kısa bir süre sonra yeniden çalışıyor olacak, sabrınız için teşekkürler.';
$wb['theme_not_compatible'] = 'Seçilmiş tema geçerli ISPConfig sürümü ile uyumlu değil. Lütfen temanın yeni sürümünü araştırın.<br />Varsayılan tema etkinleştirildi.';
$wb['stay_logged_in_txt'] = 'Oturumum açık kalsın';
$wb['lost_password_function_disabled_txt'] = 'The lost password function is not available for this user.';
$wb['pw_reset_act'] = 'You have been sent an activation link. Please visit the link to confirm your password request.';
$wb['pw_reset_act_mail_title'] = 'Confirm ISPConfig 3 Control panel password reset';
$wb['pw_reset_act_mail_msg'] = 'Please confirm that your want to reset your ISPConfig 3 control panel account password by visiting the following activation link: ';
$wb['lost_password_function_disabled_txt'] = 'The lost password function is not available for this user.';
$wb['lost_password_function_wait_txt'] = 'You cannot request a new password, yet. Please wait a few minutes.';
$wb['lost_password_function_expired_txt'] = 'This activation link has expired. Please request a new one.';
$wb['lost_password_function_denied_txt'] = 'This activation link is not valid.';
......
<?php
$wb['login_1_txt'] = 'Bu kullanıcı olarak oturum açmak ister misiniz';
$wb['login_2_txt'] = '\\"Geri dönmek\\" için oturumu kapat üzerine tıklayın.';
$wb['login_2_txt'] = '\"Geri dönmek\" için oturumu kapat üzerine tıklayın.';
$wb['btn_yes_txt'] = 'Evet, Müşteri olarak oturum aç';
$wb['btn_back_txt'] = 'Hayır, listeye geri dön';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Virgül ile ayırarak yazın';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Bu sunucu için bir güvenlik duvarı kaydı zaten var.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'TCP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \\":\\" ve \\",\\" karakterleri kullanılabilir.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'UDP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \\":\\" ve \\",\\" karakterleri kullanılabilir.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'TCP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \":\" ve \",\" karakterleri kullanılabilir.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'UDP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \":\" ve \",\" karakterleri kullanılabilir.';
?>
<?php
$wb['email_txt'] = 'E-posta';
$wb['destination_txt'] = 'Hedef';
$wb['greylisting_txt'] = 'Enable greylisting';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['email_error_isemail'] = 'E-posta adresi geçersiz.';
$wb['email_error_unique'] = 'Bu e-posta adresi zaten var';
......@@ -14,4 +13,5 @@ $wb['duplicate_email_alias_txt'] = 'Bu takma e-posta adresi zaten var.';
$wb['source_txt'] = 'Takma Ad';
$wb['send_as_txt'] = 'Send as';
$wb['send_as_exp'] = 'Allow target to send mail using this alias as origin';
$wb['greylisting_txt'] = 'Enable greylisting';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment